Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta träff, Hagstråket 13

Öppet forum klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om social insa Läs mer...tsgrupp 20-29 år. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 4 september 2013.
Protokollet från sammanträdet den 13 juni 2013 justerades
den 19 juni 2013.

2 Svar på samråd om förslag till detaljeplan för Bränninge

Dnr 433-2013-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på samrådet
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om samråd om program för Mälarbanan

Dnr 434-2013-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

4 Svar på remiss om motion (2013:46) om meddelarfrihet i världsklass

Dnr 410-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

5 Remissvar om Järvalyftet 2007-2012. En satsning som gör skillnad

Dnr 348-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

6 Svar på remiss om skriften Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer.

Dnr 429-2013-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

7 Svar på remiss om Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning.

Dnr 488-2013-1.5.3.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

8 Svar på remiss om översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsbornden inom valfrihetssystemet

Dnr 493-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

9 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Dnr 309-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enighet med tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

10 Svar på remiss om förslag till riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Dnr 380-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar kontorsyttrandet som svar på remissen.

11 Månadsrapport juli 2013

Dnr 537-2013-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för juli 2013 till handlingarna.

12 Revisionskontorets årsrapport 2012

Dnr 203-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens förslag till yttrande som svar på revisionskontorets årsrapport.

13 Rapport om genomförd upphandling av handledningstjänster till enheten för ekonomiskt bistånd.

Dnr 201-2013-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av handledningstjänster till enheten för ekonomiskt bistånd till handlingarna.

14 FUT V - Lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Dnr 463-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 BRÅ protokoll 2013

Dnr 239-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 25 april 2013 till handlingarna.

16 Beslut om beviljad resa inom tjänsten till Summer University för EU-projektet PREVENT i Dublin 28-30 augusti 2013

Dnr 534-2013-1.2.6
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

18 Information, kurser och konferenser

19 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordf Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 4 september 2013.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 13 juni 2013 justerades den 19 juni 2013.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§2 Svar på samråd om förslag till detaljeplan för Bränninge

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på samrådet

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om detaljplan för Bränninge I i Tensta (Dnr 2013-04620) som innebär att cirka 210 studentlägenheter kan uppföras i en 16 våningar hög byggnad intill Tensta centrum.

Förvaltningen ställer sig bakom den föreslagna detaljplanen men vill påpeka att belysningens betydelse för den upplevda tryggheten uppmärksammas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2013.

Dnr 433-2013-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är mycket glädjande att vi nu är ett steg närmre byggstart av studentbostäder i Tensta. Det blir ett välkommet tillskott till bebyggelsen i Tensta och läget för studentbostäderna är utmärkt med närhet till såväl T-bana som buss. Behovet av studentbostäder i Stockholmsregionen är stort och byggnationen i Bränninge 1 är ett efterlängtat tillskott.

Det är också bra att bottenvåningen planeras för kommersiella lokaler det ger mer liv och rörelse vid den delen av Tenstagången och bristen på kommersiella lokaler är stor i området.

Vad beträffar förslaget till gestaltning och energieffektiviteten i det planerade projektet ser det också bra ut . Det är angeläget att understryka förvaltningens påpekande om vikten av tillräcklig belysning i och omkring byggnaden som en trygghetsskapande faktor. Planering för detta bör komma in i ett tidigt skede i den fortsatta processen. ”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi är positiva till förslaget och vi ser fram emot att det kommer studentbostäder till vår stadsdel. Vi vill samtidigt påpeka att det finns andra ungdomsgrupper som också har akut behov av bostad. Trångboddheten är stor. Vi anser att det skulle vara bra om det i de nedre våningarna ges utrymme för mötes- och samlingssalar. Det finns ett stort behov av detta. Vi vill också ha studie om solläget för närligände fastigheter.”

__________________

§3 Svar på remiss om samråd om program för Mälarbanan

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program för Mälarbanan i stadsdelarna Bällsta, Bromsten, Sundby, Solhem, Lunda och Tensta i Stockholm, Dp 2011-20093-53 (Dnr 2011-20093-53). Programmet beskriver vad förslaget innebär för berörda stadsdelar. Spånga-Tensta stadsdel påverkas mycket av spårutbyggnaden eftersom järnvägen skär igenom hela stadsdelen. Ett antal bostadshus kommer att behöva rivas samt intrång på några industrifastigheter. Utbyggnaden kommer att pågå under 3-5 år med stora störningar i framkomlighet och ökat buller.

