Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds med information om förskoleundersökning 20 Läs mer...11. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 5 oktober 2011.
Protokollet från sammanträdet den 25 augusti 2011 justerades den 31 augusti 2011.

2 Svar på remiss om Stockholms stads miljöprogram 2012-2015

Dnr 389-2011-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

Dnr 431-2011-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på remiss om förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Dnr 382-2011-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på remiss om Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning

Dnr 350-2011-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på remiss om motion om satsning på bättre cykelmiljö i staden

Dnr 419-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förstudie av vissa verksamheter som ingår i aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens

Dnr 217-2011-2.2.2.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift av receptionsfunktionen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att driften av vaktmästerifunktionen inte upphandlas.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga något egen regianbud för drift av receptionsfunktionen.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen ska revidera aktivitetsplanen utifrån vad som beslutats i detta ärende.

8 Förslag till inriktningsbeslut om nytt stadsdelskontor i Tensta i kvarteret Kämpinge 2

Dnr 196-2011-2.6.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Nämnden beslutar för sin del att inriktningen ska vara att bygga ett nytt stadsdelskontor i kvarteret Kämpinge 2 i Tensta till en ökad hyreskostnad med ca 1,8 mnkr per år med en investeringsutgift på 115 mnkr samt upp-drar åt förvaltningen att hos Fastighetskontoret beställa förslagshand-lingarna inför genomförandeskedet till en kostnad av 8 mnkr.
2. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om god-kännande av inriktningen med att bygga ett nytt stadsdelskontor i kvarteret Kämpinge i Tensta till en uppskattad ökad hyreskostnad med ca 1,8 mnkr per år med uppskattad investeringsutgift med 115 mnkr.
3. Omedelbar justering.

9 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter

Dnr 426-2011-2.2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna för perioden 2012-08-01 - 2014-07-31 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av ramavtal till utbildningsförvaltningens direktör.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på skrivelse från Miljöpartiet angående ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd

Ärendet återremitterades den 25 augusti 2011.
Dnr 267-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

11 Rapport om genomförd gemensam upphandling av städtjänster

Dnr 480-2010-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd gemensam upphandling av städtjänster till handlingarna.

12 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskolan

Dnr 404-2011-1.2.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan under perioden 2011-01-01 - 2011-06-30 till handlingarna.

13 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B

Dnr 36-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 2010

Dnr 338-2011-4.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger kvalitetsredovisningen till handlingarna.

15 Anmälan av förskoleundersökning 2011

Dnr 457-2011-4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av förskoleundersökningen.

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

17 Information, kurser och konferenser

18 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Remiss angående förslag till reviderade riktlinjer för familjevård av barn och ungdomar

Dnr 392-2011-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

20 Tertialrapport 2 2011 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 403-2011-1.2.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar med 27,5 mnkr vilket framgår av bilaga 01.
3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten med 0,8 mnkr enligt bilaga 01.
4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten med 1,0 mnkr enligt bilaga 01.
5. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Svar på medborgarförslag om seniorgymmet på Elinsborgsbacken 5

Dnr 339-2011-1.2.4.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Redovisning av brukarundersökning 2010 för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta stadsdel

Dnr 43-2011-7.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom stadsdelens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden 2010.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Redovisning av brukarundersökning 2010 för personer med funktionsnedsättning i Spånga-Tensta stadsdel

Dnr 133-2011-8.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av brukarundersökningen 2010 för personer med funktionsnedsättning i Spånga-Tensta stadsdel.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nedskrivning av fordran

Dnr 470-2011-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 450 240 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 5 oktober 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 25 augusti 2011 justerades den 31 augusti 2011.

______________________

§2 Svar på remiss om Stockholms stads miljöprogram 2012-2015

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen, Rotel VI – Stadsmiljöroteln, har begärt ett yttrande på förslag om Stockholms Miljöprogram 2012-2015. Förslaget innehåller sex inriktningsmål och 29 delmål. Inriktningsmålen innehåller förslag på uppföljbara och konkreta delmål för stadens verksamheter samt definierar inom vilka områden staden ska fokusera sina insatser under verksamhetsområdet. Förvaltningens ställer sig positiv till den nya miljöplanen och anser att delmålen bidrar till att underlätta stadsdelens miljöledningsarbete genom att de är såväl tydliga som mätbara.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 september 2011.

