Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2007-03-21

Sammanträde 2007-03-21

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
SvenskaBostäder BO.pdf (63 kb)
Mötesinformation

Justeras:

Boris Amsköld Sara Feinberg

Närvarande:

Stämmoombudet

Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

Övriga

Boris Amsköld, Stockholms Stadshus AB

Joachim Quiding, Stockholms Stadshus AB

§1 Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Boris Amsköld som utsågs till mötesordförande.

Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg 15 190 000 aktier

Totalt 15 190 000 aktier

§3 Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Boris Amsköld justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.

§4 Godkännande av dagordningen

Godkändes förslag till dagordning, bilaga 1.

§5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§6 Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2006-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget), bilaga 2, samt revisorernas berättelse, bilaga 3, jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 4.

§7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.

§8 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen - 2 013 231 665,18 kr - skall 29 340 000,00 kr utdelas till aktieägarna, och återstoden – 1 983 891 665,18 kr - balanseras i ny räkning.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

§10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå med följande belopp:

Ordförande 63 000 kr

Vice ordförande 50 400 kr

Annan ledamot 25 200 kr

Suppleant 18 700 kr

Lekmannarevisor 8 400 kr

Lekmannarevisorssuppleant 6 300 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 respektive 890 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

§11 Val av en revisor och en revisorssuppleant

Stämman antecknade att ordinarie bolagsstämman år 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Peter Lander.

§12 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknades till protokollet att styrelsen har följande sammansättning för tiden t.o.m. årsstämman 2011:

Ordförande

Kristina Alvendal (m)

Vice ordförande

Teres Lindberg (s)

Övriga ledamöter

Hugo Nordenfelt (m)

Theréz Ranquist (m)

Hans-Göran Olsson (fp)

Leif Hjärpe (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Suppleanter

Kerstin Gustavsson (m)

Gabriel Holmberg (m)

Gulan Avci (fp)

Camilla Torstensson (kd)

Karin Ehlin Kolk (s)

Håkan Sundman (s)

Mehdi Oguzsoy (v)

Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:

För LO-kollektivet

Curt Öhrström, ordinarie

Patric Lönn, suppleant

För tjänstemannakollektivet

Eva Blomqvist, ordinarie

Kjell Savenholm, suppleant

§13 Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Lagerstedt (m) till lekmannarevisor och Gun Risberg (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.

§14 Ändring av bolagsordning

Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26, om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag, bilaga 5.

§15 Stämmans avslutande

Mötesordföranden Boris Amsköld förklarade stämman avslutad.