Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2007-01-24

Sammanträde 2007-01-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen onsdagen den 24 januari 2007
kl 16.00 på Läs mer...Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128.

OBSERVERA att fotografering kommer att ske efter styrelsemötet.

2 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om nya styrelsemedlemmar (utdelas)

6 Anmälan av finansrapport per 2006-12-31 samt beslut om målduration (bilaga)

7 Rapport uppföljning av internkontrollplan 2006 (bilaga)

9 Investerings- och inriktningsbeslut gällande nyproduktion och ombyggnad (bilaga)

10 Redovisning av upphandlingar (bilaga)

11 Kompletterande ägardirektiv angående avfallsplan och brottsförebyggande program (bilaga)

12 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (bilaga)

13 Rapport angående bredbandsutbyggnaden (bilaga)

14 Revisionsrapport ”Granskning av AB Stockholmshems skydd mot korruption” (bilaga)

15 Avtal med Stiftelsen Hotellhem angående hyressättning, samarbete mm (bilaga)

16 Anmälan angående remisser (bilaga)

17 Anmälan angående överenskommelse om 2007 års hyror (muntligt)

18 Anmälan av sammanträdestider våren 2007: 15/3 kl 16.00, 26/4 kl 8.30, 12/6 kl 8.30

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Björn Ljung

Vice ordförande Leif Rönngren

Ledamöter
Ingvar Snees
(eller som ledamot tjänstgörande suppleant) Birgitta Wahlman
Fredrik Lundin
Rana Khosravi
Rickard Nygren

Ersättare
Ariane Bucquet
Per Wesslau
Felix Nermark
Helen Ludvigsson
Jamile Ismail
Zaida Catalán

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L Eriksson (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)

Ersättare
Peter Arndt (Kommunal)
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Svante Larsson, ekonomichef
Olle Torefeldt, informationschef

§1 a Utseende av sekreterare i styrelsen

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsens sekreterare utses årligen.

VD föreslog att styrelsen skulle utse Björn Lindstaf till sekreterare i AB Stockholmshems styrelse för år 2007.

Styrelsen beslöt:

att utse Björn Lindstaf till sekreterare i AB Stockholmshems styrelse för år 2007.

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om nya styrelsemedlemmar

VD hänvisade till utdelad lista, bilaga 1.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan av nya styrelsemedlemmar och revisorer .

§3 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§4 Föregående protokoll 7 och 8/2006

Anmäldes att föregående protokoll 7 och 8/2006 är justerat och utdelat.

§5 Affärsplan 2007

VD hänvisade till ärende 5 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna de i Stockholmshems affärsplan redovisade avsnitten avseende strategier och mål för verksamheten 2007.

Särskilt uttalande med följande lydelse gjordes av Leif Rönngren, Rana Khosravi med

instämmande av suppleanten Jasmile Ismail:

När det gäller affärsplanen vill vi hänvisa till vår budgetreservation i KF, samt reservationen i koncernstyrelsen avseende ägardirektiv och uppdrag till AB Stockholmshem.

Framförallt rör det kommunfullmäktiges inriktningsmål avseende utförsäljning och ombildning av allmännyttan samt ägardirektiven för Stockholmshem omkring ombildning och utförsäljning av bostäder.

I omvärldsanalysen framgår att förra majoritetens ägardirektiv kring utveckling av allmännyttan varit framgångsrik, både i att bygga bra och billiga hyresrätter samt i arbetet att alltid sträva efter en helhetssyn i förvaltandet och utvecklandet av hyresrättsbeståndet i både kund och serviceperspektivet.

Under året finns all anledning att noggrant följa upp bostadsbyggandet i egen regi samt eventuella hinder för genomförande för att Stockholmshem även fortsättningsvis skall kunna flytta fram positionen på bostadsmarknaden.

Utförsäljning och ombildning kombinerat med ändrade förutsättningar i och med regeringens borttagande av räntesubventioner och investeringsbidrag, riskerar att både fördyra och stoppa pågående planering av nyproduktion.

Även ambitionen att bygga billigt, även för de med små inkomster och marginaler riskerar att gå om intet.

I förlängningen riskerar denna politik sammantaget att öka segregationen i den Stockholmska befolkningen. Mellan både grupper och geografiska områden.

Särskilt uttalande med följande lydelse gjordes av Rickard Nygren och med instämmande

av Zaida Catalán:

Angående Affärsplan för 2007 hänvisas till vår budgetreservation i Kommunfullmäktige.

Grundläggande för en framgångsrik stad är att ge utrymme för en mångfald av människor, entreprenörskap, aktiviteter och utbud av bostäder och lokaler. En generell utförsäljning av allmännyttans hyresrätter kommer bl a begränsa inflödet av nya unga inflyttande Stockholmare, enkelrikta bostadsutbudet i centrala lägen till bostadsrätter och tränga undan människor vars röst på marknaden inte uttrycks med pengar.

Stockholmshems kunder har valt att bo i hyresrätt, framför alternativet bostadsrätt som alltjämt stått till buds. Ofta med förespegling om möjligheten till omflyttning inom beståndet. Rådande system för hyressättning ger därutöver ojämbördiga förutsättningar för hyresgästerna i ytterstad - kontra de i innerstad - till ombildning. En ombildning i någon av Stockholmshems fastigheter kan svårligen förstärka kundnyttan för Stockholmshems kunder, särskilt inte för de som hänvisas bli hyresgäster i en nybildad bostadsrättsförening.

