Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från förvaltningen om stadsd Läs mer...elens arbete inom äldreomsorgen.

Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 2018-12-13_.pdf (180 kb)

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

2 Svar på remiss av Färdplan för ett Stockholm för alla

3 Månadsrapport 2018

4 Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Järva Kultur och Idrottsförening

Dnr 1.2.5-657/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar avslå ansökan om att ingå en IOP- överenskommelse med Järva kultur och idrottsförening.

5 Avveckling förskoleverksamhet på Älvkvarnsvägen 132

Dnr 1.1-822/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar med hänvisning till minskat barnantal i området, driftsekonomi och sårbarhet inom en liten verksamhet att avveckla förskoleverksamheten på Älvkvarnsvägen 132 från och med 1 augusti 2019

6 Utseende av firmatecknare och utanordnare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-858/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att Per Kjellanderupphör att vara firmatecknare och utanordnare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse
stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell till firmatecknare, fullmaktsgivare och utanordnare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Nämnden
beslutar även att Fredrik Jurdell äger rätt att utse ett lämpligt antal ställföreträdare som utanordnare.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6:b Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom SpångaTensta stadsdelsförvaltning

Dnr 1.1-874/2018

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsdirektören har rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare ut i organisationen, så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på ett tillfredställande sätt.

8 Svar på medborgarförslag om att fritidsgården Blå huset ska läggas ned och ersättas med en ny fritidsgård i kommunal regi

Dnr 1.2.4-511/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå medborgarförslaget.

9 Svar på medborgarförslag om mötesplats för ungdomar

Dnr 1.2.4-493/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar mot bakgrund av vad som framkommit av förvaltningens beredning att medborgarförslaget ska avslås.

10 Svar på medborgarförslag om ny lekplats vid Spånga IP

Dnr 1.2.4-503/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis avslå medborgarförslaget gällande en ny lekplats vid Spånga IP.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att utreda annan lämplig plats för en ny lekpark i stadsdelsområdet.

11 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-024/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-39/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 16 oktober 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av protokoll för pensionärsråden 2018

Dnr 1.1-40/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 17 oktober 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2018

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

16 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Månadsrapport till nämnden i december 2018

§4 Ansökan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Järva Kultur och Idrottsförening

§5 Avveckling förskoleverksamhet på Älvkvarnsvägen 132

§6 Utseende av firmatecknare och utanordnare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§6:c Justering av sammanträdestiden för nämndens sammanträde den 2 januari 2019

§8 Svar på medborgarförslag om att fritidsgården Blå huset ska läggas ned och ersättas med en ny fritidsgård i kommunal regi

§11 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§12 Anmälan av protokoll för rådet för funktionshindersfrågor

§13 Anmälan av protokoll för pensionärsråden 2018

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november 2018

§15 Kurser och konferenser

§16 Information, nämndens och förvaltningens frågor