Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-12-11

Sammanträde 2007-12-11

Datum
Klockan
11.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal Stadshuset 3 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av arbetstagarrepresentant (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2007 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt

7 Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Internkontrollplan 2008 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

11 Överföring av SIWI från Stockholm Vatten AB till annan huvudman (Utskickat)

13 Skrivelse angående medlemskap i SABO (Utskickat)

14 Lägesrapport avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt (Utskickat)

16 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2007 (Utskickat)

17 Information om åtgärder för aktiv fastighetsförvaltning (Muntligt)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden Carin Jämtin justera dagens protokoll utsågs ledamoten Lotta Edholm (fp).

§2 Anmälan av arbetstagarrepresentant

Anmäldes att SACO utsett Rita Gottberg till suppleant.

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-10-22 (Nr 8/2007) är justerat och utsänt.

§4 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2007 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2007 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

Koncernstyrelsen beslöt

att ge koncernledningen i uppdrag att senast i samband med Tertialrapport 1 år 2008 återrapportera till koncernstyrelsen vilka åtgärder dotterbolagen vidtagit med anledning av revisorernas synpunkter.

§5 Budget och ägardirektiv 2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-30.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till budget 2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen
  Stockholms Stadshus AB 2008 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande,

 3. ge koncernledningen i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven,

 4. godkänna föreslagna limitgränser för bolagen,

 5. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna förslag till budget 2008 för Koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2008 i enlighet med den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige,

 3. godkänna övriga delar i ärendet,

därutöver anföra:

Vi vill att Stockholms Stadshus AB med dotterbolag ska vara ett kraftfullt redskap för att utveckla Stockholm till en modern och rättvis storstad.

I den socialdemokratiska budgeten formulerade vi tre övergripande mål som ska vara styrande för alla delar av stadens verksamhet. Dessa tre övergripande mål har varit vägledande för utformningen av bolagens ägardirektiv.

1. Stadens främsta uppgift ska vara att driva, utveckla och förbättra kvaliteten i välfärden. För att skapa resurser till detta ska fler komma i arbete, näringslivsklimatet utvecklas och stadens ekonomi vara i balans.

I alla delar inom koncernen är det kvaliteten i verksamheten som ska stå i fokus. Personalens kunskaper och motivation är grunden för ökad kvalitet. Därför ska kompetensutveckling prioriteras.

Att bidra till att fler får jobb och att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas är en kärnuppgift för hela koncernen.

Alla delar av stadens verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att stadens långsiktiga finansiering tryggas så att staden kan möta sina långsiktiga åtaganden inom välfärden. Uttaget från koncernen måste vara långsiktigt hållbart. I socialdemokraternas förslag till budget sänks uttaget, jämfört med den moderatledda majoritetens förslag, med 100 miljoner kronor.

2. Stadens verksamhet ska präglas av öppenhet, likabehandling, pluralism och effektivitet. Den ska utvecklas i dialog med stockholmarna, stadens uppdragsgivare.

Stockholmarna ska mötas med lyhördhet, respekt och värdighet i kontakten med bolagen. Alla människors lika värde och ett målmedvetet arbete mot alla former av diskriminering ska prägla bolagens verksamhet. Stockholmarna ska veta och känna att de är bolagens uppdragsgivare. Förutsättningarna för stockholmarnas deltagande och engagemang i samhället ska öka genom att staden underlättar för bland annat kultur-, idrotts- och intresseföreningar att verka.

Staden ska ta god hand om skattebetalarnas medel och verksamheterna ska präglas av effektivitet.

Den pågående realisationen av stockholmarnas egendom måste omedelbart avbrytas. Utförsäljningen av allmännyttan är det tydligaste exemplet på den realisation av stockholmarnas egendom som nu moderaterna ägnar sig åt. Utförsäljningen är inte bara ekonomiskt oansvarig den innebär också att klyftorna ökar och förutsättningarnas att utveckla välfärden och rättvisan i Stockholm försämras.

