Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information från trafikk Läs mer...ontoret om Förbifart Stockholm (Hjulsta). Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.Ida.Sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 30 november 2011.
Protokollet från sammanträdet den 27 oktober 2011 justerades den 2 november 2011.

2 Svar på remiss om Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Dnr 461-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Dnr 462-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på remiss om motion om Peak Oil

Dnr 520-2011-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på remiss om förslag till Kulturvision 2030

Dnr 513-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Resepolicy för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 344-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar resepolicy för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på skrivelse angående skolorna i Hjulsta och nya Akallalänken-Hjulstastråket

Dnr 530-2011-1.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Begäran om reducering av arrenderad mark för kolonilotter vid Hjulsta Koloniträdgårdsförening

Dnr 410-2011-3.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att Hjulsta Koloniträdgårdsförening får reducera arrenderad mark benämnd Torg I och K med en areal på 3 000 kvm och att arrendekostnaden för denna avgår med 4 020 kronor att gälla från och med 1 december 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om närvaro på jobbtorg

Dnr 444-2011-1.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Återkoppling Solhem 1 & 2 November 2011

Dnr 50-2011-8.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förskoleundersökning 2011

Dnr 457-2011-4.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av förskoleundersökningen inom stadens förskolor 2011.

12 Kollorapport 2011

Dnr 464-2011-4.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Svar på remiss om Förbifart Stockholm S-Dp 2009-20807-54

Dnr 418-2011-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Svar på remiss om Förbifart Stockholm S-TDp-2010-00733-54

Dnr 423-2011-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Svar på remiss om förbifart Stockholm S-Dp 2010-04710-54

Dnr 421-2011-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Svar på remiss om förbifart Stockholm S-Dp 2010-00804-54

Dnr 422-2011-1.5.3.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Månadsrapport oktober 2011

Dnr 494-2011-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2011.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av protokoll från sammanträde för lokala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 15-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

19 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 16-2011-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

21 Information, kurser och konferenser

22 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den
30 november 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 oktober 2011 justerades den 2 november 2011.


________________

§2 Svar på remiss om Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har bjudit in Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att lämna synpunkter på evenemangsstrategi för Stockholms stad i syfte att förbättra strategin. Idag finns ingen strategi för evenemang. Syftet med en evenemangsstrategi är att skapa en tydlig profilering och marknadsföring av Stockholms stad genom de festivaler, artist- och idrottsevenemang samt kongresser, mässor och konferenser som anordnas genom att koppla strategin till stadens vision. Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till målen, inriktningen och indikatorerna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011

Dnr 461-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Emanuel Öz (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande

Vi vill ansluta till förvaltningens synpunkt att handlingsplanen i högre utsträckning borde betona värdet av mindre evenemang.

I PM till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande konstateras att tidigare erfarenheter från exempelvis Stockholms ansökan om OS visade på brist på stöd från stockholmarna.

För närvarande sker majoriteten av större evenemang med utgångspunkt från innerstaden. Men en stor del av invånarna bor i olika förortsstadsdelar som ser olika ut. Ett sätt att ta till vara detta kunde vara att vid arrangemang av mindre omfattning utgå från Stockholms olika stadsdelars karaktär. I nuläget genomförs festivaler där som exempelvis Tensta Marknad, Midsommar Latino och Husbyfestivalen, men detta skulle kunna utvecklas med utgångspunkt från vad som är karaktäristiskt för just den stadsdelen. Om denna verksamhet uppgraderades till att vara en del av stadens evenemangsstrategi, men fortfarande arrangerades med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna så skulle säkerligen stödet från stockholmarna bli stort.”

________________

§3 Svar på remiss om Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande om kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015. Den nu gällande kommunikationspolicyn slutar gälla vid årsskiftet 2011/2012. Kommunikationsprogram för Stockholms stad är ett nytt styrdokument inom kommunikationsområdet som visar önskvärd utveckling för stadens kommunikation genom tydliga mål och indikatorer. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 september 2011.

Dnr 462-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade för S ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Anna Jonazon (S) och Emanuel Öz (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra följande

För att åstadkomma en bra kommunikation med medborgarna kan ett bra kommunikationsprogram vara till stor hjälp. Det första av målen för kommunikationsprogrammet är ”Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig”. För att nå det målet måste det vara möjligt för stockholmarna att ta del av och förstå information som staden sänder till dem. Då måste man också komma ihåg att i några stadsdelar är kunskaperna i svenska bristfälliga. Därför måste man i varje situation noga överväga formen av och vilket/vilka språk information en ska ges på.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamot Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avstyrka förslaget till kommunikationsprogram

Kommunikationsprogrammet innehåller oacceptabla krav på likriktning av innehållet i kommunikationen. Förslaget anger som mål för kommunikationen att ”attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv”. Som ett nytt nyckeltal anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen” – en vision som är den styrande alliansens politiska dokument.

Det är en mycket oroväckande utveckling i staden att ledningen i allt högre grad beskär självständighet och yttrandefrihet i de olika förvaltningarna och bolagen. En stark centralisering av administration och ekonomi samt utökad detaljstyrning av verksamheterna kompletteras nu med centrala direktiv för inte bara hur alla måste kommunicera utan vad som ska förmedlas.

Kommunikationsprogrammet som det nu är utformas kan innebära allvarliga ingrepp i yttrandefriheten och bör avstyrkas.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade för FP fram ett särskilt uttalande.

”Särskilt uttalande

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart ska det vara att fortsätta använda inarbetade varumärken vid sidan om, som fallet är idag.

Det ärdärför bra att stadens bolag ges fortsatt möjlighet till att profilera sig genom egna varumärken. Detta måste även gälla för andra verksamheter som ligger utanför Stadshuskoncernen och har ett behov av detta. Bland dessa kan nämnas Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som sedan lång tid har inarbetade varumärken.

De inarbetade och unika varumärkena har ett värde i kommunikationen med besökare, samarbetspartners och sponsorer. Om staden ska nåevenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och att de attraherar turister och arrangörer i konkurrens med andra stora städer. Eftersom institutionerna har helt olika inriktningar kan de inte likställas. Att avskaffa möjligheterna till särprofilering skulle innebära ett hårt slag mot Stockholms kulturliv och mot varumärken som i sin nuvarande form utgör en del av kulturarvet. ”


________________

§4 Svar på remiss om motion om Peak Oil

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen önskar ett svar på Motion (2011:52) Dnr: 303-1429/2011 från Per Bolund (MP) angående Peak Oil. Begreppet Peak Oil beskriver den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan tagit slut. Motionären föreslår att:

- Stockholm vidtar åtgärder för att minska de negativa effekter som Peak Oil kommer att orsaka

- att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett handlingsprogram hur Stockholm ska hantera Peak Oil

- att staden ser över sitt säkerhetsarbete och sin krisberedskap för att hantera akuta oljeförsörjningskriser

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ska upprätta en miljöplan med stadens miljöprogram som utgångspunkt. I remissförslaget för Stockholms miljöprogram 2012-2015 slås fast att Stockholm ska utvecklas till en stad där byggnader och infrastruktur baseras på hållbara energilösningar, slutna kretslopp och smart miljödesign. Staden ska anpassas att klara kommande klimatförändringar, vilket innebär att fossila bränslen i möjligaste mån ska undvikas oavsett tillgång på olja.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2011.

