Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagastråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds med information om Trygghetsmätningen. All Läs mer...mänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: Malmborg.Ida.Sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 21december 2011.
Protokollet från sammanträdet den 24 november justerades den
30 november 2011.

2 Svar på remiss om Stockholms stad program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

Dnr 654-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Dnr 647-2011-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Dnr 483-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, att på stadsdelsnämndens vägnar besluta enligt förvaltningens förslag till delegationsordning daterad den 15 december 2011.
2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt stadsdelsdirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället.
3. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen sociala delegation att besluta på nämndens vägnar i ärendet enligt kapitel 13.
4. Stadsdelsnämnden förordnar enligt 6 kap 36 § kommunallagen ordföranden att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas enligt kapitel 15.

7 Månadsrapport november 2011

Dnr 556-2011-1.2.1.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner månadsrapporten för november 2011.

8 Åtgärdsplan för Bromstensgården

Dnr 648-2011-1.6.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger åtgärdsplanen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Slutrapport avseende projekt Samordning av barn- och föräldragrupper

Dnr 242-2010-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

10 Kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Dnr 598-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.

11 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2011

Dnr 679-2011-6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger Brukarundersökningen inom socialpsykiatrin 2011 till handlingarna.

12 Rapport 2011, granskning av delårsrapport 2011-08-31

Dnr 672-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger Rapport 2011, Granskning av delårsrapport 2011-08-31 till handlingarna.

13 Revisionsrapport nr 9, samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Dnr 670-2011-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger Revisionsrapport nr 9 till handlingarna.

14 Medborgarförslag om ålder för sommarjobb

Dnr 601-2011-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.
Ärendedokument
Medborgarförslag

15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2011

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.-

16 Information kurser och konferenser

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 21 december 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 november 2011 justerades den 30 november 2011.

__________________

§2 Svar på remiss om Stockholms stad program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker det remitterade förslaget.

Ärendet

Ärendet är ett svar på Kommunstyrelsens remiss om Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Programmet har en helhetssyn. Primärprevention tas upp, men det är sekundärpreventionen som betonas och som ju är socialtjänstens främsta uppgift. Fokus ligger på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och deras barn, vilket ju är den största målgruppen när det gäller våld i nära relation. Resultatbaserad styrning, RBS, används som styrinstrument och resultatmålen formuleras utifrån de tre målgrupperna, kvinnorna, barnen och männen. Målen är i huvudsak konkreta, vilket är nödvändigt för att en uppföljning av insatserna ska vara möjlig. Det mål som innebär att kvinnan och barnet ska ha kunskap om sina rättigheter och indikatorn som är kopplad till detta bör konkretiseras eller tas bort.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 november 2011.

Dnr 654-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Rune Olofsson (S) och
Joel Ensjö (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Att därutöver framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m. Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Detta program inriktar sig mot kvinnofridsfrågor och omfattar våld mot kvinnor och barn samt män som utövar våld i nära relationer. Detta innebär att andra typer av relationsvåld inte är inkluderade i programmet. Vi tycker därför att det är väldigt viktigt att andra typer av våld uppmärksammas och blir föremål för kartläggning och handlingsplaner, fastän det inte hör till detta program.

Vi anser att det är viktigt att medarbetare inom staden har kompetens om olika sorts våld, förutom mäns våld mot kvinnor bör man uppmärksamma t ex hedersrelaterad våld, våld i samkönade relationer och andra relationsvåld. Detta våld har olika bakomliggande orsaker och behöver förebyggas och motarbetas med olika metoder.

I och med att detta program fokuserar på vad som ska uppnås och inte göras anser vi att det blir desto viktigare med tydliga mål. Annars blir det som i många andra verksamheter i staden där man anser att målen har uppfyllts trots att arbetet inte har utförts. Ska vi använda oss av RBS, resultatbaserad styrning, så måste indikatorerna och målen vara väldigt tydliga. Vi undrar också var diskussionen om vad som ska göras kommer att äga rum.”


__________________

§3 Svar på remiss om revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

I november 2010 beslutade kommunfullmäktige om en viss revidering av intagnings- och kvargåenderegler för förskolan. Den nya Skollagen som träder i kraft 2011-07-01 innebär att ytterligare förändringar har blivit nödvändiga att genomföra. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning bedömer att stadsledningskontorets förslag till revidering av reglerna för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg är ändamålsenliga. Förvaltningen instämmer i att åtgärder måste vidtas för att förkorta placeringstiden när en plats är ledig, men anser det effektivare att dra ner antalet valbara köalternativ från nuvarande fem till tre stycken.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 november 2011.

Dnr 647-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§4 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialförvaltningens avdelning för stadsövergripande sociala frågor har med hjälp av en arbetsgrupp från stadsdelsförvaltningarna reviderat de nuvarande riktlinjerna. De förändrade avsnitten i riktlinjerna syftar framförallt till att klargöra vad ett yttrande till Tingsrätten innehålla och stadsgemensamma rekommendationer för hur resursen umgängesstöd ska användas för likartad handläggning och resursanvändning i hela staden. Förvaltning har tagit del av förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn och ställer sig bakom förslaget till nya riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 november 2011.

Dnr 483-2011-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Verksamhetsplan Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2012 inklusive budget och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 85,7 mnk enligt bilaga 01.

3. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till resultatenheter enligt bilaga 01.

Stadsdelsnämnden anförde i övrigt;

Verksamhetsplan och budget för stadsdelsnämnden Spånga-Tensta hänger tätt samman med Stockholm stads budget 2012. De mål som beslutats i kommunfullmäktige styr nämndens verksamhet i kombination med lokala mål.

Utgångspunkten för vår förda politik är stockholmaren som bor eller verkar i Spånga-Tensta. Medborgarnas behov, intressen och möjligheter ska vägleda det politiska arbetet. Verksamhet och organisation ska anpassas för att möta medborgarnas val och förväntningar. Utgångspunkten är att boende i Spånga-Tensta ska ha makten över sina egna liv och beslut.

Samarbete med det lokala näringslivet pågår, det är viktigt och kan utvecklas. Därför bör förvaltningen få i uppdrag att undersöka intresset bland de lokala företagarföreningarna att medverka i ett lokalt näringslivsråd.

Ett omfattande arbete har genomförts av staden när det gäller cykelplan Järva. Det är angeläget att det finns sammanhängande cykelstråk i hela stadsdelen. Förvaltningen bör få i uppdrag att i samverkan med trafikkontoret identifiera eventuella brister.

Barn och unga

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar där det bor flest barn och ungdomar. Förskolorna håller hög kvalitet och uppfyller barnomsorgsgarantin. En stor och viktig utmaning är att öka antalet förskollärare i verksamheterna. Kompetensutveckling av all personal pågår. Förvaltningen bör uppdras att initiera en utökad kontakt med fristående förskolor i stadsdelen. Föreningsliv fyller en mycket viktig funktion för många barn och ungdomar och får även nästa år stöd från staden och stadsdelen, det gäller inte minst sommarverksamhet.

Spånga-Tensta är en stadsdel med många fritidsgårdar. Utveckling av verksamheterna sker kontinuerligt Blå Huset och Bromstens fritidsgård drivs på entreprenad av Stadsmissionen. Fritidsgårdsverksamheten i gamla Spånga, Grottan och Folkan drivs sedan ett par år också på entreprenad och har en uppskattad verksamhet.

Ungdomsprojekten Trygg i Tensta och Tensta against Crime är permanentade. Goda erfarenheter har gjorts och nya ungdomar får möjlighet att komma med.

Strukturerat samarbete är nyckeln till goda resultat. Arbetet som pågår inom ramen för SamTidigtFörst där skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis ingår har givit goda resultat och rönt uppmärksamhet utanför stadsdelens gränser.

Tack vare det väl utvecklade samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis m.fl har Spånga-Tensta valts ut till en av pilotstadsdelarna i landet för sociala insatsgrupper.

Föräldrars ansvar för de egna barnen kan inte nog poängteras. De flesta föräldrar är angelägna om att sköta den uppgiften på ett bra sätt. Ibland behövs stöd i föräldrarollen därför är det mycket bra att såväl den generella föräldrautbildningen ABC såväl som Komet är väl utvecklad i Spånga-Tensta och att många föräldrar deltagit och kommer att erbjudas att delta under det kommande året.

Erfarenheterna från tidigare år av sommarjobb för stadsdelens ungdomar är mycket goda och även 2012 kommer den möjligheten att finnas i samarbete med Järvalyftet.

Äldre

Under året sker satsningar i stadens äldreomsorg den s.k ”hemtjänstpengen” höjs i ett första steg med 2,5% . En ytterligare höjning av samma omfattning kommer ske senare under året då en ny ersättningsmodell för hemtjänst införs. Staden har beslutat om införande av parboendegaranti och under året väntas också beslut om införande av förenklad biståndsbedömning för äldre stockholmare. Alliansen utreder om detta ska kunna gälla från 75 års ålder, och kommer innebära att den som har åldern inne inte behöver bli biståndsbedömd för att få upp till 6 timmars hemtjänst i månaden.

Inom äldreomsorgen sker särskilda satsningar på att utveckla det sociala innehållet, mat och matsituationer, under sommaren genomförs särskilda aktiviteter. Möjligheten för stadsdelens äldre att välja utförare i hemtjänsten och boende efter biståndsbeslut är uppskattat. Att kunna påverka sin livssituation är lika viktigt för äldre som för andra medborgare. Information om alternativen är en central funktion.

Stadsdelens äldreverksamhet håller hög kvalitet och samarbetet med frivilligorganisationer förstärker detta ytterligare. Guldkant och Trygghetsringningen är några exempel på detta.

Ekonomiskt bistånd

Samarbetet med jobbtorgen är av central betydelse dels för att hålla kostnaderna nere men ännu mer för att genom jobbtorgen medverka till att ge människor möjlighet till egen försörjning.

Trygghet och delaktighet

Stadsdelen fortsätter att utveckla och förbättra det goda samarbete som redan idag finns med andra aktörer. Detta sker dels inom ramen för det lokal BRÅ samt genom konkreta projekt och uppdrag. Det är tydligt att många medborgare är intresserade av att delta aktivt i det lokala trygghetsarbetet såväl i Tensta som i Gamla Spånga. Ett exempel är föreningar som deltar och organiserar vuxenvandringar och möten i trygghetsfrågor. Ett annat exempel är Grannstödsverksamheten som helt bygger på ideella insatser och fyller en stor funktion. Samarbete med socialtjänst, skola, barn och ungdomsverksamhet, polis, fastighetsägare, föreningsliv och näringsidkare är av central betydelse. Några exempel men inte de enda är Järvaandan. Trygg i Tensta och Tensta Against Crime som starkt bidragit till en tryggare stadsdel.

Det långsiktiga strategiska arbetet har givit resultat, det visar sig tydligt i stadens trygghetsmätning, arbetet fortskrider planenligt. För trygghet och trivsel spelar Järva Rent och Snyggt en stor roll, föreningslivet engageras i olika former av miljöarbete.

Medborgarkontoret är ett viktigt nav för många verksamheter. Under året kommer arbetet utvecklas och i många avseenden vara en viktig kontaktlänk till stadsdelens övriga verksamhetsområden.

Valfrihet och kvalitet

I Spånga-Tensta pågår ett intensivt utvecklings- och kvalitetsarbete på alla nivåer. Stadsdelens medarbetare arbetar aktivt med vision 2030, Ett Stockholm i världsklass.

Vi värnar medborgarnas möjligheter att göra de egna valen. Arbetet i staden pågår ständigt för att utveckla såväl valfrihetssystem som information om alternativen. Lagen om valfrihet ger stora möjligheter till utveckling.

Valfrihet och kvalitet måste höra ihop. Därför krävs noggrann uppföljning och kvalitetsgranskning av såväl kommunal som enskild verksamhet.

Medarbetarna

Kvaliteten i stadsdelens verksamheter beror i hög grad på engagerade, kompetenta och professionella medarbetare som trivs och vill vara med och utveckla sin arbetsplats, det förutsätter goda chefer och ledare. Det är glädjande att Spånga-Tensta är en stadsdel med hög svarsfrekvens och högt medarbetarindex 66 i stadens medarbetarundersökning. Arbetet med att ha attraktiva arbetsplatser fortsätter samtidigt som åtgärder för att minska sjukskrivningar genomförs.

2012 års verksamhetsplan har fokus på hög kvalitet och god hushållning med medborgarnas resurser. Det kommande årets verksamhet i Spånga-Tensta präglas av ett starkt fokus påstadens kärnverksamheter . Tillsammans med alla stadsdelens medarbetare, ett engagerat föreningsliv många enskilda medborgare och stadens övriga verksamheter blirSpånga-Tensta en trevlig, trygg och spännande stadsdel att bo och vistas i 2012

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen lägger i nedanstående ärende fram ett förslag till verksamhetsplan för 2012. I förslaget ingår en beskrivning av de resultat som verksamheterna förväntas uppnå under året och hur de bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. I verksamhetsplanen finns också ett förslag till budgetfördelning mellan verksamhetsområdena. Budgeten är upprättad i balans.

