Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-14

Sammanträde 2013-03-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med att Tensta Konsthall berät Läs mer...tar om sin verksamhet. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Protokollet justeras den 20 mars 2013.
Protokollet från sammanträdet den 7 februari 2013 justerades
den 13 februari 2013.

2 Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Dnr 731-2012-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Remissvar om reviderade riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

4 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att våga visa upp stadsdelsnämnden mer

Dnr 680-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

5 Svar på medborgarförslag om utegym vid Elinsborg

Dnr 565-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

6 Svar på medborgarförslag om säkerhet vid parkouranläggningen

Dnr 534-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget samt beslutar att: Informationsskyltar om säkerhets- och ordningsregler ska sättas upp vid Parkouren.

7 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Solhem

Dnr 554-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta Idrottsförvaltningen för att utreda möjligheten att anlägga en skatepark i Spånga-Tensta.

8 Nedskrivning av fordran

Dnr 79-2013-2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 670 842 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2013

Dnr 99-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

Kvalitetsgarantierna kommer att finnas tillgängliga vid nämndsammanträdet den 14 mars 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 376-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

11 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 9-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

13 Anmälan av Revisionsrapport om samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa.

Dnr 106-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

14 Anmälan av rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholm stad.

Dnr 7-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013

Dnr 67-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 28 januari 2013 till handlingarna.

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

17 Information, kurser och konferenser

18 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Svar på remiss om överenskommelse med länsstyrelsen om mottaggande och bosättning av nyanlända invandrare

Dnr 81-2013-1.5.1
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

20 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med trygghetsringning

Dnr 89-2013-7
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35 000 kr) för 2013. Tjugofemtusen kronor (25 000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10 000) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.

21 Inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan januari - december 2012

Dnr 30-2012-1.2.3
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att anmälan om inkomna klagomål, synpunkter och beröm inom förskolan för perioden januari-december 2012 läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Miljöhandlingsplan

Dnr 155-2013-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner en 2012-2015.

23 Månadsrapport februari 2013

Dnr 166-2013-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapport för februari 2013 till handlingarna.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordf Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 20 mars 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 7 februari 2013 justerades den 13 februari 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§2 Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stockholms kommunfullmäktige har i budget för 2012 beslutat ge kommunstyrelsen och Stockholms stadshus AB i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå det nationella målet om insamling av matavfall för biologisk behandling. Handlingsplanen beskriver vilka åtgärder och mål som ska leda till att 50 % av matavfallet samlas in för biologisk behandling före utgången av 2018. Flera av Spånga-Tenstas förskolor har kvalificerat sig för Grön Flagg och sorterar ut matavfallet. På förvaltningshuset har en dialog startat med fastighetsägaren om hur förbereda för kärl för uppsamling och hämtning av matavfall. Stadsdelsnämnden välkomnar matavfallsplanen. Som planen beskriver behövs budget till såväl infrastruktursatsningar som återkommande informationskampanjer till anställda vid förvaltningen. Även om planen avser stadens egna verksamheter efterlyser förvaltningen vid planering att hänsyn tas vid nybyggnation av områden till lättillgänglig matavfallsinsamling.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 februari 2013.

Dnr 731-2012-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag

Att därutöver anföra

Förslaget till handlingsplan för ökad insamling av matavfall innehåller en hel del positivt. Ambitionsnivån i utkastet är dock för låg. Vi förordar att målet för insamlat matavfall sätts till 70 % före 2017 års utgång.


Vi instämmer med förvaltningen att de kommunala bostadsbolagen bör göra satsningar för att underlätta för de boende att separera matavfall. Vårt långsiktiga mål är att alla stockholmshushåll så småningom separerar sitt biologiska avfall och att det görs till biogas genom rötgasanläggningar eller i enstaka fall till jord i komposter.

Vi vill se platsanpassade lösningar med sopsugar och avfallskvarnar i nybyggen och i områden där större renoveringar genomförs. Staden ska även ge bidrag till hushåll som vill och där det är tekniskt möjligt att installera avfallskvarn

Vi vill anlägga fler Återvinningscentraler, ÅVC, där stockholmarna kan lämna sitt avfall för återvinning. På alla ÅVC måste det ordnas behållare för insamling av möbler, kläder och husgeråd så att hela saker återanvänds istället för att kastas.