Förvaltningen ställer sig positiv till utbyggnaden men understryker vikten av ett antal punkter:

· Bra bulleråtgärder och säkra övergångar.

· Skapa säkra och smidiga planskilda korsningar för att minska barriäreffekterna.

· Studera hur tillgängligheten för barn påverkas vid flytt av övergång vid Fristadsvägen.

· En väl genomarbetad och platsanpassad gestaltning för bullerskärmarna är en förutsättning för att minska den negativa påverkan en spårutbyggnad kan innebära för stadsmiljön.

· Säkra provisoriska passager över järnvägen under byggtiden.

· Minimera störningar under byggtiden.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2013.

Dnr 434-2013-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi tackar förvaltningen för dess svar på remissen.

Att breddningen av Mälarbanan från två till fyra spår kommer till stånd är nödvändigt, för annars försvinner en stor del av de tänkta vinsterna med att på centralstationen och i innerstan separera pendeltågstrafiken från övrig tågtrafik genom byggandet av Citybanan.

Sett ur ett Spånga-Tenstaperspektiv kommer det att bli lättare att pendla med tåg till och från Spånga-Tenstaområdet när utbyggnaden är klar. Detta gäller såväl pendling till/från Stockholms innerstad som pendling till/från övriga delar av Storstockholm som ligger längs Mälarbanan.

Järnvägstrafiken orsakar idag vibrationsstörningar för ett antal fastigheter i Bromsten. Det är viktigt att åtgärder vidtas när den nya banvallen ställs iordning, så att vibrationerna reduceras. Likaså att bullerdämpande åtgärder genomförs på sträckan genom Bromsten.

Som planerna visar kommer utökningen av Mälarbanan att kräva stora ingrepp i flera delar av Spånga-Tensta. Det är viktigt att dessa störningar görs så minimala som är möjligt. En lång byggtid ger en lång tid med störningar, varför det är viktigt att byggtiden hålls så kort som möjligt, d v s att byggandet pågår effektivt utan onödiga uppehåll.

I planerna för Stockholms utveckling är Spånga en attraktiv tyngdpunkt i västra ytterstaden. Det är av yttersta vikt att Mälarbanans utbyggnad inte förstärker ”barriären” mellan Spånga/Lunda och Tensta/Hjulsta. Det behövs snarare fler än färre möjligheter att korsa banan, än vad som finns idag. Att korsningarna är planskilda är givet.

Planskild korsning i förhållande till järnväg betyder i allmänhet en av två saker; antingen en tunnel under järnvägen eller en bro över den. Många gångtrafikanter föredrar broar istället för tunnlar, då tunnlar kan upplevas otrygga under stora delar av dygnet. Detta ska vägas in när typen av planskild korsning väljs.”

__________________

§4 Svar på remiss om motion (2013:46) om meddelarfrihet i världsklass

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Det har inkommit en remiss från kommunstyrelsen (dnr 210-870-2013) avseende motion (2013:46) om meddelarfrihet i världsklass. Förvaltningen föreslår att Stockholms stad ska avvakta eventuella åtgärder till dess den statliga utredningen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet redovisat sitt uppdrag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 juli 2013.

Dnr 410-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att tillstyrka motionen
att därutöver anföra

Vi anser att det är viktigt att meddelarskyddet även ska gälla för de som arbetar hos privata entreprenörer.

En allt större del av offentligt finansierad verksamhet i Stockholms stad bedrivs av dessa företag. En översyn av samtliga avtal så att ett sådant skydd skrivs in tycker vi är angeläget.”

__________________

§5 Remissvar om Järvalyftet 2007-2012. En satsning som gör skillnad

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har fått en remiss om Järvalyftet 2007-2012. Remissen handlar om hur Vision Järva 2030 ska organiseras samt ett godkännande av rapporten ”Järvalyftet 2007-2012 En satsning som gör skillnad” som är en sammanfattning av Järvalyftets första fem år.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen och rapporten.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 augusti 2013.

