Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-03-03

Sammanträde 2011-03-03

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor, Stadshuset, 3 tr.

6 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013-2014

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte vice ordföranden Roland Strömgren justera dagens protokoll utsågs ledamoten Inger Johansson Kjaerboe.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 16 november 2010.

§3 Bokslut 2010

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-16. Anmäldes granskningsrapport från lekmannarevisorn den 15 feb 2011.

Styrelsen beslutade följande.

1. Redovisning av bokslut 2010 godkänns.

2. Förslag till årsredovisning 2010 godkänns.

§4 Stämmoombud 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-21 med justering 2011-03-02.

Styrelsen beslutade följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Joachim Quiding, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Boris Amsköld, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2012 års ordinarie bolagsstämmor.

§5 Finansiell månadsrapport januari 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-18.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013-2014

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-21.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till underlag till budget 2012 med inriktning 2013-2014 godkänns.

§7 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-02-18.

Styrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2, godkänns.

2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Revidering av STAN-programmet, Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program, godkänns.

3. Anmälan av Anvisningar till policys för konkurrens och valfrihet godkänns.

4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kommunikationspolicy för Stockholms stad godkänns.

5. Anmälan av Kommunikationsplan för S:t Erik Markutveckling AB godkänns.

§8 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

Anmäldes tjänsteutlåtande 2011-03-02 ”Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB”.

Styrelsen beslutade följande.

Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB antas.

§9 Övrigt

Anmäldes Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelse för S:t Erik Markutveckling AB för perioden 2011-04-01—2015-03-31:

Per Blomstrand, ordförande

Roland Strömgren, vice ordförande

Inger Johansson Kjaerboe, ledamot

Hans Pettersson, suppleant

Siv Rodin, lekmannarevisor

vakant, lekmannarevisor, suppleant

Nästa sammanträde: tisdagen den 17 maj kl 13.00