Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information om Medborgardialog med fokus Läs mer... på inkludering och integration med Bernard le Roux.

Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2018-08-23.pdf (235 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Svar på remiss av motion om högre utbildning på Järvaområdet

Dnr 1.1-252/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Månadsrapport 2018

Dnr 1.2.1-43/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3:a Verksamhetsövergång avseende Tensta Community Center

Dnr 1.2.5-467/2018

Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar, under förutsättning att
utbildningsnämnden fattar ett liktydigt beslut, att uppdra åt förvaltningen att
genomföra en verksamhetsövergång av Tensta Community Center (TCC) från
utbildningsförvaltningen till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning från och med 1
september 2018.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3:b Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med fryshuset - inriktningsbeslut

Dnr 1.2.5-466/2018

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna inriktningen om att ingå en
tvåårig IOP-överenskommelse med Fryshuset avseende utveckling och drift av Tensta
Community Center (TCC) om totalt 5 mkr (2 milj under 2018 och 3 mkr under 2019).

4 Medborgarbudget för unga

Dnr 1.2.6-22/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med Sveriges kommun och landsting (SKL) utveckla dialogmetoder för ungas inkludering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om bidrag för integrationsprojekt,Spånga Basket

Dnr 1.2.1-298/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan.

7 Svar på skrivelse gällande jämställt och religionsneutralt agerande av förskolans personal

Dnr 1.1-469/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar på skrivelsen.

8 Anmälan av reviderad kontinuitets- och avbrottsplan - sociala system

Dnr 1.1-419/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

9 Anmälan av resultat brukarundersökning - Dagverksamheten 2018

10 Anmälan av äldreomsorgens årsrapport 2017

11 Anmälan av äldrenämndens beslut gällande kartläggning av anhörigstödet i Stockholms stad

12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut - Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

Dnr 1.1-480/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

14 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-24/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-42/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 7 juni 2018 till handlingarna.

16 Anmälan av protokoll för näringslivsrådet

Dnr 1.1-42/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 25 maj 2018 till handlingarna.

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

19 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Månadsrapport 2018

§3:A Verksamhetsövergång avseende Tensta Community Center

§3:B Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med fryshuset - inriktningsbeslut

§4 Medborgarbudget för unga

§7 Svar på skrivelse gällande jämställt och religionsneutralt agerande av förskolans personal

§8 Anmälan av reviderad kontinuitets- och avbrottsplan - sociala system­

§12 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut - Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§15 Anmälan av protokoll för brottsförebyggande rådet

§17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2018

§18 Kurser och konferenser

§19 Information, nämndens och förvaltningens frågor