Dnr 520-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Emanuel Öz (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden beslutar

att bifalla motionen om Peak Oil av Per Bolunds (MP).

I övrigt vill vi även anföra att det är viktigt att också vår stadsdelsnämnd i sina verksamheter eftersträvar fossilfri transportsätt och energilösningar. Detta gäller bland annat transporter där vi idag har låg mängd miljöfordon.

Men det är också viktigt att vi i de fall verksamheter läggs ut på entreprenörer kommer ihåg att se hur dessa sköter sina transporter. Vet vi till exempel hur de hemtjänstföretag som har verksamheter i Spånga-Tensta har det med sina transporter och miljömål? Vilken typ av fordon används och på vilket jobbar dem för att minska sin miljöpåverkan?

Idag har vi obefintlig redovisning av privata utförare när företagen lämnar sina uppföljningsrapporter till förvaltning och nämnd. Vi vill att uppgifter utförarnas miljöpolicy inhämtas. Ytterst är det en fråga om att nämnden ställer tydligare kalimat och miljökrav vid upphandlingen tillfället och effektivare uppföljning av miljömålen.”

________________

§5 Svar på remiss om förslag till Kulturvision 2030

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen, Kultur- och fastighetsroteln önskar synpunkter från Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta på förslag om Kulturvision 2030. Kulturförvaltningen fick 2007 i uppdrag av kulturnämnden att ta fram en strategisk plan för kulturen i Stockholm. Den 22 mars 2011 presenterades förslaget för kulturnämnden som återremitterade förslaget och uppdrog åt kulturförvaltningen att tydliggöra hur planen på ett naturligt sätt kan knytas till stadens målstrukturer och vilka ekonomiska konsekvenser ett förverkligande av planen skulle få.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tagit del av Kulturvision 2030. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ser det som positivt att en kulturvision tas fram. Innehållet följer stadens övergripande vision. Kulturvisionen är en viktig del för att förverkliga den övergripande visionen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd menar dock att det kan finnas behov av att kulturvisionen delvis omarbetas och att den stilistiska utformningen omarbetas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 oktober 2011.

Dnr 513-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Emanuel Öz (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag. Att därutöver anföra följande

Kulturvisionen bör skrivas om till ett inkluderande, politiskt majoritetsneutralt och utmanande dokument. Det bör ej knytas till den borgerliga majoritetens politiska visionsdokument. Något som tydligt saknas är barnperspektivet. Ett omarbetat dokument ska tydligare låta Barnkonventionen genomsyra texten liksom ett genus-/jämställdhetsperspektiv som nu saknas.

Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för den närmaste framtiden. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som att inkludera det mångkulturella samhället genom att ta hänsyn till viktiga aspekter så som, HBT- personers villkor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor måste arbetas in i texten och tydliggöras.

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora utmaningen det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen både i form av eget skapande och upplevelser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Om målsättningen är ett kulturliv för hela Stockholm bör förorternas roll stärkas. Det har skett en utarmning, ett exempel på detta är att antalet kultursekreterare minskat från 11 till 2 i stadens stadsdelsförvaltningar sedan år 2006. Innerstaden stärks på förorternas bekostnad. Detta är allvarligt med tanke på att ekonomiskt resurssvaga personer trängs ut från innerstaden genom bostadsrättsombildningar och hyreshöjningar.


För Spånga-Tensta och för Järva som helhet skulle det vara önskvärt med en konkret plan för att kulturen ska utvecklas här i våra områden.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att stadsdelsnämnden beslutar

Att delvis bifalla förvaltningens förslag.

Att därutöver anföra

Kulturen är viktig för den lokala utvecklingen. Idag är en grundläggande förutsättning för levande kulturutövning vilka arbetsformer som utvecklas med de kreativa grupperna och det formaliserade arbetssättet mellan kulturutövare, näringslivet och offentliga verksamheter.

Spånga-Tensta är en globaliserad stadsdel med stor mångfald Av den anledningen är det viktigt att man fångar in stadsdelens identitet i all kulturutövning. En stor brist i stadsdelen är infrastruktur för kulturen, vi ser att staden saknar scenkonst, film och idrott i stadsdelen.

Miljöpartiet de gröna betonar vikten av att även institutionaliserade kulturproducenter hittar till ytterstaden. En kultursatsning i ytterstaden är en nyckel för lokal utveckling och den lyfter hela stadsdelen och gagnar i sin tur hela staden.

Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både hälsa, livskvalitet och lokal utveckling. Vi vill satsa på kultur så att alla, särskilt barn och unga, ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare och publik. Kulturskolorna ska stärkas. Kultur är ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion. Satsningen på Kultur i förorten ska vara en del av Kulturvision 2030.

Föreningslivet är motorn för den lokala kulturproduktionen, och väldigt mycket symboliserar stadsdelen idéer födda i föreningslivet till exempel Tensta Marknad, Midsommar latino, sommarfotbollsturneringen, Tenstaträff, Tensta Konsthall, Spånga By etc. En av Stockholms rikedomar är att staden är en heterogen stad, vi vill att Kulturvision 2030 ska ha sitt utgångsläge i den rikedomen.”

________________

§6 Resepolicy för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden antar resepolicy för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Ärendet

Resepolicyn bygger på stadens miljöprogram och trafiksäkerhetsprogram som har beslutats av kommunfullmäktige.

Syftet med resepolicyn är att säkerställa att de resor som utförs av stadens förtroendevalda och anställda sker:

· på ett trafiksäkert sätt,

· på ett miljöanpassat sätt,

· så kostnadseffektivt som möjligt.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden antar resepolicy för Spånga-Tensta

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 juni 2011.

Dnr 344-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§7 Svar på skrivelse angående skolorna i Hjulsta och nya Akallalänken-Hjulstastråket

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har begärt ett yttrande från förvaltningen om en skrivelse från Awad Hersi med flera (MP) angående skolorna i Hjulsta och nya Akallalänken-Hjulstastråket.

