Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med att Spånga Basket berättar Läs mer... om sin verksamhet. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll
Protokollet justeras den 24 april 2013.
Protokollet från sammanträdet den 14 mars 2013 justerades
den 20 mars 2013.

2 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014

Dnr 142-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1 Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2 Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om motion av Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad.

Dnr 82-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

4 Motion av Emilia Bjuggren (S) om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Dnr 145-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

5 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 223-2013-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering
1 Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2 Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

6 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 147-2013-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar tjugotusen kronor (20 000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2013.

7 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 141-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

8 Anmälan av Revisionsplan 2013

Dnr 169-2013-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsplan för 2013 till handlingarna.

9 Anmälan av Årsrapport 2012 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 203-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger årsrapport 2012 till handlingarna.

10 Anmälan av Revisionsrapport - Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Dnr 150-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

11 Anmälan av Tillsynsrapport 2012 för stadens skyddade miljöområden enligt 7 kap miljöbalken

Dnr 137-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.

12 Anmälan av tjänstemanabeslut ned anmälningskategori B perioden 2012-07-01 - 2012-12-31

Dnr 186-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Dnr 104-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 30 november 2012 till handlingarna.

14 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2013

Dnr 239-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 7 februari 2013 till handlingarna.

15 Lokala pensionärsrådets protokoll 2013

Dnr 72-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 31 januari 2013 till handlingarna.

16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

17 Information, kurser och konferenser

18 Nämndens och förvaltningens frågor

19 Svar på remiss om Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2014-2016

Dnr 167-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

20 Månadsrapport mars 2013

Dnr 246-2013-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för mars 2013 till handlingarna.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordf Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 24 april 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 mars 2013 justerades den 20 mars 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§2 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Trafikförvaltningen (tidigare Storstockholms lokaltrafik, SL) har skickat en remiss inför möjliga trafikförändringar i SL-trafiken 2013-2014. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds möjlighet att lämna synpunkter. Förslagen som avser linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid, har tagits emot i nära samarbete med trafikentreprenörerna och med hänsyn till förslag inkomna från resenärer.

Med målet att få en bra kollektivtrafik har stadsdelsförvaltningen angett ett antal förbättringsförslag där förvaltningen även har tagit hänsyn till synpunkter som inkommit till förvaltningens kännedom.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2013.

Dnr 142-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

forts.

forts § 2

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Vi ser positivt på de flesta förslagna förändringar som föreslås i remissen när det gäller bussar som åker igenom vår stadsdel. Dock den minskade turtätheten på en del busslinjer kommer leda till trängsel och olägenheter för resenärer med dessa bussar.

För att lyckas med målet att få en bra kollektivtrafik måste en hållbar lösning komma till stånd för busstorget vid Spånga Station. Bättre skyltning har länge önskats från de boende i stadsdelen och förvaltningen. Nuvarande situation är kaotisk vid rusningstid och förvirrande för kollektivtrafiken resenärer.

Att tillägget i Linje 514 som föreslås blir beständigt. Vi ser även ett behov att förlänga turen med minst en hållplats ner till vändzonen vid Shellmacken och Syrianska kyrkan. Det gör att fler kan besöka och utnyttja grönområdena vid Eggeby gård.

Linje 517 även ska ha en beständig förbindelse mellan Spånga-Lunda-Hjulsta-Akalla-Husby-Kista centrum.

Vi vill även se att linje 540 får en tätare turtrafik samt att linjen förlängs till Spånga Station och att den trafikerar samma väg som linje 514 genom Tensta.

På sikt vill vi utbyggnad av tunnelbanan, då bland annat en förlängning från Hjulsta till Barkarby. Även befintliga spår och tunnlar borde kunna utnyttjas, till exempel den mellan Rinkeby och Hallonbergen. I övrigt instämmer vi i pensionärsrådets svar på remissen.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I svaret påpekas vikten av att tvärförbindelserna i kollektivtrafiken fungerar smidigt och snabbt. Detta är nödvändigt för att hålla samman den nordvästra delen av Stockholm där vår stadsdel och hela Järvafältet ingår.

