Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-09-20

Sammanträde 2012-09-20

Datum
Klockan
09.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Utseende av sekreterare för dagens protokoll

5 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

7 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

8 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2012 (utsändes senare)

9 Förslag till Energiplan för Stockholm - förslag från Stadsbyggnadskontoret (utsänd)

10 Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016 (utsänd)

11 Remiss av Motion (2012:2) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar (utsänd)

12 Förslag till Parkeringsplan - remiss från Trafikkontoret (utsändes senare)

13 Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Inriktningsbeslut (utsänd)

14 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande Hamnens dag söndagen den 30 september 2012 (föredragande Camilla Strümpel)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

15 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 12 november 2012 kl 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB. OBS Beslut om nytt datum ska fattas och som nytt datum föreslås onsdagen den 28 november 2012 kl 15.00..
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (82 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Utseende av sekreterare för dagens möte

Styrelsen beslutade att till sekreterare för dagens möte utse Josef Dadoun.

§5 Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 14 juni 2012 anmäldes.

Det antecknas att Carl-Erik Hedlund, som varit närvarande den 14 juni 2012, ej finns nämnd som närvarande i protokollet, varför det protokollet ska rättas.

I övrigt lämnades denna anmälan utan erinran.

§6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Styrelsen beslöt

att

instämma i av Hamn- och trafikchefen upprättat remissvar beträffande promemoria om flyttning av båtar samt att i övrigt lämna denna anmälan utan erinran.

§7 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§8 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2012

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 september 2012.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2012.

uppdra åt verkställande direktören att överlämna bokslutet till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§9 Förslag till Energiplan för Stockholm- förslag från Stadsbyggnadskontoret

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 september 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande

Viviann Gunnarsson och Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande:

”Det är märkligt att Stockholms Hamn AB inte tar upp möjligheterna till utökad elanslutning av fartyg i hamn samt satsning på tågförbindelser i sitt svar på remissen om Energiplan.

När det gäller möjlighet att elansluta fartyg i hamn så går utbyggnaden alldeles för långsamt och vi ser inte att hamnen är tillräckligt pådrivande i denna fråga.

För att minska utsläppen från stockholmsregionens transporter är detta två av de enskilt viktigaste områden Hamnen kan arbeta med. Vi uppskattar det miljöarbete Stockholms Hamn AB har gjort hittills inom hamnens område men ett samarbete med staden i övrigt om transportarbetet är nödvändigt för att komma åt utsläppen från trafiken.

Tvärt emot vad Stockholms Hamnar anger i sitt svar innebär inte byggandet av Förbifart Stockholm, och sannerligen inte heller den i svaret nämnda men ej beslutade framtida Österleden, någon miljövinst. Tvärtom kommer det att underlätta för en ökande trafik. Det har varje byggande av stora trafikleder visat, och viljan att välja alternativa mer miljövänliga transportslag minskar. Kostnaden för Förbifart Stockholm är dessutom enorm. Lades dessa miljarder på kollektivtrafik, järnvägssatsningar och på att underlätta för utökad och nyetablerad kustsjöfart skulle verkliga miljövinster kunna göras. Projekteringen av Förbifart Stockholm bör omedelbart stoppas.

I svaret nämns inte heller något om det gemensamma arbetet i EU för att minska vägtransporterna till förmån för tåg och sjötransporter. Vi skulle gärna se att Stockholms Hamn AB var mera pådrivande i detta arbete och gärna försökte driva något projekt på detta tema tillsammans med andra hamnar i Östersjön.”

§10 Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 augusti 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

uppdrag åt VD att återkomma beträffande fortsatta arbetet med avfallshantering från fartyg samt att till protokollet anteckna följande.

”Initiativ till gemensam avfallsplan för hamnarna kring Östersjön.

Stockholms Hamnar verkar på en internationell marknad och får därmed acceptera att det i vissa fall inte går att tillämpa egna regelverk på fartyg från andra länder, i detta fall andra länders avfallsbestämmelser. Det finns i dagsläget ingen gemensam lösning hur hanteringen av avfall från fartygen ska hanteras. Så som det framkommer i remissvaret på ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016 drabbas Stockholms Hamnar, och i förlängningen Stockholm, av det faktum att det råder olika regler för avfallshantering i de länder som vi har båtförbindelser med. Stockholm kan inte begära av rederierna att man har en särskild avfallshantering ombord på fartygen för att kunna lämna sitt avfall här men vi kan upplysa och råda. I dagsläget är det frivilligt att lämna avfall i Stockholms hamnar och många gör det. Det kan bli problem om rederierna inte väljer att lämna avfall i Stockholm på grund av att vi har en mer restriktiv avfallshantering än vad andra Östersjöhamnar har. Vi skjuter då bara problemet vidare till en annan hamn eller medverkar till att visst avfall hamnar i havet.

Det ska inte bara vara Stockholms Hamnars ansvar att bearbeta rederierna i syfte att de ska lämna avfallet i våra hamnar utifrån stadens önskemål. Detta måste också staden ta på sig ansvaret att vara Stockholms Hamnar behjälplig med. Det är bra att staden arbetar fram en avfallsplan men den är inte tillräcklig för det som Stockholms Hamnar har att hantera. Med hjälp av Stockholms hamnar bör staden ta på sig ansvaret och samla Östersjöhamnarna för diskussion om hur vi gemensamt kan upprätta en miljövänlig avfallshantering för alla hamnarna.”

§11 Remiss av motion (2012:2) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 augusti 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

som svar på remissen åberopa och överlämna detta tjänsteutlåtande.

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§12 I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 september 2012.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 september 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§13 Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Inriktningsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 september 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

för egen del godkänna lämnad redovisning

under förutsättning av att styrelsen för Kapellskärs Hamn AB fattar likalydande beslut om att godkänna lämnad redovisning samt ger i uppdrag åt VD för Kapellskärs Hamn AB att fortsätta planeringen av projektet för att återkomma med förslag till genomförandebeslut

· för egen del godkänna lämnad redovisning

· för egen del godkänna att Kapellskärs Hamn AB ger VD i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet för att återkomma med förslag till genomförandebeslut

· Koncernstyrelsen och Kommunfullmäktige i Stockholm föreslås godkänna inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn och ger Kapellskärs Hamn AB i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet och återkomma med förslag till genomförandebeslut.

§14 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall informerade om nuläget i stora projekt.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Johan Castwall informerade om nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om seglingstävlingen ÅF Offshore Race som anordnats i samarbete med KSSS, den 28 juni - 4 juli 2012.

Styrelsen beslöt

att

uppdra åt VD i Stockholms Hamn AB att fortsätta planeringen av

2013 års arrangemang av seglingstävlingen ÅF Offshore Race.

Camilla Strümpel informerade om Hamnens dag som arrangeras den 30 september 2012.

§15 Övriga frågor

a) Ändrat datum för nästa styrelsemöte

Styrelsen beslöt

att

nytt datum för nästa styrelsemöte blir onsdagen den 28 november 2012.

b) Styrelseseminarium

Styrelseseminarium, om bl.a. strategiska utvecklingsfrågor, kommer att anordnas av Stockholms Hamn AB den 24 oktober 2012, kl. 9:00-13.00, Magasin 2, Frihamnen.

c) Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 28 november 2012 klockan 15.00.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.