Den planerade kopplingen mellan Akallalänken-Hjulstrastråket innebär mellan 3 000-4 000 fordon per dygn på Hjulstastråket. Idag trafikeras Hjulstastråket av 3 000 fordon per dygn. Ett program för projektet upprättades år 2009. Programmet har varit ute på programsamråd. Då trafiken enligt samrådshandlingarna i stort beräknas till samma mängd som idag torde inte heller miljön kring skolan förändras mot idag. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Dnr 530-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till förvaltningens förslag röstar ja. Den som biträder bifall till MP+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordförande Ornina Younan (S), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M), Victor Ferreira (FP), Anna Jonazon (S) och
Emmanuel Öz (S)

Följande nej-röster avgavs: ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), och Derya Uzel (MP).

Förvaltningens förslag till beslut hade därmed bifallits med 10 röster mot 3.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Vi yrkar att stadsdelsnämnden bifaller skrivelsen om skolorna i Hjulsta och nya Akallalänken-Hjulstastråket.

I övrigt vill vi anföra att vi anser att det är relevant att göra en förnyad översyn över vad en sammankoppling av Hjulstastråket och Akallalänken innebär för miljön för skolorna och dess personal och elever i Hjulsta, då den tidigare analysen har några år på nacken. En sammankopplad Akallalänk-Hjulstastråk med ökad trafik tätt intill skolorna i Hjulsta är en konsekvens om trafikprojektet Förbifart Stockholm genomförs så som dess planer ser ut idag.

Idag tvivlar vi på att Hjulstastråket, som förvaltningen anger, trafikeras av 3000 fordon per dygn, då vägen sedan cirka två år tillbaka är en återvändsgränd med vändplan där den tidigare på/infarten vid E18 är. Vägen används idag för genomfartstrafik endast av de bussar som har hållplatser längs vägen och bussarna vänder vid vändplanen. Att den tidigare trafiken kan ha uppgått till mellan 2500 och 3000 fordon per dygn kan stämma.

De trafikanalyser som ger ett antagande av maximalt mellan 3000 och 4000 fordon per dygn på Hjulstastråket-Akallalänken är idag cirka fem år gamla och behöver enligt vår mening en genomgripande översyn samt konsekvensanalys av vad trafikökning innebär för skolorna i Hjulsta.

Hur privatpersoner och kommersiell trafik väljer att köra och på vilka vägar hänger självklart samman med vilka alternativen är. Idag förstår allt fler hur vägalternativen vid Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby, Kista samt resten av Järvafältet kommer att se ut när dels allt vägbyggande som hänger samman med E18s nya anslutning till E4 vid Kista är klar, dels hur det kan komma att se ut om projektet Förbifart Stockholm genomförs så som planerna ser ut idag med en gigantisk trafikled som kommer i dagen vid Hjulstakorset och fortsätter så mot Akalla. I takt med att fler börjar se hur vägarna slutligen kan komma att dras kan Akallalänken-Hjulstastråket komma att framstå som ett attraktivt åkalternativ. Detta påverkar hur många som är intresserade av att använda en kommande Akallalänk-Hjulstastråk och gick inte att förutse för fem år sen.

När Hjulstastråket blev återvändsgränd för cirka två år sedan så stängdes det gamla ”bussdiket” som förhindrat trafik mellan Tenstavägen och Bergslagsvägen och det blev åter möjligt även för bilar att använda denna vägkorsning. För boende i Hjulsta och stora delar av Tensta är detta ett körmässigt smidigt alternativ om man ska till Akalla, Kista, men även Sollentunas handelsområde Stinsen som nås genom att fortsätta bakom DN-Expressentryckeriet i Akalla och sedan under E4. Självklart är det också ett smidigt alternativ för trafik till Hjulsta och Tensta och även vidare mot Spånga.

Att korsningen Tenstavägen-Bergslagsvägen nu har varit öppen några år kan ha ändrat körvanor till förmån för att köra Akallalänken. Detta vägvalsbeteende hänger troligen kvar om Hjulstastråket sammanlänkas med Akallalänken och kan då leda till ökad trafik på Hjulstastråket. I och med att förhållandena således idag inte är som de var då trafikmängdsanalyserna gjordes för cirka fem år sen, anser vi att nya undersökningar behövs.

Att ökad trafik på Hjulstastråket påverkar miljön för skolorna i Hjulsta är självklart. Det kommer att bli negativ påverkan.”

________________

§8 Begäran om reducering av arrenderad mark för kolonilotter vid Hjulsta Koloniträdgårdsförening

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att Hjulsta Koloniträdgårdsförening får reducera arrenderad mark benämnd Torg I och K med en areal på 3000 kvm och att arrendekostnaden för denna avgår med 4020 kronor att gälla från och med 1 december 2011.

Ärendet

Hjulsta Koloniträdgårdsförening har de senaste åren fått ett minskat antal medlemmar i föreningen. Den totala arrenderade markytan enligt det nya avtalet daterat 2010-10-01 uppgår till 22000 kvm. Sedan några år står ett område med en areal på 3000 kvm ledig utan efterfrågan. Föreningen har därför anhållit om reducering av denna mark från och med 1 december 2011.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Dnr 410-2011-3.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§9 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om närvaro på jobbtorg

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har begärt ett yttrande från förvaltningen om en skrivelse från Jonas Ljungstedt (V) och Cheko Pekgül (V) angående närvaro på jobbtorg under sommaren.

Färre än 130 hushåll bedöms vara berörda av problemet för år 2011. I Stockholm stads budget för år 2012 har beslutats att föräldrar som går på jobbtorget har rätt till 2 veckors ledighet på sommaren.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Dnr 444-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett särskilt uttalande
enligt följande:

Särskilt uttalande

Det börjar bli lite för mycket ”vi och dom” i dagens Sverige, människor delas in i anställda och de som får nöja sig med att bli åtgärdade. För att få ekonomiskt bistånd krävs det mer och mer motprestationer. Det är viktigt att slå fast att om motprestationer sker i form av arbete, ska det i huvudsak ske i form av anställningar med de rättigheter som följer med det, facklig organisering, strejkrätt mm. Undantagen ska vara mycket få. Sverige har vi lagstadgad rätt till fem veckors semester men denna lag gäller inte för arbetssökande och för deras barn. När man är arbetssökande har man inte rätt till någon semester. Om man har barn måste dessa alltså tillbringa hela sommarlovet på dagis. Det är ett litet steg i rätt riktning att gå från noll till två veckors semester. Vi menar dock att två veckor är helt otillräckligt, ska inte alla barn ha samma rättigheter?