Det är av stor vikt att utbyggnaden av Tvärbanan från Sundbyberg till Kista genomförs snarast. Önskvärt är att det sker under 2014. Alla förseningar är negativa och då grundarbetena är gjorda finns det ingen anledning att vänta ytterligare.

forts.

forts § 2

Det är önskvärt att en utbyggnad av tunnelbanans blå linjer sker. En utbyggnad av blå linje 10 till Barkarby länkar samman och möjliggör smidiga byten mellan tunnelbana, pendeltåg och buss. En utbyggnad av blå linje 11 till Barkarby handelsområde knyter det nya bostadsområdet där till tunnelbanenätet, och möjliggör också smidiga resor till handelsområdet. Förutom att underlätta för konsumenter innehåller handelsområdet många stora arbetsplatser, varför det är viktigt att arbetsresandet kan ske smidigt och kollektivt.

Det kan vara intressant att studera möjligheten att i framtiden efter förlängning knyta samman linje 10 och linje 11 genom att bygga samman förbindelserna till Barkarby och Barkarby handelsområde och på så vis skapa en form av ”blå ringlinje”.

Möjligheten att snabba på tunnelbaneförbindelser mellan Hjulsta/Tensta/Rinkeby och Kista genom att trafikera tvärförbindelsen Rinkeby-Hallonbergen bör utredas. Det bör också undersökas när det är dags att färdigställa och ta i bruk t-banestationen Kymlinge när bostadsbyggandet i området nu har ökat.

Att det finns täta och snabba förbindelser mellan Spånga och Kista över Tensta är viktigt för områdets utveckling. Detta gäller för såväl arbetsresor som handelsresor samt kontakt med myndigheter och samhällsservice. Det är också viktigt om vi vill att fler studenter ska bosätta sig i vår stadsdel.”

______________________

§3 Svar på remiss om motion av Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad.

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat remiss om motion (2013:10) om villkor för kvinnojourer och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds möjlighet att lämna synpunkter. Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) föreslår bland annat att kriscentrum och ideella jourer ska få i uppdrag att ta emot papperslösa våldsutsatta kvinnor. Nämndens uppfattning är att det gällande regelverk som finns, ger socialtjänsten möjlighet att göra en nödprövning av bland annat skyddad boende i den akuta situationen. Detta gäller även papperslösa kvinnor. Nämnden tycker att boendefrågan för de våldsutsatta kvinnorna är viktig och föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att se vilka möjligheter som finns, centralt i staden men också i samarbete med kranskommuner.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013.

Dnr 82-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Awad Hersi yrkade gemensamt för MP bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att tillstyrka motionen
att därutöver anföra

I motionen föreslås en hel del åtgärder för att stärka kvinnojourerna. Vi ställer oss bakom dessa förslag. Bland annat föreslås att stödet till papperslösa kvinnor ska bli bättre. I förvaltningens text beskrivs bra den utsatta situation som dessa papperslösa kvinnor befinner sig i. Dessutom att socialtjänstens möjligheter att kunna ge hjälp försvåras av underrättelseskyldigheten till polisen. Vi anser också att de ideella kvinnojourernas verksamhet är mycket viktig och värdefull, bland annat gentemot papperslösa. Därför är det oacceptabelt att de helt och hållet ska vara hänvisade till det som stadsdelsnämnderna avsätter till föreningsbidrag. Vi instämmer i förvaltningens påpekande att det även kan finnas män i utsatta situationer, liksom i samkönade relationer.”

______________________

§4 Motion av Emilia Bjuggren (S) om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Spånga- Tensta stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter. I motionen av Emilia Bjuggren (S) yrkar hon att:

- riktlinjerna för försörjningsstöd görs om så att ersättning för avgifter för barns fritidsaktiviteter beviljas

- berörda förvaltningar ges i uppdrag att se över vilken form av utrustning för fritidsaktiviteter som ersättning bör beviljas vid ansökan av personer som innehar försörjningsstöd.

Förvaltningens anser inte att riktlinjerna behöver ändras därför att i stadens nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd finns redan utrymme att göra individuella behovsprövningar också till ersättning för fritidsaktiviteter och fritidsutrustning för barn.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2013.

Dnr 145-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Awad Hersi yrkade gemensamt för MP bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att bifalla motionen

Att därutöver anföra följande

Förvaltningen pekar på att i stadens nuvarande riktlinjer för ekonomiskt bistånd redan finns utrymme att göra individuella behovsprövningar. Även ersättning för fritidsaktiviteter och fritidsutrustning för barn. Detta innebär inte att det är en norm och något som beviljas kontinuerligt. Att utrymmet finns innebär inte att det utnyttjas. Vi anser att det finns ett behov av att ändra riktlinjerna så att det blir en norm i försörjningsstödet och inte något som utnyttjas efter socialsekreterarens godtycke.”

