Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2008-12-15

Sammanträde 2008-12-15

Datum
Klockan
13.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal Stadshuset 3 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2008 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Internkontrollplan 2009 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

11 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt (Utskickat)

12 Genomförandebeslut avseende upphandling av totalentreprenör av AB Familjebostäder för nybyggnad av kv Lusten och Välgången, Hornsbergs strand, Kungsholmen (Utskickat)

13 Garanti av Stockholms Stadshus AB för Stockholms Hamn AB:s fullgörande av åtaganden avseende ansvar för eventuella miljöskador respektive eventuellt bristande tillgång till järnvägsförbindelse till containerterminal i Frihamnen (Utskickat) SEKRETESS

15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2008 (Utskickat)

17 Förvärv av bolag och fastigheter (Utskickat) SEKRETESS

18 Förvärv av exploateringsmark och entreprenadprojekt (Utskickat) SEKRETESS

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2008-10-20 (Nr 5/2008) är justerat och utsänt.

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2008 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2008 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

§4 Budget och ägardirektiv 2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-12-05.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna förslag till budget 2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB,

 2. ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen
  Stockholms Stadshus AB 2009 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande,

 3. uppdra åt Stockholms Stadshus AB att tillsammans med fastighetsbolagen revidera budgeten för år 2009 senast under mars 2009,

 4. ge koncernledningen i uppdrag att vid behov utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven,

 5. godkänna föreslagna limitgränser för bolagen,

 6. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå koncernledningens förslag till budget och ägardirektiv 2009 till förmån för socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige.”

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att delvis godkänna förslag till beslut,

därutöver anföra:


Miljöpartiet de gröna anser att de gemensamägda bolagen med koncernen i spetsen ska användas som viktiga verktyg i arbetet med att uppnå ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm.

Stockholms Stadshus AB är moderbolag i en koncern som för närvarande består av 16 dotterbolag eller underkoncerner. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad. Ett grundläggande skäl för att ha stadens bolag samlade i en koncern är att få en samlad överblick över företagens verksamhet och att kunna använda möjligheten till resursoptimering, inte minst finansiellt.

Den strategiska inriktningen och de operativa besluten ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker.

För att uppnå detta menar vi att bolaget bör ha tydliga långsiktiga direktiv för att kunna vara med i det långsiktiga omställningsarbetet av Stockholm. Miljöpartiet har i sin budgetreservation för 2009 föreslagit att följande direktiv ska gälla för bolagen och att koncernen har ett övergripande ansvar frö att dessa direktiv implementeras i de övriga bolagen.

Samtliga bolagsstyrelser ska:

· Öka stockholmarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutsprocesserna.

· Utforma bolagets tjänster utifrån ett genus- och likarättsperspektiv genom att utveckla metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer.

· Tillämpa antidiskrimineringsklausulen aktivt vid bolagens upphandlingar.

· Arbeta aktivt med att varje arbetsenhet kontinuerligt tillhandahåller praktikplatser.

· Medverka till att antalet anställningar med anställningsstöd ökar med syfte att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

· Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

· Miljöprogrammets sex mål ska vara styrande för att göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad.

· Dotterbolagen ska aktivt verka för en minskad energiförbrukning.

· Dotterbolagen ska arbeta aktivt med ökad miljöanpassning i sina verksamheter, exempelvis genom fastighetsnära källsortering.

· Upprätta jämställdhets- och mångfaldsplaner som redovisas i verksamhetsplan och följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Koncernbolagets uppgifter och allmänna inriktning

· Övergripande har koncernen uppgiften att med hjälp av dotterbolagen uppfylla vision 2030 om det framtida moderna, mänskliga och miljövänliga Stockholm utifrån miljöpartiets förslag.

· Koncernen ska delta aktivt i arbetet att ställa om Stockholm till en klimatsmart stad och se till att dotterbolagen aktivt deltar i detta arbete.

· Koncernstyrelsen ska ha ansvaret för att de övergripande ägardirektiven implementeras i dotterbolagen.