Sommarlovet är cirka två månader och många barn får vara lediga hela lovet. Andra får åtminstone vara lediga under föräldrarnas semester. Det är väldigt jobbigt och påfrestande att vara arbetslös och många vittnar om hur de utsätts för meningslösa insatser på jobbtorgen. Så om man deltar i jobbtorgens verksamhet kan man verkligen behöva tid för ledighet och att vara tillsammans med sina barn. Ska inte den lagstadgade rätten till fem veckors semester gälla alla, inte minst med tanke på barnen. Är inte detta ett brott mot barnkonventionen? ”

________________

§10 Återkoppling Solhem 1 & 2 November 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens återkoppling.

Ärendet

Antalet boende vid Solhem 1 och 2 måste minska för att uppfylla kraven i LSS. En hyresgäst har tidigare flyttat och en ytterligare hyresgäst flyttade till annat boende den 1 juni 2011. Dessa flyttar ger möjlighet till att bygga om boendet till en gruppbostad för sex boende. Förvaltningen utreder om det går att ta bort ytterligare en plats i gruppboendet för att få den ideala gruppbostaden med fem boende enligt LSS.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Dnr 50-2011-8.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§11 Förskoleundersökning 2011

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av förskoleundersökningen inom stadens förskolor 2011.

Ärendet

Förskoleundersökningen genomförs årligen i stadens förskoleverksamhet oavsett regiform. Svarsfrekvensen ökade från
66 % 2010 till 68 % 2011. I årets undersökning ökade förskolorna sitt resultat i de fyra områderna som omfattar förskolans uppdrag. Mest ökade område samverkan med hemmet från 70% till 74%.

Förvaltningen kommer under 2012 att fokusera på:

· Implementering av den reviderade läroplanen.

· Uppföljning och utvärdering av förskolans resultat

· Utveckling av samverkan med föräldrar

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 oktober 2011.

Dnr 457-2011-4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§12 Kollorapport 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Sammanställning av kolloinspektioner sommaren 2011.

Dnr 464-2011-4.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§13 Svar på remiss om Förbifart Stockholm S-Dp 2009-20807-54

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar synpunkter från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på ett upprättat detaljplaneförslag om Förbifart Stockholm gällande Hjulstamotet. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av förslaget till detaljplan och har inget att erinra mot förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Dnr 418-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamot Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till FP+M:s röstar ja. Den som biträder bifall till MP+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M) och Victor Ferreira (FP), Anna Jonazon (S) och Emanuel Öz (S).

Följande nej-röster avgavs:, ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP).

FP+M:s förslag till beslut hade därmed bifallits med 10 röster mot 3.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förslaget till detaljplaner för Förbifart Stockholm enligt Ärende 13 i föredragslistan.

Att därutöver anföra:

Miljöpartiet de gröna säger nej till Förbifart Stockholm och har förordat en tunnel för E18 under Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Om man ändå insisterar på att bygga Förbifart Stockholm bör man förändra den så att det inte blir en tunnelöppning vid Hjulsta utan att tunneln fortsätter hela vägen till en alternativ trafikplats mellan Akalla och Häggvik vid E4. Se förslag och bifogad karta.

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljötänkande. Förbifarten kommer inte ens bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna blir fler. Och det beräknas bara vara 10% av trafiken från Kungens kurva färdas hela vägen till Häggvik. Endast 0,2 % av den tunga trafiken gör detsamma. Hela projektet bör avslutas och de 28 miljarder kronor de beräknas kosta bör användas till nödvändiga kollektivtrafik-investeringar och utbyggt trängselavgiftsystem. Tvärspårväg Syd fortsatt utbyggnad skulle kosta ca 5 miljarder. Spår Nacka/Värmdö 8 miljarder. Tvär bana Solna- Universitetet 3,3 miljarder. Tunnelbana Akalla Barkarby 1,7 miljarder osv. Man skulle få mycket för pengarna i stället för en dyr lösning som egentligen få behöver. Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken.

I samband med Stockholmsöverenskommelsen som Förbifart Stockholm är del av beräknades sammantaget de ökade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken bli med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms gröna kilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat. De höga halterna av partiklar i tunnelluften beräknas leda till en ökning av förtida dödsfall med 20-30 personer årligen. Det är enkelt att konstatera att Förbifart Stockholm inte är någon lösning utan istället förvärrar Stockholms problem.Vägverkets utredare (numera Trafikverket) har inte tagit med miljökvalitetsmålen och inte de transportpolitiska målen. Ej heller att koloxidutsläppen ska minska med 30%. Kollektivtrafiken måste öka och biltrafiken minska! Naturvårdsverket, KTH och SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har avvisat Vägverkets utredning.

Vårt alternativ:

Om man nu inte inser det stora misstaget att bygga Förbifart Stockholm så vill vi förorda att tunneln förlängs hela vägen till E4 an.

Att man bara bygger av och påfart till E18 vid Hjulsta , inte en tunnelmynning. Att man i stället för att bygga Hansta motet och trafikplatsen vid Häggvik lägger en enda trafikplats mellan Akalla och Häggvik. Då skulle man frigöra pengar till de ökade kostnader som ett längre tunnelbygge skulle medföra. Man skulle slippa ta delar av Hansta reservatet i anspråk och förstöra den biologiska miljön. Man skulle slippa ökat buller utom de 6-8 år som förbifarten byggs och kommer att göra livet outhärdligt för ett stort antal människor! I Akalla kommer ungefär 1200 boende få stomljudsnivåer, dvs ljudsvängningar i husens betong, mellan 35 och 45 dB under byggtiden! Men bullret blir naturligtvis lika påfrestande vare sig man gör en hel tunnel eller bygger två trafikplatser och en del med öppen väg.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning bör göras. Man hänvisar till Trafikverkets miljökonsekvensutredning men vår förvaltning reagerar inte och bryr sig inte om den försämrade miljön för alla som bor i miljonprogrammen runt Förbifartens norra del. Det är ett hån mot alla barn som ska växa upp i området och tvingas leva med buller och ohälsosam luft och som i stället för att se gröna fält och träd får stirra ut över stenkrossar och motorleder bakom tjocka fönsterglas.

Trafiken i ytläget kommer att påverka luftkvaliteten.

Partiklarna i luften kommer att öka. Man talar om att få ner dubbanvändningen på bilarna till 50% men det finns inga såna förslag som har tagits på allvar.Bullret kommer att öka med ca 10%. Varför ska vi utsätta oss själva och våra barn för en ohälsosam miljö som ger sämre hälsa Hansta naturreservat inrättades med syfte att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde. Landskapet var bebott redan på bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar. Ett område för strövtåg, rekreation och studier som borde vara vilsamt för själen. Man planerar att anlägga en begravningsplats i kanten som riskerar att förstöras av trafikbuller. Borde man inte tänka om och inte låta den stora snöbollen fortsätta rulla.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Stockholm är en växande storstad. Pulsen, arbetsmarknaden, kulturutbudet och miljön får fler att söka sig hit och stadens befolkning beräknas öka till närmare en miljon invånare till 2024. Allt fler vill bo i Stockholmsregionen, staden behöver ett trafiksystem som klarar av befolkningsökningen. En viktig del i detta sammanhang är förbindelse över Mälaren som kommer att hålla ihop Stockholms norra och södra delar. Genom Förbifarten ökar vi möjligheterna för hela Stockholm att växa.

