Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2013-02-05

Sammanträde 2013-02-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 tr, lokal Skeppsholmen.

2 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

3 Advisory Board (rådgivande organ) för besöksnäringsfrågor och näringslivsfrågor

4 Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Photography Week 2013)

5 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang (Swedish Open Championships 2013)

Anmälningsärenden

6 Redovisning av varsel i regionen samt inom vilka branscher som SBR kan påverka utvecklingen (utsändes senare)

7 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Rapport från Stockholm Visitors Board

13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 27 november 2012 lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Mats Hulth (S) att justera dagens protokoll.

§3 Advicory Board (rådgivande organ) för besöksnäringsfrågor och näringslivsfrågor

SBR 1.3.1-14/2013

Ärendet utgår.

§4 Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-444/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Fotografiska en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Photography Week 2013 och Stockholm.

§5 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-451/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Svenska Bordtennisförbundet en marknadsföringsinsats om 200000 kronor för marknadsföringen av Swedish Open Championships 2013 Stockholm.

§6 Redovisning av varsel i regionen inom vilka branscher som SBR kan påverka utvecklingen

SBR 1.3.1-29/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna redovisningen.

§7 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang och avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 1.3.1-5/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

3. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§8 Anmälan Delegationsärenden

SBR 1.4-23/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§9 Anmälan Rapport genomförda företagsbesök 2012

SBR 1.3.1-24/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapport av företagsbesöken 2012.

2. Rapporten översändes för kännedom till SBN, ExpIN, MHN, TN, FN och SDN.

§10 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 1.3.1-12/2013

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§11 Anmälan fyllnadsnominering till funktionshinderrådet

SBR 1.5-13/2013

1. Godkänna den ledamot som HSO Stockholms stad har nominerat till rådet för funktionshinderfrågor.

§12 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Antalet övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar visar på en ökning med 2,9 procent för 2012.

· De två nya arenorna (Friends Arena och Tele2 Arena) bidrar till att skapa en evenemangsstad av världsklass.

· Samarbetet inom Skärgårdsstrategin fortsätter. Inom partnerskapet samverkar 8 kommuner tillsammans med näringslivet i syfte att attrahera flera besökare till skärgården.

· Information till arrangörer om evenemangslotsen och dess tjänster fortsätter. År 2012 lotsades 150 evenemangsförfrågningar och vid en NKI undersökning så uppnåddes ett resultat om 82.

§13 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Ett antal förändringar pågår avseende vissa samarbetsprojekt:

o Partnerskapen inom Stockholm – Uppsala Life Science (SULS) kommer att avvecklas under 2013.

o Samverkan inom Stockholm IT-Region kommer att utökas med ytterligare partners, däribland inom akademin.

o Business Sweden (f.d. Invest Sweden) ingår numera i Exportrådet.

· Arbetet fortsätter inom utvecklingsområdena Älvsjö, Farsta och Söderstaden.

§14 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Peter Lindqvist vikarierar för Olle Zetterberg under hans semester v 8 – v 9.

· SBR kommer att upphöra med att sända ut styrelsehandlingar i pappersformat. Alla ledamöter och suppleanter får kvittera ut en IPAD och därigenom hämta kommande styrelsehandlingar. Ett mejl med en hänvisningslänk kommer att sändas ut när handlingarna finns tillgängliga på Insyn. För supportfrågor gällande IPADén vänligen kontakta SBR´s IT tekniker.

§15 Övrigt.

Mats Hulth (S) framförde ett önskemål om en muntlig föredragning om varumärket Stockholms – The Capital of Scandinavia. Denna föredragning kommer att hållas vid nästa möte den 5 mars (sekr.anm). Mats Hulth (S) framförde även att det vore trevlig att hålla styrelsemöten i bolagets lokaler.