· Koncernen ska avveckla USK och återföra verksamheten till Stockholms stad under lämplig nämnd.

· De idag aktiva åtgärderna för att stimulera fler hyresgäster i bostadsbolagen att överta sina lägenheter ska avvecklas.

· Ett samlat program för Söderorts utveckling ska arbetas fram. Det nya programmet ska ta till vara erfarenheterna från Järvalyftet och speciellt ta hänsyn till att de boende på ett så tidigt stadium som möjligt involveras i utvecklingsprocessen. Förutom bättre social boendemiljö ska också områdena göras klimatsmarta.

· Koncernbolaget ska fondera delar av reavinsterna från bostadsbolagens fastighetsförsäljningar och omvandlingar till bostadsrätten. 3 miljarder kr ska fonderas. 2 miljarder kr av dessa ska användas till investeringar i energi-effektiviseringar och 1 miljard kr för att bostadsbolagen ska bygga små och billigare bostäder.

· Koncernen ska aktivt delta i arbetet med stadens miljöskuld. 1 miljard kr ska fonderas för detta ändamål. Denna miljard ska tas från det fria egna kapitalet som

bl a innehåller medel från försäljningar som gjorts under de senaste åren. Investeringar som bl a ska rymmas i denna fondering är biogasanläggning som ska kunna ta emot matavfall, landström till fartyg som ligger i hamn.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. avslå Koncernstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 till förmån för vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

 2. avslå koncernstyrelsens förslag till mål enligt avsnitt ”Inriktning för koncernen 2009” till förmån för målen som anges i vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,

 3. avbryta alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i hela staden,

 4. omedelbart sätta in åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter,

 5. ålägga de kommunala bostadsbolagen att decentralisera verksamheten och bilda lokala avdelningar med hyresgäster i styrelserna,

 6. ålägga de kommunala bostadsbolagen att i avvaktan på kommande utredning inte höja hyrorna för lokaler stadens förenings- och kulturliv mer än med rimlig kostnadsuppräkning,

därutöver anföra:


Den strategiska inriktningen för bolagen inom Stockholms Stadshus AB ska ha sin utgångspunkt i stockholmarnas långsiktiga intressen. Förvaltningen av tillgångarna inom bolagssektorn ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Stockholmarnas kapital ska inte utsättas för några spekulativa affärsrisker. Följande inriktningsmål ska vara styrande för alla stadens verksamheter:

· Förvalta och utveckla stockholmarnas gemensamma egendomar utan vinstintresse.

· Utveckla demokratin och öka insynen i bolagen.

· Ingen minskning av personal.

Vänsterpartiet anser att staden måste ha makten över infrastrukturen. Att privatisera våra bolag innebär ökade kostnader för konsumenterna, minskad insyn för medborgarna och minskad flexibilitet för stockholmarna.

De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för ett antal allmännyttiga mål. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna som vi har, de har byggts upp av gemensamma skattepengar och bör fortsätta ägas gemensamt. Den pågående utförsäljningen av allmännyttan bidrar till att orsaka större segregation och ojämlikhet i Stockholm och bör omedelbart avbrytas.

Det kan göras ännu mer fördelaktigt att bo i hyresrätt, genom att decentralisera bostadsbolagen och bereda hyresgäster plats i lokala styrelser. Genom att ge hyresgästerna majoritet får de en betydande del av makten på ett helt annat sätt än som medlemmar i en bostadsrättsförening.

Den borgerliga majoriteten har långtifrån uppnått målen för bostadsbyggandet, framför allt inte när det gäller hyresrätter, där bristsituationen blir alltmer akut. Den nuvarande ekonomiska krisen riskerar att ytterligare minska bostadsbyggandet, varför staden bör sätta in extra åtgärder för att öka byggandet hyresrätter.

Vi motsätter oss också utredningar kring övriga förslag att sälja delar av stockholmarnas gemensamma egendom.

Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Stockholms stadshus

AB ska verka för att det satsas mer på förenings- och samlingslokaler och ickekommersiella mötesplatser för ungdomar. Koncernen ska tillsätta en utredning om så kallade ändamålshyror, med målsättning att finna ett nytt hyressättnings-system för stadens egna angelägna icke-kommersiella verksamheter. Under tiden ska staden bostadsbolag åläggas att inte höja hyrorna för lokaler stadens förenings- och kulturliv mer än med rimlig kostnadsuppräkning.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s) och Teres Lindbergs (s) förslag till beslut.

§5 Finansiell månadsrapport per 2008-11-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-12-04

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga enheten för redovisning och finansstrategis förelagda rapport till handlingarna.

§6 Finansiell policy för Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-02-03.

Koncernstyrelsen beslöt

 1. fastställa finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.

 2. uppmana dotterbolagen att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. delvis godkänna förslag till beslut,

 2. ge uppdrag till VD att återkomma till styrelsen med förslag på tydliga etiska regler samt införa regler i finanspolicyn om miljömässigt hållbara placeringar,

 3. ge VD i uppdrag att till styrelsen redovisa vilka avvägningar som har gjorts vid placeringar utifrån de nuvarande etiska reglerna,

därutöver anföra:


Det är av stor vikt att Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Livförsäkring AB och de övriga bolagen använder de verktyg som finns för att påverka utvecklingen på ett etisk och miljömässig hållbart sätt. För att dessa regler ska ha en reell betydelse så bör det finns tydliga definitioner och riktlinjer. Risken finna annars att både vinstintresse och riskanalyser blir tongivande vid val av finansiella placeringar.

Det är på hög tid att utveckla finanspolicyn med att införa tydliga skrivningar om miljömässigt hållbara placeringar. Detta innebär att man medvetet inte ska göra finansiella placeringar på ett sådant sätt att det kan användas till miljöskadlig verksamhet samt att man också medvetet bör gör finansiella placeringar som kan påverka i en miljömässigt hållbara riktning.

Uppföljningen av efterlevnaden av dessa regler bör systematiseras och redovisas tillsammans med annan redovisning.”

§7 Internkontrollplan 2009 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna förslag till internkontrollplan 2009 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Årsstämmor 2009 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-11-27.

Koncernstyrelsen beslöt

att utse Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Roland Strömgren, till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2010.

§9 Statusbedömning av Stockholm Vattens ledningsnät

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-11-28.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann-Mari Engel (v) enligt följande:

”Rapporten visar på att det finns ett stort behov av en långsiktig strategi i planerings- och budgetarbetet. Idag är det längsta perspektivet 3 år. Risken finns att Stockholm Vatten efter den moderatledda majoritetens rationaliseringar kommer att skjuta nödvändigt underhåll på framtiden. Detta innebär att kostnader vältras över på kommande generationer stockholmare. Som framgår av rapporten är den långsiktiga planeringen idag otydlig, samtidigt som reinvesteringstakten i ledningsnätet behöver öka framöver. Dessutom anser vi det oerhört viktigt att ta fasta på den oro personalen uttrycker. Oron gäller att man på grund av personalnedskärningar förlorar kompetent personal och därmed inte kommer att kunna åta sig uppgifter den dag arbetsbelastningen ökar.”

§10 Långsiktig strategi för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-12-01.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan av rapporten,

 2. ge AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder i uppdrag att täcka Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s underskott genom koncernbidrag 2009-2018.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann-Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att återremittera ärendet,

därutöver anföra:


Micasa Fastigheters underhållsbehov är stort och det är nödvändigt att utarbeta en långsiktig strategi för hur det bäst kan åtgärdas. Att täcka Micasa Fastigheters underskott genom ett koncernbidrag om uppemot 1 mdkr från de kommunala bostadsbolagen är ett långtgående åtagande. Det kan innebära att hyresintäkter från de boende i allmännyttan används för underhåll av omsorgs- och äldreboenden, och detta under en så lång tidsperiod som fram till 2018. Konsekvenserna av ett sådant åtagande är inte fullt utredda. Det är nödvändigt att skapa större klarhet i vad den föreslagna lösningen innebär såväl praktiskt som principiellt för de inblandade bolagen, kommunen samt hyresgästerna.”