Dnr 348-2013-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation 1

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens sammanfattning av remissen

Att därutöver anföra

Tyvärr har Järvalyftet inte minskat segregationen i staden.

Den borgerliga politiken efter valet 2006 har gett oss många förlorade år, då förvaltningar och annan samhällsservice har lagts ner på Järva och i söderort. Arbetstillfällen och lokal service har minskat, kunskaps- och bostadssegregationen ökat. Arbetslösheten är hög, inte minst bland unga. Brist på framtidstro leder till social oro och är även en grogrund för kriminalitet.

Det håller inte att toppstyra ytterstadsprojekt från stadshuset samtidigt som den lokala demokratin försvagas. Möjligheterna för invånarna att möta politiker som ansvarar för viktiga frågor har minskat. Det handlar både om att stadsdelsnämndernas geografiska områden har gjorts mycket större och att många frågor har flyttats från stadsdelsnämnderna till facknämnder. Ska staden göra skillnad måste invånarnas inflytande öka och besluten måste flyttas från de stängda sammanträdesrummen i stadshuset till öppna möten i stadsdelarna. Projekt som Järvalyftet och liknande satsningar ska utformas så att de boende lokalt har ett reellt stort inflytande över besluten. Vi tycker det är bra att den politiska styrgruppen avvecklas och att ansvaret flyttas till kommunstyrelsen. Vi anser även att stadsdelsnämnderna ska ha mer att säga till om.”

Reservation 2

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

1. tillstyrka att det politiska ansvaret för uppföljning, utförande och samordning av Vision Järva 2030 med flera visioner huvudsakligen flyttas till kommunstyrelsen och att den särskilda politiska styrgruppen avvecklas

2. förorda att en del av beslutsrätten ska ligga lokalt i stadsdelarna, bland annat att en del av Järvapengarna fördelas lokalt

3. yrka på att en lokal politisk referensgrupp ska tillsättas som ska vara remissinstans för alla ärenden

4. föreslå att mål och indikatorer ska tas fram för Järvalyftet och följas upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS

därutöver anföra följande

Det finns goda skäl för att det huvudsakliga ansvaret för Vision Järva 2030 förs över till kommunstyrelsen, eftersom det behövs en förstärkt styrning och det samordnande och uppföljande ansvaret sedan tidigare ligger på stadsledningskontoret.

Det är samtidigt mycket viktigt att lokalbefolkningen involveras i planerings- och utvecklingsarbetet. Lokala arenor och samarbetsformer för medborgarinflytande och medverkan ska utvecklas.

Miljöpartiets kritik gäller främst två saker: 1, Människor som är berörda har inte getts möjlighet att komma till tals eller vara med och påverka hur utvecklingsarbetet ska fortskrida. Det har kommit in 15000 förslag på förbättringar i Järvalyftet, men dessa tas inte hänsyn till. Föreningslivet på Järva har mer eller mindre glömts bort, liksom det civila samhället och de lokala politikerna. Varken lokalpolitiker eller medborgare vet ens på vilka grunder projekt beviljas medel. Beslutsgången måste förstärkas och göras tydlig för alla. Processerna ska vara öppna och det ska råda transparens om hur ansökningar görs om medel till Järvalyftet. De lokala stadsdelsförvaltningarna ska också ha ett större inflytande.

2, Utifrån den målbild som sattes upp i Järvalyftet är resultaten hittills mycket blygsamma. Endast när det gäller boende/stadsplanering har en del förbättringar skett genom renoveringar och upprustning. Men i Järva är trångboddheten stor, och har ökat, inte minst bland barnfamiljer. Det behövs ett större nytillskott av bostäder, inte enbart renovering. Detta är en väsentlig förutsättning för att barn och unga ska få goda livschanser och möjlighet till studiero. När det gäller utbildning/språkundervisning, tryggheten i området samt fler jobb/företagande står utvecklingen still eller går i fel riktning. Skolresultaten har försämrats, allt fler går ut skolan utan fullständiga betyg och inte minst nedrustningen av centrumen har inneburit att många arbetstillfällen försvunnit från Järva. I Järva finns ett antal ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar sysselsättning i arbete eller studier. Det behövs ett större fokus på den gruppen ungdomar för att få en bra social utveckling i området.