Det är angeläget att miljöfrågorna prioriteras och ges tillräckligt med resurser för att de olika förslagen ska kunna genomföras. För att stadsdelsnämnden ska ha en chans att ta sitt ansvar i förverkligandet av denna handlingsplan behövs ökade resurser till stadsdelarnas miljöarbete.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

1. Att 70 % ska sättas som mål för matavfallsinsamling

2. Att öka differentieringen av avfallstaxan

3. I övrigt anföra följande

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Det är fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som görs i t.ex. Västerås. Avfallstaxan ska tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag lönar sig ekonomiskt att sortera ut matavfall. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu den lilla mängd matavfall som nu ingår i Stockholms pilotstudie.

Exemplet makt är viktig och ofta avgörande för om förändringar ska kunna genomföras. När förvaltningshuset är organiserat så att allt matavfall sorteras och hämtas, visar detta verksamheterna i stadsdelen verkligen vikten av att matavfallet tas om hand. Vi är bra idag, men kan bli bättre.

Som förvaltningen påpekar avser planen stadens egna verksamheter, men det är också viktigt att hushållens sortering förbättras så att allt matavfall tas om hand och kommer till nytta. Detta gäller för såväl flerfamiljshus som radhus och villor.

Att soptaxorna justerats så att det även ska löna sig privatekonomiskt att skilja matavfallet från övriga hushållssopor, har kanske inte fått så stort genomslag än? Det borde i princip stå en brun tunna bredvid varje grön på villa- och radhustomter, men en promenad i våra bostadsområden visar att så är långt ifrån fallet. Hur stor är matavfallssorteringen bland villa- och radhusägare i stadsdelen idag?

Det är viktigt att hushållens engagemang ökar, såväl genom att de ekonomiska incitamenten finns, som genom medvetenheten att det är rent slöseri att inte sortera och skilja hushållsavfall från matavfall. Här kanske också en större samverkan behövs mellan stadsdelsförvaltning och gatukontor för att uppnå bättre resultat.

De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. Ledig rötningskapacitet i andra anläggningar i regionen ska utnyttjas under uppbyggnadsperioden, men exempelvis är SRV:s anläggning är i första hand avsedd för Södertörnskommunernas behov.”

______________________

§3 Remissvar om reviderade riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden lämnar svar på Kommunstyrelsens remiss om reviderade riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller främst uppdateringar och förtydliganden av de nu gällande riktlinjerna. Stadsdelsnämnden välkomnar förslaget att riktlinjerna är samlade i ett dokument för att underlätta ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämnderna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 januari 2013.

Dnr 32-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Svar på skrivelse från miljöpartiet om att våga visa upp stadsdelsnämnden mer

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på skrivelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till att nämndens ledamöter och ersättare visas upp mer för medborgarna. En ny affisch med bild, namn och kontaktuppgifter på nämndens ledamöter och ersättare har tagits fram. Affischen har satts upp på ett antal ställen. Det är inte möjligt att sätta upp affischen i SL:s stationer. Förvaltningen kommer att se till att information, bilder m.m. blir uppdaterade i eVald. Förvaltningen ser även över möjligheten att lägga in kopplingar i Insyn.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 februari 2013.

Dnr 680-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Svar på medborgarförslag om utegym vid Elinsborg

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att bygga ett utegym i anslutning till Elinsborg, där många äldre med funktionshinder bor. Syftet är att äldre ska få ökade möjligheter att träna.

I den nuvarande planen finns inte ett utegym i Tensta inlagt dock finns det möjlighet att se över planeringen och då ta hänsyn till förslaget till utegym i Tensta. Det erfordras dock planering och en översyn av de parkområden som skulle kunna vara lämpliga för ett utegym. Ytterligare en chans att påverka planeringen är när den nya treårsplanen tas och samrådsmöten kommer att hållas då medborgarna får chans att lägga fram sina önskemål på utformning av parkområden. Inkomna medborgarförslag kommer att beaktas i planeringen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 januari 2013.

Dnr 565-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Svar på medborgarförslag om säkerhet vid parkouranläggningen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget samt beslutar att: Informationsskyltar om säkerhets- och ordningsregler ska sättas upp vid Parkouren.

Ärendet

En förälder har inkommit med ett förslag att antingen ta bort Parkouren eller ha rastvakter där samt att Elinsborgsskolan måste ta ansvar för vad som sker under skoltid. Förslagsställaren är orolig att lågstadiebarn hoppar mellan stenarna, ramlar ned eller på annat sätt skadar sig vid Parkouren. Nämnden har förståelse för den oro föräldrar känner när små barn leker i utan tillsyn. Under skoltid har dock skolan ansvar för barnen. Nämnden vill dock på alla sätt undvika att någon skadar sig och kommer därför att sätta upp informationsskyltar om säkerhets- och ordningsregler vid Parkouren. Parkouren är även besiktigad och uppfyller kraven för lekparkssäkerhet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 februari 2013.

Dnr 534-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Solhem

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta Idrottsförvaltningen för att utreda möjligheten att anlägga en skatepark i Spånga-Tensta.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 13 december 2012 förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Solhem.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 januari 2013.

Dnr 554-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Medborgarförslaget visar att det finns intresse bland barn och ungdomar i stadsdelen för att det ska finnas en skatepark som är lämplig för kickbikes, skateboard, inlines i Spånga, helst i Solhem. I enlighet med förvaltningens förslag tycker vi att det är bra att idrottsförvaltningen kontaktas för att gå vidare och undersöka möjligheterna.

Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att det saknas lämplig plats i Solhem för en skatepark. Vi anser dock att det vore bra om idrottsförvaltningen undersökte den möjligheten ytterligare och om detta inte är genomförbart letar efter annan lämplig plats i gamla Spånga. I Järvaområdet som förvaltningen föreslår som lämplig plats finns i dagsläget parkouranläggning och flera välutrustade parklekar. ”

______________________

§8 Nedskrivning av fordran

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 670842 kronor.

Ärendet

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, kapitel 3 paragraf 2 ska en obetald fordran skrivas ned i bokföringen efter det att alla inkassoåtgärder vidtagits eller senast ett år efter förfallodatum. Detta innebär enbart en bokföringsteknisk åtgärd. En gäldenär är fortfarande betalningsskyldig även om fordran avskrivits i bokföringen och avförts räkenskaperna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 februari 2013.

Dnr 79-2013-2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

Ärendet

Förvaltningens enheter har utarbetat kvalitetsgarantier. Syftet med kvalitetsgarantierna är att ge brukarna en bra bild av enhetens verksamhet. Med utgångspunkt i enhetens verksamhetsplan väljer verksamheten ut de åtaganden som är intressanta att kommunicera med brukaren och andra utomstående.

Kvalitetsgarantierna utgör i många fall goda exempel medan andra har behov av att utvecklas vidare. Förvaltningen kommer att återkoppla synpunkter och utvecklingsförslag för att därigenom fortsätta enheternas utvecklingsarbete.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 februari 2013.

Dnr 99-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att sätta upp soptunnor/hundlatriner längs gångvägarna på ängarna mellan Sundby och Eneby.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 februari 2013.

Dnr 376-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag angående trafikkontorets ansvar för bristande snöröjning och därtill relaterade personskador i Spånga.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 februari 2013.

Dnr 9-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Anmälan av kontorsyttrande på remiss om Nytt IT-program för Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänsteutlåtandet till handlingarna.

Ärendet

Stadsledningskontoret har remitterat ett nytt IT- program för Stockholms stad. Förvaltningen har sänt in ett kontorsyttrande som svar på remissen. Av svaret framgår att stadsdelen ställer sig bakom det remitterade förslaget.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 januari 2013.

Dnr 65-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Anmälan av Revisionsrapport om samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisionskontoret har med hjälp av konsult genomfört en granskning av samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting för att skapa effektivitet i arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa. De kommunala verksamheter som ingår i granskningen är socialtjänst och elevhälsan. Interjuver har också skett med verksamheter inom landstinget, d.v.s. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Habiliteringen.

Dnr 106-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Anmälan av rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholm stad.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Målgruppen för social insatsgrupp är ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil samt unga som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Totalt har 40 ungdomar deltagit i social insatsgrupp i Stockholms stad sedan november 2011 när ett fåtal stadsdelsförvaltningar påbörjade några ärenden. I rapporten presenteras hur arbetet fortlöper i de tolv stadsdelsförvaltningar som har påbörjat sociala insatsgrupper.