3. Staden ska aktivt främja ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Staden ska investera i ny teknik och innovativa idéer samt utveckla moderna arbetsmetoder.

För att Stockholm ska bli en rättvis modern storstad måste bolagens verksamheter bedrivas på ett sådant sätt att människor och miljö inte slits ut. Bolagen har en skyldighet att vara ett föredöme att driva på utvecklingen mot ökad ekologisk och social hållbarhet. Bolagens upphandling är också ett strategiskt verktyg för att driva på utvecklingen av nya miljövänliga och rättvisemärka varor och tjänster.

Vi vill avslutningsvis göra några korta kommentarer för några av koncernens bolag

· Svenska Bostäder/Skrapan: När det gäller Skrapan är vi mycket tveksamma till en försäljning. Vi kommer inte att medverka till en försäljning som riskerar studenternas boende. I övrigt vill vi hänvisa till (s) skrivelse om Skrapan.

· Bostadsbolagen: Vi är synnerligen kritiska till att den moderata ledningen drivit igenom värderingar av 5000 lägenheter där hyresgästerna inte är intresserade av ombildning. Detta är inte ett exempel på aktiv fastighetsförvaltning utan är en ren bestraffnings och skrämselåtgärd för att moderaterna har misslyckats med att få igång ombildning i ytterstaden. Vi kan vidare konstatera att Bostadsbolagen inte får några markanvisningar. Detta kommer att resultera i att bolagen inte kommer att kunna nå målet om att bygga 6000 lägenheter under mandatperioden

· SISAB och Micasa: Dessa bolag står inför stora utmaningar på grund av den demografiska utvecklingen i kombination med den moderatledda majoritetens nedskärningar i skola och omsorg samt de ogenomtänkta förändringar majoriteten nu genomför av utformningen av skola och omsorg. Det är av stor vikt att Stadshus AB noga följer och återkopplar till styrelsen kring dessa bolags utveckling.

· Bostadsförmedlingen: Vi vill med avseende på förslaget till budget påpeka att Bostadsförmedlingen ska vara självfinansierad och avgifterna från kunderna ska endast täcka bolagets kostnader.

· Stockholm Vatten: Vi motsätter oss den utveckling av koncernen Stockholm Vatten AB som den moderatledda majoriteten genomför. Vi gör det på tre punkter. För det första genomför man något som man påstår är effektiviseringar, men som i själva verket är en förändring av bolagets roll, verksamhet och inriktning. Det som nu sker inom Stockholm Vatten AB är inte en effektivisering av verksamheten utan en förändring av målen som vi inte stödjer. Den innebär att dagens taxekollektiv skjuter över kostnader på morgondagens. För det andra anser vi att de utförsäljningar av delar av verksamheten som nu genomförs är av ondo. De innebär att man slumpar bort kunskap och kapital som byggts upp under lång tid och istället gör taxekollektivet och kommunmedborgarna beroende av konsulttjänster på en begränsad marknad. För det tredje anser vi att den förändringen av inriktningen på bolagets verksamhet som nu sker är olycklig i sig. Det innebär att man ser som sin uppgift att distribuera färskvatten till taxekollektivet, men inte att man är en del av regionens samhällsbyggande. Hade våra föregångare i kommunen haft samma begränsade syn på sin uppgift som den nuvarande majoriteten hade våra vattendrag sett helt annorlunda ut och den verksamhet som idag håller en hög klass och innebär en effektiv rening av våra avloppsvatten hade inte funnits.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. koncernstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 avslås till förmån för vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

 2. koncernstyrelsens förslag till ägardirektiv för koncernen Stockholms stadshus AB 2008 avslås till förmån för målen som anges i vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

 3. avvisa förslaget att moderbolagets uppgift skall vara att leda arbetet för att bereda hyresgäster i stadens bostadsbolag möjlighet att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätter,

 4. avvisa förslaget att moderbolagets uppgift skall vara att ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning,