Även om ansvaret för samordning och styrning i huvudsak förs över till kommunstyrelsen, behövs det en lokal beslutanderätt. Det kan vara en lokal styrelse bestående av företrädare för föreningsliv och näringsliv med flera, som ges rätt att förfoga över en del av medlen för Järvalyftet. Det allra viktigaste om Vision Järva 2030 ska kunna bli framgångsrikt är att medborgarna i Järva görs delaktiga. Det behövs konkreta och realistiska aktivitetsmål utifrån lokala behov och prioriteringar. Styrningen behöver förstärkas genom att målen följs upp i stadens integrerade ledningssystem, ILS. Järvalyftet behöver också inriktas mer på delaktighet, demokratiska rättigheter och lika möjligheter än de yttre och fysiska förutsättningarna.”

__________________

§6 Svar på remiss om skriften Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Ett förslag till skriften Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer (Dnr 304-993/2013) har inkommit till förvaltningen på remiss. Skriften tar upp problematiken kring träd i offentliga miljöer och en metod för att lösa intressekonflikter kring dessa. Bland annat presenteras en modell för avvägning mellan olika intressen. Förvaltningen anser att det är bra med riktlinjer och vägledning i denna fråga. Det är även bra att det finns en modell för intresseavvägning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 juli 2013.

Dnr 429-2013-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§7 Svar på remiss om Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har ställt ut Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning (Dnr. 2010-11401-51). Dokumentet är ett tematiskt tillägg till Promenadstaden, Stockholms översiktsplan. Dokumentets syfte är att förtydliga stadens vision och visa strategier för hur målen i Promenadstaden kan förverkligas med arkitektur som verktyg i samspel med medborgare och stadsbyggnadsaktörer.

Förvaltningen ställer sig positiv till utställningsförslaget. Det behövs strategier för gestaltning i staden, speciellt nu när staden är inne i en expansiv fas.

Förvaltningen tycker det är bra att medborgarinflytande och dialog har fått stor tyngd i dokumentet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2013.

Dnr 488-2013-1.5.3.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Ornina Younan (S) föreslog gemensamt för S+V att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+S+V:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut

och vidare anföra följande:

Samrådsförslaget för framtagandet av den nya byggnadsordningen med arbetsnamnet Arkitektur Stockholm är i stort sett lovvärt och välarbetat.

Även om vi helt delar strategins ambition att ett helhetsgrepp ska tas på arkitekturen/stadens gestaltning kommenteras här enbart de intressesfärer som berör Trafik- och renhållningsnämndens ansvarsområden.

En generell önskan inför det fortsatta arbetet är att beskrivningarna av stadens befintliga värden närmare preciseras och dess status tydliggörs. Statusen på de riktlinjer som nu anges och lyfts fram vid varje del i underlaget behöver närmare preciseras.

Flera av målsättningarna och riktlinjerna kräver att andra förvaltningar i sitt arbete utgår från Arkitektur Stockholm. Det är därför av stor vikt att poängtera att förankringen i andra nämnder sker och/eller att dokumentet får genomslag i olika nämnders verksamhetsplan och stadens budget. Detta är en förutsättning för genomförandet. Förvaltningen bör ta till sig Arkitektur Stockholms helhetstänk vid gestaltning av det offentliga rummet istället för att betrakta det som ”särintressen”. Strategins status ska därför vara mycket hög och prioriteras av förvaltningen. Att Arkitektur Stockholm inbegriper andra nämnder än stadsbyggnadsnämnden är positivt och en av dess styrkor. För att den helhetssyn ska kunna uppnås som eftersträvas bör Arkitektur Stockholm överordnas andra styrdokument. Avsnittet ”Processer för hög kvalitet i stadsbyggandet” är av stor vikt för att säkerställa att strategins ambitioner verkligen blir av.

