Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 29 april 2015. Protokollet från sammanträdet den 19 mars justerades den 25 mars 2015.

2 Svar på Motion om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

Dnr 1.5.1-157/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på motionen.

3 Tensta Marknad 2015

Dnr 1.2.6-117/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar om att ge Tensta Marknadskommitté 190 000 kr i bidrag för att anordna Tensta Marknad 2015. Tensta marknadskommitté måste återredovisa det beviljade bidraget till nämnden i enlighet med vad som föreslås i tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdelsförvaltningens upplägg och struktur för förvaltningens medverkan på Tensta Marknad 2015. Stadsdelsförvaltningen ska i sin slutrapport återredovisa de faktiska kostnader förvaltningen har haft.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 1.1-218/2015
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden delegerar till nedan nämnda gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Socialnämnden förordnar nedan nämnda gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

5 Reviderade instruktioner för näringslivsråd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-143/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner de reviderade instruktionerna för näringslivsrådet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på Medborgarförslag om att förbättra telefonkontakten med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 1.2.4-036/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

7 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet för Trygghetsringningen

Dnr 5.4-096/2015 Förslag till beslut Stadsdelsförvaltningen beviljar föreningen Spånga-Tensta Trygghetsringning ett bidrag om tjugofem tusen kronor (25.000 kr) för år 2015. Femton tusen kronor (15.000 kr) utbetalas direkt till föreningen och tiotusen kronor (10.000 kr) administreras av förvaltningen och avser telefonikostnader.

8 Anmälan av Skötselplan för Lunda-Skesta

Dnr 3.2-198/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger skötselplan för Lunda-Skesta till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av tillsynsrapport 2014 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av Funktionshindersinspektörernas årsrapport

Dnr 1.6-131/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av Lägesrapport 2 från projekt Skolfam

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2014

Dnr 1.1-136/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger bifogade patientsäkerhetsberättelser för år 2014 till handlingarna.

13 Anmälan av Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av medborgarförslag om lekplats i Solhem

Dnr 1.2.4-224/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om lekplats i Solhem.

15 Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

Dnr 1.1-001/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 16 februari 2015 och den 16 mars 2015 till handlingarna.

16 Anmälan av för pensionärsrådets protokoll

Dnr 1.1-002/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 19 februari 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-006/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2015

20 Information, nämndens och förvaltningens frågor

21 Ansökningar om arbetet mot ungdomsradikalisering

Dnr 1.2.5-203/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Islamiskt kultur center i Rinkeby ett bidrag om 90 000 kr under förutsättning att föreningen uppfyller de villkor som framgår i tjänsteutlåtandet.

2. Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Islamiska förbundet i Järva ett bidrag om 140 000 kr under förutsättning att föreningen uppfyller de villkor som framgår i tjänsteutlåtandet.

3. Stadsdelsnämnden ger avdelningen Individ och familj i uppdrag att strukturera arbetet tillsammans med de aktuella föreningarna.

22 Inriktning för demokratiarbete 2015

23 Svar på Medborgarförslag om närvarande politiker och längre öppettider på fritidsgårdar m.m.

Dnr 1.2.4-044/2015
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget till Utbildningsförvaltningen.

24 Anmälan av Månadsrapporten för mars 2015

Dnr 1.2.1-005/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på Motion om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

§3 Tensta Marknad 2015

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§5 Reviderade instruktioner för näringslivsråd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§6 Svar på Medborgarförslag om att förbättra telefonkontakten med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

§7 Ansökan om bidrag för fortsatt verksamhet för Trygghetsringningen

§8 Anmälan av Skötselplan för Lunda-Skesta

§9 Anmälan av tillsynsrapport 2014 för stadens skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

§10 Anmälan av Funktionshindersinspektörernas årsrapport

§11 Anmälan av Lägesrapport 2 från projekt Skolfam

§13 Anmälan av Rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2014

§15 Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

§16 Anmälan av för pensionärsrådets protokoll

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2015

§19 Kurser och konferenser

§20 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§22 Inriktning för demokratiarbete 2015

§23 Svar på Medborgarförslag om närvarande politiker och längre öppettider på fritidsgårdar m.m.

§24 Anmälan av Månadsrapporten för mars 2015