Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-07

Sammanträde 2019-03-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Verksamhetsberättelse 2018 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.1-144/2018
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ombudgetering om 12,7 mnkr avseende investeringar begärs hos kommunstyrelsen.
3. Nedskrivning av fordringar om 3 033 333 kronor godkänns.
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att ackumulerat netto om 29,1 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2019.
5. Redovisning av internkontrollarbetet 2018 godkänns, bilaga 1.
6. Nämnden beslutar att upphäva stadsdelsförvaltningens uppdrag att utveckla dialogmetoder för ungas inkludering inom ramen för projektet Medborgarbudget för unga.
7. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

3 Upphävande av inriktningsbeslut för nytt förvaltningshus

Dnr 1.1-954/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att upphäva nämndens beslut den 26 april 2018, § 14

4 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta Kvinno- och tjejjour

Dnr 5.4-927/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delvis bevilja ansökan från Tensta kvinno- och tjejjour med 200 000 kr i bidrag.

Ansökan finns i pärm på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Anmälan av månadsrapport trygghet och säkerhet - januari 2019

Dnr 1.1-108/2019
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapport trygghet och säkerhet avseende januari månad till handlingarna.

6 Revidering av delegationsordningen

Dnr 1.1-74/2019
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

7 Månadsrapport 2019

Dnr 1.2.1-44/2019
Förslag till beslut
Nämnden godkänner denna månadsrapport.

8 Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019 - 2023 inom region Västerort

Dnr 8-57/2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner upprättad boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning inom region Västerort avseende de delar som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

9 Redovisning av Stockholms stads medborgarundersökning och demokratiundersökning år 2018

Dnr 1.2.1-95/2019
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga redovisning av Stockholms stads medborgarundersökning och demokratiundersökning år 2018 till handlingarna.

10 Anmälan av resultat av brukarundersökning inom särskilt boende grupp- och servicebostad 2018

Dnr 1.6-76/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

11 Svar på skrivelse angående ökad otrygghet i Spånga-Tensta stadsdelsområde

Dnr 1.4-916/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

12 Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Dnr 1.2.4-808/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar mot bakgrund av vad som framkommit av förvaltningens beredning att medborgarförslaget ska antas.

13 Svar på medborgarförslag om ny temalekpark i Sundby

Dnr 1.2.4-513/2018
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar mot bakgrund av vad som framkommit i förvaltningens beredning att medborgarförslaget gällande en ny temalekpark anses besvarat.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att vidare utreda lämplig plats för en ny temalekpark i stadsdelsområdet

14 Svar på medborgarförslag om ny temalekpark

Dnr 1.2.4-514/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar mot bakgrund av vad som framkommit i förvaltningens beredning att medborgarförslaget gällande en ny temalekpark ska anses besvarat.

15 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård i Spångaområdet

Dnr 1.2.4-869/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om hundrastgård i Spångaområdet.

16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-16/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från funktionshinderrådet och pensionärsrådet

Dnr 1.1-39/2018
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 12 december 2018 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2019

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

20 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Upphävande av inriktningsbeslut för nytt förvaltningshus

§4 Fördelning av föreningsbidrag 2019 - Tensta Kvinno- och tjejjour

§5 Anmälan av månadsrapport trygghet och säkerhet - januari 2019

§6:B Entledigande av ersättare och fyllnadsval i sociala delegationen

§10 Anmälan av resultat av brukarundersökning inom särskilt boende grupp- och servicebostad 2018

§12 Svar på medborgarförslag om att synliggöra att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§17 Anmälan av protokoll för funktionshinderrådet och pensionärsrådet

§18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2019

§19 Kurser och konferenser

§20 Information, nämndens och förvaltningens frågor