Dnr 7-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Protokoll för lokala rådet för funktionshindersfrågor 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 28 januari 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågors sammanträde den 28 januari 2013 anmäldes.

Dnr 67-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under februari 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Information, kurser och konferenser

Ingen information togs upp.

______________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

- Jonas Ljungstedt (V) frågade om i vilket skede nämnden kommer att få möjlighet att svara på detaljplaner avseende nya studentbostäder samt Stockholmsporten. Ann-Katrin Åslund (FP) svarade.

- Eva Andersson (S) frågade om det finns någon information om när bygget av de planerade studentbostäderna i Bromsten kan komma igång? Ann-Katrin Åslund (FP) och Bengt Porseby (FP) svarade.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 18)

§19 Svar på remiss om överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat remis om överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd som bereds möjlighet att lämna synpunkter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 februari 2013.

Dnr 81-2013-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§20 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet med trygghetsringning

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar föreningen Spånga Trygghetsringning ett bidrag om trettiofemtusen kronor (35000 kr) för 2013. Tjugofemtusen kronor (25000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10000) administreras av förvaltningen och avser telefonkostnader.

Ärendet

Föreningen Spånga Trygghetsringning bedriver sedan 1999 verksamhet i stadsdelen. Verksamheten fungerar årets alla dagar och är trygghetsskapande både för de äldre och för deras närstående. Verksamheten har idag cirka 70 ensamboende äldre som är anslutna och 65 personer som i team om två ansvarar för verksamheten varje dag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 februari 2013.

Dnr 89-2013-7

Beslutsgång

Ordförande Ann-Katrin Åslund (FP) anmälde jäv.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§21 Inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan januari – december 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att anmälan om inkomna klagomål, synpunkter och beröm inom förskolan för perioden januari-december 2012 läggs till handlingarna.

Ärendet

Enligt beslut i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2008-06-12 ska inkomna synpunkter och klagomål inom förskolan regelbundet anmälas till nämnden. Spånga-Tensta har under 2012 bedrivit förskoleverksamhet på 37 förskolor för ca 2100 barn. Det har under perioden 2012-01-01-2012-12-31 inkommit totalt 108 stycken klagomål, synpunkter eller beröm fördelat på 30 stycken förskoleenheter. Av dessa 108 var 14 stycken beröm, 49 stycken var synpunkter och 45 var klagomål.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 februari 2013.

Dnr 30-2012-1.2.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Tjänsteutlåtandet beskriver både systematiskt och detaljrikt om de inkomna klagomål och synpunkter i förskolan under perioden.

Miljöpartiet de gröna anser det bör förklaras och belysas mer varför många föräldrar klagar om personalomsättningen och barngruppernas storlek. Vi upplever att klagomålens karaktär har större tyngdpunkt på att det finns brist på personal, stora barngrupper och/eller få pedagoger. Det konstateras också i sammanställningen av klagomål och synpunkter att 45 inkomna klagomål avser 9 klagomål om otillfredsställande bemötande, vilket är 20 % av totala inkomna klagomålen.

Av totala inkomna anmälningar om bemötande visar 9 av 14 bristande bemötande. Här har vi en bit kvar till en förskola i världsklass.

Under den aktuella perioden har registrerats 108 klagomål, synpunkter eller beröm fördelat på 30 stycken förskoleenheter. Med andra ord det finns förskoleenheter som inte anmält klagomål och/eller synpunkter, intressanta föreställningen är varför en del förskoleenheter lyckas och inte andra.

Slutligen, vi saknar konkreta förslag på hur majoriteten vill avhjälpa bristen på pedagoger och ökad personaltäthet. ”

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Miljöhandlingsplan 2012-2015

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Miljöhandlingsplanen 2012-2015.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit fram en miljöhandlingsplan för perioden 2012-2015. Miljöhandlingsplanen är ett förvaltningsövergripande dokument där förvaltningens olika verksamheter anger hur de avser att uppnå och bidra till de mål och delmål, som är formulerade i Stockholms stads miljöprogram 2012-2015.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 februari 2013.

Dnr 155-2013-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är viktigt att planen förverkligas fullt ut och att delmålen utvecklas. När det gäller det övergripande målet 1, som gäller miljövänliga transporter, undantas utan vidare diskussion utrycknings- och specialfordon från kravet att vara miljöbilar. Vi ställer oss tveksamma till detta.

