Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2010-02-02

Sammanträde 2010-02-02

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

Beslutsärenden

3 Delegationsordning för Stockholm Business Region AB (bordlagt ärende 091110)

5 2010 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

Anmälningsärenden

6 Anmälan av presidiebeslut angående Stockholms stads innovationsstipendier 2009

7 Anmälan av rapport om företagsbesök 2009

8 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Rapport om de 5 Benchmarkingstäderna

13 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 16-19/3 2010

14 Rapport från Stockholm Visitors Board

15 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 10 november 2009 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Delegationsordning för Stockholm Business Region AB (bordlagt ärende 091110)

SBR 04-164/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordningen för koncernen Stockholm Business Region AB

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 Finanspolicy

SBR 30-176/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

att förklara beslutet omedelbart justerat

§5 2010 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development

SBR 19-177-2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Monica Ewert eller Lena Häggdahl till ombud vid Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2011

att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2010 att rösta enligt vad som redovisas i detta ärende

att förklara beslutet omedelbart justerat

§6 Anmälan av presidiebeslut angående Stockholms stads innovationsstipendier 2009

SBR 551-61/2009

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD´s förslag med ett förtydligande om att 370 tusen kronor har utdelats i innovationsstipendier.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms stads innovationsstipendier för år 2009

§7 Anmälan av rapport om företagsbesök 2009

SBR 40-06/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport av företagsbesök 2009

§8 Anmälan om sammanställning av stöd till evenemang

SBR 05-17/2009

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

§9 Delegationsärenden, anmälan av beslut

SBR 04-12/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen

§10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-03/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§11 Muntlig rapport om Barcelona

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Stora infrastruktursatsningar genomfördes t o m 1992 i samband med olympiska spelen och därefter har Barcelona/Katalonien legat i topp när det gäller investeringar, turismen och kongresser och varit ett föredöme för andra städer.

· Invånarantalet i staden uppgår till 1,6 miljoner och antal in- och utresenärer från flygplatsen uppgår till 32 miljoner. Inom 3 timmars bilradie bor 17 miljoner människor.

· Barcelona ligger på 5:e plats när det gäller investeringar i Europa och är idag på 3:e plats på ICCA-listan.

§12 Rapport om de 5 benchmarkingstäderna

SBR 42-11/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att följande rapport godkänns

§13 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 16-19/3 2010

SBR 62-13-2009

att godkänna att deltagande på MIPIM 2010 för följande förtroendevalda bekostas av Stockholm Business Region: finansborgarrådet och ordförande i Stockholm Business Region Sten Nordin och vice ordförande i Stockholm Business Region Carin Jämten samt miljö- och trafikborgarrådet och ledamoten i styrelsen för Stockholm Business Region Ulla Hamilton

att i övrigt godkänna rapporten för medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 16-19 mars 2010

att förklara beslutet omedelbart justerat

§14 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Besöksstatistiken visar att antal övernattningar i Stockholms stad ökade med 3 procent under 2009 vilket gör att Stockholm kommer vara en av de bästa städerna i Europa.

· Stora attraktioner 2010: Fotomuseum öppnas i maj vid Tullhuset. Terrakotta armén kommer att ställas ut under september till november.

· STC kommer att ha cyklande turistinformatörer under sommarsäsongen.

· 2010 är extremt stort kongressår med bl. a. kardiologerna under augusti månad.

· Stockholm Tourist Centre flyttar till Vasagatan 14 i september.

§15 Rapport från Stockholm Business Region Development

Torbjörn Jansson informerade i korthet:

  • Målen för 2009 att genomföra 500 företagsbesök och 1500 företagskontakter har nåtts.
  • Antal investeringar uppgick till drygt 70 för 2009 vilket är högre än året innan (42).
  • Planeringen inför Stockholmsmötet 2010 har påbörjats under temat ”framtid”. Mötet kommer att hållas den 31 maj i Stadshuset.

§16 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Ett femårigt avtalsförslag inom SBA partnerskap har tagits fram och beslut om deltagande förväntas tas i respektive kommun under våren.

· Rapporten Stockholmskonjunkturen för kvartal 3 2009 har distribuerats ut.

· Koncernens ekonomiska resultat för år 2009 uppgick till 1,2 mnkr.

· Planering inför världsutställningen i Shanghai pågår där presidiet och Ulla Hamilton kommer att delta för styrelsen.

§17 Övrigt

Inga övriga frågor har anmälts.