Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
13.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

9 Remiss av Motion (2013:22) om utvidgat pilotprojekt Bo på Båt, Vattenvillor (utsänd)

10 Remiss av skrivelse rörande kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser (utsänd)

11 Remiss avseende "Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar" (utsänd)

12 Remiss av förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (utsänd)

13 Remiss av rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (utsändes senare)

14 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

15 Attestordning 2013 - Stockholms Hamn AB (utsänd)

17 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

18 Övriga frågor

a. Styrelseresa till Helsingfors och Åbo den 12 juni - 14 juni 2013
b. Nästa möte: Torsdagen den 13 juni 2013
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (123 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 11 april 2013 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Styrelsen beslöt

att

till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2013

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2013.

Johan Castwall, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2013 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§9 Remiss av motion (2013:22) om utvidgat pilotprojekt Bo på Båt, Vattenvillor

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

att

omedelbart justera ärendet.

Stefan Hansson, Margarita Pulido, Pontus Walter och Vivianne Gunnarsson samt ej tjänstgörande suppleanterna Adnan Bozkurt och Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

”Den framtida bostadsförsörjningen är en av Stockholms stora utmaningar. Motionens intentioner är ett sätt att möta den stora efterfrågan på bostäder och vi anser att Hamnen skulle kunna vara en viktig medspelare bland stadens förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla nya innovativa boendeformer.

Hamnen är ju redan idag en medpart i byggandet av bostäder vid hamnnära mark, Värtapiren är ett bra exempel på det. I det här fallet skulle Hamnen kunna bidra med både rådgivning, kunskap och erfarenheter, och på så sätt vara en del i hela Stadens ansvar och arbete med att utveckla Stockholm.”

§10 Remiss av skrivelse rörande kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Stefan Hansson, Margarita Pulido och Pontus Walter yrkade att styrelsen skulle besluta

”att i tjänsteutlåtandets sista mening i sista stycket som börjar med “Könsfördelningen angett i procent…” stryks till förmån för texten:

”Det är viktigt att med en procentuell könsfördelning alltid se till att styrelsen speglar samhället och inte tappar förtroende på grund av att inte ha det. Stockholms Hamnar AB ser att det tar tid att sätta samman en styrelse som är balanserad, kompetent och med jämn könsfördelning. Det borde inte vara något problem att sätta samman en styrelse som driver företaget framåt utifrån styrelsens och ägarens direktiv.”

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta

”Att tjänsteutlåtandets sista mening som börjar med ” Könsfördelningen angett i procent” stryks

Att könskvotering införs i Stockholms stads bolagsstyrelser.”

Anders Djerf, ej tjänstgörande suppleant, förklarade att om han hade tjänstgjort skulle ha yrkat bifall till Vivianne Gunnarssons yrkande.

Att sätta samman en styrelse som både är kompetent och som speglar samhället kan vara både svårt och komplext. Det är givetvis alltid viktigt att styrelsen har kompetens och att dess sammansättning speglar samhället och medför dynamik för bolaget. Det ska numera inte vara svårt att hitta kompetenta och intresserade ledamöter av båda könen som kan uppfylla kraven som ställs på styrelseledamöter. Trots att det i dag finns lika många välutbildade kvinnor som män är kvinnor fortfarande underrepresenterade i bolagsstyrelser, särskilt på den privata sidan. Till stor del beror det på att valberedningar och andra inte letar på rätt ställe utan letar där de hittade de förra styrelseledamöterna som då oftast var män. Stockholms stad och dess bolag bör se till att könsfördelningen är jämn i sina bolagsstyrelser och för att säkra detta bör styrelserna kvoteras så att det finns minst 40 % av det underrepresenterade könet.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Stefan Hanssons m.fl.:s yrkande respektive Vivianne Gunnarsson yrkande,

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Stefan Hansson, Margarita Pulido och Pontus Walter reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Stefan Hansson, Margarita Pulido, Pontus Walter och ej tjänstgörande suppleanten Adnan Bozkurt lät till protokollet anteckna följande

”Att sätta samman en styrelse som både är kompetent och som speglar samhället är både svårt och komplext. Det ska däremot inte vara ett problem i en större styrelse att kunna hitta kompetenta och intresserade ledamöter där inget kön har mindre än 40 % av platserna.”