Den nya trafikplatsen vid Hjulstakorset blir regionens största trafikplats där två Europavägar korsar varandra på gränsen mellan Stockholm och Järfälla. Hjulstamotet kommer byggas om till en stor överliggande cirkulationsplats, där trafikanterna på E18 passerar under rondellen. De som vill ansluta till Bergslagsvägen eller Akallalänken gör detta via rondellen.

Det liggande förslaget skapar goda möjligheter att knyta samman de olika stadsdelarna runt platser som inte är sammanlänkade i dag. Förbifart Stockholm kommer därmed även att öka möjligheterna för den lokala tillväxten Lunda företagsomsråde, får betydligt bättre infrastrukturella kopplingar , bättre förutsättningar för företagsområdet att växa ger också bättre förutsättningar för fler arbetsplatser i stadsdelen.

Det är av stor vikt att intrånget i Igelbäckens kulturreservat begränsas i högsta möjliga mån och att förslaget kompletteras med en redovisning av lämpliga kompensationsåtgärder för intrånget. Dessutom behöver bullerskyddsåtgärderna tittas över ännu en gång, för att minska trafikplatsens påverkan på de närliggande fastigheterna samt på den planerade kyrkogården i kulturreservatet.

Planhandlingarna bör även kompletteras med en överskådlig karta över hur gång- och cykelvägnätet i närområdet kommer att se ut efter Förbifartens utbyggnad. Det bör säkerställas att det finns attraktiva gång- och cykelvägar mellan närliggande stadsdelar samt Barkarbystaden.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi anser att det är viktigt att lyfta fram väsentliga aspekter som berör de boende i området.

Miljön/Bullernivån

Det bör säkerställas att de boende och de som vistas i området inte störs av förbifarten och att förebyggande åtgärder vidtas för att minska skadeverkningarna.

Det är viktigt att påpeka att man ska bygga för framtiden men det ska ske i samspel med miljön i områden. Dessutom ska olika åsikterfrån människori regionen därvägenär planerad beaktas.

Vi har även synpunkter på stadsdelsförvaltningens behandling av det här ärendet. I tjänsteutlåtandet står det mycket kortfattat att man inte har någonting att erinra mot förslaget. Det är helt uppenbart att en trafikanläggning i den här storleken kommer att ha stor påverkan lokalt, vilket borde ha redovisats i förvaltningens beskrivning.

Vår förhoppning är att kommande tjänsteutlåtanden på planremisser blir mer utförliga framöver.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi motsätter oss byggande av Förbifart Stockholm. En trafikled som kommer att alstra mer biltrafik. För en aktiv klimatpolitik behöver vi istället åtgärder som gör att bilåkandet minskar. Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken. Ett exempel på detta skulle kunna vara en utbyggnad av tunnelbanan från Hjulsta och Akalla till Barkarby. Alla de miljarder kronor som läggs på Förbifart Stockholm borde istället satsas på detta och liknande projekt. Nu kommer istället med största sannolikhet en helt nödvändig utbyggnad av kollektivtrafiken att finansieras med fortsatta chockhöjningar av SL-kortet och andra taxor. Förbifart Stockholm blir ingen riktig förbifart eftersom den ligger alldeles för nära Stockholms stadskärna. En verklig ”förbifart” skulle istället kunna vara en utbyggnad av riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. Idag är det endast 3 % av trafiken på Essingeleden som är förbifartstrafik, övrig trafik har målpunkter i Stockholm eller angränsande kommuner.

Vi är också motståndare till utformningen av det här vägprojektet. Större delen går i tunnel, men just i Hjulsta, och även i Akalla och Skärholmen går den ovan jord, med bland annat höga bullernivåer och förstörda grönområden som följd. Att det just är bostadsområden som drabbas som har en befolkning som inte är lika välbeställd och resursstark är ett fenomen som alltfler ser som en klassfråga, många betecknar det här som miljörasism. Vi ser detta tydligt idag med det stora ingreppet som görs på den del av Järvafältet där E18 byggs ut i ytläge. Kostnaden för att lägga E18 i tunnel hade varit en bråkdel av vad Förbifart Stockholm kostar. Även en förlängning av förbifartens tunnel, förbi Järvafältet är en mindre kostnad jämfört med hela projektet.


Vi har också synpunkter på stadsdelsförvaltningens behandling av det här ärendet. I tjänsteutlåtandet står det mycket kortfattat att man inte har någonting att erinra mot förslaget. Det är helt uppenbart att en trafikanläggning i den här storleksklassen kommer att ha påverkan lokalt, vilket borde ha redovisats i förvaltningens beskrivning. Förhoppningsvis blir kommande tjänsteutlåtanden på planremisser mer utförliga framöver.”

Bilaga
Bilaga 1 § 13

________________

§14 Svar på remiss om Förbifart Stockholm S-TDp-2010-00733-54

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar synpunkter från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på ett upprättat detaljplaneförslag om Förbifart Stockholm gällande tunnel Lunda i stadsdelarna Kälvesta och Lunda. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en trafikledstunnel kan byggas från Skärholmen till Akalla/Hansta. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av förslaget till detaljplan och har inget att erinra mot förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Dnr 423-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till FP+M:s förslag röstar ja. Den som biträder bifall till MP+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M) och Victor Ferreira (FP), Anna Jonazon (S) och Emanuel Öz (S)

Följande nej-röster avgavs: ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), och Derya Uzel (MP).

FP+M:s förslag till beslut hade därmed bifallits med 10 röster mot 3.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förslaget till detaljplaner för Förbifart Stockholm enligt Ärende 14 i föredragslistan.

Att därutöver anföra:

Miljöpartiet de gröna säger nej till Förbifart Stockholm och har förordat en tunnel för E18 under Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Om man ändå insisterar på att bygga Förbifart Stockholm bör man förändra den så att det inte blir en tunnelöppning vid Hjulsta utan att tunneln fortsätter hela vägen till en alternativ trafikplats mellan Akalla och Häggvik vid E4. Se förslag och bifogad karta (sid 3).

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljötänkande. Förbifarten kommer inte ens bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna blir fler.

