Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 3 september 2014.
Protokollet från sammanträdet den 12 juni 2014 justerades
den 18 juni 2014.

2 Svar på samråd om förslag till detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkaby i stadsdelarna Bromsten m.fl. SDp 2013-2055

Dnr 355-2014-1.5.3.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss angående Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

Dnr 419-2014-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

4 Svar på remiss om program för HBTQ-frågor 2014-2017

Dnr 371-2014-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

5 Svar på skrivelse om kulturskolan i Blå huset

Dnr 256-2014-2.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 382-2014-1.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st., inom nämndens eget ansvarsområde.
2. Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st. 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

7 Svar på medborgarförslag om bland annat hjärtstartare till tensta servicehus

Dnr 338-2014-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden översänder medborgarförslaget om trafikbulor och tjänsteutlåtandet till trafikkontoret.

8 Anmälan av rapport om Miljö och miljövanor i Stockholm 2013.

Dnr 447-2014-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

9 Anmälan av inspektionsrapport avseende hantering av etnicitet och personuppgifter inom socialtjänst.

Dnr 473-2014-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av BRÅ protokoll 2014

Dnr 43-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 9 juni 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 2014

Dnr 25-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från 22 maj 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll 2014

Dnr 26-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 2 juni 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2014

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

14 Information, kurser och konferenser

15 Nämnden och förvaltningens frågor

16 Svar på remiss om förslag till revidering av Vision för Stockholm 2030

Dnr 376-2014-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på samrådet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

17 Anmälan om Uppdragsbeskrivning för stadsdelsnämnder och stadsdelsnämndernas verksamhet inom äldreomsorg i egen regi

18 Månadsrapport för juli 2014

Dnr 535-2014-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger månadsrapporten för juli till handlingarna.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (174 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på samråd om förslag till detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkaby i stadsdelarna Bromsten m.fl. SDp 2013-2055

§3 Svar på remiss angående Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

§4 Svar på remiss om program för HBTQ-frågor 2014-2017

§6 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

§7 Svar på medborgarförslag om bland annat hjärtstartare till tensta servicehus

§8 Anmälan av rapport om Miljö och miljövanor i Stockholm 2013.

§9 Anmälan av inspektionsrapport avseende hantering av etnicitet och personuppgifter inom socialtjänst.

§10 Anmälan av BRÅ protokoll 2014

§11 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 2014

§12 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll

§13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni-juli 2014

§14 Information, kurser och konferenser

§15 Nämnden och förvaltningens frågor