Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m. (utsändes senare)

6 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

7 Ombud till bolagsstämmor 2020 (utsänd)

8 Projekt elanslutning Stadsgården -Masthamnen (utsänd)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Logistikyta i Stockholm Norvik hamn; investeringsbeslut (utsändes senare)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

13 Övriga frågor

a. Workshop
b. Nästa styrelsemöte onsdagen den 25 mars 2019 kl. 9.00.