Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2009-02-03

Sammanträde 2009-02-03

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

OBS! Fotografering av samtliga styrelseledamöter sker före styrelsemötet

Beslutsärenden

3 Policydokument för koncernen Stockholm Business Region - Finanspolicy

4 2009 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

5 Rapport av företagsbesök 2008

Anmälningsärenden

7 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

8 Rapport från Stockholm Visitors Board

9 Rapport från Stockholm Business Region Development

10 Rapport från avdelningen för Näringslivsservice

11 Rapport angående benchmarking/Hamburg - muntlig föredragning

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 11 november 2008 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Policydokument för koncernen Stockholm Business Region - Finanspolicy

SBR 30-179/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta finanspolicy för Stockholm Stadshus AB

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 2009 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

SBR 19-182/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Monica Ewert eller Lena Häggdahl till ombud vid Stockholm Visitors Boards och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2010.

att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2009 att rösta enligt vad som redovisas i detta utlåtande.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§5 Rapport av företagsbesök 2008

SBR 40-5/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport av företagsbesöken 2008

§6 Svar på fråga angående utmanarrätt

SBR 02-122/2008

.

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att hänvisa till styrelsen för Stockholm Business Regions tidigare beslut 2008-09-30

§7 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-3/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§8 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Antal övernattningar uppgick till 9,7 miljoner för 2008 vilket är en ökning med 7 procent i Stockholms stad och 5 procent Stockholms län jämfört med förra året.

· En kongress med urologer hålls i mars månad ( med cirka 10 500 deltagare, sekr. anm.)

· Planeringen inför Volvo Open Race pågår.

· Ett förslag till nya lokaler för Stockholm Tourist Centre diskuteras mellan hyresvärden och SVB.

· Eva Camel tillträder tjänsten som turistchef till sommaren och rekrytering av avdelningschef till Kongresser och Möten pågår.

§9 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet:

· Stockholmskonjunkturen är fortsatt starkt men visar en nedgående trend.

· 46 investeringar har gjorts inom SBA-regionen under 2008 med hjälp av SBRD och Invest in Sweden Agency.

· De viktigaste branscherna när det gäller investeringar för Stockholm är: ICT, Life Science, Papper/förpackningar samt Hospitality.

· Benchmarkingarbetet är igångsatt för Investeringsfrämjande i syfte att bli en av Norra Europas tre främsta verksamheter för investeringsfrämjande.

· Världsutställningen i Shanghai 2010 där Stockholm har tillgång till VIP avdelningen den 11-14/6 och 28-30/10.

· Anna Gissler informerade att hon går på föräldraledighet från juni 2009 t o m januari 2010. Torbjörn Jansson, senior advisor på SBR tillträder som tf VD för SBRD under denna period.

§10 Rapport från avdelningen för Näringslivsservice

Jesper Ackinger presenterade hur avdelningen för Näringslivsservice arbetar med service och relationer och om de uppdrag som avdelningen har fått av kommunfullmäktige:

· utveckla och förbättra stadens lots- och servicefunktion

· utveckla näringslivsperspektivet i stadens verksamheter

· utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet

§11 Rapport angående benchmarking/Hamburg – muntlig

Olle Zetterberg informerade om att styrelsen kommer få löpande information om de fem städer som ingår i benchmarkingarbetet. En rapport om de fem städerna kommer att sammanställas en gång om året.

Susann Hellström rapporterade om Hamburg:

· Hafen City, som är det största infrastrukturprojektet inom Europa.

· Hamburg Marketing samordnar samtliga marknadsföringsbolags kommunikation för att ge en enhetlig bild av Hamburg samt har ett väl uppbyggt ambassadörskap. Målgruppen är the ”Creative class”.

· Hamburg Business Development arbetar nära näringslivet i aktiva nätverk.

· Hamburg Tourist Board liknar SVB´s organisation förutom att Evenemang ligger under Hamburg Marketing.

§12 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Sysselsättningen har ökat under det fjärde kvartalet och att varslen inte har slagit igenom ännu.

· Stockholms Handelskammare kommer ut med sin konjunkturrapport den 3 februari

· Kommunstyrelseordförandena inom SBA-kommunerna har träffats där bl.a. beslut om VP 2009 fastställdes.

· Planering inför Stockholmmötet 2009 pågår.

· Under mars månad deltar SBR och presidiet tillsammans med 20 partners i fastighetsmässan MIPIM i Cannes.

· En ny evenemangspolicy håller på tas fram och beräknas vara klar under våren.

· Det ekonomiska resultatet för SBR koncernen uppgick till 1,0 mnkr för 2008.

§13 Övrigt

Monia Benbouzid och Cecilia Obermüller (mp) överlämnade en skrivelse ”EU – Värdskap 2009” (bilaga 1).

Carin Jämtin (s) m.fl. överlämnade en skrivelse om ”Varsel i Stockholm” (bilaga 2).