Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2011-06-13

Sammanträde 2011-06-13

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

3 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

4 Anmälan av protokoll (Utskickat)

7 Förvärv av fastighetsbolag med tomrätten Kylhuset 4 i Slakthusområdet (Utskickat)

8 Lägesredovisning - projekt Stockholmsarenan (Utskickat, sekretess bilaga 2)

9 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

12 Ändrad sammanträdestid (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S).

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Antecknades att kommunfullmäktige valt Karin Wanngård (S) till vice ordföranden för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§3 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Sten Nordin, vice ordföranden Karin Wanngård, verkställande direktören Irene Lundquist Svenonius, vice verkställande direktören Per Blomstrand, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Joachim Quiding, controllern Boris Amsköld och controllern Susanna Höglund, två i förening. Verkställande direktören - och i förekommande fall dennes suppleant, vice VD – äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

2. Godkänna ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB.

3. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§4 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2011-05-02 (Nr 3/2011) justerat och utsänt.

§5 Prognos 2011:1 och resultat per 2011-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna redovisat delårsbokslut och lägga det till handlingarna.

2. Godkänna justering av resultatnivå med -5 mnkr och utökad investeringsram om 20 mnkr för år 2011 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende.

3. Ge koncernledningen i uppdrag att utfärda borgensförbindelse enligt Stockholms Hamn AB:s hemställan under förutsättning av styrelsen för Stockholms

Hamn AB:s beslut.

4. Godkänna avrapportering av ILS.

5. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S), Tomas Rudin (S) och

Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Bostadsbolagen bedömer att antalet påbörjade lägenheter under året kommer att uppgå till 1300. Det är under nyproduktionsmålet och långt ifrån de behov som finns i vår växande stad.

Investeringarna ligger under budgeterad nivå. Det är bekymmersamt när det gäller bostadsbolagen, inte minst Familjebostäder. Bostadsbolagen måste arbeta mer offensivt med att finna mark för nya projekt.

I början av året antog koncernstyrelsen reviderade direktiv för ombildningen till bostadsrätter. Direktiven syftar till att hyresgäster i områden där det inte är en jämn fördelning av upplåtelseformer möjlighet till friköp. Vi har via flera hyresgäster, i olika bostadsområden, fått oroande indikationer på att de ombildningsprocesser som nu drivs i bostadsområdena motverkar den i direktiven uttalade målsättningen att skapa en större blandning av upplåtelseformer. Det är inte i ytterstadens miljonprograms-områden som hyresrätter ombildas utan i citynära ytterstadslägen där blandade boendeformer redan finns. Det är självfallet inte acceptabelt, om så är fallet, förutsätter vi att koncernledningen agerar för att se till att direktiven följs.”

§6 Finansiell månadsrapport per 2011-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga Stadsledningskontorets finansavdelnings förelagda rapporter till handlingarna.

§7 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter i Slakthusområdet

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Godkänna S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 15,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet.

2. Ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

3. Godkänna S:t Erik Markutveckling budgetjustering för investeringsutgifter om 15 mnkr.

4. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

5. Utse ny styrelse för Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328.

6. Utse lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328.

7. Godkänna ny bolagsordning för Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328.

2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§8 Lägesredovisning – projekt Stockholmsarenan

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende projekt Stockholmsarenan.

§9 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Strategi för elbilar och laddhybrider.

2. Uppdra åt dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att implementera strategin.

3. Uppmana Stockholms Stads Parkerings AB att möjliggöra för förmånlig eller i vissa fall gratis parkering i bolagets öppna anläggningar för bilar som är berättigade till kommande ”supermiljöbilspremie” under perioden 2011-2013.

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende skrivelse om Bomässa i Slakthusområdet

2. Koncernledningens remissvar avseende motion om tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten

3. Inkommen skrivelse till koncernstyrelsen.

§12 Ändrad sammanträdestid

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att ändra sammanträdestid från 2011-09-12 kl 13.00 till 2011-09-19 kl 13.00.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse (bilaga) angående konsultledd ombildning av Ann Marie Engel (V), Karin Wanngård (S) och Tomas Rudin (S) till koncernledningen för beredning.