§11 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-12-05.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna koncernledningens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av finanskrisen,

 2. godkänna koncernledningens redovisning av finanskrisens konsekvenser för värdering och prissättning.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. avslå förslag till beslut

 2. alla ombildningar där köpekontrakt ej är påskrivet avbryts.

därutöver anföra:


Vi anser att ombildningar inte ska erbjudas i någon del av staden. Med tanke på att 250000 personer köar för en hyresrätt, medan det finns ett överutbud på bostadsrätter på marknaden, borde även majoriteten inse att dessa ideologiskt betingade försäljningar inte är en klok politik för stadens framtid. Dessutom har de ekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsföreningar har blivit så osäkra att det vore oansvarigt mot hyresgästerna i stadens bolag att gå vidare med denna process.

För att värna en mångfald mellan upplåtelseformer och den fortsatta tillgången till allmännyttiga hyresrätter i synnerhet i innerstaden är den enda rimliga åtgärden att avbryta alla ombildningar. Att förlänga tiden för erbjudanden om omvandling av allmännyttans lägenheter med ytterligare sex månader är fel väg att gå.”

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder med anledning av finanskrisen,

 2. genomföra generellt ombildningsstopp,

därutöver anföra:


Majoritetens bostadspolitik är inte ansvarsfull för Stockholm. Beslutet att förlänga betänketiden med sex månader innebär att berörda hyresgäster inte får något underhåll av sina fastigheter eller lägenheter på mer än ett år i många fall. Detta är särskilt allvarligt i miljonprogramsområdena där upprustningsbehovet på många håll är stort och akut.

Det enda rimliga är att genomföra ett generellt ombildningsstopp i det här läget. Majoriteten har redan genomfört stopp i innerstaden, Liljeholmen och Årsta och planerar för fler områden. Finanskrisen gör att prissättningen har satts ur spel – och att fortsätta förlänga betänketider på oöverskådlig tid är oansvarigt och skapar osäkerhet för de boende.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att inte godkänna koncernlednings vidtagna åtgärder angående friköp av fastigheter,

därutöver anföra:


Att förlänga föreningarnas betänketid löser inga problem. I ljuset av den senaste finanskrisen har den avreglerade marknadsekonomin tydligt visat sina begränsningar. Utförsäljningen av före detta gemensamma tillgångar till enorma värden gynnar spekulationsekonomin. Den borgerliga majoriteten fortsätter oberört sin kurs trots ekonomernas varningar. Staden väljer nu att förlänga tiden för erbjudanden om omvandling av allmännyttans lägenheter med ytterligare sex månader, med hänvisning till den osäkra finansiella situationen. Samma partier som för bara några månader sen inte såg några som helst problem med finansmarknaden menar nu tydligen att krisen kommer att vara över om sex månader.

Flera forskarrapporter har nu bekräftat att ombildningarna lett till ökad segregation, en enorm förmögenhetsförlust för staden och många konflikter mellan hyresgästerna. En del affärer uppges t o m ha fuskats igenom genom manipulering med röster.

En ytterligare förlängning av tiden skapar endast fler konflikter, oro och osäkerhet bland hyresgästerna. Nödvändiga renoveringar och eftersatt underhåll fördröjs ytterligare och lägenheter kommer att stå tomma en längre tid.

I stället borde staden kraftsamla för att möta efterfrågan på hyresrätter från en kvarts miljon personer i bostadskön och ett ökande antal hemlösa.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s) och Teres Lindbergs (s) samt Ann Mari Engels (v) respektive förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Genomförandebeslut avseende upphandling av totalentreprenör av AB Familjebostäder för nybyggnad av kv Lusten och Välgången, Hornsbergs strand, Kungsholmen

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2008-11-28.

Koncernstyrelsen beslöt

att hemställa att kommunfullmäktige godkänner investeringen om 840 mnkr i projektet (exkl. index).