Dnr 389-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Precis som förvaltning uttrycker så är mycket bra i miljöprogrammet och den berör många viktiga områden när det gäller miljöarbete. Givetvis skall nämnden och förvaltningen verkställa programmet så att målen uppnås. Men vi anser att det också är ett ansvar för varje förvaltning att beskriva åtgärder utifrån sin egen verklighet, i synnerhet om man ser att det fattas områden som kan vara viktiga för framtiden.

Det finns mycket som har anknytning till miljöfrågor, och som skulle kunna tas med i programmet. En viktig del är att bygga upp en ekologiskt hållbar infrastruktur. Skall Stockholm utvecklas på ett hållbart sätt krävs en samhällsplanering med breda investeringar och utbyggnad av cykelbanor, spårbunden kollektivtrafik och en utbyggd tunnelbana.

Något som vi saknar i miljöprogrammet är hanteringen av mediciner. Det är klart att på boenden som är bemannade dygnet runt är det lätt att t ex samla in överblivna eller utgångna mediciner och lämna dem till apoteket för destruktion. Men hur fungerar detta i hemtjänsten och hur kan vi arbeta för att förhindra att mediciner hamnar i soppåsar och i avlopp.

Ett ytterligare problem är rester av mediciner som utsöndras via urin och avföring och på det sättet hamnar i vattendrag eftersom det är fortfarande mycket svårt eller rent av omöjligt att rena avloppsvatten från de resterna. Hur kan vi då försäkra om oss att de äldre inte har för många mediciner? Det är nog fortfarande fullt möjligt att många kan äta för många läkemedel.

I diskussion om närnatur talas det om vikten av att barn, som inte har möjlighet att röra sig långt från hemmet, har tillgång till natur och grönområden på nära håll. Vi anser detsamma måste gälla för äldre och funktionshindrade också.

Vi hade önskat att det hade funnits ett resonemang kring dessa frågor i miljöprogrammet eller i förvaltningens remissvar.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi yrkar att stadsdelsnämnden beslutar:

Att sänka CO2utsläppen till 2,0 ton/capita fram till 2015

Att exploatering av obebyggda mark- och vattenområden ska kompenseras så att likvärdiga ekologiska tjänster bevaras i närområdet

Att andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 40 procent

Att miljöprogrammet ska kunna ge sanktionsmöjligheter närman gör avsteg ifrån sina åtagande.

Att därutöver anföra

Programmet har för låg ambitionsnivå. Majoriteten vågar eller vill inte föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar storstad. Det är tydligt på klimatområdet där man har som mål att varje Stockholmare ska släppa ut 3,0 ton koldioxid per år till 2015 trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att sänka utsläppen. MP har krävt 2,0 ton CO2 till 2015. Vad gäller ekologiska livsmedel kräver vi 40% ekologiska livsmedel. När det gäller luftföroreningar lägger man sig på den nivå som redan krävs av lagen. Inte särskilt ambitiös.


Målen är alldeles för vaga. Istället för att sätta siffror på hur långt man behöver nå väljer man oftast att bara säga att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöagerande ska ”öka”. Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen. Om till exempel antalet gående ökar med en person, har man då nått mål 1.4 att ”Gång- och cykelresandet ska öka”? Och har man verkligen på allvar rört sig mot att bli en hållbar stad?

Ett effektivt miljöprogram har kraftfull uppföljning med sanktionsmöjligheter.”

______________________

§3 Svar på remiss om förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för år 2011 beslutat att en parboendegaranti ska införas som ger förutsättningar till sammanboende för de äldre par som så önskar. Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag på ersättning i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegarantin. Kommunstyrelsen har remitterat stadsledningskontorets förslag till samtliga stadsdelsnämnder. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 augusti 2011.

Dnr 431-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Svar på remiss om förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat kulturnämndens förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2011.

Dnr 382-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Svar på remiss om Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontorets planavdelning har begärt ett yttrande om Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning. Dokumentet är ett tematiskt tillägg till Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm. Arkitektur Stockholm är en samlande benämning och avser att omfatta dokument som ska ligga till grund för stadens gestaltning. Förvaltningen ställer sig positiv till många av riktlinjerna i dokumentet och har ytterligare förslag på avsnitt om grönområden där förvaltningen vill se en plan över användningsområden där en dialog skett med medborgarna. Överhuvudtaget bör dialog och samrådsformer utvecklas för att fungera i mångkulturella sammanhang.

Förvaltningen ser positivt på kompletteringsbebyggelse med olika upplåtelseformer som ett sätt att minska sociala och ekonomiska klyftor mellan stadens olika delar, liksom att koppla ihop stadens olika delar och minska barriäreffekter från vägar, tunnelbanor och tåg.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 september 2011.

Dnr 350-2011-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lämnade för MP ärendet utan eget ställningstagande.

______________________

§6 Svar på remiss om motion om satsning på bättre cykelmiljö i staden

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Terese Lindberg m.fl. (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige en satsning på bättre cykelmiljö i staden. En rad åtgärder presenteras där fokus ligger på ökad säkerhet för cyklister, högre framkomlighet och förbättrade parkeringsmöjligheter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har redan planerat åtgärder för att förbättra cykelmiljön i planförslaget Cykling i Järva – Plan och åtgärder. Planen har tagits fram inom ramen för Hållbara Järva, ett projekt som fått stöd från Delegationen för hållbara städer.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 september 2011.

Dnr 419-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Förstudie av vaktmästeri och reception

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift av receptionsfunktionen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att driften av vaktmästerifunktionen inte upphandlas.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga något egen regianbud för drift av receptionsfunktionen.

4. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen ska revidera aktivitetsplanen utifrån vad som beslutats i detta ärende.

Ärendet

Enligt nämndens beslutade aktivitetsplan ska en förstudie göras under 2011 avseende receptions- och vaktmästerifunktionerna för stadsdelsförvaltningens huvudkontor. Avsikten med förstudien är att närmare utreda förutsättningarna för upphandling av verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att driften av vaktmästerifunktionen inte upphandlas.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift av receptionsfunktionen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att inte lägga något egen regianbud för drift av receptionsfunktionen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 september 2011.

Dnr 217-2011-2.2.2.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Vi ställer oss kritiska till att förvaltningens arbete alltmer splittras upp i utomstående privata bolag. Förvaltningens bild i fråga om vaktmästeriet instämmer vi i men vi tycker att även receptionen ska inkluderas i denna slutsats och kvarstå i egen regi.

De problem som lyfts upp i ärendet angående receptionen anser vi kan åtgärdas med en intern omorganisation så att bemanning och öppettider säkerställs. Receptionen är förvaltningens ansikte utåt gentemot medborgarna och är en av våra viktigaste informationskanaler.

Att jobba på en kommunal reception precis som det tas upp i ärendet skiljer sig från en vanlig reception. Det kräver mycket av personalen i form av kompetens och erfarenhet i att bemöta medborgare som söker sig till förvaltningen. Personalen ska även ha god personkännedom, kunskaper om den inre processen, bra lokalkännedom i stadsdelen och skapa förtroende mellan medborgarna och förvaltningen.

Vi befarar att vi kommer att offra allt detta som vi idag har i vår strävan att hålla öppettiderna

Vi ställer oss tveksamma till att förvaltningen genom ett bemanningsföretag kan lyckas skapa detta förtroende med hjälp av inhyrd personal.

I övrigt ställer oss bakom Visions (SKTF) uttalande.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Vi yrkar att stadsdelsnämnden beslutar

Att avslå förvaltningen förslag

Att därutöver anföra

Miljöpartiet ställer sig starkt kritiskt till att personal från externa aktörer bemannar i receptionen för stadsdelsförvaltningen.

En av anledningarna till detta är av sekretesskäl, receptionen hanterar materiel som är grunden för myndighetsutövning. En annan anledning är att vi inte har förstått poängen med konkurrensutsättningen när man förbjuder förvaltningen att vara med konkurrensutsättningen och presenterar egenregianbud, det är en logik som är svårt att ta till sig. Alla handlingar som inkommer till förvaltningen är inte alltid i ett kuvert, utan det förekommer att handlingar lämnas in öppet till receptionen. Inkomna sekretesshandlingar får inte behandlas eller förekomma hos privata aktörer än förvaltningens egen personal. Detta är ett intrång i brukaren integritet och borde krävas ett medgivande från den enskilda individen.

Vi förutsätter att även i fortsättningen receptionen ska drivas i egenregi och att medborgarkontoret ska kunna avlasta för reception om det behövs. Vi är bredda att tilldela resurser om det behövs mer förstärkning.

I tjänsteutlåtandet saknas tydliga motiv för varför nämnden ska konkurrensutsätta reception, vad är förbättringen?

Vi ser ingen förbättring med konkurrensutsättningen av receptionen, men vi se att rättsäkerheten kan äventyras.”