 5. avvisa förslaget att bolagisera USK,

 6. avvisa den del av ägardirektiv till Svenska Bostäder AB, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem som avser ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter,

 7. avvisa den del av ägardirektiv till Svenska Bostäder som avser att sälja Skrapan

 8. och att bolagisera Vällingby Centrum,

 9. ålägga de kommunala bostadsbolagen att decentralisera verksamheten och bilda lokala avdelningar med hyresgäster i styrelserna,

 10. ålägga AB Stadsholmen att i avvaktan på kommande utredning inte höja hyrorna för lokaler stadens förenings- och kulturliv mer än med rimlig kostnadsuppräkning,

 11. avslå förslaget att Bostadsförmedlingen finansierar Stockholm Bygger med 4 milj kr,

 12. ålägga Stockholms bostadsförmedling att sänka förmedlingsavgifterna i motsvarande grad som vinst uppkommer i bolaget,

 13. avvisa den del av ägardirektiv till Stockholm Vatten AB som avser att bolaget ska rationaliseras kraftigt,

 14. avvisa del av ägardirektiven som uppdrar åt Stockholms Stads parkering AB att undersöka förutsättningarna för att konkurrensutsätta delar av verksamheten,

 15. avvisa direktivet till Stockholms hamn att konkurrrensutsätta stuveriverksamheten

 16. avvisa direktiven till Stockholms Stadsteater att inrätta en sponsringsstab och att minska behovet av koncernbidrag,

därutöver anföra

Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera innebär ökade kostnader för konsumenterna, minskad insyn för medborgarna och minskad flexibilitet för stockholmarna.

Inriktningsmålen för koncernen Stockholms Stadshus AB bör vara att förvalta och utveckla stockholmarnas gemensamma egendomar utan vinstintresse samt att utveckla demokratin och insynen i bolagen.

Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Verksamhetsplanen för koncernen hotar att göra detta mindre genom ökade privatiseringar, fler sponsorer och färre gemensamma miljöer. Vi vill i stället satsa mer på förenings- och samlingslokaler och icke-kommersiella mötesplatser.

Vänsterpartiet vill öka insynen och öppenheten i den offentliga verksamheten, däribland inom de kommunala bolagen. Det räcker inte med att fråga vad medborgarna tycker; de ska också få vara med och bestämma. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna som vi har, de har byggts upp av gemensamma skattepengar och bör fortsätta ägas gemensamt. Det kan göras ännu mer fördelaktigt att bo i hyresrätt, genom att decentralisera bostadsbolagen och bereda hyresgäster plats i lokala styrelser. Genom att ge hyresgästerna majoritet får de en betydande del av makten på ett helt annat sätt än som medlemmar i en bostadsrättsförening.

De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för ett antal allmännyttiga mål. Vänsterpartiet motsätter sig således starkt den pågående utförsäljningen av allmännyttan. Den håller på att orsaka större segregation och ojämlikhet i Stockholm för lång tid framöver.

Vi motsätter oss också de illa underbyggda förslagen att sälja Skrapan och lägga Vällingby Centrum i ett eget bolag. Vi anser att Bostadsförmedlingen ska vara kostnadsneutral och att överskott bör användas till att sänka i första hand förmedlingsavgifterna.”

Personalyttrande avgavs av Curt Öhrström (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindbergs (s) förslag till beslut.

§6 Finansiell riskrapport per 2007-10-31

§7 Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-29.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy,

 2. godkänna respektive dotterbolags finanspolicy.

§8 Internkontrollplan 2008 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-26.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna förslag till internkontrollplan 2008 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Riktlinjer för direktupphandling

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-12.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. för egen del anta Stockholms stads Riktlinjer för direktupphandling samt tillämpa föreslagna beloppsgränser för direktupphandling,

 2. uppmana bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att anta Stockholms stads Riktlinjer för direktupphandling samt tillämpa föreslagna beloppsgränser.

