Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr.

7 Revisorernas årsöversikt 2011

8 Rapport om förvaltning, uthyrning, mm

10 Kompletterande ägardirektiv

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 6 mars 2012.

§3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling m.m

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-03.

Styrelsen beslutade följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid S:t Erik Markutveckling godkänns.

2. Peter Kvarnhem utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2013.

§4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2012 godkänns.

§5 Finansiell månadsrapport

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-12.

Styrelsen beslutade följande.

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

§6 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§7 Revisorernas årsredogörelse

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-10.

Styrelsen beslutade följande.

Anmälan av rapporten godkänns.

§8 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-14. Rapporten kompletterades med information och diskussion om kortsiktig uthyrning respektive långsiktiga fastighetsutvecklingsfrågor i Ulvsunda, samt förvaltning och stadsutvecklingsfrågor i Slakthusområdet.

Styrelsen beslutade följande.

Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid godkänns.

§9 Internkontrollplan 2012

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-08.

Styrelsen beslutade följande.

Förslag till internkontrollplan för koncernen S:t Erik Markutveckling godkänns.

§10 Kompletterande ägardirektiv

Förelåg tjänsteutlåtande 2012-05-12

Styrelsen beslutade följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Miljöprogram för Stockholm 2012-2015, godkänns.

2. Anmälan av indikatorer för Miljöprogram 2012-2015 godkänns.

§11 Övrigt

Nästa sammanträde: tisdagen den 18 september kl 13.00