______________________

§8 Förslag till inriktningsbeslut om nytt stadsdelskontor i Tensta i kvarteret Kämpinge 2

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har undersökt möjligheten att kunna återflytta till Tensta centrum. Målsättningen med denna förstudie är att kunna presentera det förslag som är mest fördelaktigt som stadsdelskontor ur effektivitets- och kostnadssynpunkt för att sedan kunna gå vidare med det mer kostsamma arbetet med projektering inför ett genomförandebeslut. Utifrån fastighetskontorets bedömning av kostnader och andra omständigheter förordar stadsdelsförvaltningen att ett nytt förvaltningskontor byggs upp nära Tensta Centrum i kvarteret Kämpinge 2 på del av Kämpingeskolans plats efter rivning av skolan. Bedömningen är att en nybyggnad kan bli mest fördelaktig ur effektivitets- och verksamhetssynpunkt och att det är det sannolikt att byggnaden kan hålla för sin verksamhet över en längre tid. Den ökade hyreskostnaden per år beräknas uppgå till ca 1,8 mnkr innebärande en investeringsutgift med 115 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 september 2011.

Dnr 196-2011-2.6.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog att nämnden skulle bordlägga ärendet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

______________________

§9 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande gemensam upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter

Beslut

Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna för perioden 2012-08-01 – 2014-07-31 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning av kontrakt samt undertecknande av ramavtal till utbildningsförvaltningens direktör.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen inbjuder stadsdelsnämnderna till att delta i gemensam upphandling av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna. Ramavtal avses tecknas för perioden
2012-08-01 – 2014-07-31 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.

Deltagande i upphandlingen förutsätter att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektör Maria Häggblom rätt att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandlingen till utbildningsförvaltningens direktör.

Vidaredelegeringen ska gälla rätten att besluta om förfrågningsunderlag, annonsering, utvärdering av anbuden, tilldelning av kontrakt samt rätt att underteckna ramavtalen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2011.

Dnr 426-2011-2.2.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avslå förslaget om vidaredelegering

Vi är oroade för den ständigt pågående utvecklingen som innebär att beslutanderätt förs över från stadsdelsnivå till central nivå. Att ta till vara på den kompetens som finns i centrala fackförvaltningar ser vi positivt på. Däremot anser vi att beslutanderätten ska finnas lokalt så ofta som det är möjligt.”

______________________

§10 Svar på skrivelse från Miljöpartiet angående ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

Awad Hersi (MP) har i en skrivelse daterad den 14 april 2011 framfört synpunkter angående ökat anslag till verksamheten för försörjningsstöd.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget som är uppdelat per nämnd. Kommunfullmäktiges budget är för varje stadsdelsnämnd fördelad i olika verksamhetsområden i enlighet med stadens resursfördelningssystem.

Inom verksamheten ekonomiskt bistånd läggs stor tid på att upprätta och följa upp individuella handlingsplaner med det övergripande målet att brukaren ska gå från bidragsberoende till egen försörjning. Förvaltningen arbetar också med gruppen hemlösa i projektform för att stödja dessa klienter mot egen försörjning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Ärendet återremitterades den 25 augusti 2011.

Dnr 267-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Rapport om genomförd gemensam upphandling av städtjänster

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd gemensam upphandling av städtjänster till handlingarna.

Ärendet
I ärendet redogörs för genomförd gemensam upphandling av städtjänster och beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2011.

Dnr 480-2010-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan om synpunkter och klagomål inom förskolan under perioden 2011-01-01 – 2011-06-30 till handlingarna.

Ärendet

Enligt beslut i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd den 12 juni 2008 ska inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan anmälas halvårsvis.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 september 2011.

Dnr 404-2011-1.2.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Att regelbundet sammanställa synpunkter och klagomål inom förskolan är ett bra verktyg i arbetet för att höja kvaliteten på förskolorna och deras verksamhet. Det är även ett bra hjälpmedel för föräldrar när valet av förskola görs.

Men sammanställningen som presenteras kan göras bättre än idag. Vi har svårt att se anledningen till att den berörda chefens namn sätts ut, men inte förskolans namn. Det är långt ifrån alla föräldrar som tar del av sammanställningen som vet vem som är chef på deras barns förskola. Vi anser att förskolans namn ska skrivas ut i sammanställningen.

Likaså är de genomförda åtgärderna väldigt summariskt beskrivna. Här önskar vi en större tydlighet om vad som har gjorts.”

______________________

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut anmälningskategori B

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller. Besluten anmäldes i form av datalistor som hölls tillgängliga i samband med sammanträdet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 september 2011.

Dnr 36-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Anmälan av kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger kvalitetsredovisningen till handlingarna.

