Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2009-05-26

Sammanträde 2009-05-26

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

5 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region AB

6 Yttrande över Stadionklubbarna/DN-Galans ansökan om stöd till evenemang

7 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

8 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över If Stockholm Opens ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Lugerinc AB:s ansökan om stöd till evenemang

12 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholm Business Region AB

13 Samarbete för att främja film i Stockholmsregionen

14 Fyllnadsnominering till handikapprådet för koncernen Stockholm Business Region samt Mässfastigheter i Stockholm

Anmälningsärenden

15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

16 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

17 Rapport från Stockholm Visitors Board

18 Rapport från Stockholm Business Region Development

19 Rapport angående benchmarking/Edinburgh - muntlig föredragning

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 17 mars 2009 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 1 2009 jämte prognos med VD kommentar

SBR 12-72/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 1 jämte prognos med VD kommentar till Stockholm Stadshus AB

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

§4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

SBR 10-88/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region enligt bilaga

§5 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region AB

SBR 19-89/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Lena Häggdahl till sekreterare i styrelsen för Stockholm Business Region

§6 Yttrande över Stadionklubbarna/DN-Galans ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-82/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Stadionklubbarna/DN-Galan en marknadsföringsinsats om 400000 kronor till marknadsföringen av DN-Galan 2009 och Stockholm

§7 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-83/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Svenska Simförbundet en marknadsföringsinsats om 350000 kronor till marknadsföringen av Swimming World Cup 2009 och Stockholm

§8 Yttrande av Louders ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-84/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Louders en marknadsföringsinsats om 500000 kronor till marknadsföringen av FIS Snowboard Big Air World Cup 2009 och Stockholm

§9 Yttrande över If Stockholm Opens ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-85/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja If Stockholm Open en marknadsföringsinsats om 300000 till marknadsföringen av If Stockholm Open 2009 och Stockholm

§10 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-86/2009

Beslut

Styrelsen beslutar att yrka bifall till Carin Jämtin m fl (s) förslag till beslut

att stödja Stockholm Pride 2009 med 500000 kr

därutöver anföra

Stockholm Pride är ett mycket viktigt evenemang för Stockholm. Festivalen lockar besökare från hela Sverige och röner stor uppmärksamhet hos både besökare, övriga stockholmare och i media, och utgör en självklar del av livet i en modern storstad som Stockholm. Evenemanget är viktigt inte minst därför att det firar stoltheten över identiteten och kulturen hos många olika grupper som genom tiderna diskriminerats och förtryckts. Det är av yttersta vikt för Stockholms stad att Stockholm Pride fortsätter att blomstra. Därför är det angeläget att staden bidrar så mycket som möjligt för att underlätta för en sådan utveckling. Det är också viktigt att staden undersöker andra möjligheter att stödja evenemanget och vilka behov som finns hos arrangörerna. Det är dessutom viktigt att det stöd staden ger blir synligt på själva Pride. För såväl festivalens besökare som övriga stockholmare bör det vara tydligt att Stockholms stad aktivt stöttar Pride och ser det som en oerhörd fördel att arrangemanget äger rum just i Stockholm.

Reservation angavs av Paulo Silva (mp) enligt följande:

”Stockholm Pride är ett betydelsefullt evenemang för Stockholm. Evenemanget lockar både svenska och utländska deltagare och exponerar Stockholm i TV och press.

Miljöpartiet anser att Stockholm Pride bör beviljas 700000 kronor för evenemanget.”

§11 Yttrande över Lugerinc AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-87/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Lugerinc AB en marknadsföringsinsats om 350000 kronor till marknadsföringen av Musikfestivalen ”Where the action is” 2009 och Stockholm

§12 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2009 för koncernen Stockholm Business Region AB

SBR 25-90/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2009

§13 Samarbete för att främja film i Stockholmsregionen

SBR 56-98/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och anta förslaget till Partnerskap för filminspelning i Stockholm- Mälardalen

att ansöka om medlemskap i Filmpool Stockholm- Mälardalen

samt

att bevilja ett anslag om 500000 kronor för 2009 att finansieras inom ram

att bevilja Stockholm Film Commission verksamhetsstöd med 250000 kronor för 2009 att finansieras inom ram

att i övrigt godkänna tjänsteutlåtandet

§14 Fyllnadsnominering till handikapprådet för koncernen Stockholm Business Region och Mässfastigheter i Stockholm

SBR 29-93/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse den ledamot som HSO i Stockholms stad har nominerat till handikapprådet

§15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang 2009

SBR 05-17/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§16 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-3/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§17 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Volvo Ocean Race med planerade aktiviteter från den 17 juni till och med den 25 juni.

· Turismen beräknas öka med cirka 10 procent medan affärsresenärerna minskar i antal.

· Antal bokade hotellnätter är i nivå med föregående år men intäktssidan minskar med cirka 10 – 15 procent inom branschen.

· Kryssningsrekord med uppåt 300 anlöp som medför mellan 350 000 – 400000 resenärer.

· Stockholm rankas som nr 8 på ICCA (International Congress & Convention Association) listan, där Paris, London och Barcelona ligger i topp.

§18 Rapport från Stockholm Business Region Development

Torbjörn Jansson informerade i korthet:

· Stockholmsmötet äger rum den 1 juni med temat ”Bättre än bra – huvudstad i Norra Europas ledande kunskapsregion” med 230 deltagare från näringslivet, akademin och politiken.

· Arbetet med att ta fram ett nytt femårigt avtal med de 47 SBA kommunerna kommer att påbörjas inom kort.

· Ny servicemätning pågår för att mäta företagarnas uppfattning om kommunernas service 2009.

· Cirka 200 företagsbesök och 800 företagskontakter har genomförts till maj månad.

· Investeringsläget är i samma nivå som föregående år med många förfrågningar om Clean Tech.

§19 Rapport angående benchmarking/Edinburgh – muntlig föredragning

Torbjörn Bengtsson informerade i korthet:

· Edinburgh är mer framgångsrik när det gäller privatresenärer medan Stockholm är mer framstående på kongress- och investerarsidan.

· Marknadsföringen sker inom områdena Live, Invest, Visit och Study.

· Edinburgh bedriver ett aktivt arbete mot besökare, nätverk och f d studenter för att de senare i livet ska bosätta sig, eller investera i Edinburgh.

· De har en sofistikerad och kundanpassad e-marknadsföring som utgår från en databas med över 4 millioner kunder.

§20 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Stockholm har utsetts till IT intelligentaste staden i världen.

· Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en finansmarknadskommitté som ersätter Finansplats Stockholm, där Sten Nordin och Olle Zetterberg ingår.

· Svenskt Näringsliv har gjort en attitydundersökning där 7 av SBA kommunerna finns bland de tio främsta. Stockholm ligger för närvarande på 47:e plats vilket är 13 placeringar bättre än tidigare.

· Under Almedalsveckan på Gotland kommer representanter från SBA kommunerna att finnas på plats.

· På frukostmötet den 27 maj kommer temat vara ”Kultur + Näringsliv = sant.

· Under Olle Zetterbergs semester mellan den 6 juli och 14 augusti är Torbjörn Jansson utsedd som ställföreträdande VD på SBR.

§21 Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts.