Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2011-09-15

Sammanträde 2011-09-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 1 september 2011.

§3 Tertialrapport 2 samt prognos 2 2011


Förelåg tjänsteutlåtande 2011-09-05

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 2 samt prognos 2 för år 2011 godkänns.

§4 Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-09-09.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§5 Förändrade limiter koncernkonto

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-08-15.

Styrelsen beslutade följande.

1. Styrelsen beslutade, under förutsättning av tillstyrkande av Stockholms Stadshus AB, att hemställa hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om förändrad låneram för S:t Erik Markutveckling, varigenom bolagets låneram uppgår till 1 400 mnkr.

2. Föreliggande förslag om förändrade limiter inom koncernkontot godkänns.

§6 Sammanträdestider 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2011-09-01.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till sammanträdestider 2012 godkänns.

Tisdag 6 mars kl 13.00 Bokslut och årsredovisning 2011

Underlag till budget 2013 och Strategisk inriktning 2014-2015

Tisdag 22 maj kl 13.00 Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m.

Utseende av styrelsens sekreterare

Tertial 1 och Prognos 1

Tisdag 18 september kl 13.00 Tertial 2 och Prognos 2, kommande sammanträdestider

Tisdag 20 november kl 13.00 Budget 2013

§7 Övrigt

Anmäldes slutligt aktieöverlåtelseavtal för Kylfacket Förvaltning AB, Goldcup 6944 AB under namnändring till Fastighets AB Kylrummet/Kylfacket, samt sidoavtal till aktieöverlåtelseavtal för Fastighets AB Tuben.

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av slutligt aktieöverlåtelseavtal för Kylfacket Förvaltning AB godkänns.

2. Anmälan av slutligt aktieöverlåtelseavtal för Goldcup 6944 AB under namnändring

till Fastighets AB Kylrummet/Kylfacket godkänns.

3. Anmälan av sidoavtal till aktieöverlåtelseavtal för Fastighets AB Tuben godkänns.

VD informerade om aktuella personalfrågor, nytt kontor för moderbolaget samt förberedelser för upphandling av administrativ och teknisk förvaltning av fastigheter.

Styrelsen godkände informationen.

Nästa sammanträde:

Tisdag 15 november kl. 13.00