Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 30 oktober 2013.
Protokollet från sammanträdet den 24 oktober 2013 justerades
den 4 december 2013.

2 Svar på remiss om skrivelse (21/8) om utvärdering av rapporteringen av icke verkställda beslut.

Dnr 581-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för SoL och LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Dnr 630-2013-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

4 Svar på medborgarförslag om avgiftsbelagd parkering mellan Tensta sim- och idrottshall och Tensta Träff.

Dnr 602-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet för kännedom till Idrottsnämnden, Kulturnämnden, SISAB och Stockholm parkering.

5 Svar på skrivelse om redovisning av ofattningen av upphandlingar i stadsdelen.

Dnr 605-2013-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av omfattningen av upphandlingar i stadsdelen till handlingarna.

6 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2013

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

7 Information, kurser och konferenser

8 Nämndens och förvaltningens frågor

9 Svar på medborgarförslag om ungdomsgård/ar i Hjulsta

Dnr 362-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

10 Anmälan av Medborgarförslag

Dnr 704-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att få ett bord till boulebanan vid Elinsborgsbacken 9.

11 Anmälan av Medborgarförslag

Dnr 713-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om parkeringen i Tensta centrum.

12 Anmälan av Medborgarförslag

Dnr 717-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bland annat göra möjligt för myntbetalning vid parkeringen vid Tensta servicehus.

13 Anmälan av Medborgarförslag

Dnr 778-2013-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att komma till rätta med trafikproblemen omkring Tensta gymnasium, Tenstahallen och Tensta Träff.

14 Månadsrapport för oktober 2013.

Dnr 789-2013-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för oktober 2013.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på remiss om skrivelse (21/8) om utvärdering av rapporteringen av icke verkställda beslut.

§3 Svar på remiss om förslag till reviderade riktlinjer för SoL och LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

§4 Svar på medborgarförslag om avgiftsbelagd parkering mellan Tensta sim- och idrottshall och Tensta Träff.

§6 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2013

§7 Information kurser och konferenser

§8 Nämndens och förvaltningens frågor

§9 Svar på medborgarförslag om ungdomsgård/ar i Hjulsta