Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2011-10-17

Sammanträde 2011-10-17

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

3 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2011 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt

8 Skrivelse angående konsultledd ombildning i förorten (Utskickat)

9 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs ledamoten Tomas Rudin (S).

§2 Anmälan av arbetstagarrepresentant

Anmäldes att LO utsett Mats Lagerman till arbetstagarrepresentant.

§3 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2011-09-19 (Nr 5/2011) är justerat och utsänt.

§4 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2011 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2011 i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt informerade koncernstyrelsen om det aktuella läget i moderbolaget och koncernen Stockholms Stadshus AB.

§5 Prognos 2011:2 inklusive resultat per 2011-08-31 för koncernen Stockholms

Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna redovisad tertialrapport med prognos..

2. Godkänna avrapportering av ILS.

3. Tillstyrka en utökning av lånelimiten för S:t Erik Markutveckling AB med

600 mnkr, till sammanlagt 1 400 mnkr, under år 2011.

4. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Tomas Rudin (S) och Sören Häggroth (S) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. I huvudsak bifall förslag till beslut.

2. Därutöver anföra:

I budgetunderlaget finns några saker som vi särskilt vill lyfta fram kritik mot:

1. Problemen med nyproduktion av hyresrätter, för i synnerhet Familjebostäder som nu saknar markanvisningar. Detta är mycket oroande, i synnerhet till den totala effekten, tillsammans med fortsatta ombildningar. Här krävs kraftfulla åtgärder.

2. Förstärkta insatser bör genomföras för att förbättra driftnettot för bostadsbolagen. Åtgärder för att förbättra energianvändning bör påskyndas.”

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. Godkänna redovisad tertialrapport med prognos och förvaltningen beslutsförslag 2-4.

2. Koncernledningen uppmanar stadens berörda organ att höja takten på bostadsbyggandet och ge de allmännyttiga bostadsbolagen fler markanvisningar.

3. Rekommendera bostadsbolagen att inte höja bostadshyrorna under 2012.

4. Därutöver anföra:


Av tertialrapporten och prognosen framgår att bostadsbolagen inte kommer att uppfylla det av staden uppställda målet på 2 500 lägenheter, vilket redan är en låg ambitionsnivå i bostadsbristens Stockholm. För i första hand Familjebostäder beror detta på för få markanvisningar. Detta ska naturligtvis åtgärdas av stadens egna organ, som bör få tydliga direktiv från stadens ledning om att öka takten i bostadsbyggandet.

Av rapporten framgår också att bostadsbolagens ekonomi och soliditet är mycket god. Det pågår ännu inte avslutade diskussioner om systematiserade hyror och det finns många frågetecken kring hur hyrorna ska beräknas i framtiden för att upplevas som rimliga och rättvisa. Det står i den nya lagen om allmännyttan att kommunala bostadsbolag visserligen ska drivas affärsmässigt men inte är tillkomna för att skapa vinst utan har ett allmännyttigt syfte. Vi anser därför att hyrorna inte bör höjas under 2012.”

§6 Finansiell månadsrapport per 2011-09-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga Stadsledningskontorets finansavdelnings förelagda rapporter till handlingarna.

§7 Förvärv av nybildade bolag inom koncernen SGA Fastigheter AB

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Godkänna SGA Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5314 AB (556862-4182).

2. Godkänna SGA Fastigheter AB:s dotterbolag, Stockholmsarenan AB, förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).

3. Ge SGA Fastigheter AB respektive Stockholmsarenan AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.

4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

5. Utse ny styrelse för Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 AB och Visionsbolaget 5313 AB.

6. Utse lekmannarevisor och suppleant för denne i Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 och Visionsbolaget 5313.

7. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB, bilaga 1.

8. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB, bilaga 2.

9. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB, bilaga 3.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna förvärv av samtliga aktier i, Visionsbolaget 5314 AB (556862-4182).

2. Godkänna förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).

3. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§8 Skrivelse angående konsultledd ombildning

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att skrivelsen angående konsultledd ombildning i förorten anses besvarad med detta utlåtande.

§9 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärende:

Koncernledningens remissvar avseende TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44).

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Förnyad centralupphandling av programvarulicenser och programvaruadministration.

2. Uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att lämna fullmakt för att delta i upphandling och avtalsförvaltning enligt kommunfullmäktiges beslut.

§12 Övriga frågor

Tomas Rudin (S) anmälde att socialdemokraterna vid sammanträdet 2011-09-19 skulle ha reserverat sig mot besluten avseende § 5 Förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter.