Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2010-06-14

Sammanträde 2010-06-14

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

1 B Anmälan av arbetstagarrepresentanter (Muntligt)

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m. (Utskickat)

9 Skrivelse angående direktiven för ombildning (Utskickat)

11 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

13 Förordnande som vice VD (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden Carin Jämtin (s) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Lotta Edholm.

§2 Anmälan av arbetstagarrepresentanter

Anmäldes att SKTF utsett Patrik Gavander till arbetstagarrepresentant och Marie Helenius till suppleant.

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2010-03-22 (Nr 2/2010) samt årsstämman 2010-05-03 är justerade och utsända.

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB för innevarande verksamhetsår.

§6 Förslag till budget för 2011 och inriktning för 2012-2013 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav

för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag godkänns.

2. Ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.

3. Ge dotterbolagens styrelser ges i uppdrag att i respektive budget för 2011 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030.

4. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. avslå förslaget till budget för 2011 och inriktning för 2012-13 för koncernen,

2. hänvisa till Vänsterpartiets budgetförslag,

därutöver anföra:


Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av en inriktning mot minskad verksamhet, avveckling av viktiga funktioner och ökad försäljning av delar av bolagen. Samtidigt förväntas bolagen kunna minska personalstyrkan och öka vinsterna. Denna inriktning gynnar inte stockholmarna och utvecklingen av för staden väsentlig verksamhet.

Tvärtom riskerar man att det blir stora försämringar i försörjningen av fundamentala verksamheter som bostäder och vatten. Majoritetens privatiseringsiver innebär förslag som inte är gynnar verksamheterna, som är illa underbyggda och som saknar konsekvensanalyser.

Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande.

För Stockholms Stadsteater yrkade vi i budgeten för 2010 på andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet. Resultatnivån ska inte sänkas och ägardirektiven ska inte innehålla krav på minskade kostnader och sponsring eller att på sikt minska behovet av koncernbidrag.

Vi avvisar också att koncernstyrelsen ska lägga synpunkter på biljettpriserna.

Vi motsatte oss bolagiseringen av USK och anser att en privatisering genom konkurrensutsättning leder till försämrade möjligheter för stadens egna nämnder och bolag att få fram nödvändigt underlag för sina långsiktiga beslut.

Vi hänvisar i stället till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv och budget för koncernen AB Stockholms Stadshus.”

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s) och Teres Lindberg (s) enligt följande:

”Om vi hade haft majoriteten i stadens bolag så hade mycket sett annorlunda ut. Särskilt kritiska är vi till de utförsäljningar som under mandatperioden skett av flera för staden viktiga bolag. Försäljningen av Centrumkompaniet förtjänar allvarig kritik. Den nya ägaren Boultbee, driver idag centrumanläggningarna helt utan samhällsansvar och med kraftigt försämrade relationer till affärsinnehavarna. Men även försäljningen av Stockholm Hamnentreprenad, Stuveriverksamheten och av Biogasbolaget har försämrat stadens möjligheter till kontroll och utveckling av verksamheterna.

Även utförsäljningar av staden hyresrätter förtjänar allvarig kritik. De värderingarna som staden har gjort, har gjorts med utgångspunkten att så mycket som möjligt ska säljas. I andra kommuner där värderingarna legat betydligt närmare marknadspriset har också intresset för ombildningar var betydligt svalare. Majoritetens utförsäljningar innebär i praktiken en olovlig kapitalöverföring till bostadsköparna. Till detta kommer att ombildningsförfarandet generellt har haft stora brister både demokratiskt och rättssäkerhetsmässigt.

Vidare har bostadsbyggnationen under mandatperioden varit otillräcklig. Trots att ambitionen sänkts från 20.000 bostäder till 15.000 bostäder tycks majoriteten inte lyckas med sitt mål. Vi är också kritiska till byggandet i så stor del fokuserats på bostadsrätter och att så få nya hyresrätter byggs. Vidare anser vi att bostadsbolagen bör prioritera den olovliga andra handsuthyrningen inom allmännyttan. Minska andrahandsuthyrning skulle innebära en bättre fungerade hyresmarknad med kortare kötider och fler förmedla lägenheter via bostadsförmedling. Vidare vill vi satsa mer på energibesparande åtgärder och även satsa på passivhus.

Vad gäller Stockholm Vatten så anser vi att bolaget inte bör drivas enbart utifrån en kostnadsminimeringsstrategi. Stockholm Vatten kan och bör vara en viktig samhällsaktör, som arbetar förebyggande, utbildande och miljömässigt. Till saken hör också att underhållet av ledningsnätet måste hållas på en långsiktigt hållbar nivå.

Vad gäller stadens äldrefastigheter så anser vi att omvandlingen av ytterligare servicehus inte bör genomföras. Vad gäller stadens skolfastigheter så bör betoningen ligga på en ökad flexibilitet samt på minskad skadegörelse exempelvis genom fler värmekameror. Samtidigt måste tillräckliga resurser finnas inom utbildningsnämnden så att skolorna verkligen anser sig ha råda att genomföra investeringar i sina lokaler.”

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Om Miljöpartiet de gröna hade haft möjligheten att ingå i den styrande majoriteten hade förslag till budget 2011 och inriktning 2012 -2013 sett annorlunda ut.

Med utgångspunkt i det budgetförslag som miljöpartiet la till fullmäktige för 2010 så skulle målsättningarna för koncernen innehålla följande:

• De övergripande ägardirektiven ska implementeras i dotterbolagen

• Vision 2030 om det moderna, mänskliga och miljövänliga Stockholm ska uppfyllas enligt Miljöpartiets förslag

• En miljard ska användas från det fria egna kapitalet för investeringar i arbetet med stadens miljöskuld, t.ex. biogasanläggning för matavfall och landström till fartyg som ligger i hamn

• Alla bolag ska aktivt medverka till att uppnå Miljöprogrammets mål

• Alla bolag ska köpa in el märkt med Bra Miljöval

• Koncernen och dotterbolagen ska aktivt delta i arbetet för att Stockholm ställs om till en klimatsmart stad

• De aktiva åtgärder som genomförs för att stimulera ombildning i bostadsbolagen ska avvecklas

• Stockholmarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutsprocesserna i samtliga bolag ska öka

• Metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer i bolagen ska utvecklas

• Medverka i en inventering av stadens tak (i samarbete med privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar) för att utreda vilka som är lämpliga för solenergi

Det höga uttag som Stockholms stad som ägare planerar för 2011 bör analyseras och eventuellt justeras. Det är inte rimligt att ett så högt uttag ur koncernen används till stadens verksamheter samtidigt som den moderatledda majoriteten sänkt skatteuttaget under mandatperioden. De höga investeringsnivåerna som koncernen har i och med Stimulans Stockholm har vi ställt oss bakom då det är bra att under en lågkonjunktur inverstera sig ur krisen. Detta kan bidra till en injektion i ekonomin för staden. Att vissa av dessa investeringar så som bostadsbyggandet försenas är djup olyckligt och bör åtgärdas.”

§7 Prognos 2010:1 inklusive resultat per 2010-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna och lägga redovisat delårsbokslut till handlingarna.

2. Godkänna reviderad resultatnivå på - 64 mnkr och utökad investeringsram om 506 mnkr för år 2010 för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB med anledning av kommunfullmäktiges beslut om genomförande av Stockholmsarenan.

3. Godkänna avrapportering av ILS.

4. Koncernledningen vid Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att i samarbete med AB Svenska Bostäder, Stockholms Hamn AB och andra berörda inom staden undersöka och om möjligt genomföra etablering av studentbostäder på ett fartyg, i första hand i Värtaområdet.

5. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att i huvudsak godkänna delårsbokslutet,

därutöver anföra:


Majoriteten kommer att ha sålt c:a 20 000 lägenheter under mandatperioden. Att detta sker till kraftiga underpriser ser vi som ett slöseri med Stockholmarnas resurser. Oberoende bedömare uppskattar att staden sålt hyreslägenheter för 50 miljarder kronor mindre än vad dessa bostäder verkligen är värda.

