Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-02-02

Sammanträde 2012-02-02

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Byggnation för anpassningar till Viking Line AB:s nya fartyg NB1376 i Stadsgården; Investeringsbeslut (utsänd)

8 Uppgradering av mottagningsanläggning för svart- och gråvatten vid Masthamnen och Vikingterminalen; Investeringsbeslut (utsänd)

9 Justerat ägardirektiv - deltagande i ÅF Offshore Race (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens den 23-24 februari 2012 (lunch - lunch)
b. Nästa möte: torsdagen den 8 mars 2012 kl 10.30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (78 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg under Övriga frågor för besvarande av en från Anders Djerf inkommen skrivelse rörande ”Tre ton skulptur spårlöst borta” jämte svar från VD.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från mötet den 15 november 2011 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Byggnation för anpassningar till Viking Line AB:s nya fartyg NB1376 i Stadsgården; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 januari 2012. Vidare förelåg utdelad ritning daterad den 1 oktober 2010 med indikativa projektaktiviter angivna.

Johan Castwall och Per Ling Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om nuläget i pågående arbete med möjligheten för VikingLine att bunkra sitt nya fartyg med LNG (Liquified Natural Gas) respektive påverkan av byggnationen för passagerare och trafikföring.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att genomföra beskriven byggnation för anpassningar till

Viking Line AB:s nya fartyg NB1376 i Stadsgården.

§8 Uppgradering av mottagningsanläggning för svart- och gråvatten vid Masthamnen och Vikingterminalen; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 januari 2012.

Johan Castwall och Per Ling Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag att genomföra beskriven byggnation i Masthamnen och Vikingterminalen.

§9 Justerat ägardirektiv - deltagande i ÅF Offshore Race

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 januari 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

godkänna föreliggande justerade ägardirektiv, samt

Stockholms Hamn AB medverkar i arrangemanget.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall informerade om nuläget i stora projekt och förklarade bl.a. att planeringen för ombyggnad av Kapellskär, ut- och ombyggnad av Värtapiren respektive byggnation av Norvikudden fortsätter som planerat.

Johan Castwall informerade vidare beträffande Kapellskär att Mark- och miljödomstolen planerar att hålla huvudförhandling den 14-15 mars 2012. Vid huvudförhandlingen kommer två mål handläggas samtidigt, dels fastställande av slutliga villkor i frågor som tidigare haft s.k. prövotidsförordnanden (bl.a. buller), dels vattenverksamhet för den planerade ombyggnationen och ändring av tidigare tillstånd till hamnverksamhet.

Beträffande Värtapiren förklarade Johan Castwall att det arbete som pågår tillsammans med Exploateringskontoret, och som han tidigare informerat om, rörande framtagandet av nytt underlag för genomförandebeslut fortsatt.

Beträffande Norvikudden informerade Johan Castwall att Högsta Domstolen ännu inte fattat beslut rörande motparters överklagande och begäran om prövningstillstånd.

Avslutningsvis lämnade Johan Castwall även en nulägesredovisning för pågående arbeten med renovering av Strömkajen. De fynd av fartygsrester som gjorts har lett till att Länsstyrelsen beslutat om arkeologisk undersökning som bolaget ska bekosta. Undersökningen kommer leda till fördyrning i projektet med ca 8-9 Mkr bl.a. beroende på de direkta kostnaderna för undersökningen, försening och störning.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Inget särskilt fanns att rapportera utöver det som redovisats för under p b) ovan.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a.

· om trafikutvecklingen för gods och passagerare .

· om organisationsförändring med bildande av en särskild avdelning för bolagets förvaltning och utveckling av fastigheter/byggnader samt rekrytering av en avdelningschef för denna nya avdelning.

· med anledning av den fartygsolycka som ett kryssningsfartyg ägt av rederiet Costa råkat ut för i januari i Medelhavet, om bolagets respektive andra myndigheters roll och ansvar för säkerhet, fartygskonstruktion, farled, lotsning m.m.

· om nuläget beträffande avvecklingen av Loudden och det uppdrag som ägaren gett till bolaget, Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.

· om samarbetet med Hutchison Port Holdings och deras svenska bolag Hutchison Port Sweden AB.

§11 Övriga frågor

a) Ev. extra styrelsemöte och styrelsekonferens

Extra styrelsemöte kommer eventuellt äga rum den 23 februari 2012 klockan 10.00 i anslutning till tidigare planerad styrelsekonferens.

Styrelsekonferens kommer äga rum den 23-24 februari 2012 (lunch- lunch).

b) Nästa möte

Nästa ordinarie möte blir torsdagen den 8 mars 2012 klockan 10.30.

c) Skrivelse från Anders Djerf angående ”Tre ton skulptur spårlöst borta”

I ärendet förelåg utdelat svar från VD på skrivelse från Anders Djerf angående ”Tre ton skulptur spårlöst borta”.

Styrelsen beslöt

att

anse skrivelsen besvarad

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.