Och det beräknas bara vara 10% av trafiken från Kungens kurva färdas hela vägen till Häggvik. Endast 0,2 % av den tunga trafiken gör detsamma. Hela projektet bör avslutas och de 28 miljarder kronor de beräknas kosta bör användas till nödvändiga kollektivtrafik-investeringar och utbyggt trängselavgiftsystem.

Tvärspårväg Syd fortsatt utbyggnad skulle kosta ca 5 miljarder. Spår Nacka/Värmdö 8 miljarder. Tvär bana Solna- Universitetet 3,3 miljarder. Tunnelbana Akalla Barkarby 1,7 miljarder osv. Man skulle få mycket för pengarna i stället för en dyr lösning som egentligen få behöver.

Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken. I samband med Stockholmsöverenskommelsen som Förbifart Stockholm är del av beräknades sammantaget de ökade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken bli med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms gröna kilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat. De höga halterna av partiklar i tunnelluften beräknas leda till en ökning av förtida dödsfall med 20-30 personer årligen. Det är enkelt att konstatera att Förbifart Stockholm inte är någon lösning utan istället förvärrar Stockholms problem.

Vägverkets utredare (numera Trafikverket) har inte tagit med miljökvalitetsmålen och inte de transportpolitiska målen. Ej heller att koloxidutsläppen ska minska med 30%. Kollektivtrafiken måste öka och biltrafiken minska! Naturvårdsverket, KTH och SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har avvisat Vägverkets utredning.

Vårt alternativ:

Om man nu inte inser det stora misstaget att bygga Förbifart Stockholm så vill vi förorda att tunneln förlängs hela vägen till E4 an.

Att man bara bygger av och påfart till E18 vid Hjulsta , inte en tunnelmynning.

Att man i stället för att bygga Hansta motet och trafikplatsen vid Häggvik lägger en enda trafikplats mellan Akalla och Häggvik. Då skulle man frigöra pengar till de ökade kostnader som ett längre tunnelbygge skulle medföra.

Man skulle slippa ta delar av Hansta reservatet i anspråk och förstöra den biologiska miljön. Man skulle slippa ökat buller utom de 6-8 år som förbifarten byggs och kommer att göra livet outhärdligt för ett stort antal människor! I Akalla kommer ungefär 1200 boende få stomljudsnivåer, dvs ljudsvängningar i husens betong, mellan 35 och 45 dB under byggtiden!

Men bullret blir naturligtvis lika påfrestande vare sig man gör en hel tunnel eller bygger två trafikplatser och en del med öppen väg.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning bör göras.

Man hänvisar till Trafikverkets miljökonsekvensutredning men vår förvaltning reagerar inte och bryr sig inte om den försämrade miljön för alla som bor i miljonprogrammen runt Förbifartens norra del. Det är ett hån mot alla barn som ska växa upp i området och tvingas leva med buller och ohälsosam luft och som i stället för att se gröna fält och träd får stirra ut över stenkrossar och motorleder bakom tjocka fönsterglas.

Trafiken i ytläget kommer att påverka luftkvaliteten. Partiklarna i luften kommer att öka.

Man talar om att få ner dubbanvändningen på bilarna till 50% men det finns inga såna förslag som har tagits på allvar. Bullret kommer att öka med ca 10%. Varför ska vi utsätta oss själva och våra barn för en ohälsosam miljö som ger sämre hälsa?

Hansta naturreservat inrättades med syfte att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde. Landskapet var bebott redan på bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar. Ett område för strövtåg, rekreation och studier som borde vara vilsamt för själen. Man planerar att anlägga en begravningsplats i kanten som riskerar att förstöras av trafikbuller. Borde man inte tänka om och inte låta den stora snöbollen fortsätta rulla.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi anser att det är viktigt att lyfta fram väsentliga aspekter som berör de boende i området.

Miljön/Bullernivån

Det bör säkerställas att de boende och de som vistas i området inte störs av förbifarten och att förebyggande åtgärder vidtas för att minska skadeverkningarna.

Det är viktigt att påpeka att man ska bygga för framtiden men det ska ske i samspel med miljön i områden. Dessutom ska olika åsikterfrån människori regionen därvägenär planerad beaktas.

Vi har även synpunkter på stadsdelsförvaltningens behandling av det här ärendet. I tjänsteutlåtandet står det mycket kortfattat att man inte har någonting att erinra mot förslaget. Det är helt uppenbart att en trafikanläggning i den här storleken kommer att ha stor påverkan lokalt, vilket borde ha redovisats i förvaltningens beskrivning.

Vår förhoppning är att kommande tjänsteutlåtanden på planremisser blir mer utförliga framöver.”

Bilaga
Bilaga 1 § 14

________________

§15 Svar på remiss om förbifart Stockholm S-Dp 2010-04710-54

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar synpunkter från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på ett upprättat detaljplaneförslag om Förbifart Stockholm gällande tunnel Lunda-Hjulsta i stadsdelen Lunda. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en trafikledstunnel kan byggas från Skärholmen till Akalla/Hansta. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av förslaget till detaljplan och har inget att erinra mot förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Dnr 421-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till FP+M:s förslag röstar ja. Den som biträder bifall till MP+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordföranden Ornina Younan (S)ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M) och Victor Ferreira (FP), Anna Jonazon (S) och Emanuel Öz.

Följande nej-röster avgavs:, ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP).

FP+M förslag till beslut hade därmed bifallits med 10 röster mot 3.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förslaget till detaljplaner för Förbifart Stockholm enligt Ärende 15 i föredragslistan.

Att därutöver anföra:

Miljöpartiet de gröna säger nej till Förbifart Stockholm och har förordat en tunnel för E18 under Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Om man ändå insisterar på att bygga Förbifart Stockholm bör man förändra den så att det inte blir en tunnelöppning vid Hjulsta utan att tunneln fortsätter hela vägen till en alternativ trafikplats mellan Akalla och Häggvik vid E4. Se förslag och bifogad karta (sid 3).

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljötänkande. Förbifarten kommer inte ens bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna blir fler.

Och det beräknas bara vara 10% av trafiken från Kungens kurva färdas hela vägen till Häggvik. Endast 0,2 % av den tunga trafiken gör detsamma. Hela projektet bör avslutas och de 28 miljarder kronor de beräknas kosta bör användas till nödvändiga kollektivtrafik-investeringar och utbyggt trängselavgiftsystem.

Tvärspårväg Syd fortsatt utbyggnad skulle kosta ca 5 miljarder. Spår Nacka/Värmdö 8 miljarder. Tvär bana Solna- Universitetet 3,3 miljarder. Tunnelbana Akalla Barkarby 1,7 miljarder osv. Man skulle få mycket för pengarna i stället för en dyr lösning som egentligen få behöver.

Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken. I samband med Stockholmsöverenskommelsen som Förbifart Stockholm är del av beräknades sammantaget de ökade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken bli med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms gröna kilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat. De höga halterna av partiklar i tunnelluften beräknas leda till en ökning av förtida dödsfall med 20-30 personer årligen. Det är enkelt att konstatera att Förbifart Stockholm inte är någon lösning utan istället förvärrar Stockholms problem.

Vägverkets utredare (numera Trafikverket) har inte tagit med miljökvalitetsmålen och inte de transportpolitiska målen. Ej heller att koloxidutsläppen ska minska med 30%. Kollektivtrafiken måste öka och biltrafiken minska! Naturvårdsverket, KTH och SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har avvisat Vägverkets utredning.

Vårt alternativ:

Om man nu inte inser det stora misstaget att bygga Förbifart Stockholm så vill vi förorda att tunneln förlängs hela vägen till E4 an.

Att man bara bygger av och påfart till E18 vid Hjulsta , inte en tunnelmynning.

Att man i stället för att bygga Hansta motet och trafikplatsen vid Häggvik lägger en enda trafikplats mellan Akalla och Häggvik. Då skulle man frigöra pengar till de ökade kostnader som ett längre tunnelbygge skulle medföra.

Man skulle slippa ta delar av Hansta reservatet i anspråk och förstöra den biologiska miljön. Man skulle slippa ökat buller utom de 6-8 år som förbifarten byggs och kommer att göra livet outhärdligt för ett stort antal människor! I Akalla kommer ungefär 1200 boende få stomljudsnivåer, dvs ljudsvängningar i husens betong, mellan 35 och 45 dB under byggtiden!

Men bullret blir naturligtvis lika påfrestande vare sig man gör en hel tunnel eller bygger två trafikplatser och en del med öppen väg.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning bör göras.

Man hänvisar till Trafikverkets miljökonsekvensutredning men vår förvaltning reagerar inte och bryr sig inte om den försämrade miljön för alla som bor i miljonprogrammen runt Förbifartens norra del. Det är ett hån mot alla barn som ska växa upp i området och tvingas leva med buller och ohälsosam luft och som i stället för att se gröna fält och träd får stirra ut över stenkrossar och motorleder bakom tjocka fönsterglas.

Trafiken i ytläget kommer att påverka luftkvaliteten. Partiklarna i luften kommer att öka.

Man talar om att få ner dubbanvändningen på bilarna till 50% men det finns inga såna förslag som har tagits på allvar. Bullret kommer att öka med ca 10%. Varför ska vi utsätta oss själva och våra barn för en ohälsosam miljö som ger sämre hälsa?

Hansta naturreservat inrättades med syfte att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde. Landskapet var bebott redan på bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar. Ett område för strövtåg, rekreation och studier som borde vara vilsamt för själen. Man planerar att anlägga en begravningsplats i kanten som riskerar att förstöras av trafikbuller. Borde man inte tänka om och inte låta den stora snöbollen fortsätta rulla.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi anser att det är viktigt att lyfta fram väsentliga aspekter som berör de boende i området.

Miljön/Bullernivån

Det bör säkerställas att de boende och de som vistas i området inte störs av förbifarten och att förebyggande åtgärder vidtas för att minska skadeverkningarna.

Det är viktigt att påpeka att man ska bygga för framtiden men det ska ske i samspel med miljön i områden. Dessutom ska olika åsikterfrån människori regionen därvägenär planerad beaktas.

Vi har även synpunkter på stadsdelsförvaltningens behandling av det här ärendet.

I tjänsteutlåtandet står det mycket kortfattat att man inte har någonting att erinra mot förslaget. Det är helt uppenbart att en trafikanläggning i den här storleken kommer att ha stor påverkan lokalt, vilket borde ha redovisats i förvaltningens beskrivning.

Vår förhoppning är att kommande tjänsteutlåtanden på planremisser blir mer utförliga framöver.”

Bilaga
Bilaga 1 § 15

________________

§16 Svar på remiss om förbifart Stockholm S-Dp 2010-00804-54

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret önskar synpunkter från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på ett upprättat detaljplaneförslag om Förbifart Stockholm gällande tunnel Hästa i stadsdelarna Akalla och Hansta. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av förslaget till detaljplan och har inget att erinra mot förslaget.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Dnr 422-2011-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Awad Hersi (MP)lade gemensamt för MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Omröstning begärdes.

Följande voteringsordning fastställdes.

Den som biträder bifall till FP+M:s förslag röstar ja. Den som biträder bifall till S+MP+V:s förslag röstar nej.

Följande ja-röster avgavs: Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP), vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Ole-Jörgen Persson (M), Christer Grunder (M), Inger Akalla (M), Dennis Wedin (M), Markku Sirviö (M) och Victor Ferreira (FP), Anna Jonazon (S) och Emanuel Öz.

Följande nej-röster avgavs: ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V) och Derya Uzel (MP).

FP+M:s förslag till beslut hade därmed bifallits med 10 röster mot 3.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förslaget till detaljplaner för Förbifart Stockholm enligt Ärande 16 i föredragslistan.

Att därutöver anföra:

Miljöpartiet de gröna säger nej till Förbifart Stockholm och har förordat en tunnel för E18 under Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Om man ändå insisterar på att bygga Förbifart Stockholm bör man förändra den så att det inte blir en tunnelöppning vid Hjulsta utan att tunneln fortsätter hela vägen till en alternativ trafikplats mellan Akalla och Häggvik vid E4. Se förslag och bifogad karta (sid 3).

Förbifart Stockholm är inte ett projekt som ligger i linje med modern stadsplanering och miljötänkande. Förbifarten kommer inte ens bli en lösning på trafikproblemen, istället beräknas trängseln i Stockholmstrafiken att bli fem gånger så stor som idag med Förbifarten utbyggd. Vägtrafiken kommer att öka och bilköerna blir fler.

Och det beräknas bara vara 10% av trafiken från Kungens kurva färdas hela vägen till Häggvik. Endast 0,2 % av den tunga trafiken gör detsamma. Hela projektet bör avslutas och de 28 miljarder kronor de beräknas kosta bör användas till nödvändiga kollektivtrafik-investeringar och utbyggt trängselavgiftsystem.

Tvärspårväg Syd fortsatt utbyggnad skulle kosta ca 5 miljarder. Spår Nacka/Värmdö 8 miljarder. Tvär bana Solna- Universitetet 3,3 miljarder. Tunnelbana Akalla Barkarby 1,7 miljarder osv. Man skulle få mycket för pengarna i stället för en dyr lösning som egentligen få behöver.