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. godkänna redovisat förslag till upphandling av totalentreprenad för genomförande av nybyggnad i kv Lusten och Välgången, Hornsbergs strand,

 2. godkänna Investeringen om 840 mnkr i projektet (exkl. index),

 3. uppmana AB Familjebostäder att kontinuerligt återkomma med lägesredovisningar angående projektet till bolagsstyrelsen och koncernstyrelsen,

 4. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§13 Garanti av Stockholms Stadshus AB för Stockholms Hamn AB:s fullgörande av åtaganden avseende ansvar för eventuella miljöskador respektive eventuellt bristande tillgång till järnvägsförbindelse till containerterminal i Frihamnen

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-11-26.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna bilagda förslag till garantiåtagande från Stockholms Stadshus AB,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§14 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-11-26.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Redovisning av åtgärder i förhyrda lokaler,

 2. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stockholms stads leveransstrategi för IT-området,

 3. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kontaktcenter Stockholm.

§15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2008

Anmäldes och lades till handlingarna koncernledningens redovisning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2008.

Särskilt uttalande avgavs av Ann-Mari Engel (v) enligt följande:

”Vi anser att kostnaderna, vilka uppgår till närmare 35 miljoner, för bostadsrättsomvandlingen, värderingar, fastighetsbeståndsförsäljning samt konsultation i samband med försäljning av studentskrapan har kostat skattebetalarna allt för mycket. Dessa pengar kunde användas på bättre sätt.”

§16 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2008-11-28.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens remissyttrande angående Förslag till vision Järva 2030 (Järvalyftet)

 2. Koncernledningens remissyttrande angående Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

 3. Koncernledningens remissyttrande angående Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster

 4. Koncernledningens remissyttrande angående motion (2008:8) om Allmännyttan ett viktigt verktyg för stadens utveckling

 5. Koncernledningens remissyttrande angående betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82)

 6. Koncernledningens remissyttrande angående motion (2008:66) om Bildandet av ett kommunalt energiutvecklingsbolag

 7. Inkomna skrivelser till koncernstyrelsen

 8. Koncernledningens remissyttrande angående motion (2008:78) om Ny policy för markanvisning i Stockholms Stad

 9. Koncernledningens remissyttrande angående motion (2008:51) om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor

 10. Dukade skrivelser till koncernstyrelsen

§17 Förvärv av bolag och fastigheter

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2008-12-02.

Koncernstyrelsen beslöt

att hemställa att kommunfullmäktige godkänner AB Stockholmshems förvärv av aktierna i Asignalen S5 AB, org. nr 556730-2681 för preliminärt 39,9 mnkr och Asignalen Ä5 AB, org. nr 556730-5783 för preliminärt 32,8 mnkr från Asignalen Holding AB, org. nr 556730-5304.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§18 Förvärv av exploateringsmark och entreprenadprojekt

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2008-12-05.

Koncernstyrelsen beslöt

att hemställa att kommunfullmäktige godkänner AB Stockholmshems överenskommelse med JM AB/AB Borätt om förvärv av fastigheterna Räknestickan 1, del av Vattenfallet 4, Årstadalsskolan 3 samt del av Plomben 6 och 7 m.m. inklusive entreprenadkontrakt för uppförande av bostadshus på respektive fastighet för totalt 759 mnkr med avsikt att dessa fastigheter skall upplåtas med hyresrätt.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del

att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§19 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. överlämna skrivelse av Teres Lindberg (s) och Roger Mogert (s) angående tidigareläggning av investeringar i Svenska Bostäder till koncernledningen för beredning (bilaga 1),

 2. överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) angående närvaro av notarius publicus vid köpstämmor till koncernledningen för beredning (bilaga 2),

 3. överlämna skrivelse av Ann Mari Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) angående Fortum Värmes höjning av gastaxan till koncernledningen för beredning (bilaga 3),

 4. överlämna skrivelse av Ann Mari Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) angående namnbyte av Globen till koncernledningen för beredning (bilaga 4).