Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2018-12-06

Sammanträde 2018-12-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 november 2018

Beslutsärenden

3 Aktieägaravtal om delägande i Sydvästra stockholmsregionens vattenverks aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket

5 Upphandlingsärende slamhantering vattenproduktion

6 Upphandlingsärende tekniska konsu lter besiktning och byggledning

7 Upphandlingsärende tekniska konsulter projektledning

8 Projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda - Kista – reviderat genomförandebeslut

9 Projekt 3994 Nytorps Gärde – inriktningsbeslut, Exploateringsprojekt

10 Projekt U361861 Nya långsamfilter Norsborg – Inriktningsbeslut

11 Projekt 1488 Bergavägen/Glömstavägen - Grantorp TS, DN600, Inriktningsbeslut

12 Dag - och spolvattenhantering. Avtal mellan trafiknämnd och Stockholm Vatten AB