Förbifart Stockholm orsakar både lokala och globala miljöproblem. Vägprojektet kommer att leda till en utglesad stadsstruktur i

Stockholmsregionen som ger ökad exploatering av värdefull naturmark, ökad biltrafik och högre koldioxidutsläpp från trafiken. I samband med Stockholmsöverenskommelsen som Förbifart Stockholm är del av beräknades sammantaget de ökade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken bli med mellan 30 och 80 procent.

Lokalt tas värdefulla grönområden i anspråk och Stockholms gröna kilar skärs av. Projektet gör intrång i flera naturreservat. De höga halterna av partiklar i tunnelluften beräknas leda till en ökning av förtida dödsfall med 20-30 personer årligen. Det är enkelt att konstatera att Förbifart Stockholm inte är någon lösning utan istället förvärrar Stockholms problem.

Vägverkets utredare (numera Trafikverket) har inte tagit med miljökvalitetsmålen och inte de transportpolitiska målen. Ej heller att koloxidutsläppen ska minska med 30%. Kollektivtrafiken måste öka och biltrafiken minska! Naturvårdsverket, KTH och SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har avvisat Vägverkets utredning.

Vårt alternativ:

Om man nu inte inser det stora misstaget att bygga Förbifart Stockholm så vill vi förorda att tunneln förlängs hela vägen till E4 an.

Att man bara bygger av och påfart till E18 vid Hjulsta , inte en tunnelmynning.

Att man i stället för att bygga Hansta motet och trafikplatsen vid Häggvik lägger en enda trafikplats mellan Akalla och Häggvik. Då skulle man frigöra pengar till de ökade kostnader som ett längre tunnelbygge skulle medföra.

Man skulle slippa ta delar av Hansta reservatet i anspråk och förstöra den biologiska miljön. Man skulle slippa ökat buller utom de 6-8 år som förbifarten byggs och kommer att göra livet outhärdligt för ett stort antal människor! I Akalla kommer ungefär 1200 boende få stomljudsnivåer, dvs ljudsvängningar i husens betong, mellan 35 och 45 dB under byggtiden!

Men bullret blir naturligtvis lika påfrestande vare sig man gör en hel tunnel eller bygger två trafikplatser och en del med öppen väg.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning bör göras. Man hänvisar till Trafikverkets miljökonsekvensutredning men vår förvaltning reagerar inte och bryr sig inte om den försämrade miljön för alla som bor i miljonprogrammen runt Förbifartens norra del.

Det är ett hån mot alla barn som ska växa upp i området och tvingas leva med buller och ohälsosam luft och som i stället för att se gröna fält och träd får stirra ut över stenkrossar och motorleder bakom tjocka fönsterglas.

Trafiken i ytläget kommer att påverka luftkvaliteten. Partiklarna i luften kommer att öka.

Man talar om att få ner dubbanvändningen på bilarna till 50% men det finns inga såna förslag som har tagits på allvar. Bullret kommer att öka med ca 10%. Varför ska vi utsätta oss själva och våra barn för en ohälsosam miljö som ger sämre hälsa?

Hansta naturreservat inrättades med syfte att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde. Landskapet var bebott redan på bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar. Ett område för strövtåg, rekreation och studier som borde vara vilsamt för själen. Man planerar att anlägga en begravningsplats i kanten som riskerar att förstöras av trafikbuller. Borde man inte tänka om och inte låta den stora snöbollen fortsätta rulla.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi anser att det är viktigt att lyfta fram väsentliga aspekter som berör de boende i området.

Miljön/Bullernivån

Det bör säkerställas att de boende och de som vistas i området inte störs av förbifarten och att förebyggande åtgärder vidtas för att minska skadeverkningarna.

Det är viktigt att påpeka att man ska bygga för framtiden men det ska ske i samspel med miljön i områden. Dessutom ska olika åsikterfrån människori regionen därvägenär planerad beaktas.

Vi har även synpunkter på stadsdelsförvaltningens behandling av det här ärendet. I tjänsteutlåtandet står det mycket kortfattat att man inte har någonting att erinra mot förslaget.

Det är helt uppenbart att en trafikanläggning i den här storleken kommer att ha stor påverkan lokalt, vilket borde ha redovisats i förvaltningens beskrivning.

Vår förhoppning är att kommande tjänsteutlåtanden på planremisser blir mer utförliga framöver.”

Bilaga
Bilaga 1 § 16

________________

§17 Månadsrapport oktober 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2011.

Ärendet

Årets medarbetarenkät är nu genomförd. Arbetet med att analysera resultatet kommer att påbörjas under november månad. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka jämfört med föregående år.

Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott om 2,0 mnkr efter
resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med månadsrapporten i
september.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för
personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 9,0 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,1 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

Dnr 494-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det bestående budgetunderskottet inom verksamheten försörjning fortsätter galoppera okontrollerat. Miljöpartiet de gröna är bekymrat utveckling i ekonomiskt bistånd och vi undrar helt enklat vilka verksamheter är drabbade för att kunna täcka underskottet.

Vi vill gärna att förvaltningen närmare presenterar konsekvensen av underskottet för kärnverksamheten. Förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 15,0 mnkr.

Det är positivt att sjukfrånvaron minskar i nämnden, samtidigt ser vi att mer ansträngningar behövs göras för att nå upp till samma nivå som staden i sin helhet.”

________________

§18 Anmälan av protokoll från sammanträde för lokala rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträde den 17 oktober 2011 för lokala rådet för funktionshinderfrågor anmäldes.

Dnr 15-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§19 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 20 oktober 2011 anmäldes.

Dnr 16-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§21 Information, kurser och konferenser

- Julmiddag för nämnden blir den 21 december kl 18.00 på Fristads servicehus.

- Nämnden kommer att informeras om verksamhetsplan 2012 den 9 december.

- Nämnden har tidigare inbjudits till konferensen Den nationella överenskommelsen inom integrationsområdet som äger rum fredag den 25 november. Det beslutades att arvode ska utgå till de från nämnden som deltagit.

________________

§22 Nämndens och förvaltningens frågor

- Eva Andersson (S) hade frågor om äldreomsorgen samt om hemtjänsten. Margareta Ericson svarade.

- Awad Hersi (MP) frågade om höststädningen hade kommit igång ännu i stadsdelen.

- Skrivelse anmäldes av ledamöter Awad Hersi (MP), Derya Uzel (MP) samt ersättare Tomas Beer (MP) och Stephan Gullberg (MP)

”Att stärka den lokala demokratin och inflytandet är en prioriterad fråga för stadsdelsnämnden. För detta ändamål ska stadsdelsnämnden utveckla en ny form av samverkan med medborgarna – medborgarmöten.”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 2 § 22)

________________