Ärendet

Dnr 338-2011-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Anmälan av förskoleundersökning 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av förskoleundersökningen.

Ärendet

Förskoleundersökning 2011 där föräldrar bedömer förskoleverksamheten i Stockholm anmäldes.

Dnr 457-2011-4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Information, kurser och konferenser

Ingen information anmäldes.

______________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Awad Hersi (MP) önskade en utvärdering av Spånga-Tensta stadsdels ungdomsmottagning sedan den samlokaliserats med ungdomsmottagningen i Rinkeby-Kista stadsdel.

Förvaltningen återkommer med information.

- Ledamoten Awad Hersi (MP) efterlyste en utvärdering av Tensta marknad, där det bland annat framgår vad marknaden inneburit för det lokala näringslivet. Vice ordföranden Ornina Younan (S) önskade ett tillfälle för frågor om Tensta marknad med förvaltningens samordnare för marknaden.

- Skrivelse anmäldes av ledamoten Awad Hersi (MP) m.fl:

”Skolorna i Hjulsta och nya Akallalänken-Hjulstastråket”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 18)

§19 Remiss angående förslag till reviderade riktlinjer för familjevård av barn och ungdomar

Beslut

Att godkänna förvaltningens förslag

Att i övrigt anföra

De nya riktlinjerna innehåller flera förändringar som kommer att vara viktiga i det kvalitetssäkrande arbetet. Staden har ett stort ansvar att se till att placeringar av barn och unga som genomförs håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att antalet inspektioner vid familjehem blir fler. Med fyra årliga inspektioner varav minst en ska vara oanmäld finns goda förutsättningar att upptäcka de hem som inte lever upp till stadens kvalitetskrav.

I och med de nya riktlinjerna blir barnperspektivet i familjevården tydligare. Alla barn har rätt till en god utbildning och en trygg uppväxtmiljö. Alla familjehem ska ha genomgått utbildning och bli godkända som familjehem. Vi vill även att jourhem ska ha genomgått den utbildningen.

Det är viktigt att vi fortsätter att underlätta för vårdnadsöverflyttningar när barn är stadigvarande boende. Förvaltningen bör säkerställa att det stöd som ges vid vårdnadsöverflyttningar är tillräckligt.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Socialförvaltningen har i samarbete med representanter från fyra stadsdelar och juridiska avdelningen gjort en översyn av de gällande riktlinjerna för stadens familjevård. De gällande riktlinjerna antogs 2004. Familjevård för barn och ungdomar har under lång tid varit föremål för debatt och krav på förändring, både nationellt och inom staden. Familjevård är den vanligaste formen av vård utanför hemmet och den bedrivs av lekmän med stöd av professionella.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 september 2011.

Dnr 392-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog för S att nämnden skulle ställa sig bakom FP+M:s förslag till beslut.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle ställa sig bakom FP+M:s förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) föreslog för V att nämnden skulle ställa sig bakom FP+M:s förslag till beslut.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom FP+M:s förslag.

______________________

§20 Tertialrapport 2 2011 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna omslutningsförändringar med 27,5 mnkr vilket framgår av bilaga 01.

3. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i driftbudgeten med 0,8 mnkr enligt bilaga 01.

4. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna budgetjusteringar i investeringsbudgeten med 1,0 mnkr enligt bilaga 01.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

De verksamheter som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedriver har stor betydelse för många människor i deras vardag. Därför arbetar alla verksamheter med att förbättra sig och utveckla sina arbetssätt med utgångspunkt i stadens vision om ett Stockholm i världsklass och för att skapa värde för de boende i Spånga-Tensta.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oförutsedda avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål.

Under perioden har nämnden bland annat gjort följande:

· samarbetat med näringslivsföreningar, Stockholm Business Region och planerat "utförarmöten"

· arbetat med utgångspunkt i "arbetslinjen" för att stödja personer att bli självförsörjande

· arbetat med gruppen hemlösa för att de ska få egen försörjning och ett eget boende

· erbjudit 654 ungdomar sommarjobb

· 172 barn från stadsdelsområdet har åkt på sommarkollo

· cirka 300 barn deltog varje dag på dagkollo

· engagerat sig i trafiksäkerhetsfrågor

· samarbetat med andra aktörer för att på ett systematiskt sätt förbättra tryggheten i stadsdelsområdet

· genom det brottsförebyggande arbetet (BRÅ) genomfört kontinuerliga trygghetsvandringar och projekt för grannsamverkan

· förbättrat situationen för ungdomar i hela stadsdelsområdet genom verksamheterna "SamTidigtFörst", "Trygg i Tensta" och "Tensta against crime".

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oförutsedda avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål.

Under perioden har nämnden bland annat gjort följande:

· informerat om olika alternativ

· genomfört upphandlingar och påbörjat förstudier

· prioriterat arbetet med barns kommunikation, identitet och självkänsla

· utvecklat språk, matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i läroplanen och stadens förskoleplan

· genomfört utvecklingsarbete i samarbetet med utbildningsförvaltningen: "vad är resultat i förskolan?".

· anhörigkonsulent har utvecklat stödet till anhöriga

· måltidssituationen har förbättrats för att bli lugnare och mer stimulerande

· brukare och anhöriga har givits möjlighet att delta vid upprättande av genomförandeplaner

· bedrivit förebyggande arbete i den öppna förskolan, familjecentralen och genom socialfältaren

· DUR- och ASI-metoder har introducerats under perioden

· sjukfrånvaron har sjunkit till 5,6% i juli.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att inriktningsmålet uppfylls. Prognosen grundar sig på att nämnden inte rapporterar några oförutsedda avvikelser i vare sig nämndmål, indikatorer eller aktiviteter i förhållande till förväntade resultat och årsmål.

I rapporten redovisas bland annat följande:

· prognos på 0,1 mnkr överskott före och 2,0 mnkr överskott efter resultatöverföring

· alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom ekonomiskt bistånd

· 709 bidragshushåll har avslutats under den senaste 12 månadersperioden

· arbetslösa med minst 50 procent arbetsförmåga har hänvisats till jobbtorg och arbetsförmedling

· påbörjat EU-projektet "Verksamhet och hälsa".

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 september 2011.

Dnr 403-2011-1.2.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag. 

Förslag till beslut

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Stadsdelsnämnden har under åren allt mer blivit en remissinstans för stadsövergripande policydokument. De beslutsärenden som handlar nämndens egen verksamhet blir färre. Anslagen styrs allt mer av diverse pengsystem och stadsdelsnämndens eget verksamhetsutrymme är starkt kringskuret. Många av besluten centraliseras och vidaredelegeras vilket i bästa fall resulterar i rapporter som anmäls till nämnden. Detta leder till en utarmning av stadsdelsnämndens roll, beslutet fattas av andra men ansvaret kvarstår hos nämnden. Alliansen har medvetet minskat stadsdelsnämndernas betydelse, och det är svårt att se något annat syfte med detta än en planerad nedläggning av stadsdelsnämnderna.

Vi har länge varnat för att sammanslagningen av anslag 1 och 2 (försörjningsstöd och övrig verksamhet) ger negativa efterverkningar på ordinarie verksamhet och varje år besannas våra farhågor inte minst när man läser tertialrapport 2 där underskottet i försörjningsstöd måste täckas. Pengar som skulle satsas på förskolan, äldreomsorgen eller verksamheten för personer med funktionsnedsättning, används till att täcka underskottet. Vi menar att det inte kan vara avsikten att medborgare i stadsdelar med högt socialt bidragsberoende ska ha sämre förutsättningar i förskolan eller äldreomsorgen. Vi undrar vad majoriteten gör åt den allvarliga situationen, innan situation går överstyr. Det här är en allvarlig situation som förr eller senare riskerar att gå överstyr.

Barnomsorgsgarantin uppfylldes under årets åtta första månader. För att ge alla barn plats inom garantitiden har dock en överinskrivning gjorts under våren. Antal förskolebarn per anställd mäts dock vid varje given punkt och inte som ett genomsnitt. Det gör att perioder med hög belastning på, ex. vårens överinskrivningar, inte får berättigat genomslag i statistiken. En ökad arbetsbörda på den befintliga personalen som har minskat under årens lopp resulterar i sämre kvalité i det pedagogiska arbetet i förskolan.

Glädjande är att förvaltningshuset kommer att flytta tillbaka till Tensta. Det behövs arbetsplatser för ett levande centrum. Många problem kvarstår för lokala näringsidkare även efter det att Boultbee lämnat centrumanläggningen. Vi anser också att det är angeläget att förvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar med näringslivsfrågor, att det finns en näringslivssekreterare. Vi vill också se möjligheten till ett lokalt företagscentrum.

Tertialrapporten skall dels behandla hur nämnden har uppfyllt de mål som satts upp i beslutet om verksamhetsplan för året, dels det ekonomiska utfallet och en prognos över resten av året. Det vill säga en utvärdering av den politik som den borgerliga majoriteten bedrivit under året utifrån sina målsättningar.

