Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-08-29

Sammanträde 2007-08-29

Datum
Klockan
13.30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamnentreprenad AB (Utskickat)

4 Verkställande avseende försäljning av aktierna i Centrum Kompaniet i Stockholm AB (Utskickat)

Mötesinformation

Justerat 2007-08-30

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordföranden

Carin Jämtin (s)

Övriga ledamöter

Rolf Könberg (m)

eller som ledamot

Magnus Tegborg (m)

tjänstgörande

Lotta Edholm (fp)

suppleant

Ewa Samuelsson (kd)

Abdo Goriya (s) för Roger Mogert (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Ann Mari Engel (v)

Suppleanterna

Tord Bergstedt (m)

Erik Saers (m)

Lotta Juul Martin-Löf (m)

Sussi Kvart (fp)

Arbetstagarrepr.

Curt Öhrström (LO, suppleant)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Joachim Quiding och Staffan Ingvarsson

 

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-06-18 (Nr 5/2007) är justerat och utsänt.

§3 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamnentreprenad AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-08-28.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms Hamn AB och Stockholm Entreprenad AB.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att

  1. godkänna överlåtelsen enligt avtal (bilaga 2) daterat den 3 juli 2007 av samliga aktier i Stockholm Hamnentreprenad AB, till Stockholm Entreprenad AB, ett helägt dotterföretag inom Peab-koncernen,

  2. handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Stockholm Entreprenad AB med stöd av bestämmelserna i § 1 kap 9 sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Abdo Goriya (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att inte godkänna försäljningen av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i Stockholms Hamnentreprenad AB,

därutöver anföra följande

I en långsiktigt hållbar strategi för hamnen ingår att säkra den tekniska servicen och bevara kunnandet på detta område. Detta är särskilt viktigt då sjöfarten expanderar. Försäljningen av Stockholms Hamnentreprenad AB är inte befogad av kapitalbehov eller för att det skulle gagna Stockholms Hamn AB som moderbolag. Det är en försäljning på uppdrag av den borgerliga koalitionen med denna koalitions ideologi som förtecken.

Stockholms Hamnentreprenad AB skall kvarbli som helägt dotterbolag inom Stockholms Hamn AB.”

§4 Verkställande avseende försäljning av aktierna i Centrum Kompaniet i Stockholm AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-08-22.

Koncernstyrelsen beslöt att

  1. godkänna anmälan av Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20 avseende Försäljning av aktierna i Centrum Kompaniet i Stockholm AB,

  2. slutgiltigt godkänna överlåtelsen enligt avtal daterat den 8 maj 2007 av samtliga aktier i Centrumkompaniet i Stockholm AB till Boultbee (Shelf V) AB, ett helägt dotterföretag inom Boultbee (Holding) AB-koncernen samt ge verkställande direktören och övriga koncernledningen i uppdrag att slutföra överlåtelsen och vidta därmed förenliga åtgärder,

  3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att bordlägga ärendet i avvaktan på att länsrätten har behandlat överklagan av kommunfullmäktiges beslut i ärendet,

därutöver anföra följande

Kommunfullmäktiges beslut 2007-06-20 § 6 har överklagats till länsrätten, det har lämnats in fyra olika fristående överklaganden. Det är idag oklart vad länsrätten kommer att besluta i ärendet. För att inte Stadshus AB ska fatta ett beslut på en osäker grund bör ärendet bordläggas fram till dess att länsrätten har fattat ett beslut. Stockholms Stadshus AB bör vara säkra på att man inte ingår avtal som senare kan visa sig att ägaren inte avser att ingå. Det är idag svårt att överblicka vilka eventuella negativa konsekvenser som Stockholms Stadshus AB kan åsamkas om ett ingått avtal senare måste annulleras.”

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Abdo Goriya (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att inte godkänna försäljningen av Centrum Kompaniet i Stockholm AB,

därutöver anföra följande

Genom försäljningen övergår det kommunala bolaget Centrumkompaniet inklusive bl.a. Fältöversten, Rinkeby Torg, Skärholmen Centrum och Västermalms-gallerian till privat ägo.

Stadens ägande av centrumanläggningarna byggdes upp i samband med att staden moderniserades och växte. Centrumen garanterade tillgång till kommunal och kommersiell service. Ett behov som i flera stadsdelar, inte minst i ytterstaden, enligt vår bedömning kvarstår.

Om man låter andra aktörer ta över ägande från kommunen måste försäljningen vara ordentligt analyserad och genomföras på ett sådant sätt att stockholmarna får bästa möjliga välfärd och boendemiljö även på sikt, kombinerat med största möjliga betalning. Tyvärr har så inte skett i denna affär.

Moderaterna har inte gjort några analyser kring hur försäljningen påverkar förutsättningarna för de stockholmare som arbetar, bor och verkar i dessa centrumanläggningar. Hyresgästerna har känt en stor oro kring försäljningen och har inte fått någon information. Frågor om småföretagen och föreningslivet kan behålla sina lokaler och i så fall till vilken kostnad har inte besvarats.

Ett av utförsäljningskriterierna var att köparen av centrumanläggningarna skulle vara ”långsiktig”. Ett flertal potentiella köpare sållades bort för att de inte ansågs uppfylla detta kriterium. Men den köpare som valdes torde knappast bättre än de bortsållade kandidaterna möta detta kriterium. Eller som tidningen Fastighetsvärlden skrev (12/6). ”[den moderata majoriteten] lyckades därmed att välja ett bolag med en dokumenterad förmåga att sälja sina fastigheter vidare snabbt.” [köparen har] de senaste åtta månaderna innan affären hade sålt svenska butiksfastigheter för 6,8 miljarder. […] Det torde vara svårt att hitta någon annan köpare med ett sådant facit”.

I debatten i kommunfullmäktige som följde utförsäljningsbeslutet har ansvarigt moderat borgarråd hävdat att det finns ett muntligt avtal mellan henna och köparen om att särskilt utveckla förortscentrumen. ”Det är tydligen ingen här som har läst juridik. Pacta sunt servanda … Avtalen gäller oavsett om de är skriftliga eller muntliga.” När vi i oppositionen påpekade det orimliga att sälja tillgångar för 10 miljarder med muntliga avtal ändrade sig borgarrådet och påstod en vecka senare att ”Ingen annan har pratat om att det finns muntliga avtal eller muntliga klausuler. Det finns heller inga sådana …”. Det är helt oacceptabelt att så lättvindigt hantera en affär på 10 miljarder kronor.”

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.