Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-19

Sammanträde 2015-03-19

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 25 mars 2015. Protokollet från sammanträdet den 29 januari 2015 justerades den 4 februari 2015.

2 Svar på remiss om att ingå finansiell samordning i Stockholm

Dnr 1.5.1-066/2015 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

3 Förslag på riktlinjer för Medborgarförslag Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-597/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antar riktlinjer för Medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Förslag på hundrastplatser samt hundrastgårdar i Spånga-Tensta

Dnr 3.1-378/2014
Förslag till beslut

1. Stadsdelnämnden fattar beslut om att inrätta de föreslagna hundrastplatserna samt överlämnar beslutet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden fattar beslut om att inrätta hundrastgårdar alternativ 1 och alternativ 3.
3. Stadsdelsnämnden fattar beslut om att när byggandet av Bromstensstaden omöjliggör alternativ 1 istället anlägga en hundrastgård på alternativ 2.

5 Riktlinjer för krishantering

6 Förslag på form för verksamhetsbesök

Dnr 1.1-088/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag på former för verksamhetsbesök.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att arvode ska utgå vid verksamhetsbesök.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

Dnr 5.4-049/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar trettiosex tusen kronor (36 000 kr) till samverkansgruppen PRO-SPF för verksamhet inom äldreomsorgen år 2015.

8 Nedskrivning av fordran

Dnr 2.1-997/2015
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att nedskriva upptagna fordringar om 118 800 kronor.

9 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

Dnr 1.1-116/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar om delegation av avgiftshantering till serviceförvaltningen enligt detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på begäran om yttrande om enheten för ekonomiskt bistånd

Dnr 1.4-636/2014
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på begäran om yttrandet i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

11 Svar på medborgarförslag om fritidsgårdarnas öppettider

Dnr 1.2.4-769/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka behovet av sommaröppet på nämndens öppna fritidsverksamheter i Spånga.

12 Svar på medborgarförslag angående träning på gym för pensionärer

Dnr 1.2.4-879/2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

13 Svar på medborgarförslag om ungdomsgård i Hjulsta

14 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2015

Dnr 1.1-083/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

16 Anmälan av medborgarförslag om att bygga ett stall i Spånga

Dnr 1.2.4-033/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att bygga nytt stall i Spånga.

17 Anmälan av medborgarförslag om att förbättra telefonkontakten med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 1.2.4-036/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att förbättra telefonkontakten med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

18 Anmälan av medborgarförslag om närvarande politiker och längre öppettider på fritidsgårdar m.m.

Dnr 1.2.4-044/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om närvarande politiker och längre öppettider på fritidsgårdar m.m.

19 Anmälan av medborgarförslag om scenprojekt för unga

Dnr 1.2.4-056/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om scenprojekt för unga.

20 Anmälan av Kolloinspektioner sommaren 2014

Dnr 1.2.1-060/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger kolloinspektionen för sommaren 2014 till handlingarna.

21 Anmälan av synpunkter och klagomål inom äldreomsorg och funktionshinder

Dnr 1.2.1-054/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger föreliggande anmälan av synpunkter och klagomål inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning, under perioden 2014-07-01 - 2014-12- 31, till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskola för januari-december 2014

Dnr 1.2.1-094/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att anmälan om inkomna klagomål, synpunkter och beröm inom förskolan för perioden januari-december 2014 läggs till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av Brottsförebyggande rådets protokoll

Dnr 1.1-3/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 februari 2015 till handlingarna.

24 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll

Dnr 1.1-2/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 22 januari 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll

Dnr 1.1-1/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 15 december 2014 och den 19 januari 2015 till handlingarna.

26 Anmälan om tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-6/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari och februari 2015

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

29 Information, nämndens och förvaltningens frågor

Margareta Ericson - Hävningar inom hemtjänsten

30 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Dnr 1.5.3-100/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

31 Ändringar i delegationsordning 2015

Dnr 1.1-090/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordning 9.11.
2. Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordning 6.2.1.
3. Stadsdelsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen 3.4.1
4. Stadsdelsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen 3.18.
5. Stadsdelsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen 6.2.13.
6. Stadsdelsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen 6.2.14.
7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

32 Satsningar på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet

Dnr 1.2.5-104/2015
Förslag till beslut
Förvaltningarnas förslag om särskild insats för ökad fysisk aktivitet på Järvafältet godkänns.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Ny fritidsgård i Hjulsta med tjejprofil

Dnr 1.1-087/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en fritidsgård med tjejprofil i Hjulsta grundskola enligt nedan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Svar på skrivelse om behov av lokalt poliskontor i stadsdelen

Dnr 1.6-931/2014
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

35 Revidering av arbetsformer för lokala Brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-140/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner arbetsformer för lokala brottsförebyggande rådet.

