Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-03-08

Sammanträde 2012-03-08

Datum
Klockan
10.30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Årsredovisning för 2011, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2011 m.m. (utsänd)

8 Förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

9 Remiss av Motion 2011:68 om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel (KS 309-2207/2011) (utsänd)

10 Remiss från Trafikkontoret om förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 (utsänd)

11 Remiss beträffande "Vattenplan för Haninge kommun" (utsänd)

12 Remiss beträffande Förslag till ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg (SOU 2011:82) (utsänd)

13 Ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen. Remiss detaljplaneförslag (utsänd)

14 Remiss av "Stad och hamn i samverkan"; Fördjupat program och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Värtahamnen (utsändes senare)

15 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2012 (utsänd)

16 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)

17 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

18 Övriga frågor

Nästa ordinarie möte: torsdagen den 24 maj 2012 kl 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 2 februari 2012 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Årsredovisning för 2011, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2011 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Magnus Karlström, Ernst & Young, lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2012 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§8 Förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 februari 2012 samt utdelat protokoll från MBL enligt 11 § den 2 februari 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

”1. inte gå vidare med utvecklingsprojektet i Norviks Udde

2. se över hamnstrategin för Värtan/Frihamnen

3. uppdra till förvaltningen göra en utredning om effekterna för hamnverksamheten och

hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren samt

4. i övrigt godkänna förslaget till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015

5. därutöver anföra

Planerna på en ny hamn i Norviks Udde bör nu definitivt skrinläggas. Hamnen är onödig. I stället bör samverkan ske med övriga hamnar längs ostkusten kring en gemensam utvecklingsstrategi. Det är positivt om transporterna till sjöss ökar, förutsatt att infrastrukturen på land anpassas till detta. Det bör vara självklart för moderna hamnar att bygga ut elanslutning av fartyg och i övrigt hantera all den miljöpåverkan som uppkommer genom hamnverksamheten och fartygstrafiken. En utbyggnad bör ske snarast för att kunna ta hand om mer avfall och svart/gråvatten i syfte att hålla Östersjön så ren som möjligt. Ytterligare avgifter bör kunna diskuteras i detta sammanhang. Samarbetet med övriga hamnar i dessa frågor bör intensifieras.

Planerna på utbyggnad av Värtapiren bör ses över utifrån förväntade förändringar av frakter och kryssningstrafik. Piren bör inte byggas om andra åtgärder gör det möjligt att upprätthålla trafiken på ett bra sätt. I alla investeringsberäkningar ska införande av landström räknas in. Placeringen av fartyg som har kort inneliggande tid och därför inte kan koppla landström bör ses över i förhållande till buller och bostäder. Om Värtapiren kommer till stånd bör den göras tillgänglig för äldre och handikappade, gångar bör förses med rullband.

Hamnverksamheten är känslig och sårbar för effekter av klimatförändringarna. En s.k. 100-årsnivå på vattenståndet är den högsta nivå som med all sannolikhet inträffar under ett 100-årsintervall. En sådan nivå kan inträffa när som helst under 100 år, alltså redan i morgon. Styrelsen bör få en redogörelse för hur hamnverksamheten påverkas av ett högt vattenstånd som därefter drar sig tillbaka samt av ett vattenstånd som höjs successivt och förblir vid förhöjd nivå. Förvaltningen bör ges i uppdrag att göra en sårbarhets- och säkerhetsutredning om effekterna för hamnverksamheten och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren. Detta inbegriper även att beskriva effekterna på slussar och samtliga kajer inom Stockholms hamnars ansvarsområde.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

godkänna föreliggande förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015 samt överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§9 Remiss av Motion 2011:68 om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel (KS 309-2207/2011)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade att han avsåg att under hösten återkomma till styrelsen dels med redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag rörande kajstrategi, dels med vision för fortsatt utveckling och användning av Hamnens områden.

Styrelsen beslöt

att

besvara remissen med upprättat tjänsteutlåtande

att

förklara ärendet omedelbart justerat

Stefan Hansson, Pontus Walter, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

Styrelsen har beslutat i enlighet med VD:s förslag till remissvar. Vi vill uppdra åt VD att till nästkommande styrelsemöte redovisa det pågående gemensamma arbetet mellan

Forts. § 9

Stockholms Hamn AB, Idrottsförvaltningen och Trafik- och exploateringskontoret avseende förhållningssätt och prioriteringar vid upplåtelser vid sjönära lägen.

Motionären tar upp viktiga perspektiv som handlar om att göra Stockholm än mer attraktiv som sjöfartsstad. Det handlar förutom om ökad tillgång på fler tillgängliga småbåtsplatser för Stockholmarna också om att Staden ska göras mer attraktiv för gästande småbåtsägare både i Mälaren och i Saltsjön.

