Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal: Drätselnämndens sessionssal, vån 3 ingång Ragnar Östbergsplan 1

5 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2011

6 Yttrande över Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

8 Svar på skrivelse från Birgitta Dickson (M)

9 Stockholm Business Regions styrelsemöte den 9 november 2010 ställs in och flyttas fram till den 14 december 2010

Anmälningsärenden

10 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

11 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Rapport från Stockholm Visitors Board

13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 25 maj 2010 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (M) utsågs Carin Jämtin (S) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 2, 2010 jämte prognos med VD kommentar

SBR 12-86/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna tertialbokslut 2, 2010 jämte prognos med VD- kommentar till Stockholms Stadshus AB.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§4 Delårsrapport till Bolagsverket

SBR 19-87/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna upprättad delårsrapport för Stockholm Business Region till Bolagsverket.

§5 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2011

SBR 10-88/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider:

Tisdagen den 1 februari, kl.16,30

Tisdagen den 15 mars, kl. 16,30

Tisdagen den 24 maj, kl. 16,30

Tisdagen den 27 september, kl. 16,30

Tisdagen den 8 november, kl. 16,30

§6 Yttrande av Svenska Simförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-82/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Svenska Simförbundet en marknadsföringsinsats om 250000 kronor till marknadsföringen av World Cup i simning 2010 och Stockholm.

§7 Anmälan om återtagande av DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-84/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av DreamHack ABs återtagande av ansökan om stöd till evenemang.

§8 Svar på skrivelse från Birgitta Dickson (M)

SBR 02-84/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att skrivelsen från Birgitta Dickson (M) av den 25 maj 2010 anses besvarad i enlighet med detta utlåtande.

§9 Stockholm Business Regions styrelsemöte den 9 november 2010 ställs in och flyttas fram till den 14 december 2010.

SBR 19-83/2010

Beslut

Styrelsen beslutar delvis enligt VD´s förslag

att styrelsemötet den 9 november ställs in och en ny tid för årets sista sammanträde får fastställas av presidiet.

§10 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

SBR 05-31/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

att godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

§11 Anmälan av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-03/2010

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagd redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§12 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Stockholm Tourist Center har flyttat in i nya lokaler på Vasagatan 14. Investeringar har gjorts för ny teknisk utrustning i syfte att öka exponeringen av Stockholm gentemot besökarna.

· Kardiolog- och diabeteskongresserna har ägt rum i Stockholm under augusti och september med cirka 27000 respektive 17 000 delegater. För att få kardiolog-kongressen förlagd till Stockholm år 2016 behövs ytterligare 4000-5000 hotellrum.

§13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet:

· Under juni månad genomfördes ett flertal välbesökta seminarier inom education, business och innovationday på Word Expo i Shanghai.

· I slutet av september lanseras SBRD´s nya webbplats. Med ny teknisk plattform, ny design och nytt innehåll får företagarna i Stockholm bättre service. Webbadresserna är stockholmbusinessregion.se samt stockholmbusinessregion.com.

·

§14 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· Rapporten om Stockholmskonjunkturen för kvartal 2 distribueras ut inom kort

· Vid årsskiftet inleds en ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance där 50 kommuner i regionen samverkar i ytterligare fem år.

· Kronprinsessan Victoria och prins Daniel Westlunds bröllop har fått utländska medier att visa upp Stockholms och Sveriges bästa sidor. En rapport om hela evenemanget ”Love Stockholm 2010” håller på tas fram och kommer att presenteras i november.

§20 Övrigt

Carin Jämtin (S) och Paulo Silva (MP) överlämnade två skrivelser (bilaga 1-2) till SBR gällande Boultbee och företagsrådgivning.