Nämnden beklagar att de delar av texten som i det första samrådsunderlaget, vilket togs fram innan utställningen, behandlade gångtrafikanters och cyklisters status gentemot bilisterna har reviderats. I den första versionen uttrycktes tydligt att gång- och cykeltrafikanter skall ges en högre status än bilisterna vid utformningen av nya detaljplaner. Nu står det istället Vid utformningen av de offentliga rummen ska därför framkomligheten för fotgängare och cyklister prioriteras så långt som möjligt.

En klar försvagning av den tidigare versionen således med betydligt mer oklar status. Nämnden skulle önska att den tidigare texten istället togs tillbaka här.

Vid gestaltningen av det offentliga rummet och planering av ny bebyggelse behöver fokus läggas på helheten samt vad som sker mellan de enskilda byggnaderna. Enskilda solitärer är av underordnad betydelse. Det är gaturummet och dess gestaltning som ger förutsättning för ett attraktivt stadsliv. Som exempel kan här nämnas kvarteren kring Nytorget vilka idag upplevs som mycket positiva men där de enskilda byggnaderna inte utmärker sig.

Ett barnperspektiv saknas nästan helt i samrådsunderlaget och behöver arbetas in i det fortsatta arbetet. Vidare måste stadens parkeringsnorms förödande konsekvenser för gestaltningen av det offentliga rummet belysas betydligt mer. En strategi för att komma tillrätta med detta behöver läggas in. Ökat fokus och tydligare åtgärder för hur externa centrumbildningar ska kunna motverkas behöver även bli en del av Arkitektur Stockholm. Här kan med fördel ökat samarbete/dialog med grannkommunerna sökas.

Även om promenadstadens intentioner vid nybyggnation mot en mer "innerstadslik" planering är bra får man inte glömma bort att en variationsrik stad även inkluderar de andra värden Stockholms förorter idag innehåller. En alltför stark likriktning i byggandet är aldrig bra oavsett form. Målet bör vara att utvidga innerstaden och försöka tillföra de funktioner som saknas i både innerstad och ytterstad utan att blint bygga bort förorternas idag befintliga stadslandskap. ”

__________________

§8 Svar på remiss om översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsbornden inom valfrihetssystemet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en remiss med anledning av äldreförvaltningens översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet (dnr 1046/2013). Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds möjlighet att lämna synpunkter.

Äldreförvaltningen föreslår att en fast vårddygnsersättning införs som ska vara differentierad för demens- respektive somatiskt boende. En fördel med detta förslag är att utföraren bättre kan planera för verksamheten vad gäller både bemanning och innehåll.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig bakom äldreförvaltningens förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2013.

Dnr 493-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Sara Andersson (C) lade fram ett ersättaryttrande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi delar förvaltningens synpunkter att ett ersättningssystem som utgår ifrån vårddygn, flyttar fokus till det som är äldreomsorgens kärna. Att äldre ska få bästa hjälp utifrån sitt vårdbehov. Biståndshandläggare får med detta lägga mindre arbetstimmar på att bedöma ersättningsnivå, och får istället det utökade ansvaret att göra en individuell bedömning om vilka insatser som den enskilde ska ha i boendet.

Detta är en del av den omsorgspolitik som Alliansen i Stockholm stad bedriver. Mindre byråkrati och mer individanpassad vård tillsammans med eget inflytande. Det är att ta ansvar för äldreomsorgen.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det tidigare ersättningssystemet har inte fungerat bra och en översyn och en ändring av ersättningssystemet är enligt vår mening bra.

Kvalitet kostar pengar och utan reella resurstillskott är vi oroliga för att många vård- och omsorgstagare, liksom medarbetarna, fortsatt kommer att känna av att verksamheterna saknar resurser. Det återstår att se om fördelarna med det nya ersättningssystemet kommer vårdtagarna, de boende, till del. Att bara förenkla i ersättningssystemet löser inte de problem som idag finns inom vård- och omsorgsboendena med för lite personal och eftersläpande behov av utbildning och kompetensutveckling. Vi tror inte att de administrativa vinsterna blir så stora genom de förenklade rutinerna i det nya systemet, men staden borde likväl ställa som krav på utförarna att de frigjorda resurserna går tillbaka till verksamheten och kommer boende och medarbetare till del.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är viktigt att vi har ett system där det går att planera för god bemanning och god kontinuitet i vård- och omsorgsboende.

Det är även viktigt att den nya modellen från början blir föremål för noggrann uppföljning. Såväl brukares som utförares erfarenheter måste tas tillvara. Det kan visa sig att justeringar behöver övervägas, och då måste det finnas beredskap för detta.”

__________________

§9 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enighet med tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Spånga- Tensta stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer.

Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna personer, både män och kvinnor, som är utsatta för våld alternativt utövar våld. Handläggarna har ett ansvar för att undersöka om det i denna typ av ärenden finns barn som upplevt våld och i så fall informera barn- och ungdomsenheten, som har en skyldighet att alltid inleda utredning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 juli 2013.

Dnr 309-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Det är bra att det nu kommer riktlinjer när det gäller handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Det är också viktigt att det sker en samordning i bemötandet och av behovsinsatser mellan olika myndigheters insatser och åtaganden. I Skåne finns exempel på hur ett sådant samarbete kan fungera.

Våld i nära relationer ”tar inte semester” utan tenderar i stället att öka under sommaren och att kommunernas semesterplanering drabbar våldutsatta kvinnor och deras barn.

Det är därför viktigt att det finns en beredskap att i stadsdelarna möta det ökade våldet så att kvinnorna och barnen har någonstans att ta vägen även under sommarmånaderna.

Kvinnojourerna utgör till stor del samhällets skyddsnät och måste tilldelas resurser och i bästa fall omfattas av den generella välfärden. ”

__________________

§10 Svar på remiss om förslag till riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar kontorsyttrandet som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss om förslag till riktlinjer för övergången mellan förskolan och skolan i Stockholms stad från 2013 (dnr 322-90/2013). Riktlinjerna ger en övergripande bild av hur arbetet med barns övergång ska gå till och vem som ansvarar för de olika delarna. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna riktlinjerna.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 juni 2013.

Dnr 380-2013-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) meddelade att MP lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Övergången mellan förskola och skola är en oerhört viktig fas för barnen och deras föräldrar men också för lärarna. Därför är det bra att extra fokus läggs på övergången, den spelar stor roll för skolstarten och skolarbetet i fortsättningen. Det måste gälla alla barn och därför menar vi att samma rutiner ska gälla såväl kommunala som fristående skolor.

Det är i praktiken omöjligt för föräldrar i samband med val av förskola för en ettåring, att sätta sig in i huruvida förskolan har goda rutiner fem år senare när barnet ska gå vidare till förskoleklass. För oss är det rimligt att föräldrar ska kunna utgå ifrån att övergången sker på ett tillfredsställande vis.

Kommunen har huvudansvaret för skolan oavsett utförare och kan inte riskera att några barn missas när det gäller att skapa en bra övergång mellan förskola och skola.

Vi tycker också att det är viktigt att barn med behov av särskilt stöd i förskola och/eller skola, är en prioriterad grupp vars övergång ska ägnas särskild uppmärksamhet.”

__________________

§11 Månadsrapport juli 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för juli 2013 till handlingarna.

Ärendet

· Parklekarna har arrangerat ett flertal sommarfester för familjer med barn i åldersgruppen upp till 12 år. Förvaltningen har deltagit i fotbollsturneringen ”Vem äger förorten”.

· Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings medarbetare Ana-Milena Isacson och Abdukadir Ali har utsetts till månadens stockholmare i juli.

· Den 21 juli eldhärjades förskolan Gullingeplan 30 i Tensta. Verksamheten är evakuerad till förskolelokalerna på Tisslingeplan tills lokalerna är återställda.

· Förvaltningen har uppfyllt årsmålet om att minst 30 procent av de deltidsanställda har erbjudits en heltidsanställning.

· Lönerevisionen för 2013 beräknas vara klar i september månad. För anställda anslutna till lärarförbundet är avtalet dock ej klart.

· Statistiken för sjukfrånvaro juni månad visar en sjukfrånvaro om 7,86 procent för den senaste 12 månadersperioden.

· Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,2 mnkr.

· Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 7,9 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 0,8 mnkr efter resultatöverföring. Funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 5,2 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är negativ om 0,6 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 augusti 2013.