Arbetet med verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget med tillhörande mål och budgetramar och förvaltningens ekonomiska prognoser. Ambitionen med 2012 års verksamheter är att erbjuda god kvalitet och en effektiv resursanvändning till största möjliga nytta för våra brukare.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 december.

Dnr 555-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade för S fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamoten Rune Olofsson (S) samt tjänstgörande ersättare Joel Ensjö till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för
år 2012. Att förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

Att därutöver anföra följande

Den budget som de borgerliga partierna röstat igenom ökar utanförskapet och beroendet av försörjningsstöd ökar kraftigt och klyftorna växer. I stora delar av staden växer en generation upp där möjligheten till jobb känns alltför avlägsen. Möjligheten till en bostad, en god hälsa eller en bra utbildning - alla är de indikatorer på en stad som blir alltmer tudelad. Med tudelningen följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller känslan av ökande otrygghet begränsar möjligheter. En stad som missar möjligheter är en halv stad. Försörjningsstöd ökar kraftigt. Det är en av flera indikatorer på att Stockholm behöver en ny politik för fler jobb. Långtidsarbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar och personer med utomeuropeisk bakgrund är fortsatt mycket hög.

Stockholm kan bättre än idag. I takt med att Moderaterna lagt allt fokus på sänkta skatter och utförsäljning av våra gemensamma tillgångar har förutsättningar för skola, infrastruktur och jobb försämrats. Vilket idag märks på försämrade skolresultat, sämre vägar och kollektivtrafik samt ökad långtidsarbetslöshet.
Vi socialdemokrater har en annan ambition för Stockholm.
I vårt budgetförslag visade vi på en alternativ väg för Stockholm. En väg där stora investeringar i utbildning och jobb ger möjligheter för fler. En väg som är fylld också av möjligheter för Stockholm.

Vi vill bygga ett Spånga-Tensta där alla kan arbeta och växa. Ett Spånga-Tensta där alla oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar.

Mångfald

Vår stadsdel har stor mångfald i befolkningssammansättningen. Världen flyttar in till Spånga-Tensta, detta anser vi berika vår stad och stadsdelen. Vi vill intensifiera mångfaldsarbetet i Spånga-Tensta. Vår ambition ska vara hög och vi ska vara ett mönsterexempel i att bemöta det nya Sverige. Detta kräver ett större engagemang av oss. Vi vill ge uppdrag åt förvaltningen att presentera för nämnden en åtgärdsplan som främjar ökad mångfald inom förvaltningen. Det är viktigt att mångfalden återfinns bland förvaltningsledningen och avdelningschefer.

Ekonomi

Det är viktigt att pris och löneökningar budgeteras då konsekvenserna om de ej budgeteras fullt ut urholkar verksamheterna och ökat arbetsbelastningen.Vi vill uppdra åt förvaltningen att arbeta fram en upphandlingspolicy med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och antidiskrimineringsklausuler.

Vi vill även påpeka att vi saknar förvaltningens konsekvensbeskrivning över budget och verksamhetsplan.

Ekonomiskt bistånd

Medborgare som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas med respekt och deras ärenden ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Barnperspektivet måste alltid genomsyras i kontakter och beslut på välfärdskontoret. Det innebär att barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Stockholm har ur ett nationellt perspektiv ett högt kostnadsläge. Det höga kostnadsläget drabbar stadens fattigaste människor hårdast.

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta. Helt enkelt leva ett normalt liv. Därför anser vi att det är viktigt att stor hänsyn tas till behovet av SL-kort för den som får ekonomiskt bistånd. Det handlar om att möjliggöra människor rörlighet. Att inte ha råd med ett SL-kort kan göra det svårare att söka jobb.

När klyftorna ökar och alltfler behöver försörjningsstöd är det också allt fler barn och ungdomar som drabbas av ekonomisk utsatthet. Barnfattigdom, mer än annat, stänger igen möjligheter. Ett rikt Stockholm är ett Stockholm som ger alla barn, oavsett bakgrund, en möjlighet att växa. Därför är det ökande behovet av försörjningsstöd inte bara dåligt ur ett individperspektiv eller ur ett jobbperspektiv.

Staden har undan för undan skurit ner möjligheten för personer med ekonomiskt bistånd att tillgodogöra sig tandvård. Även personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha rätt till tandvård som möjliggör en god tandstatus.

De social och ekonomiska klyftorna är stora runt Järva än i resten staden. Under 2011 har vi sett hur ekonomiska biståndet har ökat och den väntas öka även under 2012. Det förväntas att handläggarna med en oförändrad personalstyrka och budget ska möta den kommande volymförändringen till följd av ändrade regler för anhöriginvandring vilket är orimligt och en ekvation som inte går ihop. Om utbetalningarna blir större än beräknat och anslaget inte räcker måste förvaltningen täcka underskottet genom att ta från andra verksamhetsområden. Detta kommer leda till stora konsekvenser för alla andra verksamhetsområden om det visar sig att man inte har pengar nog för att klara försörjningsstöden.
En satsning bör göras på fler handläggare för att kunna möta de väntade volymförändringarna.

Årsmålet för ungdomar beroende av ekonomiskt bistånd i åldern 18-24 år i Spånga-Tensta är 4,7%. Kommunfullmäktiges mål för denna grupp är att den ska sjunka. Förra årets KF-mål för denna grupp var 2,1 %. Att KF inte fastställer konkreta mål för denna grupp anser vi ger märkliga signaler.

Förvaltningens mål på 4,7% är ett ambitiöst mål som vi tyvärr inte tror kommer uppfyllas om inga centrala resurser tilldelas stadsdelen.

Vi vill undersöka möjligheten för stadsdelen i samarbete med näringslivet, de kommunala bolagen och privata bolag att hitta en modell där utbildning och senare arbete erbjuds ungdomar boende i stadsdelen som annars har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Tanken är att skapa flera utbildningar och jobbtillfällen för ungdomar i liknande situationer.Vi föreslår en politik för ökad sysselsättning och investerar i åtgärder mot arbetslöshet. Dessa insatser innebär ett minskat behov av medel för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Målgruppen för arbetsmarknadspolitiken är stadsdelsnämndens medborgare som uppbär ekonomiskt stöd och som behöver särskilt stöd för att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslsa.

Problematiken är att machningen av arbetssökande mot de jobb som erbjuds inte fungerar. Många av aspiranterna på jobbtorgen saknar fullständig gymnasieutbildning.

