Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353


Öppet forum18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om Spånga-Tenstas med Läs mer...borgarkontor och familjecentralen. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2015-05-21.pdf (214 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.
Protokollet justeras den 27 maj 2015.
Protokollet från sammanträdet den 23 april 2015 justerades
den 29 april 2015.

Beslutsärenden

2 Svar på remiss om riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

3 Revisionskontorets årsrapport 2014

Dnr 1.2.1-210/2015
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar yttrande i enlighet med tjänsteutlåtandet.

4 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2015

Dnr 5.4-122/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att för år 2015 bevilja bidrag till pensionärsföreningar enligt följande fördelning:
- PRO Spånga beviljas 1 785 kronor.
- SPF Spångaveteranerna beviljas 4 788 kronor.
- PRO Bromsten beviljas 1 442 kronor.
- PRO Erland, Spånga beviljas 1 253 kronor.
- PRO Tensta-Rinkeby beviljas 1 463 kronor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på skrivelse om sponsring av lekplatser

Dnr 1.6-195/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

6 Svar på skrivelse angående barngrupper i förskolan

Dnr 1.6-214/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

7 Svar på medborgarförslag om att bygga ett stall i stadsdelen

Dnr 1.2.4-033/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Tjänsteutlåtandet och medborgarförslaget skickas till idrottsförvaltningen.

8 Svar på medborgarförslag om lekplats i Solhem

Dnr 1.2.4-224/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Anmälningsärenden

9 Anmälan av Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.4-244/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tillsynsrapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av Socialnämndens rapport "Hemlösa Personer i Stockhkolm"

Dokid 22875
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger socialnämndens rapport till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 2015-03-24 § 15 om fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök (MUST)

Dnr 1.6-206/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-006/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

Dnr 1.1-002/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 19 mars 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2015

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

16 Information, nämndens och förvaltningens frågor

KOMPLETTERANDE UTSKICK

17 Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

Dnr 1.1-001/2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 13 april 2015 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 1.6-282/2015
Förslag till beslut Omedebar justering
Nämnden ger stadsledningskontorets juridiska avdelning fullmakt att föra nämndens talan i domstolar då juridiska avdelningen fått nämndens uppdrag.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Tertialrapport 1 för 2015

Dnr 1.2.1-229/2015
Förslag till beslut Omedebar justering
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att;
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 36,3 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 3,3 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,2 miljoner kronor för maskiner och inventarier.
5. Ansökan hos kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för investeringar för att minska klimatpåverkan. (bilaga 06)
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 2,0 miljoner kronor för utökat antal platser för feriearbeten.
7. Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med stadsdelsnämndens beslut om tertialrapport I 2015 godkänns. (bilaga 02)

20 Svar på remiss om samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

Dnr 1.5.3-263-2015
Förslag till beslut Omedebar justering
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ansökan om projektmedel för demokratisering mot radikalisering

Dnr 1.2.5-203-2015

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Islamiskt kultur center i Rinkeby ett bidrag om 90 000 kr under förutsättning att föreningen uppfyller de villkor som framgår i tjänsteutlåtandet.
2. Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden beslutar att bevilja Islamiska förbundet i Järva ett bidrag om 140 000 kr under förutsättning att föreningen uppfyller de villkor som framgår i tjänsteutlåtandet.
3. Stadsdelsnämnden ger avdelningen Individ och familj i uppdrag att strukturera arbetet tillsammans med de aktuella föreningarna.
4 Föreningarna ska vid projektet slut senast 2015-11-30 lämna in en skriftlig dokumentation och utvärdering mot de mål som slagits fast tillsammans med förvaltningen vid projektstarten, samt en ekonomisk redovisning.

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Bidrag till pensionärsföreningar inom Spånga-Tensta stadsdelsområde 2015

§9 Anmälan av Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§10 Anmälan av Socialnämndens rapport "Hemlösa Personer i Stockhkolm"

§11 Anmälan av protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 2015-03-24 § 15 om fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök (MUST)

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§13 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2015

§15 Kurser och konferenser

§16 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§17 Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

§18 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

§20 Svar på remiss om samråd om utbyggd tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station

§21:B Studieresa för tillförordnad stadsdelsdirektör till New York