Dnr 537-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Revisionskontorets årsrapport 2012

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens förslag till yttrande som svar på revisionskontorets årsrapport.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorernas årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet 2012. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom områdena ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, styrning, uppföljning och kontroll och nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper.

Revisorerna bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Det ekonomiska utfallet visar att budgethållningen har varit tillräcklig. Revisorerna konstaterar vidare att nämnden i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten och den i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Revisorerna har också gjort några påpekanden om processer och rutiner som behöver utvecklas. Av dessa är några åtgärdade, några pågår eller återstår. Dessa kommenteras nedan under rubriken förvaltningens synpunkter och förslag.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2013.

Dnr 203-2013-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§13 Rapport om genomförd upphandling av handledningstjänster till enheten för ekonomiskt bistånd.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av handledningstjänster till enheten för ekonomiskt bistånd till handlingarna.

Ärendet

Rapport om genomförd upphandling av handledningstjänster till enheten för ekonomiskt bistånd samt beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare: Firma Bengt Göran Lindberg, organisationsnummer 540616-0118 och Familjestödsgruppen i Stockholm AB, organisationsnummer 556699-8182.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2013.

Dnr 201-2013-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§14 FUT V - Lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Rapporten redovisar socialnämndens arbete med att samordna och fortsätta att utveckla arbetet för att förebygga och åtgärda felaktiga utbetalningar. I rapporten presenteras även stadsövergripande statistik för 2012 och en jämförelse mellan åren 2009-2012.

Dnr 463-2013-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§15 BRÅ protokoll 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 25 april 2013 till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från brottsförebyggander rådets sammanträde den 25 april 2013 anmäls.

Dnr 239-2013-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Beslut om beviljad resa inom tjänsten till Summer University för EU-projektet PREVENT i Dublin 28-30 augusti 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger beslutet till handlingarna.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdel deltar i EU-projektet PREVENT – att involvera föräldrar i att stödja sitt barn i att fullfölja sin skolgång. Den 28-30 augusti kommer det att hållas ett Summer University i Dublin. Programmet innehåller föreläsningar och work-shops som syftar till att få projektdeltagarna att bli bättre på att leda samt att nå resultat. En plats har med kort varsel blivit ledig och erbjudits Eva-Britt Leander. Kostnaden för deltagandet täcks fullt ut av EU- projektet.

Ordförande Ann-Katrin Åslund (FP) har fattat ett ordförandebeslut om att bevilja resa inom tjänsten för medarbetare Eva-Britt Leander.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2013.

Dnr 534-2013-1.2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§16 Svar på remiss om betänkandet – Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat remiss om betänkande – Det svenska medborgarskapet (SOU 2013:29), dnr 001-1091/2013. Utredningens huvudsakliga överväganden och förslag delas in i fyra övergripande områden:

· det svenska medborgarskapets betydelse,

· medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare,

· ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn och unga, och

· en möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som behärskar det svenska språket (språkbonus).


Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2013.

Dnr 564-2013-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Emanuel Öz (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande:

Vi är tveksamma till förslaget om språkbonus. Det finns ett antal andra urvalskriterier än språk, att då ge språket en särställning är orimligt.

Dessutom oroas vi av de resonemang som ligger till grund för förslaget. Att reducera enskilda individer till nyttomaximerande medborgarskapskonsumenter är att ha en alltför förenklad syn på tillvaron.”

__________________

§17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i en pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§18 Information, kurser och konferenser

Ingen information gavs.

__________________

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Ornina Younan (S) m fl.: Redovisning av omfattningen av upphandlingar i stadsdelen.

Awad Hersi (MP) frågade om tidplanen för det planerade förvaltningshuset i Tensta. Ann-Katrin Åslund (FP) berättade att processen fortgår men att den har blivit fördröjd. Fördröjningen beror på att utbildningsförvaltningen kommer att flytta ut sin verksamhet till Spånga-Tensta stadsdel. Det innebär att stadsdelsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret nu arbetar intensivt med att ta fram en lösning som passar båda typer av verksamheter.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelsen och återkomma till nämnden.

__________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga 1 § 19)