Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 3 mars 2011 och 15 april 2011, samt protokoll från årsstämma 22 mars 2011.

§3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-03.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.

2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2012.

§4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2011 godkänns.

§5 Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-04-29.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§7 Revisorernas årsredogörelse

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§8 Processbaserad informationsredovisning för S:t Erik Markutveckling AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-06.

Styrelsen beslutade följande.

1. Klassificeringsstruktur för S:t Erik Markutveckling godkänns.

2. Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling godkänns.

§9 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylhuset 4 i Slakthusområdet

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen föreslår att Stockholm Stadshus AB respektive kommunstyrelsen godkänner förslaget att S:t Erik Markutveckling AB förvärvar samtliga aktier i Fastighets AB Tuben org.nr 556048-0328, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 15,8 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal

samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben 556048-0328, enligt punkt 1 ovan godkänns.

b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

c) S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för investeringsutgifter om 15,8 mnkr.

d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.

e) Ny styrelse för Fastighets AB Tuben (556048-0328) utses.

f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Tuben utses.

g) Ny bolagsordning för Fastighets AB Tuben godkänns.

2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.

a) Aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Tuben, org.nr 556048-0328 godkänns.

b) Per Blomstrand utses till ombud vid extra bolagsstämma för Fastighets AB Tuben på tillträdesdagen.

c) VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar inför tillträdet.

§10 Övrigt

Nästa sammanträde: torsdagen den 15 september kl 13.00