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarsson och ej tjänstgörande suppleanten Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

”Att sätta samman en styrelse som både är kompetent och som speglar samhället kan vara både svårt och komplext. Det är givetvis alltid viktigt att styrelsen har kompetens och att dess sammansättning speglar samhället och medför dynamik för bolaget. Det ska numera inte vara svårt att hitta kompetenta och intresserade ledamöter av båda könen som kan uppfylla kraven som ställs på styrelseledamöter. Trots att det i dag finns lika många välutbildade kvinnor som män är kvinnor fortfarande underrepresenterade i bolagsstyrelser, särskilt på den privata sidan. Till stor del beror det på att valberedningar och andra inte letar på rätt ställe utan letar där de hittade de förra styrelseledamöterna som då oftast var män. Stockholms stad och dess bolag bör se till att könsfördelningen är jämn i sina bolagsstyrelser och för att säkra detta bör styrelserna kvoteras så att det finns minst 40 % av det underrepresenterade könet.”

§11 Remiss avseende ”Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar”

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande

”Det är bra att staden nu tar fram riktlinjer för innovationsupphandling och för samhällsansvar i vid upphandling. Med tanke på de usla villkor som råder i många länder som producerar varor som används inom den kommunala sektorn måste kommuner vara proaktiva. Om riktlinjerna delas av flera kommuner kan kraven vara entydiga, vilket ger ett ännu bättre genomslag.

När det gäller innovationsupphandlingar är det viktigt att Stockholms stads alla nämnder och bolag deltar i vissa sådana. Genom att vara proaktiv även på detta område kan kommunen och dess bolag stötta utvecklingen av metoder, produkter och processer som är bättre miljömässigt och socialt. Innovation bör främjas oftare än idag för att utnyttja stora upphandlingars möjlighet att driva på kreativiteten. Givetvis bör riskbedömning föregå beslut om innovationsupphandling.”

§12 Remiss av förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

att

omedelbart justera ärendet.

§13 Remiss av rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 maj 2013.

Johan Castwall och Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande till stadsbyggnads- och idrottsroteln.

omedelbart justera ärendet.

§14 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (bilaga 1).

§15 Attestordning 2013 - Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till attestordning för verksamheten vid Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag.

§16 Internkontrollplan 2013-2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2013.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2013/2014 för Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag.

§17 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att ”Första spadtaget” för ombyggnationen av Värtapiren kommer att tas den 19 juni 2013. Han förklarade vidare att i nuläget är pågående diskussioner om buller och utformningen av lösningar av trafiksituationen i Värta- och Frihamnen de två viktigaste frågorna för Hamnens fortsatta verksamhet i området.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade för nuläget i arbetet med att ta fram förslag på slutliga villkor för buller i Värta- och Frihamnen samt pågående process för villkor för Stockholm Norvik.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

· att diskussioner pågår om förläggning av fartyg för skärgårdstrafiken vid Blasieholmen med anledning av den markanvisning som lämnats för byggande av Nobel Centre samt planerad arkitekttävling.

· att överenskommelse om markförvärv diskuteras rörande mark som dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB nyttjar för utfart vid norra delen av hamnen i Nynäshamn.

· att både hamnchefen Peter Ängsås (slutar den 30 juni 2013) och hamnchefen Rikard Sahl (slutar den 15 september 2013) sagt upp sig samt att arbete inletts för ersättarlösningar.

§18 Övriga frågor

a) Skrivelse från Vivianne Gunnarsson rörande pendelbåtar i kollektivtrafiken

I ärendet förelåg inlämnad skrivelse från Vivianne Gunnarsson rörande pendelbåtar i kollektivtrafiken (bilaga 2).

Styrelsen beslöt

att

överlämna skrivelsen till VD för handläggning.

§19 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.