Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2011-02-01

Sammanträde 2011-02-01

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal: Drätselnämndens sessionssal, Plan 3

Beslutsärenden

3 Förändringar i lagen om offentlig upphandling

5 Nomineringar till Stockholm Business Regions handikappråd

6 Advisory Board till styrelserna för Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board (utsändes senare)

7 Rapport om företagsbesök 2010

Anmälningsärenden

8 Anmälan av avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen

9 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

10 Anmälan av avtal med Svenska konsulatet i S:t Petersburg (utsändes senare)

12 Rapport från Stockholm Visitors Board

13 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 30 november 2010 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Carin Jämtin (S) att justera dagens protokoll.

§3 Förändringar i lagen om offentlig upphandling

SBR 18-137/2010

Styrelsen beslöt att

1. Ny direktupphandlingsgräns för Stockholm Business Region fastställs till 15 procent av tröskvärdet.

Reservation angavs av Cecilia Obermüller (MP) och Monia Benbouzid (MP) enligt följande:

”Styrelsen föreslår att föreslaget beslut, kompletteras enligt följande

  1. Att anvisningarna för upphandling och konkurrens utvecklas så att inte småföretagare riskerar att missgynnas, t.ex. via möjlighet till delade upphandlingar.
  2. Att miljökrav och sociala krav ställs
  3. Att därutöver anföra följande:

Stadens upphandling omfattar mer än 10 miljarder kr och är därför av stor strategisk betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Staden ska bedriva ett aktivt arbete inom området miljöanpassad upphandling med höga krav på energieffektivitet och driva fram ny miljöteknik. Tidigare beslut om antidiskrimineringsklausul och hållbar upphandling som omfattar kemikalier, energi, transporter, ekologiska livsmedel m.m. ska återinföras. Sociala och etiska villkor ska inarbetas.

Staden ska uppnå 40 % ekologiska livsmedel av inköpen år 2011. Det är fullt möjligt att ställa krav på att varor är ekologiska och etiskt anpassade. Staden ska ta ansvar för hållbar konsumtion genom tydliga mål för upphandling av miljöanpassade varor och tjänster, av ekologiska och etiskt producerade livsmedel och inte köpa in fisk vars bestånd är hotade.

Det är allvarligt om småföretagare missgynnas i stadens upphandlingar och det är uppenbart att nuvarande riktlinjer inte är tillräckliga. Stadens anvisningar för upphandling och konkurrens måste utvecklas för att säkerställa småföretagares lika möjligheter att delta i stadens upphandlingar.”

§4 Finansiering av Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum

SBR 48-01/2011

Styrelsen beslöt att

1. Bevilja Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum 4 miljoner kronor årligen under 2011 till 2014.

§5 Nomineringar till Stockholm Business Regions handikappråd

SBR 29-152/2010

Styrelsen beslöt att

1. Utse de ledamöter som HSO i Stockholms stad har nominerat till Stockholm Business Regions handikappråd för perioden 2011-2014.

§6 Advisory Board till styrelserna för Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board

SBR 19-08/2011

Styrelsen beslöt att godkänna förslag lämnade av Ulla Hamiton m. fl (M), Anders Frostell (FP), Carin Jämtin m.fl (S), Cecilia Obermüller (MP) och Monia Benbouzid (MP) enligt följande:

1. I huvudsak godkänna bolagsledningens förslag till beslut

2. Komplettera Advisory Board politiska representation med vice ordföranden från Stockholm Business Styrelse, samt

3. Därutöver anföra följande:

Det kan konstateras att inom staden råder en praxis att vid tillsättande av olika typer av referensgrupper etc, där ordförande ingår, även erbjuda vice ordförande en plats. Vi ser inte någon anledning att frångå denna praxis utan vill utöka föreslagen Advicory Board med representant från vice ordföranden i Stockholm Business Regions styrelse.

§7 Rapport om företagsbesök 2010

SBR 40-04/2011

Styrelsen beslöt att godkänna förslag lämnade av Ulla Hamiton m. fl (M), Anders Frostell (FP) enligt följande:

1. I huvudsak godkänna bolagsledningens förslag till beslut

2. Skicka rapporten för kännedom till Trafik- och renhållningsnämnden och berörda stadsdelsnämnder inom staden

3. Återredovisning till styrelsen när det gäller mottagande nämnders hantering av rapporten, samt

4. Därutöver anföra följande:

Det är mycket viktigt att bolaget på olika vis arbetar för en nära dialog med de företag som är verksamma inom vår stad. Företagsbesök är en bra modell för att inhämta synpunkter och förslag på förbättringar. Rapporten innehåller många konkreta åtgärder, framförallt på trafiksidan. Vi anser att det vore värdefullt för styrelsen att få en återrapportering längre fram om hur arbetet för att fånga upp de synpunkter som lämnats nu fortskrider inom bolaget och i berörda nämnder.

