Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tensta servicehus samlingssalen, Elinsborgsbacken 7

Sammanträdet inleds kl. 17:00 med öppet forum och alla är välkomna att ställa frågor till Läs mer...stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Efter avslutad frågestund, men tidigast klockan 17.00 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Svar på remiss om programsamråd för Spångadalen i stadsdelen Bromsten

Dnr 1.5.1-348/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen om program för Spångadalen.

3 Svar på remiss om fossilbränslefri organisation 2030

Dnr 1.5.1-341/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

4 Verksamhets- och avtalsuppföljning av driften av Fristad servicehus

Dnr 2.2.2-347/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bifalla entreprenören Attendos begäran om att frånträda ingått avtal om drift av Fristad servicehus samt dagverksamhet Träffen senast 30 november 2018.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt förvaltningen att, tillsammans med entreprenören Attendo, påbörja en verksamhetsövergång till kommunal regi samt inrangering av befintliga medarbetare som är berörda enligt avtal.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

5 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

Dnr 1.1-380/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta revidering av riktlinjer för föreningsbidrag.

6 Månadsrapport 2018

Dnr 1.2.1-43/2018
Förslag till beslut

7 Föreningsbidrag gällande Miljöbefrämjande och trygghetsskapande projekt 2018

Dnr 5.4-338/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja bidrag till ideella föreningar enligt förvaltningens förslag.

Ansökningarna finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlängning av avtal för parkskötsel

Dnr 2.2.1-331/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att förlänga entreprenadavtalet med Svensk Markservice Aktiebolag, organisationsnummer 556420-4823, i enlighet med avtalets förlängningsklausul i ytterligare två år till den 30 september 2021.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsdirektör Per Kjellander att teckna avtal om förlängning med Svensk Markservice AB.

9 Patientsäkerhetsberättelser 2017

10 Revidering av delegationsordningen

Dnr 1.1-90/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning avseende rätten att teckna överenskommelse med annan kommun om placering i boende av ett ensamkommande barn att gälla omedelbart.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att i övrigt anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning, gälla från och med 2018-07-01.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

11 Nominering av Barn och ungdomsenheten till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018

Dnr 1.1-294/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd nominerar enheten för barn- och ungdom till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018.

12 Anmälan av Stockholms stads förskoleundersökning 2018

13 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga - Tensta stadsdelsförvaltning beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

16 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§7 Föreningsbidrag gällande Miljöbefrämjande och trygghetsskapande projekt 2018

§11 Nominering av Barn och ungdomsenheten till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2018

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2018

§15 Kurser och konferenser

§16 Information, nämndens och förvaltningens frågor