Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta träff, Hagstråket 13

Öppet forum 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om flyktingssituatione Läs mer...n samt om Stockholms stads sommarjobbsatsning.

Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Birgersson, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 051
E-post: anna.birgersson@stockholm.se


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll. Protokollet justeras den 30 september 2015. Protokollet från sammanträdet den 27 augusti 2015 justerades den 2 september 2015.

2 Svar på remiss om Anhörig- och objektanställningar i hemtjänsten

Dnr 1.5.1-417/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Upphandling av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för de boende på Tensta Servicehus

Dnr 2.2.2-478/2015
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en förnyad upphandling av insatser enligt HSL avseende sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för de boende i Tensta servicehus med den omfattning som föreslås i detta tjänsteutlåtande och med avsikt att nytt avtal börjar gälla från och med 1 mars 2016.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av HSL-insatser för de boende på Tensta servicehus.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om strategi mot våldsbejakande extremism

Dnr 1.5.1-386/2015
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

6 Stockholm stads förskoleundersökning 2015

Dnr 1.6-301/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förskoleundersökningen 2015 avseende stadsdelens förskolor.

7 Svar på medborgarförslag angående Nydalsparken, mopedkörning och minskad kriminalitet

Dnr 1.5.3-338/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

8 Svar på medborgarförslag angående uppdelning av hundrastgård

Dnr 1.2.4-310/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

9 Anmälan om Svar på remiss avseende ansökan om tillstånd till restaurangkasinotillstånd på Limerick Restaurang i Spånga

Dnr 1.5.1-410/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger anmälan om remissvar till Lotteri-inspektionen till handlingarna.

10 Anmälan av rapport från socialnämnden - Bokpaket till familjehemsplacerade barn, projekt under 2014-2015

Dnr 1.6-482/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-006/2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Upphandling av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för de boende på Tensta Servicehus

§7 Svar på medborgarförslag angående Nydalsparken, mopedkörning och minskad kriminalitet

§8 Svar på medborgarförslag angående uppdelning av hundrastgård

§9 Anmälan om Svar på remiss avseende ansökan om tillstånd till restaurangkasinotillstånd på Limerick Restaurang i Spånga

§10 Anmälan av rapport från socialnämnden - Bokpaket till familjehemsplacerade barn, projekt under 2014-2015

§11 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under augusti 2015

§13 Kurser och konferenser

§14 Information, nämndens och förvaltningens frågor