______________________

§5 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 och överlämnar till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Under planperioden arbetar nämnden med ett antal satsningar inom prioriterade verksamhetsområden. Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med att utveckla förvaltningens organisation utifrån rådande förutsättningar.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2013.

Dnr 223-2013-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordf Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) föreslog för MP att nämnden skulle återremittera ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Stadsdelsnämnden beslutade att avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställde därefter proposition på FP+M:s förslag och fann att nämnden hade beslutat att anta det.

MP reserverade sig genom ledamot Awad Hersi (MP) mot beslutet att ärendet avgörs idag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget och vision för framtiden, vilket gör att väsentliga aspekter av befolkningens behov saknas.


Förvaltningen lyfter upp problemen kring förskoleverksamheten i Spånga, Bromsten och Tensta. Behov av en utbyggnad i Spånga och Bromsten är stort medan i Tensta läggs avdelningar ner på grund av minskat underlag som en direkt följd av vårdnadsbidraget.

De barn som inte deltar i den reguljära barnomsorgen som stadsdelen erbjuder går miste om de pedagogiska verksamheterna och allt vad det innebär. Risken att dessa barn hamnar efter sina jämnåriga kamrater när de börjar skolan är stor. Deras språkkunskaper kommer att vara bristfälliga vilket leder till att deras förmåga att inhämta kunskap möter stora svårigheter.

Resurserna för kultur- och föreningsverksamhet är knapphändiga, Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta sedan de borgerliga partierna tog över makten. För att fortsätta och utveckla det viktiga samarbetet med föreningar i området ser vi ett behov av att föreningsbidraget ökar. Det är också angeläget vi når ut till fler åldersgrupper utan att ta bort fokus från barn, unga och kvinnor.

Det är angeläget att stödja och bygga ut samarbetet med föreningslivet, den summa som satsas i föreningsstöd är välinvesterad summa i förhållande till det arbete som utförs.

Inom äldreomsorgen pekar förvaltningen på att behovet kommer att bli större och att antalet äldre kommer att öka, framförallt antalet äldre med utländsk bakgrund. Detta kommer att ställa stora krav på våra verksamheter. Förvaltningen signalerar om ökade kostnader för äldreomsorgen.

Därför är det viktigt att bemöta de utmaningar och problem som kommer att uppstå med en stärkt och stabil ekonomi, välutbildad personal och med goda kunskaper i andra språk. Konsekvens av konkurrensutsättningen av våra verksamheter har lett till en stor oro både bland vår personal och bland våra medborgare.

Långsiktigheten existerar knappt och detta leder till instabilitet i verksamheterna vilket oroa både personal och medborgare som är beroende av kontinuerligt stöd.

Vi anser att det är viktigt att man måste påskynda utbyggnaden av barnomsorgen där behoven är som störst och avskaffa vårdnadsbidraget som är en fälla både för barnet och modern.
Resurserna till kultur och föreningslivet måste öka så att de motsvarar behovet och de förväntningar förvaltningen kräver av dem. Arbeta för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. En förstärkning av äldreomsorgen måste ske för att klara av de förväntade utmaningarna. Trygghet och stabilitet är viktiga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.

Andelen arbetslösa vuxna och ungdomar i vår stadsdel är stor, det behövs mycket större satsningar på dessa grupper om de ska ha en chans att komma ut i arbetslivet.

En markant satsning och förstärkning av Komvux, yrkesutbildningar och andra utbildningar som efterfrågas så att dessa grupper får den kompetens som samhället efterfrågar.


En större satsning på sommarjobb så att även ungdomar som är äldre än 18 år och går i gymnasiet kan erbjudas sommarjobb. Det finns även en stor grupp äldre ungdomar i vår stadsdel där många av dem arbetslösa. Sommarjobb kan vara inkörsporten till ett jobb för dem.

En trygg stad har också trygga medborgare. För att våra medborgare skall känna så är den ekonomiska tryggheten viktig, med jobb som har bra anställningsförhållanden. Likaså är den yttre miljön viktig, med en ren och säker stadsdel. ”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. Att återremittera förslaget och arbeta fram ett nytt förslag utifrån nedanstående anförande

2. samt därutöver anföra följande

Förvaltningen beskriver stora behov i det sociala området som vida överskrider den budgetram som kommunfullmäktige har anvisat stadsdelsnämnden för 2014 . Utmaningen är stor, inte minst pågående program inom barn- och ungdomsarbetet. Det är prioriterat att barn och ungdomsarbetet säkras stabil och långsiktig finansiering.

Förvaltningen aviserar årlig nedskärning på 20 miljoner kronor fram till 2016. Nedskärningarna kan bli större eller mycket större förutsatt att pris och lönekompensationen blir större än 2 procent. Många medarbetare inom förskolan och äldreomsorgen har låga löner och det är troligt att vänta högre krav på lönehöjningar. I underlaget för budget för 2014 framgår att det fattas resurser område efter område och orosmolnen hoppar sig.

Bättre förutsättning för det lokala näringslivet
Grunden för långsiktig, ekologisk och social hållbar utveckling i stadsdelen är livskraftig småföretagarpolitik. Miljöpartiet vill skapa småföretagscentrum där nya små företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till små företagare. Efterfrågan på ändamålsenliga för små företag är stor. Vi vill se samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, företagen och fastighetsbolagen i stadsdelen för att lösa lokalbristen. En annan viktig förutsättning för näringslivet är kommunala och statliga förvaltningar i området. Vi vill att staden flyttar förvaltningar och bolag tillbaka till stadsdelen.

Insatser mot ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas kraftfullt. Staden måste genomföra satsningar som skapar fler jobb och utbildningsmöjligheter åt unga. Behovet är stort av insatser och uppsökande verksamhet riktade till unga personer som varken arbetar, studerar eller befinner sig i någon typ av insats. Vi vill se ungdomsanställningar för unga arbetslösa inom stadsdelen olika verksamheter kombinerad med studier.

En dörr in

Oavsett om en person står nära eller långt ifrån egen försörjning ska insatserna vara utformade på så sätt att den enskilde individen hittar sin kortaste väg till självförsörjning via arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Individen ska inte behöva lägga tid på komplicerade kontakter med olika institutioner och myndigheter.

Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna för verksamheten och alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd.

Förskola

Förskolan har flera utmaningar låg andel av behöriga förskolelärare, sjunkande elevunderlag och ökad konkurrens från enskild drivna förskolor. Miljöpartiet vill göra särskild satsning på löne- och kompetenslyft för förskolepersonal.

Miljö och demokrati arbetet

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Vi vill se personal förstärkning i stadsmiljö området. Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Deltagardemokratin är viktig att medborgarna får rätt i att påverka olika sakfrågor och olika folkinitiativ bör uppmuntras. Vi vill förstärka stödet till föreningslivet och hitta långsiktigt stöd för föreningslivet

Upphandling

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och sociala krav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Vi vill att bygg av infrastruktur och förnyelsen av bostadsbeståndet ska ge god social utveckling i stadsdelen och jobb åt människor i stadsdelen.

Ekologisk mat i förskolan

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2014 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

God mat och livskvalitet för äldre

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Konsumentvägledning och energirådgivning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja, var är maten är producerad och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska minska sin energiförbrukning med 20%. Stadsdelen inrättar energirådgivare som stödjer privatpersoner att få ner sin totala energiförbrukning. Aktiv energimätning ska användas för att medvetengöra energiåtgången och bespara energi.

Fokus på mångfald och antidiskrimineringsarbete

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Mångfalden bland chefer bör öka.

Tillgänglighet, arbetsmiljö mm.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter. ”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Underlaget för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 visar på den höga ambitionsnivå som finns i stadsdelens alla verksamheter.

Det intensiva arbetet som handlar om barn och ungdomar och som omfattar många avdelningar fortsätter. Exempel på detta är föräldrautbildningar, föräldraseminarier på olika modersmål, tidig upptäckt och relevanta åtgärder för barn och ungdomar som far illa. Föräldrasamtal inom 48-timmar då ungdomar använt droger eller misstänks för brott, samarbete med skolan, arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen m.fl. för att nå fler i gruppen 18-24 år och stimulera till arbete eller fortsatta studier.

SamTidigtFörst är en samarbetsmodell som rönt intresse från andra stadsdelar och kommuner.

I Spånga-Tensta har alla ungdomar mellan 15-18 år möjlighet till sommarjobb.