Tyvärr byggs det samtidigt för få hyresrätter i Stockholm idag. Koncernledningen bedömer att målet om 2 500 påbörjade lägenheter under 2010 inte kommer att klaras av. Prognosen om enbart 1 700 påbörjade lägenheter 2010 kan enbart tolkas som ett misslyckade. Till detta kommer att planberedskapen vid mandatperiodens början var mycket god samt att bostadsbolagen har en stark ekonomi. Fortsättningarna fanns men majoriteten har misslyckats med att genomföra byggandet.

20K projektets framgångar under förra mandatperioden kan delvis förklaras av den samordnande och påtryckande roll som stadsledningskontoret och projektledningen hade. Att majoriteten skurit ner detta med svepande förklaringar om ”onödig byråkrati” drabbar tyvärr i slutändan Stockholmarna.

Ett ökat bostadsbyggande och en upprustning av miljonprogramområdena är viktigt för oss. I den rödgröna vårmotionen 2010 föreslås också ett särskilt ROT-avdrag för flerfamiljshus. Avdraget är tänkt att särskilt prioritera miljonprogrammets fastigheter. ROT-avdraget till flerfamiljshusen föreslås bli 1,5 miljarder kr 2011 och 2,5 miljarder 2012.

Den borgerliga regeringens avskaffade av investeringsstödet har inneburit en minskad byggnation av hyresrätter i Stockholm. För att stimulera byggandet av fler hyresrätter föreslås i den rödgröna vårmotionen ett investeringsbidrag uppgående totalt till 500 miljoner 2011 och 900 miljoner 2012. Dessa extra resurser kommer ha stor betydelse för byggande och upprustningarna i Stockholm.

Vad gäller energibesparande åtgärder så har majoriteten alltför låga ambitioner. Vi har vi satt upp ett mål om att minska energianvändningen i stadens fastigheter med 30-40 procent till 2014. Särskilt med tanke på de stora ekonomiska besparingarna som kan göras att majoritetens försiktighet förvånande.

SISAB:s låga investeringsnivå har en tydlig koppling till utbildningsnämndens bristande ekonomiska resurser. Många skolor är alltjämt i behov av upprustning och förbättringar men de ökade driftskostnader som detta innebär går inte ihop med skolornas redan små budgetar för undervisningen.

Vad gäller Stockholm Vatten så tycks våra farhågor gällande försäljningen av dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB besannas. Dotterbolaget har tidigare bidragit positivt till Stockholms Vattens ekonomi. Försäljning av bolaget försämrar Stockholm Vattens långsiktigt ekonomiska förutsättningar.”

§8 Finansiell månadsrapport per 2010-05-31

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga Stadsledningskontorets finansavdelnings förelagda rapport till handlingarna.

§9 Redovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv Lusten och Välgången

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende bostadsbyggnadsprojekten Lusten och Välgången

§10 Skrivelse angående direktiven för ombildning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen angående direktiven för ombildning av Teres Lindberg (s) besvarad med detta utlåtande

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden.

2. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.

3. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag.

4. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling.

5. För egen del godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Grön IT-strategi för Stockholms stad.

6. Uppdra åt bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillämpa

Grön IT-strategi för Stockholms stad och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem.

7. Uppdra åt bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att säkerställa att Grön IT-strategi för Stockholms stad efterföljs och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

§12 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissyttrande angående motion om ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm.

2. Koncernledningens remissyttrande angående anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar.

3. Koncernledningens remissyttrande angående Värtapiren.

4. Uppföljning av Stadsarkivets förelägganden vid inspektion.

5. Koncernledningens remissyttrande angående motion om Fortum.

6. Bevarande och gallring av information inom löne- och personaladministration

7. Revisionsberättelser och årsöversikt 2009.

8. Tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler.

9. Koncernledningens remissyttrande angående en samlad strategi för stadens investeringar.

§14 Förordnande som vice VD

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att förlänga vice VD Per Blomstrands förordnande t.o.m. 2015-12-31

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Teres Lindberg (s) angående ombildningsvärderingar till koncernledningens för beredning (bilaga).