Särkilt uttalande angavs av Cecilia Obermüller (MP) och Monia Benbouzid (MP) som styrelsen ställde sig bakom:

”Miljöpartiet tackar för rapporten. Det är mycket värdefullt att få kännedom om företagarnas behov och åsikter genom dessa besök.

Vi vill från Miljöpartiet sida rikta extra fokus på att staden för en något tveeggad politik där man säger sig värna om, och vill utveckla företagsområden, men samtidigt startar omvandlingsprocesser. Omvandlingsprocesser där verksamhetsutövares möjlighet att bedriva sin verksamhet hotas genom att bostäder byggs i nära anslutning till verksamheten eller verksamhetsområdet läggs ner till förmån för bostadsbyggande. Även stadens egna kommunaltekniska områden behöver skyddas för att kunna erbjuda denna typ av service inom kommunens gränser.

Några exempel på områden är:

- Lundaområdet där radhus hotar omlastningsterminal.

- Planer för bostäder dikt an till kommunaltekniskt område i Lövsta

- Ulvsundaområdet med 10000 arbetsplatser som föreslås omvandlas till bostadsområde

- Örnsbergs industriområde, som är på väg att försvinna…

- Slakthusområdet där omvandlingsplaner är påbörjade.

Styrelsen önskar se mer av områdesvis planering där olika intressen kan vägas in i en mer helhetlig framtidsplanering. Den ”frimärksplanering” som pågår ger inte den mer omfattande helhetstäckande vision som behövs. Företagarna måste ha stabila grunder och beslutsunderlag för att kunna driva sin verksamhet.

Särskilt allvarligt är om arbetsplatser och arbetsplatsområden omvandlas i Söderort, där den omvända ambitionen gäller, dvs att tillskapa fler arbetsplatser”.

§8 Anmälan av avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen

SBR 05-144/2010

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar om stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

§9 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 04-02/2011

Styrelsen beslöt att

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§10 Anmälan av avtal med svenska konsulatet i St: Petersburg, Ryssland

SBR 01-10/2011

Styrelsen beslöt att

§11 Delegationsärenden, anmälan av beslut

SBR 04-06/2011

Styrelsen beslöt att

§12 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Den 3 februari hålls SVB dagen för partners inom besöksnäringen med temat ” Det går bra nu”, med 550 anmälda deltagare.

· En nationell strategi för svensk besöksnäring har tagits fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringslivet och samarbete med SHR, VisitSweden, SVB m.fl.

· Den 1 februari lanserades SVB´s nya webbplats www.visitstockholm.com

· En ny färjelinje mellan St: Petersburg och Stockholm kommer starta under våren med två anlöp i veckan.

§13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Den 1 februari lanserades SBRD´s nya engelska webbplats www.investstockholm.com.

· SBRD har övertagit ansvaret över Klimatpakten och en signeringslunch hölls fredagen den 28 januari.

· Den 9-11 februari genomför Stockholms stad tillsammans med Vasakronan och Konstfack en sk. Designboost på Telefonplan. Syftet är att öka kännedomen nationellt och internationellt om Telefonplan som ett kluster för kreativa näringar.

· Den 17 februari hålls en workshop på Innovationscentret i Norra Djurgårdsstaden i syfte att matcha företagsbolag och innovationsbolag.

· Förberedelserna inför fastighetsmässan MIPIM i Cannes pågår där 23 partner inom fastighetsbranschen och 26 SBA kommuner samverkar.

· Stockholmsmötet äger rum den 30 maj med temat ”Forskning och innovationer”.

· Jesper Ackinger slutar som avdelningschef för Näringslivsservice och rekrytering för en efterträdare pågår.

§14 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Fredag den 4 februari lämnar Stockholm över ordförandeskapet i BaltMet till Warzawa som nu tar vid.

· Under Olle Zetterbergs semester v 8-v 9 träder Peter Lindqvist in som tf VD för SBR koncernen.

· Koncernens årsbokslut är klart och resultatet uppgick till 0,7 mnkr för året vilket ligger i linje med tidigare prognoser.

· Konjunkturrapporten för kvartal 4 2010 har distribuerats ut.

· Den 31 mars är det skiftesmiddag för den nuvarande och kommande styrelsen. Plats meddelars senare.

§21 Övrigt

Inga övriga frågor förelåg.