Metoden sociala insatsgrupper är nu etablerad i stadsdelen. Sociala insatsgruppen Unga Vuxna som startats i stadsdelen kommer under 3 år att vidareutveckla arbetet i samarbete med Västerortspolisen. Projektet ska hjälpa livsstilskriminella i åldern 20-29 som önskar lämna ett liv i kriminalitet för att få fast arbete, bostad och ett fungerande socialt liv.

Den största utmaningen inom förskolan är att öka andelen behöriga förskollärare. Under planperioden genomförs en långsiktig satsning på rekrytering av förskollärare. Samtidigt sker planerad vidareutbildning dels genom förskolelyftet men också genom stadens satsningar på att vidareutbilda barnskötare till förskollärare. Ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningar pågår.

Inom stadsdelen finns ett strukturerat arbete för att fler invånare ska bli självförsörjande. Många från andra delar av landet söker sig till stadsdelen utan att ha ordnad boendesituation och detta är en stor utmaning. Under kommande år väntas också ökad inflyttning till stadsdelen med anledning av ökad anhöriginvandring. Det är viktigt att stadens fördelningsnycklar för ekonomiskt bistånd är rättvisande samtidigt som arbetet med att utveckla arbetsmetoder måste fortgå.

Förutom en god och säker omvårdnad inom äldreomsorgen är det sociala innehållet en viktig del. Maten och måltidssituationerna är viktiga inslag såväl som möjlighet till utevistelse och kulturella inslag. Särskild uppmärksamhet bör riktas på sommarmånaderna såväl för boende på vård och omsorgsboenden som personer med hemtjänst . De möjligheter som finns med anledning av många sommarjobbare bör tillvaratas, där ungdomar kan erbjudas jobb och bidra till stöd och hjälp för stadsdelens äldre vare sig de är på institution eller bor hemma.

Anhörigstödet kommer att behöva utvecklas utifrån den språksituation som finns i stadsdelen.

Stadens värdegrundsarbete är en hörnsten i äldreomsorgens verksamhet och under planperioden genomförs förankringsarbete samtidigt som värdighetsgarantier införs.

Inom Stockholms län pågår ett arbete med sikte på att under planperioden föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna, Hemsjukvård 2015 . Om samtliga kommuner och landstinget är eniga är planen att överförandet ska ske i början på 2015. Detta arbete bör noggrant följas av förvaltningen så att nödvändiga förberedelser kan påbörjas så snart beslut är fattade.

Bristen på såväl gruppboenden som lägenheter för personer med funktionsnedsättning är stor, därför är det angeläget att förvaltningen fortsätter att eftersöka lämpliga objekt i stadsdelen.

Det är glädjande att en ny upprustnings- och skötselplan nu ska tas fram för gravfälten vid Lunda , detta har efterfrågats av många Spångabor.”

______________________

§6 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar tjugotusen kronor (20000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2013.

Ärendet

Samverkansgruppen PRO-SPF ansöker om bidrag för fortsatt verksamhet inom äldreomsorgen i Spånga-Tensta. Verksamheten bedrivs på äldreboendena genom den s.k. ”Guldkanten”, och på servicehusen i form av trivselträffar i samlingssalarna samt genom heldagsutflykter.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2013.

Dnr 147-2013-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om alla elever på Språkintroduktion på Tensta Ross Gymnasium ska få sommarjobb sommaren 2013.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013.

Dnr 141-2013-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Anmälan av Revisionsplan 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsplan för 2013 till handlingarna.

Ärendet

På fullmäktiges uppdrag granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs av stadens nämnder, bolag och stiftelser i den omfattning som följer av god revisionssed. I revisionsplanen redovisas granskningens innehåll och omfattning. Granskningsarbetet avseende år 2013 genomförs under tiden 1 april år 2013 t.o.m. 31 mars 2014. Revisionsplanen bygger på en riskbedömning. Granskningen delas upp i grundläggande nämnd- och bolagsgranskning, fördjupad granskning samt större revisionsprojekt.

Dnr 169-2013-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi i Miljöpartiet vill dock understryka vissa granskningar som Stadsrevisionen har uppmärksammat och som vi anser behöver åtgärdas omgående:

Bostadsbyggandet behöver utökas då risken finns att målet inte uppnås.