För denna grupp finns det ett behov av att kunna erbjuda längre utbildningsinsatser än vad som är fallet idag. Därför måste vuxenutbildningen byggas ut. Därutöver bör staden se till att jobbtorgens aspiranter kan erbjudas relevant arbetsmarknadsutbildning, företrädesvis inom bristyrken.

I stadsdelsnämndens arbetsmarknadsåtgärder finns de som av olika skäl inte kan gå på jobbtorget. Ofta är det personer som behöver mycket stöd, till exempel med arbetsträning. Detta är en verksamhet som skulle kunna utvecklas och stärkas, till exempel för att ge fler möjligheter att arbetsträna. Vi föreslår att förvaltningen ska vidareutveckla sin verksamhet med ”ett-steg-på-vägen” verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, motivationshöjande samtal, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten Vi vill också ge förvaltningen ett uppdrag att utreda hur problembilden ser ut hos de personer som inte lyckas slutföra arbetsträning eller som aldrig ens blir aktuella för det.

Sommarjobb under gymnasietiden är den första kontakten med arbetsmarknaden för de flesta ungdomar. Det ger en förberedelse inför vuxenlivet, skapar rutiner, och det arbete som ungdomarna utför är värdefullt för staden. Inte minst förstärker det ungdomars ekonomi och ger dem större frihet. Det viktigaste är dock att den som skaffat sig och kunna behålla anställningar som ung har mycket större chans att göra det när hon eller han blir äldre. Att erbjuda ungdomar möjlighet till sommarjobb är långsiktig arbetsmarknadspolitik och en klok investering för framtiden. Alla som vill ska få ett sommarjobb.

I Stockholms kommun har socialdemokraterna i sin budgetreservation gjort stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och utbildning vilket ska ge effekt på antalet personer som måste leva på försörjningsstöd.

Unga vuxna

I stadsdelen finns det personer i åldern 20-30 som inte finns i systemet. De har varken jobb eller finns hos försörjningsstöd eller annan arbetsmarknadsåtgärd.

Dessa unga vuxna lever på sina föräldrar eller genom olaglig försörjning. De är ingen målgrupp för kommunfullmäktige men de är en realitet i stadsdelen och de skapar oordning och oro.Riktade satsningar för att få in dem i systemet bör tas. Medel från Järvalyftet.

En förskola som får bra förutsättningar
Den moderata budgeten innebär i praktiken en neddragning på förskolans område. En schablonhöjningen motsvarar inte de kostnader som förskolorna ska hantera. Det kommer drabba den pedagogiska verksamheten i förskolan. Vi föreslår en annan politik som tar sin grund redan i det tidiga lärandet. Vi ville öka förskolans budget. Detta resurstillskott skulle delvis användas för att stärka det socioekonomiska tillägget. Det ger fler förskolor möjlighet att jobba med språkutvecklande insatser. Förskolan ska ge alla barn en möjlighet att börja skolan med bra förutsättningar.
Kvaliteten i förskolan behöver förstärkas. Vi vill öka satsningen på utbildning av barnskötare och förskollärare. Tillsammans med vår ramhöjning av schablonen möjliggör det ett arbete där barngruppernas storlek successivt kan minskas för att uppnå de mål som staden satt upp men som alltför ofta i verkligheten bara blir en chimär.

Att satsa på kompetensutveckling är en viktig fråga för att öka och bibehålla kunskap inom sitt yrkesområde, en investering som både kommer medboragare till del men också är en konkurrensfördel när det gäller personal.

En äldreomsorg som är värdig – på riktigt
Valfrihet är viktigt, men vad som är lika viktigt är att kvaliteten ska garanteras oavsett vilken utförare man väljer. Valfrihet för sig garanterar ingenting. Drygt hälften av dem som är 77 år eller äldre har begränsad förmåga att själva välja utförare inom sjukvård och äldreomsorg, visar en studie från KI. Äldreomsorgen måste gå från att se på de äldre som kunder och istället se dem som medborgare som ska garanteras kvalitativ vård och omsorg.

Omsorgen om Stockholms äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnderna ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet. Särskilt ska brukarundersökningar kompletteras med andra typer av dokumentation liksom professionella bedömningar. Med ut-gångspunkt i tydliga kvalitetskriterier formulerade för stadens egen verksamhet och i avtal med privata utförare ska kvaliteten i verksamheten regelbundet granskas. Kvalitetsbrister ska omedelbart leda till sanktioner och krav på för-bättringar. Det ska finnas goda möjligheter att bryta avtal med privata utförare som missköter den upphandlade verksamheten. Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka och ha reellt inflytande över vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras.

De senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den borgerliga majoriteten i Stockholm stad som tidigare påskyndade just denna privatisering att nu påstå sig vilja granska denna. Samtidigt fullföljs nu många upphandlingar runt om i stadsdelarna.Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

Vi vill initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte stora vinster åt aktieägarna. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler vita jobb tillskapas. Med fler vita jobb följer också fler jobb med bra anställningsvillkor.

Vi socialdemokrater vill satsa på en reell valfrihet och en stimulerande vardag för våra äldre. Vi vill ha olika boendealternativ där servicehusen behålls. För en reell valfrihet krävs att det finns både kommunala och privata alternativ. För personer som inte längre kan bo kvar hemma ska olika vårdformer erbjudas som de också har råd att betala.

Individ och familj

Socialtjänsten behöver förstärkas och upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan länge underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Barnens situation ska uppmärksammas när vuxna söker bistånd. Barnperspektivet ska vara tydlig i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras.

Vi vet att socialsekreterarna känner sig pressade och att det finns en oro över att inte de inte längre kan göra professionella bedömningar på grund av för hög arbetsbörda.

Det är på grund av mängden ärenden och att hela tiden tvingas ta hänsyn till den strama ekonomin.

I praktiken vet vi att det enbart finns ett sätt att hålla budgeten och det är genom att vara restriktiv med att köpa vård via så kallade externa placeringar och istället använda öppenvårdsinsatser, insatser på hemmaplan. Det finns fördelar med insatser på hemmaplan, men det finns också tillfällen då det inte är tillräckligt.
Att utföra en stor del av insatserna på hemmaplan kräver mycket personal, stort fokus på kompetensutveckling och personal som har både tid och kompetens för att arbeta med dokumentation av metoder, resultat och uppföljningar.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsverksamheten är en oerhörd viktig del i våra barns trygga utveckling. Det handlar om att bli sedd av flera vuxna, att få möjlighet att träffa nya vänner och att få chansen att odla intressen. En öppen fritidsgård kostar pengaren stängd kan kosta hur mycket som helst. En enda ung människa som hamnar i missbruk och kriminalitet kan kosta samhället uppemot 2 miljoner kronor per år. Det är mer än den årliga kostnaden för att driva en fritidsgård.