Samma krav bör ställas på utrycknings- och specialfordon som på andra fordon som används. Motorer som går på miljöbränsle är en standardprodukt idag och dessa är knappast svårare att installera i utrycknings- och specialfordon än i andra fordon. Ska undantag medges bör det i varje enskilt fall finnas dokumenterat varför undantaget krävs.

Att cykel är ett bra och miljövänligt fordon vid sträckor under fem kilometer och med fördel används generellt av de anställda under vår, sommar och även höst instämmer vi i. Att lånecyklar och hjälmar behöver finnas tillgängliga är en självklarhet.

I planen nämns att anställda kan behöva träning i att köra bil ekonomiskt och bränslesnålt. I detta sammanhang är det också vist att tänka på att det även finns anställda som kan behöva hjälp med att träna upp färdigheterna i att cykla. Alla är inte uppväxta i, eller har varit bosatta i, sammanhang där det varit naturligt att cykla.

När det gäller det övergripande målet 4, som gäller hållbar användning av mark och vatten, har vi stora utmaningar framför oss, i och med att ”vårt” hörn av Stockholm är ett av de expansiva hörnen i Storstockholm, med omfattande byggnationer både på gång, men också på planeringsstadiet, även i angränsande stadsdelar oavsett om dessa ligger i Stockholm, Sundbyberg, Järfälla eller Sollentuna. Helhetstänk och bra kontakter mellan såväl stadsdelar som grannkommuner är viktiga för att uppnå våra mål.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Ljungstedt (V) lade för V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I miljöhandlingsplanen finns många bra mål uppsatta, både övergripande inriktningsmål och detaljerade delmål. För att lyckas med detta behövs det avsättas resurser, både ekonomiska och personella. Flera av målen gäller förvaltningens verksamhet, andelen miljöbilar, inköp av ekologiska livsmedel osv. Andra gäller markanvändningen i vårt område, och som berör alla som bor och verkar här. Det behövs grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Att uppfylla dessa mål, och även övergripande klimatmål, försvåras av de stora trafikleder som byggs och planeras inom vårt område.”

______________________

§23 Månadsrapport februari 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger månadsrapport för februari 2013 till handlingarna.

Ärendet

· Förvaltningen har påbörjat arbetet med att återkoppla på enheternas verksamhetsberättelser för 2012 och verksamhetsplaner för 2013. Syftet med återkopplingen är att säkerställa att kvalitet och vidareutveckling sker utifrån förvaltningens styrsignaler och mål.

· I februari månad genomförde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tillsammans med kolloarrangörer och kontaktcenter och övriga förvaltningar i västerort ett kolloevent i Kista galleria.

· Rehabiliteringsgruppsgruppen inom enheten ekonomiskt bistånd har med start från årsskiftet skapat ett särskilt team som riktar sig emot hushåll som har försörjningsstöd på grund av sjukskrivning och saknar sjukpenning från Försäkringskassan.

· Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från januari månad. Den visar på totalt 8,01 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,7 mnkr

· Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 5,1 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 0,3 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,4 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 mars 2013.

Dnr 166-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Nyheten i månadsrapporten är en reell putsning av underskottet i försörjningsstödet, underskottet i ekonomiskt bistånd har minskats från -13 mkr till -5 mkr i aktuella månadsrapporten. I rapporten kan vi läsa om denna enorma minskning av underskottet i den nämnda verksamheten men utan någon närmare beskrivning eller redogörelse av vad är det som har orsakat minskningen, Vad är framgångsfaktorn är frågan? Vad har hänt med människor som har varit beroende av att få ekonomiskt bistånd? Har de fått jobb eller börjat studera? Dessa är frågor som söker sina svar. Närmaste svaret vi får i rapporten är att en rehabiliteringsgrupp är tillsatt från årsskiftet med inriktning på hushåll som uppbär försörjningsstöd, men kan det vara hela svaret?

Trenden för de två första månaderna 2013 är att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, men vi ser inte att jobben eller efterfrågan på arbetskraft ökar, snarare minskar. Sänkningen av underskottet i ekonomiskt bistånd är den största förändringen i månadsrapporten och Miljöpartiet anser att det bör ges närmare och konkreta förklaringar till minskningen av underskottet i försörjningsstöd. ”

______________________