Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
10.30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2011 (utsänd)

9 Svar på remiss om tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen (utsänd)

10 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

11 Attestordning 2011 - Stockholms Hamn AB (utsänd)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

13 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 14 juni 2011 kl 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 15 mars 2011 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

Styrelsen beslöt

att

till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2011

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

VD samt Henrik Widerståhl respektive Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutvecklingen och det ekonomiska resultatet och prognos 1.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2011 samt överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§9 Svar på remiss om tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

Styrelsen beslöt

att

tillstyrka att kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2011 godkänner föreliggande tilläggsavtal mellan svenska staten och Stockholms kommun i enlighet med beslutet i exploateringsnämnden den 17 mars 2011.

§10 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

Styrelsen beslöt

att

godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.

§11 Attestordning – Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till attestordning för Stockholms Hamn AB.

§12 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Per Ling-Vannerus och Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande Miljööverdomstolens dom 2011-04-19 avseende tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet och vattenverksamhet i Värtahamnen – Frihamnen.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar

enligt miljöbalken

Ärendet utgick.

d) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade muntlig lägesredovisning och informerade bl.a. om

· Arbetsmiljöolycka som inträffat den 25 mars 2011 i containerterminalen och åtgärder med anledning av det inträffade.

· Rederiet St Peter Lines trafik mellan Stockholm och St Petersburg.

· Invigning den 1 juni 2011 av kryssningscentra i Stora Tullhuset.

· Kryssningsfartyget MSC Operas problem med fortsatt resa den 16 maj 2011 och behov av hjälp med evakuering av passagerare och bagage samt Hamnens insatser för att bistå med insatser.

§13 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 14 juni 2011 kl 9.00.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.