De kommunala fritidsverksamheterna ska systematiskt arbeta med att säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheterna i staden ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse. Alla ska ha tillgång till de kommunala fritidsverksamheterna. Tillgängligheten ska vara oberoende av bostadsområde eller föräldrars inkomst.

Samtidigt visar rapporter att barns deltagande i fritidsaktiviteter att barn i ekonomiskt utsatta hushåll deltar i mindre utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter. Detsamma gäller barn med ensamstående föräldrar, barn i arbetarhushåll och barn vars föräldrar är födda utomlands. Fritidsverksamheterna måste ges mer resurser för att fånga upp alla barn.

Demokrati

Stadsdelsnämnden ska vara den decentraliserade och lokalt närvarande förvaltningen i stadsdelen. Därför är det viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa flera forum för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden. Stadsdelsnämnderna ska utvecklas för att utgöra en reell kraft och kunna vara ett trovärdigt forum för demokratisk dialog mellan staden och dess medborgare.

Vi föreslår att förvaltningen använder Järvalyftet för att finansiera en tjänst som har som syfte att arbeta med att fördjupa demokratin, dialogen mellan boende i området och politiker samt att stötta ungdomsråd, gårdsråd och andra demokratifrågor. Ett av huvudsyftena måste också vara att kartlägga vilka forum som finns där boende i stadsdelen, framförallt ungdomar, kan engagera sig för sitt närområde. Ett annat kan vara att ge en fördjupad kunskap om det demokratiska systemet och möjligheten att påverka.

Megafonen till Spånga-Tensta.

Föreningsliv

I Spånga-Tensta har vi föreningar som gör en stor insats på många områden. Det är bra och viktigt att förvaltningen har ett nära samarbete med föreningarna så som det är idag, och att man tar tillvara det engagemang som finns i våra områden. Vi tycker att det är oerhört viktigt att det finns mötesplatser i stadsdelen. Idag har föreningarna svårt att hitta lokaler att ha möten i och det är ofta svårt att få ekonomin att räcka till. Vi vill därför ge förvaltningen uppdraget att ta fram ett förslag på hur man kan ge föreningslivet bättre förutsättningar och möjligheter till mötesplatser. I en långsiktig vision för Järva borde Stockholm satsa på att skapa fler mötesplatser. Järvalyftet kan finansiera uppbyggnaden och upprustning och eventuella ombyggnationer av lokaler, så att vi får mötesplatser och lokaler som föreningar kan ha möten i. Exakt vad som ska finnas och hur det ska fungera måste vi ta fram i samarbete med föreningarna i stadsdelen.

Det finns möjligheter för föreningar att söka pengar till att bedriva verksamhet, till exempel via kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen, men det är inte många som känner till det. Vi tycker att förvaltningen via medborgarkontoret kan bistå med stöd och hjälp till föreningar att söka dessa bidrag.

Näringsliv

Grunden för en långsiktig, ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling för en socialt utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är småföretagarpolitiken. Återinrättandet av näringslivsrådet är en viktig del i detta arbeta. Vi vill även inrätta ett företagarcentrum där nya småföretagaridéer kan utvecklas. Information och rådgivning till de som vill starta ett företag eller etablera sitt företag i vår stadsdel.

Näringslivssamordnaren ska knyta goda kontakter med företag och skapa förutsättnngar tillsammans med stadsdelen för att ungdomar från stadsdelen får jobb. Finasieras genom Järvalyftet.

Parkskötsel

Bilden av vår stadsdel och är av stor betydelse för trivseln och stoltheten av att bo i Spånga-Tensta. Skötseln av den yttre miljön är avgörande. Det gäller både framkomlighet och frånvaron av skräp på gator, parkvägar och i planteringar.

Tillgängligheten i stadsdelen behöver förbättras vintertid då bristfällig snöröjning med upplogade vallar som ligger vid gångbanor och försvårar för rullstolar, rollatorer och barnvagnar att komma upp från körbanor varit vanligt. Det måste finnas resurser för uppföljning av de upphandlade tjänsterna. Det går inte att enbart förlita sig på att medborgarna anmäler brister i utförandet. För att förstärka skötseln av utemiljön, främja tryggheten på gång- och cykelvägar föreslår vi att man tillsammans med grannstadsdelarna söker medel från Järvalyftet.

Miljö

Att medverka till ett hållbart samhälle är allas vårt ansvar. Det hållbara samhället är något vi strävar efter. Miljöaspekter måste då komma in i all verksamhet och finnas med i allt beslutsfattande. För att det ska bli verklighet behövs att det finns en miljösamordnare som har en rådgivande och granskande funktion.

Andelen ekologiskt odlad och närproducerad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka under år 2012.

Satsning på miljön genom en miljöpolicy med konkret åtgärdsplan och särskilda resurser som miljösamordnare och energirådgivare

Medel till detta kan tas från budgeten för nämnd och förvaltningsövergripande administration.

Slutligen har vi socialdemokrater valt att satsa på välfärden och jobben. Vi vill bekämpa de djupa klyftorna, bygga fler bostäder, investera i sjukvården, satsa på folkhälsan, anställa fler lärare, öka tillgängligheten i staden, hjälpa till med mikrolån för småföretagare, investera i kollektivtrafiken och klimatsmarta lösningar. Vi har hur många förslag som helst och de har alla något gemensamt – de syftar till att skapa ett samhälle där alla behövs och alla får plats.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012

  1. arbeta fram en upphandlingspolicy med tydliga ekologiska och sociala hänsyn
  2. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka till 40 procent under år 2012.
  3. ytterligare accelerera insamlingen av matavfall för produktion av biogas
  4. införa en vegetarisk matdag i stadsdelsförvaltningens verksamheter
  5. Att höja anslaget för individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd med 8%.
  6. inrätta ett ungdomsforum/ungdomsråd eller andra former verka för verkligt ungdomsinflytande i stadsdelen – till exempel införande av unga ambassadörer.
  7. SL-kort och avgift för internetuppkoppling ska ingå i normen för försörjningsstöd.
  8. förvaltningen budgeterar egen budgetpost för pris och lönekompensation
  9. samt därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 44,4 Mkr mer för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Miljö och kalimatarbetet

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Stadsdelen höjer än mer ambitionen om att samla in matavfall för produktion av biogas.

Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Förskolan

Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram.

Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger, modersmålsundervisning och flerspråkigheten ska uppmuntras.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Flera stadsdelsnämnder har redan uppnått stadens låga mål på 15 % ekologiska livsmedel för år 2011. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2012.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskareter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Ökad konsumentmakt

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Ökad mångfald i förvaltningen

Vår stadsdel har stor mångfald i befolkningssammansättningen, världen väljer att komma till vår stadsdel, detta anser vi är berikande för Staden, därför vill vi intensifiera mångfaldsarbetet. Vi ska ha höja ambitionen, nämnden ska vara mönsterexempel att bemöta det nya Sverige och för det krävs mod och engagemang . Vi vill ge uppdrag åt förvaltningen presentera för nämnden åtgärdsplan som främjar ökad mångfald på alla nivåer i stadsdelen. Det är viktigt att mångfalden finns även bland förvaltningsledningen och avdelningschefer.

Lika möjligheter

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Vi vill se att mångfaldsplanen tydligt beskriver hur nämnden vill höja mångfalden i förvaltningens alla verksamheter. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag.

Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare.

Grön upphandling

Stadstadens upphandling meljoner kronor och är därför av betydelse för omställningen till ett hållbart lokalt samhälle. Vi vill ställa tidliga ekologiska och sociala hänsyn, till exempel tuffare större vikting för miljökrav, jobb åt lokalbefolkningen etc. Vi vill avskaffa lägsta pris i upphandlingen och införa livsmedelssamordnare för att samordna ekologiska varor. Det viktigt hur stadsdelen utformar sina förfrågningsunderlag vid upphandlingen, så att även mindre budgivare kan vara med i budgivningen. En viktig aspekt för småföretag är möjligheten för delfakturering.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen behövs fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas. Innan fler servicehus omvandlas till trygghetsboenden ska en utvärdering göras. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Åldersgränsen för så kallade fixartjänster ska sänkas till 67 år.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många orkar inte arbeta fram till pensionenStaden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg.

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över 228,4 mkr för Arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Barn o ungdom

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Alla stadsdelar ska ha en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad.

Ekonomiskt bistånd

Barns behov ska särskilt beaktas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag ska gälla. Familjer ska inte behöva riskera en hel månads försörjning bara för att man har varit sjuk någon dag och inte hunnit meddela detta i tid. Småbarnsföräldrar med försörjningsstöd ska ha möjlighet att vara hemma för vård av sjukt barn samt delta vid inskolning på dagis och skola.

Vi prioriterar förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och förbättrar barns fysiska och psykiska hälsa.

Risken är stor att människor isoleras om de inte kan förflytta sig inom staden. Därför ska SL-kortet ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd har varit underfinansierat under flera år, vi ser att anslaget till ekonomiskt bistånd inte tagit hänsyn till de väntade kostnadsökningarna för försörjningsstöd.”

Skillnaden mellan Miljöpartiet budget förslag och alliansens förslag till budget 2012 i siffror

Netto exkl. kapitalkostnader

SDN

Mnkr

Spånga-Tensta

Förskoleverksamhet

3,4

Verksamhet för barn- och ungdom

2,1

Kultur- och föreningsverksamhet

0,0

Äldreomsorg

1,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

3,3

Individ- och familjeomsorg

9,5

Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21

0,7

Flyktingmottagande

0,1

Ekonomiskt bistånd

1,8

Arbetsmarknadsåtgärder

22,4

Summa

44,4


 

Reservation 3

Reservation anmäldes av ledamoten Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut

2. Att återremittera ärendet för omarbetning utifrån ramarna och intentionerna i Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige

3. Att därutöver anföra

Demokrati kan inte villkoras med pengar. Allas röst ska väga lika och politikernas makt ska delas med medborgarna. Vi är långt ifrån den visionen idag. Den borgerliga majoriteten Stockholms stad har sålt ut en stor del av de tillgångar som vi ägde gemensamt. Riskkapitalisterna plockar ut stora vinster ur välfärden. Vi har fått en stor ekonomisk och politisk maktkoncentration. Medborgarnas möjligheter att påverka de politiska besluten och den lokala demokratin har undergrävts. Makt har flyttats från politikerna, men inte fördelats lika till alla. Istället har ett fåtal människors röster kommit att väga tyngre. Förorterna är förlorare. En tydlig prioritering görs av de som har det bäst i Stockholm.

Vi i Vänsterpartiet vill något annat, vårt budgetförslag i kommunfullmäktige har rubriken ”Förorten i centrum”. Vi vill att Spånga-Tensta, liksom Stockholm i sin helhet ska vara i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering ska bekämpas. Jämställdhet ska genomsyra all verksamhet. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna och därmed närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven. Tillsynen över privat drivna förskolor bör också decentraliseras, så att stadsdelsnämnderna får bättre verktyg för att klara förskoleplaneringen.

Vänsterpartiet vill återställa den kommunala skatten till 2006 års nivå. Därmed får vi medel som vi vill satsa på stadsdelsnämnderna. För Spånga-Tensta innebär det totalt 37,0 Mkr mer jämfört med den borgerliga majoritetens budget. Inom förskoleverksamheten har Vänsterpartiet följande mål. Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt.

Arbetet med barns språkutveckling och modersmål ska prioriteras. Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas. Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete. För att skapa en helhet för ett livslångt lärande bör förskolan och grundskolan tillhöra samma organisation. Den lokala förankringen är betydelsefull så därför är stadsdelsnämnden lämpligast. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska vara integrerat i förskolans pedagogiska arbete, liksom i all övrig barn- och ungdomsverksamhet som stadsdelsnämnden bedriver.

Alla barn ska ha samma förutsättningar att delta i förskolans pedagogiska verksamhet, det gäller inte minst barn med annat modersmål än svenska. Tillsammans med föräldrarna lägger förskolan grunden till flerspråkighet. Vi är motståndare till vårdnadsbidraget av jämställdhetsskäl, vi ser det som en kvinnofälla.

I verksamheten för barn och ungdomar har Vänsterpartiet som mål att alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser. Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelen. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Personal ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Fältassistenternas roll är mycket viktig, resurser ska finnas så att de kan vara på plats där ungdomarna är.

Inom äldreomsorgen ska kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ finnas. Vidare konkurrensutsättning ska stoppas. Äldre ska ha reellt inflytande över innehållet i boendet och omsorgen. Genom bland annat förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd kan erfarenheter tas tillvara.

Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning som nu införs är steg i rätt riktning. Fixartjänst ska finnas och erbjudas från 67 år. Begränsningen till 6 timmar/år tas bort. Äldre med funktionsnedsättning ska få hjälp med källsortering och bortforsling av farligt avfall.