Stadsrevisionen har under 2012 har gjort en förstudie om lanseringen av det nya miljöprogrammet och kommit fram till att det upplevs otydligt när det gäller hur nämnder och styrelser ska uppnå de angivna målen. Dessa otydligheter försvårar arbetet med att uppnå målen och därmed utvärderingen. Vi vill därför att dessa mål förtydligas.

Att paraplysystemet inom individ- och familjeomsorgen förbättras vad gäller säkerhet och ändamålsenligt registrering och dokumentering.

Att arbetet med den uppsökande verksamheten för ungdomar förbättras efter tidigare granskning från rapport nr.11, 2009.

Att samordningen förbättras utifrån de allvarliga brister som har uppstått vad gäller samverkan som står i rapport nr.2, 2011.”

______________________

§9 Anmälan av Årsrapport 2012 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger årsrapport 2012 till handlingarna.

Ärendet

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet avseende år 2012. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

- Intern kontroll

- Bokslut och räkenskaper

Dnr 203-2013-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Anmälan av Revisionsrapport - Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna har system och rutiner för avvikelsehanteringen som bidrar till att säkerställa att äldre som är i behov av insatser ska få dessa med en god kvalitet och en hög patientsäkerhet. Granskningen har gett svar på följande frågor:

Har nämnden fungerande system och rutiner för att:

- identifiera, analysera och bedöma risker i verksamheten

- identifiera, dokumentera och rapportera avvikande händelser i verksamheten

- analysera och åtgärda rapporterade avvikelser

- följa upp vidtagna åtgärder

Granskningen har avgränsats till verksamheten inom äldreomsorgen och till stadsdelsnämnderna Farsta, Rinkeby-Kista samt Skärholmen. Även äldrenämndens ansvar berörs.

Dnr 150-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi tackar stadsrevisionen för en intressant genomgång av avvikelsehanteringen inom äldreomsorgen.

Vår stadsdelsnämnd är inte särskilt granskad i denna revision, men det finns naturligtvis anledning även för oss att titta närmare på de områden där stadsrevisionen funnit brister. Som nämnden uppmärksammat under det senaste året har det även hos oss funnits brister i avvikelsehanteringen inom äldreomsorgen. Vi förutsätter att nämnden får rapportering under året hur förändringsarbetet med bland annat klarare rutiner fortskrider. ”

______________________

§11 Anmälan av Tillsynsrapport 2012 för stadens skyddade miljöområden enligt 7 kap miljöbalken

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Syftet med miljöförvaltningens tillsyn är att se till att skyddsbestämmelserna följs så att områdens värden bevaras. Den operativa tillsynen på stadens åtta natur- och kulturreservat har under 2012 framförallt fokuserat på ärenden om kommande och befintlig byggnation av trafikleder och annan exploatering som berör de skyddade områdena.

Dnr 137-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

I tillsynsrapporten från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden beskrivs bevarandestatusen för Igelbäckens kulturreservat som ”Ej gynnsam”. Det tycker vi är klart oroväckande. Reservatsbestämmelserna har förbehåll för Förbifarten. Vid byggandet av E18 och vid undersökningar inför Förbifarten har man dessutom gjort ingrepp som strider mot föreskrifterna. Begravningsplatsen vid Granholmstoppen och bostadsbebyggelse i anslutning till överdäckningarna över E18 är också något som påverkar reservatet, liksom planerna på den nya stadsdelen Stockholmsporten. Vi tycker att det är mycket viktigt att den här delen av Järvafältet bevaras som lokalt friluftsområden. Det behövs en mer samlad och övergripande planering, inte som nu då det hela tiden poppar upp projekt som sakta men säkert inkräktar på reservatet.”

______________________

§12 Anmälan av tjänstemanabeslut ned anmälningskategori B perioden 2012-07-01 - 2012-12-31

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.

Ärendet

Enligt gällande delegationsordning ska tjänstemannabeslut som hör till anmälningskategori B anmälas med vissa tidsintervaller. Besluten ska anmälas i form av datalistor som hålls tillgängliga vid nämndens sammanträden.

Förvaltningen anmäler tjänstemannabeslut i följande ärendegrupper:

  • Vårdnadsbidrag under perioden 2012-07-01 – 2012-12-31
  • Kurs- och konferensdeltagande 2012-07-01 – 2012-12-31

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25 mars 2013.

Dnr 186-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 30 november 2012 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträde den 30 november 2012 anmäldes.

