Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2010-09-14

Sammanträde 2010-09-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

7 Sammanträdestider 2011

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 18 maj 2010.

§3 Tertialrapport 2 samt prognos 2 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-07

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2010 godkänns.

§4 Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-01.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§5 Anmälan av Vision Söderstaden 2030

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-31. Vd rapporterade från styrgruppsmöte för Söderstaden 2030.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av Vision Söderstaden 2030, Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 24 maj 2010 godkänns.

§6 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-07

Styrelsen beslutade följande.

  1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden godkänns.

  2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter godkänns.

  3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag godkänns.

  4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling godkänns.

  5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns.

  6. Tillämpa Stadens Grön IT-strategi för Stockholms stad och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem.

  7. Säkerställa att Grön IT-strategi för Stockholms stad efterföljs i tillämpbara delar och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom årliga tillämpbara uppföljningar.

§7 Sammanträdestider 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2010-09-01.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2011 godkänns.

Torsdag 3 mars kl 13.00 Bokslut och årsredovisning 2010

Underlag till budget 2012 och Strategisk inriktning 2013-2014

Tisdag 17 maj kl 13.00 Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m.

Utseende av styrelsens sekreterare

Tertial 1 och Prognos 1

Torsdag 15 september kl 13.00 Tertial 2 och Prognos 2, kommande sammanträdestider

Tisdag 15 november kl 13.00 Budget 2012

§8 Övrigt

Anmäldes Fastighets AB G-mästarens beslut 2010-06-30 att godkänna förslag till fastighetsutvecklingsplan för Gjutmästaren 6 och 9 2010-06-23 samt överlämna planen som information till stadsbyggnadskontoret i syfte att ingå i pågående programarbete för

Ulvsunda industriområde.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av fastighetsutvecklingsplan för Gjutmästaren 6 och 9 godkänns.

Nästa sammanträde:

Tisdag 16 november kl. 13.00