För en god kvalitet inom äldreomsorgen behövs en hög personaltäthet, kontinuitet och vidareutbildning av personalen. Bemanningen på demensboenden ska utökas. Vi föreslår kortare arbetstid för vårdbiträden och undersköterskor i äldreomsorgen, vilket kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö och högre kvalitet i verksamheten.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på flera olika språk.

Vänsterpartiets mål inom omsorg för funktionshindrade är höjd schablon med 2 % mer för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning. Brukarråd i gruppbostäder och daglig verksamhet ska inrättas. Personal ska ha kunskap om hjälpmedel samt kunna ge stöd och hjälp till brukare vad gäller friskvård, kost och hälsa.

Konkurrensutsättningen av gruppbostäder ska stoppas. Det minsta man kan begära är att en boende ska kunna säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Inom individ- och familjeomsorg är Vänsterpartiets mål att förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas. Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov. Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas. Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa ska prioriteras. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa ska erbjudas. En betydelsefull roll i vårt område har familjecentralen. Det är viktigt att verksamheten där kan få fortsätta och ha möjlighet att utvecklas.

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd är att kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas. Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv. Barnkonsekvensanalyser ska göras bland annat när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänst och bostadsbolag ska samverka så att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl, likaså att ingen utsätts för att elen stängs av.

Internetuppkoppling ska införas i normen för ekonomiskt bistånd, så även SL-kortet för att avskaffa stadsdelsarresten för de allra fattigaste. Skyndsam budget- och skuldrådgivning ska vara en rättighet för alla som har behov av det.

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kunna leva ett självständigt liv. Med vår politik blir det fler jobb inom kommunen.

För personer som är långt från den ordinarie arbetsmarknaden, bland annat vissa psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliterats efter missbruk kan sociala kooperativ vara ett alternativ. Vänsterpartiet har förslag att fem sådana kooperativ ska startas i Stockholm, i samarbete med brukarorganisationer..

Vi är kritiska till centralisering av arbetsmarknadsåtgärderna till jobbtorgen, och anser att den verksamheten behöver utvärderas ordentligt. Stadsdelsnämnden i samarbete med det lokala näringslivet tror vi skulle kunna göra ett bra arbete. Vi vill främja ett socialt och ekologiskt hållbart småföretagande för fler jobb och utveckling. Ett småföretagarforum och en utvecklingsplan för våra stadsdelar, med utvecklingspengar från staden centralt är vad vi förordar.

Utförsäljningen av Centrumkompaniet med flera centrumanläggningar, bland annat Tensta centrum blev en katastrof, något som vi varnade för. Lärdomen är att vi måste hitta kraftiga spärrar mot liknande oseriösa förlustaffärer i framtiden. Vi vill skapa en Lex Boultbee som ger medborgare rätt att lägga veto mot utförsäljning av viktiga verksamheter, när den långsiktiga driften och lokala utvecklingen hotas. Varje försäljning av kommunal egendom måste utgå från en offentlig konsekvensanalys av hur försäljningen påverkar kommunens långsiktiga ekonomi.

För att få ett mer levande Tensta centrum behövs fler arbetsplatser. Vi hoppas att stadsdelsförvaltningen så snart som möjligt kan flytta tillbaka efter rivningen av gamla förvaltningshuset. Det skulle vara önskvärt att även andra förvaltningar, kommunala eller statliga, eller privatföretag skulle etablera sig här. Det skulle ge kundunderlag till butikerna och därmed fler arbetstillfällen.

Vi vill utveckla lokala strategier för en hållbar utveckling inom ett rättvist miljöutrymme. Vid planärenden för bostadsbyggande och annan verksamhet ska lokalbefolkningen vara delaktiga på ett helt annat sätt än idag. Det behövs en miljösamordnare för att stimulera och samordna det här arbetet. Det gäller miljöarbetet både inom stadsdelsnämndens verksamheter och bland invånarna i Spånga-Tensta. Det är en fortsättning och utveckling av Agenda-21 som påbörjades för ett antal år sedan. Det behövs också en större beredskap inom förvaltningen att kunna bereda remissvar på centrala planärenden som berör vår stadsdel, att redovisa både positiva och negativa konsekvenser. Att det för närvarande finns stora brister blev mycket tydligt nu under hösten då vägprojektet Förbifart Stockholm behandlades.

Vänsterpartiet vill att kultur- och föreningsverksamheten ska växa i förorterna. Vi vill ha en kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder, även i Spånga-Tensta. Det är viktigt inte minst för att gynna barnkulturen. Föreningslivet betyder mycket i vårt område och är värt att stödjas, något som ska synas i budgeten. Det vi tycker är väsentligt är att det finns mötesplatser för föreningar och befolkning. Tensta träff är en lokal som har stor betydelse, Spånga Folkan och Järva Folkets Park är andra exempel.

Som arbetsgivare vill vi att stadsdelen ska satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och intensifierad satsning på kompetensutveckling för alla yrkesgrupper. Arbetet med att få ner personalens sjukfrånvaro ska fortsätta och meningsfulla arbetsuppgifter ska erbjudas till dem som kommer tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.

Målsättningen för stadsdelsnämnden ska vara att utveckla sin verksamhet, inte att avyttra den. Därför är vi kritiska till att upprätta en så kallad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.”

__________________

§6 Delegation av beslut i ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Beslut

Ärendet utgår och tas upp i vid stadsdelsnämndens sammanträde
den 26 januari 2012.

__________________

§7 Månadsrapport november 2011

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapporten för november 2011.

Ärendet

En första analys av medarbetarenkäten är klar. Sjukfrånvaron var i september
6,8 % att jämföra med 7,0 % i augusti.

Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med månadsrapporten i oktober.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 18,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 4,5 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 10,8 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,2 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 december 2012.

Dnr 556-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§8 Åtgärdsplan för Bromstensgården

Beslut

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger åtgärdsplanen till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde den 2 september 2011 en oanmäld inspektion på Bromstensgårdens utrednings- och akuthem. Denna inspektion skedde mot bakgrund av Socialstyrelsens tidigare beslut och inspektion.

I Socialstyrelsens beslut den 31 oktober 2011 åberopas att Bromstensgården innan den 31 juli 2012 ska vidta följande åtgärd:

- Säkerställa att dokumentation av vården utförs enligt gällande lagstiftning.

Åtgärder ska ha vidtagits senast den 30 december 2011. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer att följas upp vid Socialstyrelsens tillsynsbesök våren 2012.

Bromstensgårdens personal har diskuterat en åtgärdsplan vid ett APT i september 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Dnr 648-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§9 Slutrapport avseende projekt Samordning av barn- och föräldragrupper

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet

Projektet Samordning av barn- och föräldragrupper har pågått under tiden 2009-10-01 – 2011-09-30 och finansierats till 50 % av Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för en effektivare rekrytering genom att utveckla samordning, information och marknadsföring av dessa gruppverksamheter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 november 2011.

Dnr 242-2010-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi tackar förvaltningen för rapporten. Att vi värnar barn i utsatta situationer är bra och nödvändigt. Särskilda barn- och föräldragrupper är ett av de redskap vi har att arbeta med.

Barn till föräldrar som missbrukar, barn till skilda föräldrar, barn som upplevt våld i familjen och barn till föräldrar med psykisk ohälsa är identifierade som särskilt utsatta, och att starta gruppverksamheterna är klokt. I rapporten hade vi gärna sett uppgifter om hur många barn och föräldrar som deltagit i verksamheten, som deltar nu och vilken prognosen framåt är.

Att verksamheterna börjat marknadsföras tillsammans med bland annat egen hemsida är positivt och kan leda till att fler upptäcker dem. Tyvärr tvingas vi konstatera att schablonartat tänk ibland kan utesluta barn och föräldrar från att ta den nödvändiga kontakten. Som exempel tar vi hemsidan Barngrupper i Spånga-Tensta där de fyra grupperna presenteras och en intresseanmälningstalong finns (www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Spanga-Tensta/Familjecentralen/Barngrupper-i-Spanga-Tensta1/).

På hemsidan finns fyra bilder på barn. Men blandningen av barn ser tyvärr inte ut som den brukar göra i våra skolor. Vågar en förälder som inte har ett vitt, blont barn anmäla intresse för en grupp här? Vågar ett barn som inte ser ut som schablonen anmäla sig?

Det är viktigt att det finns kulturell kompetens när informationsmaterial utformas annars riskerar vi att vara exkluderande och inte nå fram till barn och familjer vi vill nå.

Det är också bra att peka på att det även finns tolvstegsgrupper och andra självhjälpsgrupper som arbetar med dessa problemområden. Så har till exempel Al-Anon familjegrupper verksamhet för barn och anhöriga till alkoholister. Även för de andra problemområden finns det självhjälpsgrupper som kan vara ytterligare stöd och hjälp.”

__________________

§10 Kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheterna. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning verksamheten, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskande områdena.

Dnr 598-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§11 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger Brukarundersökningen inom socialpsykiatrin 2011 till handlingarna.

Ärendet

Stockholm stad genomför regelbundet utvärderingar av stadens insatser och service till medborgarna. Brukarundersökningen inom socialpsykiatrin 2011 vänder sig till personer med någon form av biståndsbedömd boende inom boende, boendestöd och sysselsättning. Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga personer som har någon form av insats från staden.

Dnr 679-2011-6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Som det påpekas i kommentarerna i brukarundersökningen är det viktigt att fundera över vilka det är som inte har deltagit i undersökningen och vilka motiven och orsakerna till detta är. Det finns en risk att personer i bortfallet, i någon aspekt, avviker från de personer som besvarat undersökningen.

I vårt stadsdelsområde är det runt hälften av brukarna som har besvarat undersökningen. Den andra hälften har inte gjort det.

Att det finns tillit till personalen och personalens kompetens från brukarna är viktigt för dessas utveckling och hälsa – för att de ska må bra. Här ser vi att det fortfarande finns mycket att göra när bara cirka hälften av de svarande är helt nöjda med sin handläggares bemötande och lika många/lika få tycker att personalen kan tillräckligt mycket.

Hur vill socialpsykiatrin gå vidare med resultatet från brukarundersökningen i arbetet med att utveckla verksamheterna och boendena?”

__________________

§12 Rapport 2011, granskning av delårsrapport 2011-08-31

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger Rapport 2011, Granskning av delårsrapport 2011-08-31 till handlingarna.

Ärendet

Av Kommunallagen framgår att revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Mot denna bakgrund har revisionskontoret på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat stadens delårsrapport per
2011-08-31. I granskningen har ingått att bedöma måluppfyllelse för såväl finansiella mål som verksamhetsmål.

Dnr 672-2011-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§13 Revisionsrapport nr 9, samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger Revisionsrapport nr 9 till handlingarna

2. Stadsdelsnämnden uppdra till stadsdelsförvaltningen att återkomma med en redovisning av hur arbetet med samverkan mellan skola och socialtjänst i Spånga-Tensta är upplagt samt vilka samverkansavtal som tecknats

Stadsdelsnämnden anförde i övrigt;

I Spånga-Tensta finns i dagsläget olika former av samarbete mellan socialtjänst, skola och andra aktörer. Arbete har utvecklats mycket under de senaste åren och en sammanställning av vilka samarbetsformer som finns samt vilka avtal som tecknats är angelägen och värdefull information för stadsdelsnämnden.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten utifrån socialtjänstlagen, nationella riktlinjer och stadens riktlinjer. Granskningen har omfattat fyra stadsdelsnämnder (Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Södermalm och Farsta) samt två kommunala förskoleenheter och två kommunala grundskolor inom berörda stadsdelsnämnder.

Dnr 670-2011-1.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+MP+V att nämnden skulle godkänna förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Revisionsrapportens granskning visar allvarliga brister i arbetet med att implementera samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det är mycket viktigt att barn får den stöd och hjälp de är i behov av, då är det ytterst viktigt att samverkan fungerar mellan socialtjänsten och förskola samt grundskolan.

Fristående förskolor och grundskolor ingår i nuläget till liten del och gymnasiet ingår inte allas i stadsdelarnas samverkansstruktur. Detta är något som Miljöpartiet ställer sig mycket kritiskt till och tycker att det är oacceptabelt att vissa ungdomar kan få hjälp och stöd beroende på om det är kommunal eller privat skola. Stadsdelarna ska finnas för alla medborgare!

I övrigt ställer vi oss bakom de föreslagna utvecklingsområdena angivna i rapporten och tycker att det är viktigt att dessa följs upp.”

__________________

§14 Medborgarförslag om ålder för sommarjobb

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit angående att sänka åldern för den som kan söka sommarjobb.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Dnr 601-2011-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§15 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Information kurser och konferenser

Information kurser och konferenser

Ingen information anmäldes.

__________________

­

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl. : ”Läsplattor som en möjlighet att distribuera nämndhandlingar med minskad miljöpåverkan”

- Ornina Younan (S) anmälde en skrivelse gemensamt för S+MP+V: ”Redovisning om antalet meddelade domar från förvaltningsrätten inom äldreomsorgen, LSS-verksamheten, Individ- och familjeomsorg och försörjningsstöd.”

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

__________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 17)