Dnr 104-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Lokala brottsförebygganderådets protokoll BRÅ 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 7 februari 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträd den 7 februari 2013 anmäls.

Dnr 239-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§15 Lokala pensionärsrådets protokoll 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 31 januari 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 31 januari 2013 anmäls.

Dnr 72-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§16 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Information, kurser och konferenser

Ingen information rapporterades.

______________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Ornina Younan (S) m fl. Awad Hersi (MP) m fl. och Jonas Ljungstedt (V): Förslag på att avsätta medel till en projektledare för genomförandet av Tensta marknad 2013.

· Rune Olofsson (S) undrade om statusen för ärendet om att sätta upp övervakningskameror i Tensta centrum. Ann-Katrin Åslund (FP) svarade att polisen kommer att lämna in en ansökan till länsstyrelsen. Längre fram kommer stadsdelsnämnden att få ta ställning till en remiss i ärendet.

· Rune Olofsson (S) frågade om statusen för ärendet avseende ett nedgånget hus vid Bromstensvägen.

· Awad Hersi (MP) undrade om Näringslivsrådet har satt igång sitt arbete? Ann-Katrin Åslund (FP) svarade att rådet har haft sitt första möte och att protokollet snart kommer att skickas ut.

· Awad Hersi (MP) undrade om det fanns någon mer information om projektet Stockholmsporten? Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog att en representant för projektet skulle kunna bjudas in till nämnden för att berätta om Stockholmsporten.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 18)

§19 Svar på remiss om Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2014-2016

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Kulturförvaltningen har remitterat förslaget till samtliga stadsdelsförvaltningar för att ytterligare förankra programmet. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har tagit del av kulturförvaltningens förslag som vilar på utvärdering och bedömning av flera strategiska områden relevanta för att programmet ska få bättre genomslagskraft.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 april 2013.

Dnr 167-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi hade helst sett att programmet omarbetats och blivit tydligare vad gäller barn och ungas möjligheter att välja sina egna kulturuttryck. Mycket av det som står i dokumentet är bra och det är viktigt att relatera till FN:s barnkonvention som fullmäktige ålägger nämnderna att göra.

Vad som behövs är tydligare direktiv hur tillämpning ska ske. Det gäller alla nämnder, inte minst de lokala stadsdelsnämnderna. Vår förvaltning bör kunna utveckla och samordna arbetet med barn- och ungdomskultur, bland annat med att samarbeta och stödja lokala teatergrupper och föreningar.”

______________________

§20 Månadsrapport mars 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger månadsrapport för mars 2013 till handlingarna.

Ärendet

· Medborgarkontoret har fått nya öppettider. Det går numera även att lämna in ansökningar om ekonomiskt bistånd på medborgarkontoret.

· Beställarenheten inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning har infört ett nytt arbetssätt. Det nya innebär att det kommer bli tydligare och enklare för brukare och övriga att komma i kontakt med rätt handläggare.

· Inom verksamhetsområdet stadsmiljö har förvaltningen ansökt om medel för utplacering av hinder för att minska olovlig fordonstrafik på gång- och cykelvägar.

· Den senaste statistiken för sjukfrånvaro är från februari månad. Den visar på totalt 8,09 procent sjukfrånvaro för den senaste 12 månadersperioden.

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,7 mnkr

· Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 5,1 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 1,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 april 2013.

Dnr 246-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§21 Förstudie till konkurrensutsättning av driften av daglig verksamhet i kommunal regi

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla driften av daglig verksamhet i kommunal regi inom stadsdelen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förfrågningsunderlag för upphandling av driften av daglig verksamhet till nämndens möte i juni 2013.

Ärendet

I den aktivitetsplan för upphandling och konkurrens som stadsdelsnämnden har fastställt i VP 2013 ska förvaltningen utreda möjligheten att upphandla driften av daglig verksamhet i kommunal regi inom stadsdelen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 februari 2013.

Dnr 118-2013-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att avslå förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra

Den dagliga verksamheten i stadsdelen som idag bedrivs i kommunal regi är en aktivitet som vi anser ska få fortsätta och utvecklas i kommunal regi. Det är uppenbart att det här ärendet tillkommit på grund av ”styrsignaler” från centralt håll i staden. Den så kallade aktivitetsplanen där all verksamhet som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas är vi bestämda motståndare till.”

______________________