Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 november 2016 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Strategisk plan för 2017-2021 (båda).

5 Ändrade rutiner för investeringsverksamheten (båda).

6 Tillfälliga avtal om insamling och transport av hushållsavfall (SV Avfall AB).

(utsändes senare - sekretessärende)

7 Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport.

8 Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten Holding AB (båda)

9 Personalpolicy för Stockholm stad och lokal anpassning för Stockholm Vatten (båda).

10 Reviderade arkivregler för Stockholm stad (båda).

11 Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision (SV Avfall AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Information från revisorerna (båda)

ÖVRIGA ÄRENDEN

13 Övriga frågor