§10 Aktieägaravtal mellan Stockholms Stadshus AB och Huddinge kommun

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-22.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Stockholms Stadshus AB och Huddinge kommun avseende parternas samverkan i Stockholm Vatten AB (bilaga 2),

 2. ge styrelsen för Stockholm Vatten AB samt koncernledningen i Stockholms Stadshus AB uppdrag att slutföra den nya kapital- och ägarstrukturen i koncernen Stockholm Vatten AB och vidta därmed förenliga åtgärder,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§11 Överföring av SIWI från Stockholm Vatten AB till annan huvudman

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-26.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna att Stockholm Vatten AB upphör med den verksamhet som bedrivits inom SIWI.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Vi förutsätter nu att det skyndsamt i dialog med berörda parter tas fram en lösning som innebär att verksamhet kan fortsätta med fortsatt höga ambitioner.”

§12 Årsstämmor 2008 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-26.

Koncernstyrelsen beslöt

att utse Kristina Axén Olin och vid dennes förhinder Irene Lundqvist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Marie Wallhammar, till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2009.

§13 Skrivelse angående medlemskap i SABO

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-13.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna denna redovisning och därmed anse skrivelsen besvarad.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att de tre bostadsbolagen ska kvarstå i SABO,

därutöver anföra:

Det är uppenbart att beslutet att utträda ur SABO inte var genomtänkt. Beslutet riskerar att skapa stora problem för de tre kommunala bostadsbolagen och hyresmarknaden i övrigt.

Moderaterna borde inse att de bästa för bolagen, hyresgästerna och hyresmarknaden är att bolagen kvarstår i SABO.”

§14 Lägesrapport avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-30.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna lägesrapporten avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Den pågående realisationen av stockholmarnas egendom måste omedelbart avbrytas. Moderaternas utförsäljning av attraktiva lägenheter i innerstaden och i närförorten till priser långt under rådande bostadsrättsmarknadspris kommer, om den tillåts fortsättas, att resultera i att allmännyttan i Stockholm har avvecklats innan mandatperioden är över. Valfriheten på bostadsmarknaden kommer efter moderaternas härjningar att vara synnerligen begränsad.”

Personalyttrande avgavs av Curt Öhrström (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engels (v) särskilda uttalande.

§15 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-11-22.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan av Modell för utveckling av nya e-tjänster under åren 2007-2010,

 2. godkänna anmälan av Chefssatsningar 2007,

 3. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att inom det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) hantera verksamhetens miljöfrågor, med syfte att uppnå målen i Stockholms Miljöprogram 2008-2011,

 4. uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att i samarbete med koncernledningen och kommunstyrelsen utveckla och fastställa uppföljningsmetoder för respektive delmål.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Vi hänvisar till Vänsterpartiets reservationer i kommunfullmäktige beträffande chefssatsningar och Stockholms miljöprogram.”

§16 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under under år 2007

Anmäldes och lades till handlingarna koncernledningens redovisning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2007.

§17 Information om åtgärder för aktiv fastighetsförvaltning

Vice VD Per Blomstrand informerade koncernstyrelsen om moderbolaget och bostadsbolagens åtgärder för aktiv fastighetsförvaltning.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Teres Lindberg (s) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Vi är synnerligen kritiska till att den moderata ledningen påbörjat en försäljning av drygt 5000 lägenheter. Lägenheterna ligger i områden där få hyresgäster är intresserade av ombildning. Detta är inte ett exempel på aktiv fastighetsförvaltning utan är en ren bestraffnings och skrämselåtgärd för att moderaterna har misslyckats med sin politik om att få igång ombildning i ytterstaden. Vi är även mycket kritiska till det tillvägagångssätt som utmärkt ärendet. Vare sig de boende eller oppositionen har haft någon möjlighet att säga sin mening i ett ärende som är av mycket stor vikt.”

§18 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s) och Teres Lindberg (s) angående Skrapan till koncernledningen för beredning (bilaga).