36 Anmälan av månadsrapport för februari 2015

Dnr 1.2.1-005/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Underlag för budget 2016 med inriktning mot 2017 och 2018

Dnr 1.1-081/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

38 Fyllnadsval till Brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-138/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Azad Hassan (S) till ledamot i brottsförebyggande rådet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Jenny Storm Gillberg (S) till ersättare för Azad Hassan i brottsförebyggande rådet.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Fyllnadsval till Näringslivsrådet

Dnr 1.1-139/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Celal Altun (S) till ledamot i näringslivsrådet.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Mecide Gulenay (S) till ersättare för Celal Altun i näringslivsrådet.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Entledigande som ledamot och ordförande i Sociala delegationen

Dnr 1.1-120/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga ordföranden Stephan Gullberg (MP) från sitt uppdrag i Sociala delegationen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga ledamoten Rashid Mohammed (V) från sitt uppdrag i Sociala delegationen.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Fyllnadsval till Sociala delegationen

Dnr 1.1-121/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Rashid Mohammed (V) till ordförande i Sociala delegationen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Stephan Gullberg (MP) till ledamot i Sociala delegationen.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

Dnr 1.1-141/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden förordnar med anledning av fyllnadsval ordföranden i sociala delegationen Rashid Mohammed (V), rätt att fatta beslut
enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande
enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbar
omhändertagande
enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas
enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud.
enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande

2. Stadsdelsnämnden delegerar med anledning av fyllnadsval till ordföranden i sociala delegationen Rashid Mohammed (V) rätt att fatta beslut
enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt
flyttningsförbud
enligt 45 § 1 och 2 LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra en missbrukare till beslutad läkarundersökning eller föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus.
3. Anmälan av beslut tagna genom förordnande och delegation ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vår av unga (LVU)

Dnr 1.1-144/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden förordnar ordförande i Sociala delegationen Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Sociala delegationen Ole-Jörgen Persson (M) och ledamoten Anna Jonazon (S) rätt att fatta beslut enligt LVU § 43 1 p.
2. Stadsdelsnämnden förordnar ordförande i Sociala delegationen Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Sociala delegationen Ole-Jörgen (M) och ledamoten Anna Jonazon (S) samt nedan nämnda tjänstemän vid stadsdelsförvaltningen att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU § 43 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.
Tjänstemän vid stadsdelsnämnden: Jens Arnesson, Lisa Björlin, Sara Borgia, Anne Hiller, Leif Jarlebring, Jens Lindberg, Marie Sjöberg, Inger Zettergren, Maria Johansson, Maria Andersson, Linnea Hjel
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Förslag på riktlinjer för Medborgarförslag Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§6 Förslag på form för verksamhetsbesök

§7 Ansökan om medel för fortsatt verksamhet på servicehusen i Spånga-Tensta

§9 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§12 Svar på medborgarförslag angående träning på gym för pensionärer

§14 Anmälan av verksamheternas verksamhetsplaner

§15 Anmälan av kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2015

§17 Anmälan av medborgarförslag om att förbättra telefonkontakten med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

§18 Anmälan av medborgarförslag om närvarande politiker och längre öppettider på fritidsgårdar m.m.

§20 Anmälan av Kolloinspektioner sommaren 2014

§21 Anmälan av synpunkter och klagomål inom äldreomsorg och funktionshinder

§22 Anmälan av synpunkter och klagomål inom förskola för januari-december 2014

§23 Anmälan av Brottsförebyggande rådets protokoll

§24 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll

§25 Anmälan av Rådets för funktionshindersfrågor protokoll

§26 Anmälan om tjänstemannabeslut fattade på delegation

§27 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari och februari 2015

§28 Kurser och konferenser

§29 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§32 Satsningar på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet

§33 Ny fritidsgård i Hjulsta med tjejprofil

§36 Anmälan av månadsrapport för februari 2015

§38 Fyllnadsval till Brottsförebyggande rådet

§39 Fyllnadsval till Näringslivsrådet

§40 Entledigande som ledamot och ordförande i Sociala delegationen

§41 Fyllnadsval till Sociala delegationen

§42 Delegation och förordnande i ärenden enligt LVU (1990:52) och LVM (1988:870)

§43 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vår av unga (LVU)