Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2006-10-23

Sammanträde 2006-10-23

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Kommunfullmäktiges fyllnadsval (Utgår)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Entledigande och förordnande som VD (Utskickat)

5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Sammanträdestider år 2007 (Utskickat)

10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Skrivelse.pdf (90 kb)
Mötesinformation

Justerat 2006-10-26

Annika Billström

Kristina Axén Olin

Närvarande:

Ordföranden

Annika Billström (s)

Övriga ledamöter

Lotta Edholm (fp) för Jan Björklund (fp)

eller som ledamot

Catharina Tarras-Wahlberg (s)

tjänstgörande

Teres Lindberg (s) för Roger Mogert (s)

suppleant

Tomas Rudin (s) för Leif Rönngren (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Kristina Axén Olin (m)

Magnus Tegborg (m)

Ewa Samuelsson (kd)

Suppleanterna

Viviann Gunnarsson (mp)

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Arbetstagarrepr.

Roger Wickenbergh (SKTF)

Per-Olof Digné (SACO)

Kurt Öhrström (LO, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Inger Johansson Kjaerboe, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding och Claes Thunblad

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Annika Billström (s) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Kristina Axén Olin (m).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2006-06-19 (nr 3/2006) är justerat och utsänt.

§4 Entledigande och förordnande som VD

Förelåg ordförandens promemoria 2006-10-17.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. entlediga Bosse Sundling som VD i Stockholms Stadshus AB,

 2. förordna Irene Lundquist Svenonius som VD i Stockholms Stadshus AB,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-17.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Annika Billström, vice ordföranden Jan Björklund, verkställande direktören Irene Lundquist Svenonius, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Joachim Quiding, utvecklings-direktören Torbjörn Johansson och controllern Boris Amsköld, två i förening,

 2. godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB,

 3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§6 Prognos 2006:2 inklusive resultat per 2006-08-31

§7 Finansiell riskrapport per 2006-08-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-10.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga finansenhetens föreliggande rapport till handlingarna.

§8 Sammanträdestider för år 2007

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-17.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för koncernstyrelsen:

Måndag 2007-01-22 kl. 13.00 Budget och ägardirektiv för år 2007

Måndag 2007-03-26 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2006

Måndag 2007-04-23 kl. 13.00 Bolagsstämma

Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare

Förslag till treårsplan 2008-2010

Måndag 2007-06-18 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

Måndag 2007-09-10 kl. 13.00 Om behov föreligger

Måndag 2007-10-22 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Delårsrapport till PRV

Kommande sammanträdestider

Tisdag 2007-12-11 kl. 13.00 Budget och ägardirektiv för år 2008

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-02.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. ge styrelsen för Stockholm Vatten i uppdrag att formulera sina mål och åtaganden för genomförandet av de grundläggande målen i program för Stockholms Vattenarbete 2006-2015,

 2. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kommunikationspolicy för Stockholms stad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt följande:

"I detta sammanhang vill jag även hänvisa till vänsterpartiets särskilda uttalande när programmet för Stockholms Vattenarbete 2006-2015 behandlades i kommunfullmäktige 2006-06-12."

Personalyttrande avgavs av Roger Wickenbergh (SKTF) och Per-Olof Digné (SACO) enligt följande:

"Vi vill i och med detta yttrande göra koncernstyrelsen uppmärksam på att en del av föreslagna åtgärder enligt Stockholms Vattenarbete inte får finansieras av VA-kollektivet enligt den nya vattentjänstlagen.”

§10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-05.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2006-10-02.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissyttrande avseende slutbetänkandet av Upphandlingsutredningen (SOU 2006:28)

 2. Koncernledningens remissyttrande avseende rapporten Översyn av stadens administration

 3. Koncernledningens remissyttrande avseende remissen Plats på scen (SOU 2006:42)

 4. Koncernledningens remissyttrande avseende förslag till reviderat program för kvinnofrid

§12 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse avseende ombildning till bostadsrätter av Kristina Axén Olin (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) till koncernledningen för beredning (bilaga) .