Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 maj 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Ändrad firmateckning (båda)

4 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda).

5 Verksamhetsrapport - Prognos 1 för år 2015 (båda).

6 Säkerhetshöjande åtgärder vid Lovö och Norsborgs Vattenverk (SV VA AB)

7 Försäljning av mark inom detaljplanelagt område del av Hallinge 1:1 (SV VA AB)

8 Ansökan om monokloramin enligt biocidförordningen (SV VA AB)

9 Renovering och uppgradering av biosteg och kraftförsörjning i samband med etapp 1 av ombyggnaden av Henriksdals reningsverk (genomförandebeslut) (SV VA AB)

10 Jordbruket vid Bornsjön (SV VA AB)

11 Årstastråket Etapp 1 (SV VA AB).

12 Projekt 360854 "Skogsstjärnan" (SV VA AB)

13 Projekt 361096 "Storvretsvägen, Solhem" (SV VA AB)

14 Projekt 360582 "Norrström dykarledning" (SV VA AB)

15 Upphandling av Ramavtal Riskanalys respektive Fastighetsbesiktning, Vibrationsmätning m.m. beträffande vibrationsalstrande arbeten (SV VA AB)

16 Upphandling gällande leverans av polymer till Henriksdal och Bromma reningsverk (SV VA AB)

17 Upphandling gällande leverans av järnsulfat till Henriksdal och Bromma reningsverk (SV VA AB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2015 (båda).

19 Driftrapport t.o.m. april 2015 (SV VA AB).

20 Revisorernas årsredogörelse - En sammanfattning av Stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2014 (båda).

21 Årsberättelse 2014 (båda).

22 Miljörapport 2014 (SV VA AB).

23 Sammanfattning läget i skärgården 2014 (SV VA AB).

24 Redovisning av strategiskt styrkort tertial 1 2015 (SV AB).

25 Stockholms Framtida Avloppsrening - avrapportering (SV VA AB).

26 Lägesrapport kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

27 Kommande ärenden till styrelsen (båda).