Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 30 oktober 2013.
Protokollet från sammanträdet den 26 september 2013 justerades
den 2 oktober 2013.

2 Svar på remiss om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2014.

Dnr 617-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

Dnr 628-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

4 Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar

Dnr 231-2013-1.2.4. 478-2013-1.2.4
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.

5 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Fristad vård- och omsorgsboende

Dnr 548-2013-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande entreprenadavtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Fristad vård- och omsorgsboende för tiden 2015-02-01 till och med 2017-01-31.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förlängning av avtal med Kavat Vård AB avseende driften av Elinsborg vård- och omsorgsboende

Dnr 549-2013-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande entreprenadavtal med Kavat Vård AB avseende driften av Elinsborg vård- och omsorgsboende för perioden 2014-11-01 till och med 2016-10-30.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 594-2013-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag avseende trafikmiljön kring Tensta allé och korsningen Tensta allé/Tenstastråket.

8 Anmälan av inkommet medborgarförslag

Dnr 637-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om en sporthall i Spånga.

9 BRÅ protokoll 2013

Dnr 239-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från den 30 augusti 2013 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

11 Information, kurser och konferenser

12 Nämndens och förvaltningens frågor

13 Svar på remiss av betänkandet kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)

Dnr 631-2013-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

14 Månadsrapport september 2013

Dnr 687-2013-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2013.

15 Näringslivsrådets protokoll 2013

Dnr 146-2013-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger näringslivsrådets protokoll från den 5 september 2013 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nämndsammanträden 2014

Dnr 697-2013-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om sammanträdestider 2013 enligt följande:
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (47 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2014.

§3 Svar på remiss om central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

§5 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Fristad vård- och omsorgsboende

§6 Förlängning av avtal med Kavat Vård AB avseende driften av Elinsborg vård- och omsorgsboende

§9 BRÅ protokoll 2013

§10 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under september 2013

§11 Information kurser och konferenser

§13 Svar på remiss av betänkandet kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)

§15 Näringslivsrådets protokoll 2013

§16 Nämndsammanträden 2014

§16:b Entledigande av ledamot i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds sociala delegation

§16:c Fyllnadsval av ledamot till sociala delegationen