Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2010-02-01

Sammanträde 2010-02-01

Datum
Klockan
14.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2 a, 2 b. Protokollsutdrag utskickat)

5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2009-12-14 (Nr 4/2009) är justerat och utsänt.

§3 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att

  1. Överlåtelsen enligt avtal (bilaga 2) av samliga aktier i Stockholms Stuveri och Bemanning AB, till Logistikentreprenader Sverige AB godkänns.

  2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos Stockholms Stuveri och Bemanning AB med stöd av bestämmelserna i kap 1 § 9 sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2011.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

  1. Överlåtelsen av samtliga aktier i Stockholms Stuveri och Bemanning AB till Logistikentreprenader AB godkänns.

  2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Ann Mari Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra:


Stuveri- och bemanningsbolaget inom Stockholms Hamn AB är en välfungerande verksamhet som på ett bra sätt kompletterar hamnens övriga verksamheter. Att i dagsläget splittra hamnens verksamhet genom en försäljning av Stockholms stuveri och bemanning AB är omotiverat och medför inga fördelar för stockholmarna.

Vi vill särskilt uppmärksamma hamnarbetarnas uttalande om att inget rationellt skäl finns för denna försäljning. Det råder vidare många oklarheter i ärendet, exempelvis om hur värderingen av Stockholms Stuveri och Bemanning AB gått till. Framför allt är det i högsta grad oklart vilka fördelar Stockholms hamn har av affären. Det tycks som att målet för majoriteten är försäljningen i sig, inte den eventuella nyttan för staden.

Ärendet har vidare behandlats under stark tidspress, vilket reser frågetecken kring huruvida resultatet av behandlingen verkligen blivit det bästa.”

Personalyttrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för förslag till beslut från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

§4 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att överlåtelsen enligt avtal (bilaga 2) av samliga aktier i Stockholm Vatten Utveckling AB, till Scandinavian Biogas Fuels International AB godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

  1. Överlåtelsen av samtliga aktier i Stockholm Vatten Utveckling AB till Scandinavian Biogas Fuels International AB godkänns.

  2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Ann Mari Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra:


Biogasmarknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av utvecklingen. Det ansvarsfulla i detta läge vore därför att som offentlig aktör stanna kvar som ägare och bidra till etablerandet av en för miljön viktig marknad. Att sälja nu framstår som motiverat av ideologi snarare än av seriös eftertanke eller omsorg om miljön.

Vi menar vidare att det är olyckligt att marken vid Henriksdal och Bromma säljs. Det är oklart vilka konsekvenser detta kan få för bolaget och vid eventuella framtida behov av att bygga ut reningsverken. Det är kortsiktigt att sälja mark som ingår i anläggningar som bolaget behöver under lång tid framöver.”

§5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad.

§6 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

  1. Koncernledningens remissyttrande angående förslag till kö- och förmedlingsavgifter för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

  2. Koncernledningens remissyttrande angående departementspromemorian Allmännyttiga bostadsföretag – överväganden och förslag (Ds 2009:60).

  3. Revisionsrapport angående ”Granskning av AB Stadsholmens försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar”.

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Ann Mari Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Vi anser förslaget till yttrande angående departementspromemorian Allmännyttiga bostadsföretag – överväganden och förslag borde ha behandlats av stadens politiskt valda företrädare. Detta förslag har en oerhört stor strategisk betydelse för allmännyttans framtid. Där är mycket anmärkningsvärt att detta endast har hanterats på tjänstemannanivå inom såväl bostadsföretagen som inom koncernen.”

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.