Affärsplanens strategi att förvalta beståndet i syfte att åstadkomma blandade upplåtelseformer i stadsdelarna är i sig en god strategi, men är dessvärre oförenlig med en generell utförsäljning av beståndet. En motstridighet som tyvärr överskuggar Affärsplanens i övrigt goda mål och intentioner ang. t.ex. nybyggnation och energibesparing.

Det antecknades att Ingvar Snees önskade en redovisning av underhållsplanen och delar av verksamhetsplanen, främst gällande kostnadseffektiv verksamhet.

§6 Anmälan av finansrapport per 2006-12-31 samt beslut om målduration

VD hänvisade till ärende 6 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2006-12-31 till handlingarna.

att fastställa ränterisken för 2007 till 1,25 år med en tillåten avvikelse på +/- 0,4 år.

§7 Rapport uppföljning av internkontrollplan 2006

Vd hänvisade till ärende 7 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapport avseende internkontrollplan 2006 samt

att godkänna att internkontrollplanen för 2007 redovisas senare.

§8 Lägesrapport nyproduktion

Vd hänvisade till ärende 8 och Stellan Blomberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

Det antecknades att Ingvar Snees önskade en genomgång av eventuella nedskrivningsbehov vid bolagets nyproduktion.

§9 Investerings- och inriktningsbeslut gällande nyproduktion och ombyggnad

Vd hänvisade till ärende 9 och Stellan Blomberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringen för ombyggnad av fastigheten Tjället 8.

§10 Redovisning av upphandlingar

VD hänvisade till ärende 10 och Stellan Blomberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna upphandlingen beträffande Tjället 8 samt

att bilagorna till upphandlingarna ska skickas endast till styrelsen.

§11 Kompletterande ägardirektiv angående avfallsplan och brottsförebyggande program

VD hänvisade till ärende 11.

Styrelsen beslöt:

att arbeta utifrån de riktlinjer som anges i Stockholms stads avfallsplan och Stockholms stads brottsförebuggande program.

Det antecknades att Ingvar Snees önskade en redovisning av ägardirektiven och vad dessa senare leder fram till för åtgärder inom företaget.

§12 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

VD hänvisade till ärende 12 och föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapporten angående hanteringen av intresseanmälningar för bostadsförvärv.

§13 Rapport angående bredbandsutbyggnaden

VD hänvisade till ärende 13 och föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapporten och ge verkställande direktören i uppdrag att fullfölja utbyggnaden av bredbandsnät inom Bolagets fastighetsbestånd i enlighet med vad som ovan redovisats och med så kallas successiv utbyggnad i enlighet med styrelsens tidigare beslut i frågan samt

att återkomma med rapport om utbyggnadens framskridande samt om ovanstående förutsättningar förändras så att nya ställningstaganden kan vara aktuella.

§14 Revisionsrapport ”Granskning av AB Stockholmhems skydd mot korruption”

VD hänvisade till ärende 14 och föredrog ärendet.

Utöver det utsända ärendet föreslog VD också ett åtgärdsprogram med följande punkter:

En riskmodell införs i internkontrollplanen med utökad internkontroll och uppföljning utifrån internkontrollplanens analys av risk och sannolikhet.

Samtliga anställda får del av och ska kvittera policydokument och försäkran angående mutor, bestickning etc.

Frågor om mutor, bestickning etc. tas formellt upp i samband med introduktionen av nyanställda då också dokument enligt ovan ska kvitteras.

Stockholmshems policy kommuniceras till samtliga leverantörer och samarbetspartners.

En närståendelista för styrelse och ledande befattningshavare upprättas beträffande deras eventuella anknytning till andra företag som kan innebära jäv.

Styrelsen beslöt:

att godkänna yttrandet över revisionsrapporten ”Granskning av AB Stockholmshems skydd mot korruption” inklusive VD:s tillägg samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§15 Avtal med Stiftelsen Hotellhem angående hyressättning, samarbete mm

VD hänvisade till ärende 15 och föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna avtalet med Stiftelsen Hotellhem.

§16 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 16 och föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående besvarad remiss samt

att remissvaren ska bifogas styrelsehandlingarna för kännedom

§17 Anmälan angående överenskommelse om 2007 års hyror

VD anmälde att förhandlingarna med Hyresgästföreningen Region Stockholm i princip var klara. Höjningen på 1,8 % tas ut från och med den 1 april 2007 och en viss viktning av hyresuttaget mellan olika bostadsområden kommer att ske, detaljerna är dock inte klara.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående överenskommelse om 2007 års hyror.

§18 Anmälan av sammanträdestider våren 2007

Styrelsen beslöt:

att godkänna följande sammanträdestider för våren 2007: 15 mars kl. 13.00 och hela eftermiddagen, samt 26 april kl 8.30.

att ge presidiet och VD i uppdrag att återkomma med tider för junisammanträdet och höstens möten.

§19 VD informerar

Bokslutet för 2006 är i stort sett klart och väntas ge ett resultat på 182 Mkr att jämföra med stadens krav på 129 Mkr. Det goda resultatet beror till stor del på den varma och snöfria hösten samt en återbetalning från Stockholm Vatten.

SABO-kongressen äger rum den 14-16 juni i Falun. I SABO:s nya styrelse blir det majoritet för det socialistiska blocket med 6 mandat medan det borgerliga blocket får 5 mandat.

På kongressen får båda blocken 37 mandat vardera och de opolitiska företagen får utslagsröst med sitt enda mandat.

§20 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§21 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.