Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2011-06-09

Sammanträde 2011-06-09

Datum
Klockan
09:00
Plats
Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

12 Beslutsunderlag investering kv Vämlinge 1 SEKRETESS

13 Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City SEKRETESS

§1 Val av justeringsmän m m

Styrelsens ordförande och vice ordförande utsågs att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutade medge Bertil Pelland (C) rätt att närvara vid sammanträdet.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att erbjuda tomträtten Luftbössan 2 till försäljning för 24 Mkr,

att i övrigt godkänna rapporten,

samt att häva sekretessen på ärendet.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

§5 Överlåtelse av fastigheten Riddaren 23 m fl

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse av fastigheten Riddaren 23 och Mariehamn 1”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning yrkade vice ordföranden i enlighet med vad som anförs i Bilaga Bilaga 5A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt verkställande direktören att träffa köpeavtal och genomföra överlåtelse av tomträtterna till fastigheterna Riddaren 23 och Mariehamn 1.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 5 B.

§6 Överlåtelse och förvärv av fastigheter

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Överlåtelse och förvärv av fastigheter”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 6).

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt vice ordföranden, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan,

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra eventuellt erforderlig bolagsbildning samt överföra i ärendet nämnda tomträtter till det nya bolaget,

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra överlåtelse av i ärendet nämnda tomträtter i bolagsform eller som direktöverlåtelse,

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra förvärv av i ärendet nämnda tomträtter i bolagsform eller som direktförvärv,

samt att överlåtelse respektive förvärv skall villkoras av fullmäktiges godkännande i den mån de sker i bolagsform.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden samt ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

Därefter gjorde personalrepresentanterna ett personalyttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 6B.

§7 Bokslut tertial 1 och prognos 1

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören och Lars Brogren, finanschef, lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna redogörelsen av utfall första tertialet 2011 och resultat- och investeringsprognos 1 för helåret.

§8 Finansiell rapport april 2011

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2011”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna i ärendet redovisad finansiell månadsrapport för april 2011.

§9 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§10 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering.

§11 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att fastställa i ärendet redovisade policydokument.

§12 Beslutsunderlag investering kv Vämlinge 1 SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Reviderat beslutsunderlag för utökad investering avseende nya lägenheter genom tillbyggnad av tre befintliga loftgångshus i kv Vämlinge 1, Tensta Allé 2, 12 och 20”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att genom­föra redovisad investering enligt redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

§13 Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City SEKRETESS

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Upphandling avseende förvaltning av Vällingby City”, daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 13).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att uppdra åt VD att slutföra i ärendet redovisad upphandling.

§14 Nyproduktion, rapport

Ärendet utgick för att i stället redovisas på dagens efterföljande styrelseseminarium.

§15 Ombyggnadsprojekt, rapport

Ärendet utgick för att i stället redovisas på dagens efterföljande styrelseseminarium.

§16 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 27 maj 2011, (Bilaga § 16).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens hemställan, att godkänna anmälan.

§17 VD informerar

Verkställande direktören informerade om läget i arbetet med den s k Stockholms­modellen och att parterna nu är överens om hur modellen ska utformas.