Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2014-12-10

Sammanträde 2014-12-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 6 november 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Budget för år 2015 (båda).

4 3-årsplan för internkontrollgranskning 2015-2017 (båda).

5 Policyer för koncernen Stockholm Vatten Holding AB (båda).

6 Upphandling avseende insamling och behandling av hushållens farliga avfall i Stockholm Stad (SV Avfall AB).

7 Upphandling avseende behandling av fraktionen restavfall från stadens återvinningscentraler (SV Avfall AB).

8 Upphandling insamling och transport av hushållsavfall inom Stockholms stad (SV Avfall AB).

9 Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision (SV Avfall AB):

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Information från revisorerna (båda).

11 Justering av handbok "Projektera och bygg för god avfallshantering" (SV Avfall AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

13 Kommande ärenden till styrelsen (båda).