Motionären tar även upp önskemålet om att utveckla stadens kajer till marina turistområden med flera användningsområden. Stadens kajer är attraktiva lägen för både båt och landliv. Inte sällan krockar olika intressen. Allt ryms inte på de begränsade ytorna som finns att förfoga över och hänsyn måste också tas till befintliga verksamheter både på vattnet och på kajerna. Det handlar även om trygghets- och säkerhetsaspekter. Styrelsen önskar med anledning av VD:s förslag till remissvar på motionen en särskild dragning om det pågående arbetet med framtagandet av det omnämnda övergripande dokumentet för stadens förhållningssätt och hjälp vid prioritering vid upplåtelser.”

§10 Remiss från Trafikkontoret om förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

”Det är inte visat att Förbifart Stockholm minskar trafiken i innerstaden. Förbifarten kan inte rädda den trafiksituation som uppkommer genom Stockholms expansion på alla plan. I stället krävs en mycket stark satsning på ökad kollektivtrafik. I dag minskar kollektivtrafikandelen trots att befolkningen växer. Det krävs även en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik på vatten, frakter på vatten och ökad användning av spår för frakter. Satsningen på näringslivets behov och åkeribranschen är bra men det har funnits sådana satsningar tidigare. Då visade det sig att hälften av alla turer med näringslivets fordon var tomfrakter. Detta bör naturligtvis vara ett prioriterat område att arbeta med liksom med sjöfartens tomfrakter. Det kräver också ett arbete med attityder och för innevånarna och resenärerna livsstilsförändringar.”

§11 Remiss beträffande ”Vattenplan för Haninge kommun”

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

att

omedelbart justera ärendet

§12 Remiss beträffande Förslag till ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg (SOU 2011:82)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§13 Ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen. Remiss detaljplaneförslag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Johan Castwall och Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som synpunkt på planförslaget för en Ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna översända föreliggande tjänsteutlåtande till Stockholms stadsbyggnadskontor.

att

omedelbart justera ärendet

§14 Remiss av ”Stad och hamn i samverkan”; Fördjupat program och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Värtahamnen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2012.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§15 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2012

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar.

att

göra följande särskilda uttalande

Stockholms Hamnar AB står inför stora investeringar i verksamheten både vad gäller nya anläggningar och investeringar i anläggningar för att möta nya krav och behov från hamnens kunder och omvärld. Många av våra verksamheter är publika och har viktiga servicefunktioner för passagerare. Med anledning av detta önskar styrelsen en särskild genomgång utav hur tillgängligheten ska ökas i de nya planerade lägena vid Värtapiren.

Styrelsen finner det tillfredsställande att det framgår att Stockholms Hamnar har en hög ambition när det gäller att följa stadens styrdokument, i detta fall Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Det är viktigt att även vara ett föredöme när det gäller tillgänglighetsfrågor.

En viktig del är att alltid tänka och planera utifrån tillgänglighetsperspektivet. Att göra detta i ett tidigt stadium i planskeenden kan både förbättra tillgängligheten och samtidigt hålla kostnaderna för åtgärderna nere. Att rätta till fel i efterhand är alltid dyrare än att göra rätt från början.

§16 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 februari 2012.

Styrelsen beslöt

att

utse ordföranden eller i dennas frånvaro vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören att som ombud för Stockholms Hamn AB företräda bolaget och rösta för bolagets aktier vid bolagsstämmor fram till årsstämma 2013 med aktiebolagen Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB.

§17 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall förklarade att inget fanns att tillägga utöver den redovisning som lämnats till styrelsen i samband med styrelsens konferens i slutet av februari.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om kommande huvudförhandling i mark- och miljödomstolen den 14-15 mars 2012 rörande tillståndsprövning för Kapellskärs hamn..

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om att avtal tecknats med KSSS om samarbete rörande genomförandet av ÅF Offshore Race 2012.

Gun Rudeberg redovisade för Stockholms tingrätts dom den 6 mars 2012 rörande försäkringsbolagets Trygg-Hansas krav mot Hamnen avseende ersättning för återställande av skador vid brand i Restaurang Kungsholmen i september 2009 samt att Trygg-Hansas krav ogillats.

§18 Övriga frågor

a) Årsstämma: tisdagen den 20 mars 2012 klockan 11.30

b) Extra styrelsemöte: torsdagen den 29 mars 2012 klockan 9.00 för behandling av svar på remiss från Trafikverket rörande kapacitetsutredningen

c) Extra styrelsemöte: tisdagen den 17 april 2012 klockan 9.00 för behandling av ärende rörande Genomförandebeslut för utbyggnad av Värtahamnen

d) Nästa ordinarie möte: torsdagen den 24 maj 2012 klockan 10.30.

§19 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.