Det är viktigt att poängtera att det är just målen för den borgerliga politiken som skall utvärderas. Vi hade andra mål. Vi hade också ytterligare ekonomiska resurser att tillföra vilket genom vår politik skulle ha gett medborgarna i Spånga-Tensta en högre kvalitet på de tjänster som stadsdelsnämnden ansvarar för och skall tillhandahålla.

Vi vill även lyfta upp rapporten ur en principiell synvinkel. Flera av nämndmålen är lågt satta och i det närmaste självklara och till intet förpliktigande. Vi undrar också om inte majoriteten valt att fokusera på att mäta på rätt sätt snarare än att mäta rätt saker.

Vi tror därför att det vore välgörande med en rejäl diskussion och översyn av både målen och vad som ska mätas.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tertialrapport 2 2011 för Spånga-Tensta visar att nämnden i hög grad bidrar till att uppfylla KFs inriktningsmål. Stadsdelens verksamheter hållet hög kvalitet liksom prognoser, planer och aktiviteter för framtiden.

Särskilda ungdomssatsningarna och samverkan med föräldrar, föreningsliv och boende utvecklas kontinuerligt. Även under denna sommar har stadsdelen med Järvalyftet som samfinansiär erbjudit alla ungdomar i målgruppen som sökt sommarjobb. I år var det 654 st det innebär en stor ökning. Parklekar, dagkollo- och kolloverksamheter har nått många barn.

Fritidsgårdsverksamheten har hållit öppet hela sommaren samtidigt som också annan ungdomsverksamhet både i stadsdelens regi och i föreningsregi funnits att tillgå.

Samarbetet såväl inom förvaltningen som med andra myndigheter är mycket gott något som gynnar både barn, ungdomarna och övriga medborgare i stadsdelen.

Barnomsorgsgarantin hålls och förskoleverksamhet av hög kvalitet både inom kommunala och fristående verksamheter erbjuds.

Parklekar och parker har under flera år utvecklats och rustats upp och röner stor uppskattning. Inför stadens arrangemang Parkernas Dag i augusti inbjöds tre av stadsdelens parker att medverka.

Svandammen, Spånga By och den nyupprustade och delvis nyanlagda fornminnesparken i Lunda.

För stadsdelens invånare i behov av insatser från äldreomsorgen finns möjlighet att välja verksamhet både inom den egna och andra stadsdelar. De allra flesta väljer dock att vara kvar i sin invanda miljö antingen genom insatser från hemtjänsten eller på ett boende i stadsdelen.

I Spånga-Tensta pågår ett strukturerat arbete gentemot bidragsberoende hushåll med de största kostnadsvolymerna och ett utvecklat samarbete sker med Jobbtorgen för att snabbt ge möjlighet till arbete, praktik eller utbildning.

För att kunna bibehålla och utveckla den höga kvalitet som finns i verksamheterna är personalen av central betydelse. I Spånga-Tensta prioriteras kompetensutveckling för chefer och medarbetare. Sjukskrivningstalen fortsätter att minska.

För att nå bästa möjliga resultat är samverkan och samarbete av största vikt. Såväl mellan stadsdelens egna verksamheter som med andra förvaltningar och myndigheter.

En bra dialog, lyhördhet och samverkan med stadsdelens invånare är också ett mycket viktigt arbete och måste ständigt underhållas och utvecklas.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Miljöpartiet de gröna vill gärna se att stadsdelsnämnden tar fram mätbara indikatorer inom nämndmålet att företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden. Idag saknas helt några sådana mätbara mål trots att det skrivs i tertialrapporten att nämnden helt uppfyller målet. Inom verksamhetsområdet ”Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg ” saknar vi att nämnder har egna nämndmål, dessa skulle förtydliga vilken service nämnden ger till medborgarna, detta bör beaktas framöver.

Generellt är det svårbegripligt när det skrivs om att ett mål helt/delvis uppfylles eller inte alls. Vi kan också konstatera att några indikatorer borde visa rött, där de inte gör det. Till exempel är andelen barngrupper, 4 -5 år, med fler än 18 barn mycket högre än det satta målet och just därför borde måluppfyllelsen visa rött i tertialrapport 2. Detta även om man menar att man förväntar ett årsutfall inom det satta målet, i annat fall blir indikatorerna missvisande.

En positiv redovisning i tertialrapporten är att sjukfrånvaron minskar i nämnden. Ändå är det oroande att sjukfrånvaron i stadsdelsnämnden är högre jämfört med staden som helhet.

När det gäller det ekonomiska läget ser vi en tydlig trend att budgetmarginalerna blir mindre och mindre och att antalet verksamheter med överskott bli färre. Mest bekymmersamt är försörjningsstöd som har ett stort underskott på 13 Mkr.”

______________________

§21 Svar på medborgarförslag om seniorgymmet på Elinsborgsbacken 5

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

En medborgarskrivelse har inkommit där skribenterna uttrycker farhågor angående den framtida driften av seniorgymmet på Elinsborgsbacken 5. Detta med anledning av att de särskilda stimulansmedel som hittills har möjliggjort driften av gymmet upphör vid kommande årsskifte.

Förvaltningen planerar för en fortsatt och utvecklad drift av seniorgymmet där öppettider och bemanning kan förändras. För att nå flera brukargrupper kommer också seniorgymmet att tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2011.

Dnr 339-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§22 Redovisning av brukarundersökning 2010 för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta stadsdel

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom stadsdelens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden 2010.

Ärendet

Syftet med brukarundersökningen är att hålla såväl uppdragsgivare, utförare och omsorgstagare informerade om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Det sammantagna resultatet i stadsdelen visar, liksom tidigare år, att en stor del av omsorgstagarna är nöjda, ca 92 % i hemtjänsten. Kundnöjdheten på servicehus är ca 88 % och av de boende på vård- och omsorgsboenden är 76 % nöjda med sitt boende. Detta resultat står, generellt, i kontrast till resultatet i de enskilda frågeställningarna som visar på en nedåtgående trend avseende kundnöjdhet i stadsdelens verksamheter sedan 2009 samt uppvisar till övervägande del en lägre kundnöjdhet, särskilt avseende hemtjänst på servicehus, jämfört med staden som helhet. Dock upplever samtliga svarande ett bra bemötande från personalen.

Under året kommer resultaten att analyseras på enhetsnivå och handlingsplaner ska tas fram där fokus läggs på fördjupad genomlysning inom de områden som identifieras som förbättringsområden. Arbetet ska följas upp i verksamhetsberättelse 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 augusti 2011.

Dnr 43-2011-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är mindre än hälften av brukarna som har svarat på undersökningen för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i Spånga-Tensta stadsdel. Sex procentenheter färre än för staden som helhet. Det skulle vara önskvärt att vi kunde få fler brukare att svara på enkäten.

Likväl bör undersökningen tas som grund för att snabbt förbättra verksamheten på servicehusen i vår stadsdel. Det är oroväckande att så många är missnöjda med personalens förmåga att passa tider och hur informationen om tillfälliga förändringar av hjälpen framförs.

Vi anser att stadsdelsförvaltningen snabbt bör presentera åtgärder för att komma tillrätta med problemen.”

______________________

§23 Redovisning av brukarundersökning 2010 för personer med funktionsnedsättning i Spånga-Tensta stadsdel

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av brukarundersökningen 2010 för personer med funktionsnedsättning i Spånga-Tensta stadsdel.

Ärendet

Syftet med brukarundersökningen är dels att följa upp kommunfullmäktiges mål genom mått på indikatorer, och dels att få underlag till Jämför Service. Frågorna handlade om delaktighet, inflytande, individualisering – att personalen tar hänsyn till den enskildes önskemål och trygghet samt en helhetsbedömning av kundnöjdhet i samtliga insatskategorier.

I Spånga-Tensta stadsdel svarade 52 % (99 personer), vilket är i paritet med brukarundersökningen 2009. Helhetsomdömet för Spånga-Tensta gällande brukarnas nöjdhet med insatserna är 95 % vilket är en ökning jämfört med 2009 då 89 % av brukarna var nöjda. De frågeställningar som redovisas uppvisar genomgående inga större avvikelser jämfört med staden som helhet.

Under året kommer resultaten att analyseras på enhetsnivå och handlingsplaner ska tas fram där fokus läggs på fördjupad genomlysning inom de områden som identifieras som förbättringsområden. Arbetet ska följas upp i verksamhetsberättelse 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2011.

Dnr 133-2011-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§24 Nedskrivning av fordran

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 450240 kronor.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kapitel 3 § 2 ska en obetald fordran skrivas ned i bokföringen efter det att alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast ett år efter förfallodatum. Detta innebär enbart en bokföringsteknisk åtgärd. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran avskrivits i bokföringen och avförts räkenskaperna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 september 2011.

Dnr 470-2011-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________