Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Styrelsemöte i Stockholms Hamn AB 2021-11-03

Styrelsemöte i Stockholms Hamn AB 2021-11-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värtaterminalen, Värtahamnen samt på distans, se kallelse

För att begränsa smittspridningen så finns alltjämt möjlighet till deltagande på distans. Läs mer...Kallelse
med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post. Vänligen informera oss
om du kommer att delta på styrelsemötet digitalt eller fysiskt.

OBSERVERA! De handlingar i ärende 4 som belagts med sekretess (BILAGA 1,2 OCH 4) finns
tillgängliga för behöriga i receptionen i Magasin 2, Frihamnen, under receptionens öppettider.

3 Föregående protokoll (utsänt)

4 Loudden och Frihamnen, genomförandeavtal för överlämning av arrendeområden till exploateringsnämnden (utsänd samt sekretess)

5 Rapport om Stockholms Hamnars hantering av Covid-19

6 Information om investeringsprocessen i Stockholms Hamnar

8 Rapport – Muntlig lägesredovisning VD

9 Övriga frågor

\\AD.STOCKHOLM.SE \ CLI-SD\CA2SD006\004992\STYRELSE\KALLELSER (SB)\STOHAB\KALLELSER STOHAB 2021\STOHAB NR 8 2021 - 11 - 03.DOCX a) Nästa möte : ons dagen den 8 december 2021 kl . 15.00 med efterföljande middag.